Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 460 din 12 noiembrie 2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2003 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 460 din 12 noiembrie 2003privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar din România Secţiunea 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar din România este un drept al oricărei persoane fizice, cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, posesor al diplomei eliberate de o instituţie de învăţământ superior de profil biochimic, biologic sau chimic, recunoscută de lege, şi având competenţa necesară pentru efectuarea analizelor de laborator. (2) În laborator biochimistul, biologul şi chimistul au dreptul la iniţiativă şi decizie în ceea ce priveşte tehnicile şi aparatele de laborator pentru executarea cu maximă operativitate şi răspundere a analizelor solicitate, sub semnătură. (3) Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar este autorizată de Ministerul Sănătăţii. Articolul 2Profesiunile de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar cuprind drepturi şi responsabilităţi care rezultă din fişa postului. Articolul 3 (1) Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar se face pe baza autorizaţiei de liberă practică, care se acordă de Ministerul Sănătăţii pe baza următoarelor acte: a) diplomă eliberată de o instituţie de învăţământ superior de profil biochimic, biologic sau chimic, recunoscută de lege; b) certificat de cazier judiciar; c) certificat de sănătate; d) avizul Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. (2) Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în unele laboratoare din sistemul sanitar se face şi pe baza certificatului de acreditare, care se acordă de Ministerul Sănătăţii pe baza următoarelor acte: a) autorizaţie de liberă practică; b) adeverinţă de salariat; c) cerere-tip; d) avizul Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. Articolul 4 (1) Profesiunile de biochimist, biolog şi chimist pot fi practicate în unităţi sanitare publice sau private şi în instituţii de învăţământ şi cercetare cu profil biomedical. (2) În spitalele publice şi în ambulatorii biochimiştii, biologii şi chimiştii cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitate pot ocupa funcţia de şef de laborator. Articolul 5Biochimistul, biologul şi chimistul, angajaţi în unităţi sanitare publice sau private, au drepturi şi obligaţii ce decurg din normele şi reglementările legale, din prevederile contractului individual de muncă şi din regulamentele de ordine interioară. Articolul 6Biochimiştii, biologii şi chimiştii din sistemul sanitar, care au titlul de doctor în ştiinţe şi care îndeplinesc condiţiile privind vârsta standard de pensionare, pot continua activitatea profesională, la cerere, până la vârsta de 65 de ani, femeile, şi de 70 de ani, bărbaţii, prin prelungiri anuale, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), numai cu acordul angajatorului. Articolul 7Profesiunile de biochimist, biolog şi chimist pot fi practicate în cabinete de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. Veniturile acestora pot fi realizate şi din servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale sau cu casele de asigurări de sănătate. Articolul 8Asigurarea protecţiei biochimistului, biologului şi chimistului din sistemul sanitar, pentru riscurile ce decurg din practica profesională, este obligaţia angajatorului şi se realizează de angajator prin societăţile de asigurări. Articolul 9Conţinutul şi caracteristicile activităţii biochimistului, biologului şi chimistului sunt: a) efectuează investigaţii de laborator conform pregătirii şi specializării; b) participă la programe de control privind starea de sănătate a populaţiei; c) participă la formarea teoretică şi practică a viitorilor specialişti care au inclusă practica de laborator în programele de pregătire; d) participă, împreună cu medicii şi alte categorii de personal, la cercetarea în domeniul medical; e) participă, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant. Secţiunea a 2-a Formarea, perfecţionarea şi specializarea biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor în sistemul sanitar din România Articolul 10Formarea biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar se realizează în instituţii de învăţământ superior de profil recunoscute de lege, pe baza programelor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Articolul 11Biochimistul, biologul şi chimistul din sistemul sanitar au obligaţia profesională de a se pregăti prin programe de pregătire continuă, elaborate de Ministerul Sănătăţii cu consultarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. Articolul 12 (1) Specializarea biochimistului, biologului şi chimistului din sistemul sanitar se realizează prin programe având conţinut şi durată specifice, conform cerinţelor, în instituţii abilitate scopului propus. (2) Specializarea fără plată se efectuează teoretic prin cursuri şi prin practică în laboratoarele medicale. (3) Durata specializării este de 4 ani. (4) Specializarea se finalizează cu obţinerea diplomei de specialitate, prin susţinerea unui examen. (5) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3) biochimiştii, biologii şi chimiştii acreditaţi, care au o vechime de cel puţin 5 ani în domeniul sanitar sau în instituţii de învăţământ şi cercetare cu profil biomedical, la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 13Metodologia de desfăşurare a programelor de pregătire profesională continuă şi de acordare a diplomelor care certifică absolvirea cursurilor este stabilită de Ministerul Sănătăţii şi de instituţiile de învăţământ superior, cu consultarea Colegiului Medicilor din România şi a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. Articolul 14Formele de pregătire, specializare şi perfecţionare profesională, efectuate în străinătate de către biochimiştii, biologii şi chimiştii din sistemul sanitar, sunt asimilate celor echivalente în ţară, potrivit reglementărilor în vigoare. Secţiunea a 3-a Norme de etică şi deontologie profesională Articolul 15În exercitarea profesiunii, biochimistul, biologul şi chimistul din sistemul sanitar respectă demnitatea fiinţei umane şi principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate profesională şi morală, acţionând întotdeauna în interesul pacientului, al familiei pacientului şi al comunităţii. Articolul 16Biochimistul, biologul şi chimistul din sistemul sanitar sunt obligaţi să păstreze secretul profesional. Articolul 17Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează şi măsurile se iau, după caz, de către şeful echipei medicale sau de conducerea unităţii ori de către Colegiul Medicilor din România, împreună cu Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, potrivit Codului de etică şi deontologie profesională a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar. Secţiunea a 4-a Relaţii care se stabilesc în exercitarea profesiunii de biochimist, biolog şi chimist din sistemul sanitar Articolul 18Activitatea biochimistului, biologului şi chimistului din sistemul sanitar se desfăşoară individual sau în cadrul unor colective mixte. Articolul 19Biochimistul, biologul şi chimistul din sistemul sanitar colaborează cu medicul şi recunosc rolul coordonator al acestuia, precum şi cu ceilalţi membri ai colectivului, participând la menţinerea relaţiilor amiabile în cadrul acestuia şi contribuind la asigurarea calităţii actului medical. Articolul 20Membrii Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România sunt obligaţi să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, gradul şi specialitatea pe toate buletinele pentru analizele pe care le efectuează. Articolul 21Relaţiile dintre biochimişti, biologi şi chimişti din sistemul sanitar se bazează pe corectitudine, colaborare, respect reciproc şi solidaritate profesională, potrivit Codului de etică şi deontologie profesională a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar. Capitolul II Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România Secţiunea 1 Caracteristici generale Articolul 22 (1) Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România se înfiinţează ca organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică, nonprofit şi cu personalitate juridică, ce reprezintă interesele membrilor săi. (2) Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România cuprinde biochimişti, biologi şi chimişti autorizaţi să-şi exercite profesiunea în unităţi ale Ministerului Sănătăţii sau ale altor ministere cu reţea sanitară proprie, în sectorul sanitar privat şi în unităţi de cercetare biomedicală. Articolul 23Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România are sediul central în municipiul Bucureşti. Secţiunea a 2-a Atribuţiile Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România Articolul 24Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor are următoarele atribuţii: a) apără prestigiul şi demnitatea profesională ale membrilor săi în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; b) apără şi promovează interesele profesionale ale membrilor săi; c) emite norme cu caracter intern, cu respectarea dispoziţiilor legale; d) elaborează şi supraveghează respectarea Codului de etică şi deontologie profesională a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar, adoptat după avizarea sa de către Ministerul Sănătăţii; e) reprezintă membrii săi în relaţiile cu organizaţiile guvernamentale, neguvernamentale şi cu sindicatele, pe plan intern şi internaţional; f) acordă asistenţă profesională membrilor săi în situaţiile de judecare a cazurilor de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională, precum şi de soluţionare a litigiilor; g) colaborează cu Ministerul Sănătăţii în scopul elaborării reglementărilor privind înregistrarea în registrul unic al biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar; h) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România la elaborarea şi monitorizarea programelor de formare, specializare şi perfecţionare a pregătirii profesionale teoretice şi practice a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar; i) colaborează cu Ministerul Sănătăţii în scopul elaborării normelor specifice şi a reglementărilor privind profesiunea de biochimist, biolog şi chimist din sistemul sanitar; j) avizează eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru biochimişti, biologi şi chimişti din sistemul sanitar; k) acţionează împreună cu instituţiile sanitare centrale şi teritoriale pentru asigurarea, în unităţile sanitare publice şi private, a calităţii actului medical; l) avizează, împreună cu Colegiul Medicilor din România, autorizaţia de instalare a laboratoarelor medicale private de profil şi se pronunţă în legătură cu demersurile întreprinse în vederea interzicerii instalării acestora, ţinând seama de exercitarea activităţii în concordanţă cu competenţa profesională a personalului, de dotarea tehnică şi de respectarea normelor de protecţia mediului. Secţiunea a 3-a Membrii Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor Articolul 25 (1) Membrii Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor sunt înscrişi într-un registru unic, care se publică periodic. (2) Membrii ajunşi la vârsta pensionării rămân înscrişi, la cerere, în Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. Articolul 26Membrii Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor sunt obligaţi: a) să respecte reglementările legale privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog şi chimist din sistemul sanitar; b) să respecte statutul Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor privind exercitarea acestor profesiuni; c) să respecte şi să aplice normele de etică şi deontologie profesională. Articolul 27Veniturile Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor se constituie din: a) taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare ale membrilor; b) donaţii, sponsorizări, potrivit legii; c) fonduri rezultate din manifestări ştiinţifice şi din drepturi editoriale; d) alte surse, cu respectarea prevederilor legale. Articolul 28Fondurile băneşti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administrare, precum: salarizarea personalului, procurarea de fonduri fixe, material gospodăresc, finanţarea cheltuielilor organizatorice, perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs, crearea de instituţii cu scop filantropic şi ştiinţific şi altele, care se stabilesc de Consiliul naţional al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. Secţiunea a 4-a Organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România Articolul 29Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România este organizat la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Articolul 30Organele de conducere ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, sunt: adunarea generală, consiliul naţional, consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi birourile executive ale acestora. Articolul 31Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară o dată la 4 ani. Articolul 32 (1) Adunarea generală a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, constituită din reprezentanţi aleşi la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se întruneşte anual. (2) Adunarea generală alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului naţional al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al reprezentanţilor aleşi. (3) Adunarea generală adoptă, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al reprezentanţilor aleşi, Codul de etică şi deontologie profesională, statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. Articolul 33 (1) Consiliul naţional al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor este alcătuit din 55 de membri, după cum urmează: câte un reprezentant al fiecărui judeţ, 6 reprezentanţi ai municipiului Bucureşti, 8 reprezentanţi ai laboratoarelor medicale private din România, aleşi de către adunarea generală a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. (2) Consiliul naţional prevăzut la alin. (1) este legal constituit în prezenţa a jumătate din numărul membrilor săi şi hotărăşte cu majoritate simplă. (3) Consiliul naţional prevăzut la alin. (1) se întruneşte în sesiuni anuale, ordinare şi extraordinare. (4) În cadrul consiliului naţional prevăzut la alin. (1) funcţionează comisii de specialitate. Articolul 34Între sesiunile consiliului naţional prevăzut la art. 33, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România este coordonat de biroul executiv. Articolul 35 (1) Biroul executiv al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România asigură activitatea permanentă a acestuia, potrivit legii şi regulamentelor proprii. (2) Biroul executiv este alcătuit din: preşedinte, 3 vicepreşedinţi, un secretar şi 2 membri, aleşi prin vot secret de membrii consiliului naţional prevăzut la art. 33. (3) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar sunt incompatibile cu funcţiile corespunzătoare dintr-un sindicat. Articolul 36 (1) Consiliul judeţean al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor are un număr de membri proporţional cu numărul de biochimişti, biologi şi chimişti din sistemul sanitar înregistraţi în evidenţă, după cum urmează: a) până la 50 de membri înscrişi în registrul unic şi cotizanţi - până la 7 membri; b) peste 50 de membri înscrişi în registrul unic şi cotizanţi - până la 11 membri. (2) Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucureşti este format din 11 membri. (3) Alegerea membrilor consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (1) şi (2), se face de către adunarea generală, prin vot secret, cu majoritate simplă, prin participarea a minimum două treimi din numărul total al membrilor înscrişi în registrul unic şi cotizanţi. Alegerea reprezentanţilor pentru Adunarea generală a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor se face prin vot secret, cu majoritate simplă, potrivit normei de reprezentare, de un delegat la doi membri înscrişi în registrul unic. Alegerile sunt validate în prezenţa a două treimi din numărul total al delegaţilor. În cazul în care la conferinţa de alegeri nu sunt prezente două treimi din numărul total al delegaţilor, după două săptămâni se va organiza o altă conferinţă de alegeri, al cărei rezultat va fi validat indiferent de numărul participanţilor. (4) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (1) şi (2), va alege dintre membrii săi un birou format din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar. (5) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar sunt incompatibile cu funcţia corespunzătoare dintr-un sindicat. Articolul 37Persoanele care exercită funcţii de conducere la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, în structurile Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor îşi menţin locurile de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcţiile respective. Articolul 38Organele de conducere ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale şi cu regulamentele proprii. Secţiunea a 5-a Proceduri şi sancţiuni Articolul 39 (1) Membrilor Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor care încalcă regulamentele specifice privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar, precum şi Codul de etică şi deontologie profesională a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar li se aplică următoarele sancţiuni: a) mustrare; b) avertisment; c) suspendarea temporară a calităţii de membru al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor; d) retragerea calităţii de membru al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor şi propunerea către Ministerul Sănătăţii de anulare a autorizaţiei de practică profesională pentru o perioadă de 6 luni până la un an sau definitiv. (2) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este de competenţa consiliilor judeţene ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, iar aplicarea celor de la alin. (1) lit. c) şi d) este de competenţa consiliului naţional. Articolul 40Concluziile anchetei şi sancţiunile aplicate se comunică în scris persoanei în cauză, consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, angajatorului şi, după caz, Ministerului Sănătăţii. Articolul 41 (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a) şi b) se pot face la comisia de specialitate din cadrul Consiliului naţional al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. (2) Împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. c) şi d) se poate face contestaţie la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea biochimistul, biologul şi chimistul din sistemul sanitar care a fost sancţionat, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. Articolul 42Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, prevăzută la art. 39, nu exclude răspunderea civilă, patrimonială, contravenţională şi penală, după caz, potrivit prevederilor legale. Articolul 43Calitatea de membru al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor încetează ca urmare a pierderii dreptului de exercitare a acestor profesiuni, precum şi în urma neplăţii, timp de 3 luni consecutive, a cotizaţiei de membru. Articolul 44Practicarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist din sistemul sanitar de către persoanele care nu au această calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal. Articolul 45 (1) Organizarea alegerilor de constituire a primelor organe de conducere la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară pe baza regulamentului elaborat de comisia electorală centrală de iniţiativă, formată din: a) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii; b) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România; c) 16 biochimişti, biologi şi chimişti din sistemul sanitar; d) un reprezentant al sindicatului. (2) Membrii consiliului naţional şi ai consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor se aleg pentru un mandat de 4 ani. Capitolul III Dispoziţii finale Articolul 46Biochimiştii, biologii şi chimiştii din sistemul sanitar sunt obligaţi să respecte prevederile prezentei legi şi reglementările specifice sectorului în care îşi desfăşoară activitatea. Articolul 47Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România funcţionează pe baza prezentei legi şi pe baza reglementărilor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile legii. Articolul 48Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 12 noiembrie 2003.Nr. 460.-----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 10 iunie 1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelica C.A. Sibiu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice
 • LEGE nr. 164 din 10 aprilie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2000 privind îmbunătăţirea modului de funcţionare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 31 august 2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 4 din 1 martie 1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta şi de a garanta, prin Ministerul Finanţelor, în numele şi în contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligaţiuni în valută de pe pieţele externe de capital
 • LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 31 din 18 mai 1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
 • LEGE nr. 78 din 8 noiembrie 1993 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia fizica a materialelor nucleare, semnată la Viena la 3 martie 1980
 • LEGE nr. 698 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) şi a Instrumentului de amendare a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 23 din 18 noiembrie 1969 *** Republicat privind executarea pedepselor
 • LEGE nr. 112 din 14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 100 din 14 octombrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 129 din 12 mai 2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localităţile din mediul rural
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 440 din 27 noiembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID)-B, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006
 • LEGE nr. 37 din 29 martie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 142 din 24 decembrie 1996 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 19 iulie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 14 din 17 martie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993
 • LEGE nr. 51 din 19 martie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 7 din 3 februarie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat şi a dobânzilor aferente, destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 45 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 98/1999 privind preluarea de către Ministerul Industriei şi Comerţului a obligaţiei de plată a cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 10 mai 2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări
 • LEGEA nr. 35 din 4 decembrie 1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 august 2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 65 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • LEGE nr. 263 din 13 iunie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Miercurea Nirajului, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 354 din 12 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 128 din 31 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 iunie 2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • LEGE nr. 71 din 26 martie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 126 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 294 din 24 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 76 din 16 iunie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafaţa de 5.000 m², situat în sos. Kiseleff, zona Piaţa Presei Libere, sectorul 1, Bucureşti - România, cu construcţia şi terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federala Germania
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 18 februarie 2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea unor activităţi la nivelul Guvernului
 • LEGE nr. 64 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020