Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 352 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 21 iulie 2003 -
LEGE nr. 352 din 10 iulie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Academiei Române de Aviatie Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 21 iulie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 28 ianuarie 1999 privind înfiinţarea Academiei Române de Aviatie, emisă în temeiul art. 1 pct. 9 lit. d) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviatie Civilă"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se înfiinţează Şcoala Superioară de Aviatie Civilă prin reorganizarea Centrului de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă - Bucureşti. (2) Şcoala Superioară de Aviatie Civilă, denumita în continuare Şcoala, este instituţie publică având personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Şcoala se constituie şi funcţionează conform prevederilor prezentei ordonanţe, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, şi a reglementărilor şi recomandărilor emise de organizaţiile internaţionale ale aviaţiei civile la care România este parte. (2) Şcoala realizează pregătirea de specialitate a personalului pentru prestarea activităţilor aeronautice civile, precum şi pregătirea periodică, specializarea şi perfecţionarea profesională a personalului aeronautic în funcţie, în conformitate cu cerinţele specifice ale organizaţiilor internaţionale ale aviaţiei civile şi ale Comunităţii Europene în domeniul aviaţiei civile. Nomenclatorul specializărilor pentru aviaţia civilă se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (3) Şcoala poate desfăşura şi alte operaţiuni aeriene civile cu respectarea prevederilor legale specifice, activităţi de cercetare ştiinţifică şi prestări de servicii pentru necesităţile proprii sau pentru terţi, pe bază de contract, precum şi editare, traducere, multiplicare, tipărire şi comercializare de reglementări tehnice, publicaţii şi lucrări proprii, specifice domeniului sau de activitate, pe bază de tarife stabilite în condiţiile legii. (4) Şcoala se finanţează din venituri proprii, surse atrase şi din fonduri alocate de la bugetul de stat. (5) Şcoala are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Gratioasa nr. 13, sectorul 1."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Patrimoniul iniţial al Şcolii se constituie prin preluarea activului şi pasivului Centrului de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă - Bucureşti, conform datelor din bilanţul contabil al acestuia la data de 31 decembrie 1998, cu modificările acestuia pe perioada cat centrul a funcţionat sub denumirea lt; lt;Academia Română de Aviatie gt; gt;, conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă."5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Conducerea Şcolii este asigurata de consiliul de conducere. Consiliul de conducere, denumit în continuare consiliu, este compus din 7-9 persoane. Preşedintele consiliului este şi directorul general al Şcolii. (2) Membrii consiliului şi preşedintele acestuia se numesc şi se revoca prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (3) Durata mandatului membrilor consiliului Şcolii este de 4 ani şi acesta poate fi prelungit pe durate de câte 4 ani. (4) Indemnizaţiile membrilor consiliului şi salariul directorului general se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului."6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Şcoala întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, care se aproba de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la propunerea consiliului."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Finanţarea cheltuielilor pentru funcţionarea Şcolii, precum şi a cheltuielilor de investiţii, retehnologizare şi achizitionare material aeronautic se asigura din surse proprii, surse atrase şi, în completare, din fonduri alocate cu destinaţie specială de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor."8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de către Şcoala se fac pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la propunerea consiliului."9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Şcoala se organizează şi funcţionează potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului."10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Personalul de instruire al Şcolii are calitatea de instructor şi asigura instruirea teoretică şi practica, în conformitate cu cerinţele organizaţiilor internaţionale ale aviaţiei civile la care România este parte. (2) Instructorii care asigura instruirea teoretică trebuie să fie absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durata, cu diploma, şi să aibă experienta în domeniul de referinţa. Instructorii care asigura instruirea în zbor sintetic şi în zbor pe aeronave trebuie să fie atestaţi în conformitate cu reglementările aeronautice în vigoare. (3) Pentru desfăşurarea procesului de instruire şi perfecţionare profesională Şcoala poate folosi, în condiţiile legii, cadre didactice universitare, precum şi alţi specialişti români şi străini."11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Salarizarea personalului Şcolii se stabileşte potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii."12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Durata cursurilor de pregătire de specialitate a personalului în vederea atestării acestuia pentru efectuarea activităţilor aeronautice civile se propune de către consiliul Şcolii în baza standardelor, cerinţelor şi recomandărilor organizaţiilor internaţionale ale aviaţiei civile privind instruirea personalului la care România este parte şi se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (2) În fiecare an ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la propunerea consiliului Şcolii, aproba numărul de cursanţi stabilit în funcţie de necesităţile aviaţiei civile, pe baza studiilor statistice şi a propunerilor agenţilor aeronautici."13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Admiterea în Şcoala se face pe baza criteriilor şi condiţiilor stabilite prin regulament, aprobat de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la propunerea consiliului. (2) Înscrierea la cursurile de perfecţionare profesională se face în baza cererilor agenţilor aeronautici sau la solicitarea persoanei interesate, în condiţiile îndeplinirii criteriilor stabilite de reglementările aeronautice în vigoare."14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Candidaţii admişi la cursurile de pregătire de specialitate pentru efectuarea activităţilor aeronautice civile au calitatea de cursanţi. (2) Cursanţii care au cetăţenie română şi încheie cu Şcoala un contract prin care se obliga ca vor lucra cel puţin 5 ani în sistemul aviaţiei româneşti pot beneficia de o bursa acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care să asigure acoperirea tuturor cheltuielilor de instruire teoretică şi practica."15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Personalului aeronautic admis la cursurile de pregătire periodică, de specializare sau de perfecţionare profesională i se asigura, pe toată durata cursurilor, de către agenţii aeronautici la care sunt angajaţi, drepturile cuvenite pentru funcţiile deţinute, potrivit contractului individual de muncă şi contractului colectiv de muncă. (2) Cheltuielile pentru instruirea teoretică şi practica a personalului aeronautic înscris la cursurile prevăzute la alin. (1) se suporta de către agenţii aeronautici care au solicitat instruirea acestora sau de către persoanele fizice, dacă instruirea se face la cererea lor."16. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Cheltuielile de instruire se aproba de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la propunerea consiliului Şcolii, pe baza calculatiei de cheltuieli curente şi de capital, după caz, necesare executării fiecărui program de instruire."17. Articolul 16 se abroga.18. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) La încheierea cursurilor de specialitate pentru efectuarea activităţilor aeronautice civile se va susţine un examen de absolvire, iar la terminarea cursurilor de perfecţionare profesională se va prezenta şi se va susţine o lucrare de absolvire. (2) Probele teoretice şi practice, precum şi criteriile de apreciere pentru examenul de absolvire se stabilesc de către consiliul Şcolii pe baza reglementărilor aeronautice. (3) Stagiile de practica se vor efectua în cadrul Şcolii şi/sau al agenţilor aeronautici, potrivit contractelor încheiate de Şcoala cu aceştia. (4) Tematica lucrării de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională se stabileşte de către consiliul Şcolii, în colaborare cu agenţii aeronautici care au desemnat cursanţii respectivi."19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Absolvenţilor cursurilor de pregătire de specialitate pentru efectuarea activităţilor aeronautice civile li se eliberează un atestat, iar absolvenţilor cursurilor de pregătire periodică, specializare şi perfecţionare profesională li se eliberează un certificat. Modelul atestatului şi al certificatului se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului."20. Alineatul (1) a articolului 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Personalul preluat la înfiinţarea Şcolii, existent la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, se considera transferat în interes de serviciu şi păstrează salariile avute până la negocierea acestora conform reglementărilor în vigoare."21. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Şcoala nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi educaţie şi nu este supusă dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor."22. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Punctul 26 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2001*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, va avea următorul cuprins:"26. Şcoala Superioară Extrabugetara şi Bucureşti."de Aviatie Civilă alocaţii de labugetul de stat23. Ordonanţa Guvernului se completează cu o anexa care va avea următorul cuprins:----------- Notă *) Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 740/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003."ANEXAPATRIMONIULŞcolii Superioare de Aviatie Civilă
  DenumireaValoarea  - mii lei -
  A. Mijloace fixe, terenuri şi obiecte de inventar89.699.922
  Mijloace fixe87.341.880
    Construcţii, din care:5.156.523
    - clădire bloc şcoală, teren (Str. Graţioasă nr. 13, sectorul 1, Bucureşti)2.966
    - împrejmuire, infrastructură şi reţele87.517
    - containere pentru personal şi materiale1.566.040
    - atelier dotări specifice (hangar)3.500.000
    Echipamente tehnologice, din care:11.677.536
    - staţii radio pentru comunicaţii408.850
    - simulator de zbor FRASCA 2428.163.860
    - echipamente pentru mentenanţa aeronavelor2.600.095
    - sistem de navigaţie aeriană272.873
    - centrală telefonică231.858
    Aparate şi instalaţii de măsurare, din care:4.433.750
    - laborator multimedia pentru instruire teoretică1.115.461
    - boroscop cu fibră optică flexibilă217.062
    - sistem electronic pentru determinarea elementelor meteo201.234
    - echipamente pentru teste aviatice638.366
    - server reţea, calculatoare şi conexe2.261.627
    Mijloace de transport, din care:55.498.630
    - avioane monomotor tip CESSNA 172 S (4 buc.)16.742.659
    - avioane bimotor tip PIPER SENECA V (2 buc.)37.543.048
    - avioane tip BN-2 (3 buc.)10.410
    - suport mobil pentru echipamente de zbor536.623
    - mijloace de transport auto665.890
    Mobilier, aparatură birotică10.379.136
    Imobilizări necorporale196.305
  Obiecte de inventar2.358.042
  B. Mijloace băneşti, decontări, cheltuieli şi materiale43.371.485
  Disponibilităţi băneşti309.229
  Mijloace băneşti şi alte valori57.457
  Decontări şi debitori1.483.776
  Cheltuieli40.441.249
  Materiale1.079.774
  TOTAL GENERAL (A+B)133.071.407"
Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Academiei Române de Aviatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 10 iulie 2003.Nr. 352.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 54 din 24 martie 2015 pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 213 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
 • LEGE nr. 137 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel
 • LEGE nr. 38 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Belgrad la 28 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 24 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 30 mai 2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 29 martie 2001 pentru prelungirea valabilităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 23 iunie 1999 privind modul de finanţare a cheltuielilor pentru întreţinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului şi pentru trecerea la turma de baza a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 287 din 27 iunie 2003 pentru aderarea României la articolul 1, în forma modificată, adoptat la Geneva la 21 decembrie 2001, la Protocolul privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor-capcana şi altor dispozitive, în forma modificată, adoptat la Geneva la 3 mai 1996 (Protocolul II modificat la 3 mai 1996), şi la Protocolul adiţional privind armele laser care pot provoca orbirea (Protocolul IV), adoptat la Viena la 13 octombrie 1995, ale Convenţiei privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, adoptată la Geneva la 10 octombrie 1980
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 22 august 2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 188 din 2 iulie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 19 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S. A. către Ministerul Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 11 din 28 februarie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 100 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 90 din 6 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
 • LEGE nr. 522 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 178 din 18 octombrie 2000 privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 273 din 3 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 199 din 15 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 30 mai 2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 328 din 5 decembrie 2013 pentru aprobarea participării României la Forumul global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale
 • LEGE nr. 43 din 8 martie 2013 privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii
 • LEGE nr. 44 din 19 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 171 din 19 octombrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 125 din 11 octombrie 2001 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia - Deva
 • LEGE nr. 282 din 24 octombrie 2007 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 15 din 2 aprilie 1996 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
 • LEGE nr. 4.090 din 27 mai 1913 pentru înfiinţarea Casei funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 50 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea poliţienească, semnată la Bucureşti la 14 aprilie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 5 octombrie 2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 2 din 9 iulie 1983 cu privire la principiile de baza ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 (*republicata*) privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor*)
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 115 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • LEGE nr. 118 din 31 mai 2016 pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021