Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 5 septembrie 2003 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 5 septembrie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul normativ general pentru controlul efectiv şi supravegherea eficienta a regimului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, în vederea protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului împotriva acţiunii negative a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Articolul 2Principiile care stau la baza activităţilor ce implica substanţe şi preparate chimice periculoase sunt: a) principiul precautiei în gestionarea substanţelor şi a preparatelor chimice periculoase, în vederea prevenirii pagubelor faţă de sănătatea populaţiei şi de mediu; b) principiul transparenţei faţă de consumatori, asigurându-se accesul la informaţii privind efectele negative pe care le pot genera substantele şi preparatele chimice periculoase; c) principiul securităţii operaţiunilor de gestionare a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Articolul 3Prevederile prezentei legi se referă la: a) evaluarea şi controlul riscului pe care substantele şi preparatele chimice periculoase îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu; b) restrictii privind introducerea pe piaţa şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase; c) controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase; d) substantele care epuizează stratul de ozon; e) introducerea pe piaţa a biocidelor; f) aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.). Articolul 4În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase are atribuţii în următoarele domenii: clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, notificarea substanţelor chimice periculoase şi aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.). Articolul 5 (1) În scopul asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei, anumite substanţe şi preparate chimice periculoase se restrictioneaza la introducerea pe piaţa şi la utilizare. (2) Substantele şi preparatele chimice periculoase care sunt restrictionate la introducerea pe piaţa şi la utilizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Producătorii, importatorii, distribuitorii şi utilizatorii sunt obligaţi să respecte toate restricţiile privind introducerea pe piaţa şi utilizarea substanţelor şi a preparatelor chimice periculoase prevăzute în actele normative specifice acestui domeniu. Articolul 6Principiile evaluării riscului pe care substantele şi preparatele chimice periculoase existente îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, evaluarea riscului acestor substanţe, raportarea datelor privind evaluarea riscului, controlul riscului, autorităţile responsabile de evaluarea şi controlul riscului şi atribuţiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 7Testele experimentale care se fac pentru evaluarea riscului pe care substantele şi preparatele chimice periculoase îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu se efectuează cu respectarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.). Articolul 8În scopul protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei, unele substanţe şi preparate chimice periculoase care sunt interzise la producere şi utilizare sau a căror utilizare este sever restrictionata de către unele tari sunt supuse unui control special atunci când sunt importate sau exportate de România. Articolul 9 (1) Controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase se face în conformitate cu prevederile Convenţiei privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza, aplicabilă anumitor produşi chimici periculosi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003, precum şi cu prevederile comunitare din acest domeniu. (2) Procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza pentru controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase, denumita în continuare procedura PIC, se aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 10Producţia, importul, exportul, introducerea pe piaţa, utilizarea, recuperarea, distrugerea şi prevenirea emisiilor în atmosfera ale substanţelor care epuizează stratul de ozon se supun prevederilor legale specifice acestui domeniu. Articolul 11Cerinţele care trebuie îndeplinite pentru autorizarea introducerii pe piaţa a biocidelor şi recunoaşterea mutuala a acestei autorizari se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 12În domeniul reglementării regimului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase au responsabilităţi următoarele ministere şi instituţii: a) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului; b) Ministerul Sănătăţii; c) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; d) Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. Articolul 13Pentru evaluarea efectelor pe care substantele şi preparatele chimice periculoase le au asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, se înfiinţează Comitetul interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicitatii şi ecotoxicitatii substanţelor chimice periculoase, prin hotărâre a Guvernului, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 14Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului are următoarele atribuţii: a) este autoritatea naţionala competenţa pentru aplicarea procedurii PIC pentru controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase; b) iniţiază, împreună cu celelalte autorităţi competente, acte normative specifice referitoare la restrictionarea introducerii pe piaţa a anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase; evalueaza controlul riscului pentru om şi mediu, reprezentat de substantele chimice existente, controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase; evalueaza introducerea pe piaţa a biocidelor, cu excepţia produselor utilizate în profilaxia sanitar-umană şi la activităţile referitoare la substantele care epuizează stratul de ozon; c) depozitează, deţine şi difuzează informaţiile specifice referitoare la substantele care epuizează stratul de ozon; controlează şi supraveghează modul de aplicare pe teritoriul României a prevederilor Convenţiei privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, ale Protocolului privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi ale Amendamentului la Protocolul de la Montreal, adoptat la Londra la 27-29 iunie 1990, la care România a aderat prin Legea nr. 84/1993, cu modificările ulterioare, precum şi aplicarea legislaţiei interne specifice acestui domeniu; d) inspecteaza, prin personalul împuternicit din subordinea sa, modul în care sunt aplicate şi respectate prevederile legale referitoare la substantele şi preparatele chimice periculoase, în vederea prevenirii şi combaterii poluarii mediului; e) constata şi sancţionează nerespectarea prevederilor referitoare la regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; f) organizează, separat sau împreună cu alte autorităţi competente, pregătirea personalului din subordine sau din alte ministere şi instituţii, implicat în aplicarea prevederilor legale privind substantele şi preparatele chimice periculoase. Articolul 15Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii: a) este autoritatea naţionala competenţa în colectarea datelor, stabilirea prioritatilor şi estimarea riscului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase în relaţie cu sănătatea omului; b) stabileşte strategiile prin care se îndeplinesc măsurile de limitare a riscurilor pentru populaţia expusă la substanţe şi preparate chimice periculoase care afectează ireversibil sănătatea omului; c) monitorizează starea de sănătate a populaţiei expuse la substanţe şi preparate chimice periculoase din mediul înconjurător sau profesional; d) realizează baza de date privind proprietăţile toxicologice ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; e) identifica şi evalueaza substantele şi preparatele chimice periculoase care afectează sănătatea umană; f) asigura secretariatul Comitetului interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicitatii şi ecotoxicitatii substanţelor chimice periculoase, înfiinţat în temeiul prevederilor art. 13; g) participa la stabilirea principiilor de evaluare a riscului pe care îl reprezintă substantele şi preparatele chimice periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu; h) participa la elaborarea şi promovarea actelor normative referitoare la evaluarea efectelor pe care substantele şi preparatele chimice periculoase le au asupra sănătăţii populaţiei şi mediului; i) exercita controlul respectării regimului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, în scopul prevenirii afectării sănătăţii populaţiei; j) participa la stabilirea concentratiilor maxime admise de substanţe chimice periculoase în sol, apa, aer şi produse alimentare; k) coordonează, împreună cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, formarea specialiştilor care realizează evaluarea de risc pentru sănătate în relaţie cu substantele şi preparatele chimice periculoase; l) inspecteaza respectarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.) în cazul testarii aditivilor alimentari, a celor pentru hrana animalelor şi a pesticidelor, a produselor biologice, contaminantilor şi a biocidelor; m) iniţiază, împreună cu celelalte autorităţi competente, norme specifice pentru reglementarea introducerii pe piaţa a biocidelor din categoria celor utilizate în profilaxia sanitar-umană, dezinfectante şi sanitizante, microbiocide şi prezervative. Articolul 16Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei are următoarele atribuţii: a) iniţiază şi promovează, împreună cu celelalte autorităţi competente, acte normative specifice referitoare la protecţia sănătăţii şi securitatea angajaţilor care desfăşoară activităţi sau se afla în locurile de muncă în care sunt prezente substanţe ori preparate chimice periculoase, precum şi la evaluarea şi controlul riscului pe care îl reprezintă pentru om şi mediu substantele şi preparatele chimice periculoase; b) stabileşte, împreună cu celelalte autorităţi competente, reglementări în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, politicile de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale datorate substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; c) controlează, prin Inspecţia Muncii, modul în care angajatorii aplica şi respecta măsurile de prevenire necesare în cazul prezentei în mediul de muncă a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Articolul 17Producătorii şi importatorii au, în principal, următoarele atribuţii şi raspunderi: a) se documenteaza şi/sau efectuează testări privind proprietăţile substanţelor şi preparatelor chimice periculoase existente, în vederea evaluării riscului pe care aceste substanţe îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu; b) clasifica, eticheteaza şi ambaleaza substantele şi preparatele chimice periculoase existente, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice care reglementează aceste activităţi; c) furnizează Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase toate informaţiile despre proprietăţile substanţelor şi preparatelor chimice periculoase care pot pune în pericol sănătatea populaţiei şi mediul. Articolul 18Producătorii şi importatorii care introduc pe piaţa substanţe şi preparate chimice periculoase, restrictionate la producere şi utilizare în conformitate cu prevederile actelor normative specifice, au următoarele obligaţii: a) sa nu producă sau sa nu importe, în vederea introducerii pe piaţa şi a utilizării, substantele şi preparatele chimice periculoase interzise pe baza actelor normative specifice; b) sa nu producă substanţe şi preparate chimice periculoase, ale căror introducere pe piaţa şi utilizare sunt restrictionate, decât pentru acele utilizări pentru care sunt prevăzute condiţiile de restrictionare în actele normative specifice. Articolul 19Introducerea pe piaţa a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase care îndeplinesc prevederile legale privind clasificarea, ambalarea, etichetarea şi procedura de notificare nu poate fi interzisă, restrictionata sau împiedicată. Articolul 20Utilizatorii au obligaţia sa folosească substantele şi preparatele chimice periculoase restrictionate la utilizare numai cu respectarea condiţiilor de restrictionare stabilite de actele normative specifice. Articolul 21Importatorii şi exportatorii de substanţe şi preparate chimice periculoase al căror import/export este controlat prin procedura PIC sunt obligaţi să efectueze importul/exportul numai pe bază de notificare, conform acestei proceduri. Articolul 22 (1) Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii şi exportatorii au obligaţia să permită personalului împuternicit conform prezentei legi să efectueze inspecţii asupra modului în care aplica şi respecta reglementările privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. (2) Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii şi exportatorii au obligaţia de a furniza inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea, înainte de începerea acesteia, lista cu substantele şi preparatele chimice periculoase pe care le vor deţine şi care pot pune în pericol sănătatea angajaţilor în mediul de muncă. Articolul 23Activitatea de inspecţie pentru respectarea prevederilor legale privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se face de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, al Ministerului Sănătăţii, al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, inclusiv de personalul împuternicit din cadrul structurilor teritoriale ale acestora. Articolul 24Modul în care se realizează activitatea de inspecţie la nivel teritorial şi prezentarea rezultatelor inspecţiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii, al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului economiei şi comerţului. Articolul 25 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte ale persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: a) furnizarea de către producători, importatori, distribuitori şi utilizatori a unor date nereale sau incomplete despre substantele şi preparatele chimice periculoase care sunt avute în vedere pentru evaluarea riscului pe care acestea îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu sau a căror introducere pe piaţa ori utilizare este interzisă sau restrictionata; b) netransmiterea sau transmiterea cu întârziere de către producători, distribuitori şi utilizatori a datelor necesare pentru evaluarea riscului pe care substantele şi preparatele chimice periculoase îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu; c) introducerea pe piaţa şi utilizarea unor substanţe şi preparate chimice periculoase fără respectarea condiţiilor de restrictionare. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) pentru persoanele fizice, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; b) pentru persoanele juridice, cu amendă de la 200.000.000 lei la 600.000.000 lei. Articolul 26 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art. 25 se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin inspectoratele pentru protecţia mediului, precum şi din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al structurilor sale teritoriale, din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă, din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase şi de către ofiţerii de poliţie. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 25 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 august 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 2 septembrie 2003.Nr. 360.-------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 29 mai 2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 231 din 13 iulie 2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 19 noiembrie 2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 271 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • LEGE nr. 4 din 28 martie 1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală
 • LEGE nr. 304 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 66 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) a partidelor politice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 8 februarie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 360 din 8 septembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 octombrie 2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 736 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 220 din 27 mai 2004 privind Ordinul Meritul pentru Învăţământ şi Medalia Meritul pentru Învăţământ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 21 noiembrie 2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare
 • LEGE nr. 335 din 3 decembrie 2007 camerelor de comerţ din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 30 iunie 1999 privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 1999-2000
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 121 din 15 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice
 • LEGE nr. 70 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 785/1969 privind impunerea venitului realizat de personalul român angajat la societăţi cu sediul în străinătate, la care participă organizaţii economice socialiste române
 • DECIZIA nr. 15 din 6 martie 2017 referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de aplicare a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 362 din 13 decembrie 2005 pentru aderarea României la Convenţia privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 224 din 1 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internaţională în materie penala
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • LEGE nr. 168 din 5 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
 • LEGE nr. 148 din 12 iunie 1930 privind funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri
 • LEGE nr. 220 din 27 iulie 2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 674 din 19 decembrie 2002 privind declararea ca oraş a comunei Ghimbav, judeţul Braşov
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 24 decembrie 1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 61 din 10 mai 2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 27 din 22 mai 1993 privind acceptarea Protocolului pentru modificarea anexei la Acordul privind comerţul cu aeronave civile, încheiat la Geneva la 2 decembrie 1986
 • LEGE nr. 222 din 5 iunie 2009 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare
 • LEGE nr. 545 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale
 • LEGE nr. 8 din 11 iulie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 871/1969 cu privire la acordarea unor drepturi pensionarilor invalizi şi accidentaţi de război
 • LEGE nr. 351 din 18 decembrie 2013 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012
 • LEGE nr. 112 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului în domeniul transporturilor internaţionale rutiere de persoane şi de mărfuri, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 89 din 3 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 11 mai 2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020