Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 312 din 8 iulie 2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de camp
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 312 din 8 iulie 2003privind producerea şi valorificarea legumelor de camp Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează politica agricolă în domeniul legumiculturii, privind producerea şi valorificarea legumelor de camp în condiţiile organizării comune de piaţa. Articolul 2Dezvoltarea durabila a legumiculturii în România are în vedere funcţiile economice, ecologice şi de sprijinire a activităţilor din zonele rurale. Articolul 3Organul de specialitate al administraţiei publice centrale care asigura reglementarea şi implementarea strategiilor şi politicilor în domeniul legumiculturii este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. Articolul 4Politica agricolă în domeniul producerii şi valorificării legumelor, pepenilor şi ciupercilor cultivate are în vedere următoarele obiective: a) dezvoltarea durabila a exploataţiilor agricole de profil, prin ameliorarea sistemelor de producere şi profit ale producătorilor agricoli; b) diversificarea producţiei din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor; c) întărirea organizatorică a pieţei produselor, în sensul repartizării echitabile a veniturilor între producători, procesatori şi comercianţi; d) elaborarea strategiilor consolidate şi a politicilor structurale, în colaborare cu organizaţiile profesionale şi interprofesionale şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale; e) construcţii instituţionale pentru aplicarea mecanismelor de reglementare a pieţei; f) antrenarea cercetării şi a învăţământului în sprijinirea fermierilor legumicultori. Articolul 5 (1) În sensul prezentei legi, legumele de camp au următoarele sisteme de cultura: a) producerea legumelor în camp, în spaţii protejate cu mase plastice şi în rasadnite; b) producerea pepenilor; c) producerea rasadurilor; d) producerea seminţelor de legume; e) producerea ciupercilor. (2) După direcţiile de valorificare, producţia de legume de camp are următoarele destinaţii: a) consum în stare proaspăta; b) prelucrare industriala. (3) Criteriile de clasificare a legumelor de camp se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Capitolul II Producerea legumelor de camp Articolul 6 (1) În România, cadrul ecologic oferă condiţii climatice naturale favorabile, care necesita zonarea speciilor legumicole. (2) Zonarea speciilor legumicole reprezintă aprecierea de ansamblu a factorilor climatici, edafici, economici, sociali şi de protecţie a mediului, care să permită delimitarea teritorială şi amplasarea speciilor, a soiurilor şi hibrizilor în zonele cele mai favorabile. (3) Delimitarea zonelor şi actualizarea lucrărilor de zonare şi microzonare a speciilor de legume se efectuează de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, împreună cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" şi institutele de specialitate din domeniu. (4) Colectivele de specialişti pentru delimitarea zonelor legumicole se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. (5) Zonele favorabile pentru cultura legumelor de camp se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 7 (1) Terenul cultivat cu legume de camp are categoria de folosinţă "teren arabil". (2) Fac parte din categoria de folosinţă "teren arabil" şi suprafeţele ocupate cu rasadnite, tunele provizorii, solarii-tunel, solarii cu acoperis în panta, individuale sau bloc, acoperite cu materiale plastice. Articolul 8 (1) În exploatatiile agricole se admit la plantare genurile, speciile şi soiurile legumicole stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Categoriile biologice de seminţe şi material săditor folosite în cultura legumelor de camp sunt următoarele: a) samanta de prebaza; b) samanta de baza; c) samanta certificată; d) samanta hibrida. (3) Producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului de plantare se realizează de agenţi economici, persoane fizice sau juridice, autorizaţi în condiţiile legii. Capitolul III Condiţiile de securitate şi calitate a legumelor de camp, pepenilor şi ciupercilor cultivate Articolul 9Legumele de camp, pepenii şi ciupercile cultivate, destinate comercializării în vederea consumului uman în stare proaspăta, se supun standardelor de calitate, care dobândesc caracter de obligativitate. Articolul 10 (1) Standardele de calitate se aplică în toate etapele comercializării pe filiera de produs, din momentul părăsirii zonei de producţie. (2) Legumele de camp, pepenii şi ciupercile cultivate, destinate consumului uman în stare proaspăta, circula însoţite de certificat de conformitate cu standardele de calitate pe filiera de produs, eliberat de organizaţia producătoare sau de statia de ambalare. (3) Legumele de camp circula fără certificat de conformitate în următoarele situaţii: a) produsele oferite de către producători spre livrare sau comercializare, la centrele de sortare şi condiţionare; b) produsele livrate către fabricile de prelucrare industriala; c) produsele destinate consumului propriu. Articolul 11Legumele de camp destinate prelucrării industriale vor fi însoţite de certificat de destinaţie industriala. Articolul 12 (1) Formularele-tip şi modul de utilizare pentru certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industriala se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. (2) Legumele, pepenii şi ciupercile cultivate, comercializate în stare proaspăta sau procesata, destinate consumului uman, se supun controlului de conformitate cu normele de calitate. (3) Controlul se face prin sondaj, prin prelevarea de probe, în toate etapele de comercializare pe filiera de produs, de către Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor. Articolul 13 (1) Analiza produselor privind conţinutul în reziduuri de pesticide, arseniu, metale grele, azotati şi alte substanţe utilizate pentru protecţia plantelor, fertilizatori este obligatorie pentru producătorii de legume de camp, pepeni şi ciuperci cultivate. (2) Procedurile şi responsabilităţile esantionarii pentru determinarea de reziduuri de pesticide şi contaminanti la legumele de camp, pepeni şi ciuperci cultivate se efectuează de laboratoarele acreditate, în condiţiile legii. (3) Agenţii economici, persoane fizice sau juridice, pot înfiinţa laboratoare pentru analiza conţinutului în contaminanti la legume, pepeni şi ciuperci cultivate, cu condiţia acreditării acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 14Se interzice comercializarea legumelor, pepenilor şi a ciupercilor cultivate în stare proaspăta sau procesata, destinate consumului uman, care conţin reziduuri de pesticide, arseniu şi metale grele, azotati sau alte produse, care depăşesc nivelurile maxime admise prin actele normative în vigoare. Articolul 15Deţinătorii terenurilor agricole cultivate cu legume, pepeni şi ciuperci sunt obligaţi sa ţină evidenta tratamentelor utilizate pentru protecţia plantelor, fertilizare, tratarea solului sau a depozitelor şi a mijloacelor de transport. Articolul 16Stabilirea conformitatii calităţii legumelor, a pepenilor şi ciupercilor cultivate în stare proaspăta, destinate consumului uman, pe filiera de produs, se realizează de către Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, denumita în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., organizată ca direcţie în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu structuri în cadrul direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, cu încadrare în cheltuielile de personal şi în numărul maxim de posturi aprobate. Articolul 17Atribuţiile principale ale I.S.C.T.P.V.L.F. sunt următoarele: a) verifica aplicarea tehnologiilor de cultura; b) efectuează la producătorii agricoli şi în pieţele angro controlul privind sortarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea legumelor, pepenilor şi a ciupercilor cultivate, potrivit standardelor de calitate în vigoare; c) verifica conformitatea legumelor, pepenilor şi a ciupercilor cultivate cu standardele de calitate pe filiera de produs; d) controlează loturile de legume, pepeni şi ciuperci cultivate, în stare proaspăta sau procesata, destinate exportului sau provenite din import, privind condiţiile de securitate şi calitate a acestora; e) verifica certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industriala; f) constata săvârşirea contravenţiilor şi aplica sancţiunile prevăzute de prezenta lege. Articolul 18Sumele încasate de I.S.C.T.P.V.L.F. din amenzi şi prestări de servicii se vărsa la bugetul de stat. Articolul 19 (1) Prelucrarea industriala a legumelor şi a ciupercilor cultivate în scop comercial se face în unităţi de producţie, conform reglementărilor în vigoare. (2) În sensul prezentei legi, unităţi de producţie sunt unităţile care prelucreaza, depozitează, condiţioneaza şi transporta legumele, ciupercile cultivate şi produsele rezultate prin prelucrarea industriala a acestora, destinate consumului uman. Articolul 20 (1) Prin prelucrarea industriala a legumelor şi ciupercilor de cultura se obţin următoarele produse: a) conserve de legume în apa; b) conserve de legume în bulion; c) conserve de legume în oţet (acidifiate); d) conserve de legume în ulei; e) sucuri condimentate; f) conserve de legume concentrate; g) legume deshidratate, fulgi, fainuri; h) produse concentrate deshidratate; i) conserve dietetice de legume; j) legume conservate prin lactofermentatie; k) legume conservate prin sarare; l) sucuri şi nectaruri de legume; m) produse expandate din legume; n) bulion; o) pasta de tomate. (2) Definirea şi caracteristicile produselor prevăzute la alin. (1) se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 21Producătorii şi comercianţii de produse industrializate din legume şi ciuperci cultivate sunt obligaţi sa ţină evidenta acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 22Etichetarea pentru comercializare a legumelor, pepenilor şi ciupercilor cultivate, în stare proaspăta, ambalate, precum şi a produselor industrializate din legume şi ciuperci cultivate se face conform legislaţiei în vigoare. Articolul 23 (1) Produsele industrializate din legume şi ciuperci cultivate se supun controlului de conformitate cu standardele de calitate care dobândesc caracter de obligativitate pe filiera de produs, precum şi controlului de identitate. (2) Definirea controlului de conformitate şi a controlului de identitate se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Capitolul IV Sancţiuni Articolul 24Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea civilă sau contravenţională, după caz. Articolul 25Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 9, cu amendă contravenţională de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 21, cu amendă contravenţională de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei şi retragerea produselor de pe piaţa; c) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2), art. 22 şi ale art. 23 alin. (1), cu amendă contravenţională de la 40.000.000 lei la 60.000.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amendă contravenţională de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei şi confiscarea produselor de pe piaţa; e) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă contravenţională de la 130.000.000 lei la 150.000.000 lei. Articolul 26Sancţiunile prevăzute la art. 25 se aplică atât persoanelor fizice, cat şi persoanelor juridice. Articolul 27Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege se fac prin proces-verbal încheiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, potrivit atribuţiilor ce le revin prin lege. Articolul 28Prevederile prezentei legi, referitoare la contravenţii, se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 29Condiţiile de producere şi valorificare a legumelor, pepenilor şi ciupercilor cultivate, în stare proaspăta sau industrializata, normele de comercializare, precum şi alte măsuri se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu avizul Ministerului Sănătăţii, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Integrării Europene, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 30Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 8 iulie 2003.Nr. 312.-------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 9 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 400 din 27 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 74 din 1 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 76 din 8 aprilie 1998 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune, încheiată la Roma la 26 octombrie 1961
 • LEGE nr. 169 din 27 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 281 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Protocolului, deschis spre semnare la Bruxelles la 2 iunie 1998 şi semnat de România la 3 iunie 2008, privind amendarea anexei de securitate la Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informaţiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 şi semnat de România la Washington la 14 februarie 2006
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice*)
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 111 din 14 mai 2015 pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 391 din 28 septembrie 2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public
 • LEGE nr. 649 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor
 • LEGE nr. 178 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 584 din 29 octombrie 2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 203 din 15 noiembrie 2000 privind participarea României în anul 2000 la Programul de acţiune comunitară "Tineret" şi plata contribuţiei financiare la acest program
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 16 iunie 1997 privind reorganizarea regiilor autonome
 • LEGE nr. 38 din 8 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 368 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 117 din 24 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
 • LEGE nr. 79 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 599 din 22 decembrie 2003 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • LEGE nr. 149 din 26 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 238 din 24 noiembrie 2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 9 februarie 2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 septembrie 2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 mai 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 576 din 23 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plata a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial"
 • LEGE nr. 54 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Organizaţiei interguvernamentale pentru transporturile internaţionale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu prevederile Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 155 din 18 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 483 din 25 septembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în ţara a specialiştilor tineri
 • LEGE nr. 27 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE din 18 septembrie 2018 de revizuire a Constituţiei României
 • LEGE nr. 201 din 16 iulie 2015 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale
 • LEGE nr. 146 din 5 mai 2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 162 din 11 iulie 2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 281 din 23 iunie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 9 februarie 2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • LEGE nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari S.U.A., dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 55 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 88 din 12 iulie 1996 pentru modificarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021