Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 294 din 27 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 14 iulie 2003 -
LEGE nr. 294 din 27 iunie 2003privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 14 iulie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 91 din 20 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 5, litera b^1) a articolului 4 va avea următorul cuprins:"b^1) obligativitatea efectuării unei evaluări de mediu înaintea aprobării planurilor şi programelor;"2. La articolul I punctul 9, alineatul 2 al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru programe de protecţie a mediului şi colaborează cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului pentru realizarea acestora."3. La articolul I punctul 10, articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, precum şi instituţiilor abilitate prin prezenta lege pentru domeniile lor de responsabilitate."4. La articolul I, partea introductivă a punctului 11, titlul capitolului I^1 şi articolele 7^1 şi 7^2 vor avea următorul cuprins:"11. După articolul 7 se introduce capitolul I^1 cu articolele 7^1 -7^4 cu următorul cuprins:CAPITOLUL I^1Evaluarea de mediu pentru planuri și programeArt. 7^1. - Evaluarea de mediu are ca scop integrarea obiectivelor şi cerinţelor de protecţie a mediului în pregătirea şi adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.Art. 7^2. - Fac obiectul evaluării de mediu planurile şi programele definite în anexa.Sunt supuse evaluării de mediu planurile şi programele din următoarele domenii: amenajarea teritoriului şi urbanism, utilizarea terenurilor, agricultura, silvicultura, pescuit, transport, telecomunicaţii, turism, energie, industrie, inclusiv activitatea de extracţie a substanţelor minerale utile, gospodărirea deşeurilor, gospodărirea apelor.Raportul de mediu, care cuprinde şi rezultatul evaluării de mediu pentru planurile şi programele prevăzute la alin. 1 şi 2, se anexează la planul sau la programul înaintat spre aprobare la nivel naţional, regional sau local.Autorităţile competente emit aviz de mediu pentru planuri şi programe, ca urmare a efectuării evaluării de mediu şi a analizarii raportului de mediu. Avizul de mediu pentru planuri şi programe are aceeaşi perioadă de valabilitate ca şi planul sau programul pentru care a fost emis, în cazul în care nu intervin modificări ale respectivului plan sau program.Procedura de evaluare de mediu, structura raportului de mediu şi condiţiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe, inclusiv cele cu efecte transfrontiera, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.Aprobarea planurilor şi programelor prevăzute la alin. 2, la orice nivel ierarhic, este condiţionată de existenta avizului de mediu pentru respectivul plan sau program."5. La articolul I punctul 12, alineatele 3, 5 şi 7 ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:"Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private de investiţii noi ori de modificare a celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului..............................................................Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cat şi la începerea activităţilor noi, numai pentru acele activităţi stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului...............................................................Instalaţiile noi şi cele existente folosite în anumite categorii de activităţi industriale se supun procedurii de autorizare în vederea obţinerii acordului/autorizaţiei integrate de mediu, cu luarea în considerare a celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive conform reglementărilor specifice în vigoare."6. La articolul I punctul 14, alineatul 2 al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Acordul şi autorizaţia de mediu se suspenda pentru nerespectarea prevederilor acestora sau ale programelor pentru conformare, după o somaţie prealabilă, cu termen; suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea acordului şi autorizaţiei de mediu, după caz, şi oprirea execuţiei proiectului sau încetarea activităţii atunci când nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite în somaţie. Dispoziţiile de suspendare, precum şi cele de încetare a proiectului sau activităţii sunt executorii."7. La articolul I punctul 15, articolul 10^1 va avea următorul cuprins:"Art. 10^1. - Litigiile generate de eliberarea, revizuirea, anularea sau de suspendarea avizului, acordului ori a autorizaţiei de mediu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare."8. La articolul I punctul 18, alineatul 2 al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Taxele prevăzute la alin. 1 se fac venit la Fondul pentru mediu."9. În articolul I punctul 19, la articolul 14, alineatul 3 se modifica şi se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:"Sumele încasate din tarife se utilizează de autorităţile publice pentru protecţia mediului pentru finanţarea unor cheltuieli materiale, inclusiv pentru constituirea fondului pentru stimularea personalului, costul abonamentelor telefonice, expertize tehnice, dotări şi investiţii specifice. Acestea se evidenţiază într-un cont distinct şi se gestionează în regim extrabugetar.Autorităţile publice pentru protecţia mediului constituie un fond de stimulare a personalului prin utilizarea unui procent de 25% obţinut din încasarea tarifelor prevăzute la alin. 1 şi prin utilizarea sumelor prevăzute la art. 83 alin. 5. Metodologia de utilizare a fondului de stimulare se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului."10. La articolul I punctul 20, alineatele 1 şi 2 ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - La modificarea sau încetarea activităţilor cu impact asupra mediului, precum şi la schimbarea titularului unei activităţi, inclusiv prin vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de lichidare, lichidare în condiţiile legii, este obligatorie efectuarea bilanţului de mediu de către titularul activităţii, în scopul stabilirii obligaţiilor şi costurilor privind refacerea calităţii mediului în zona de impact a activităţilor desfăşurate pe amplasament.Pe baza bilanţului de mediu şi a propunerii de program pentru conformare, prezentate de titularul activităţii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite avizul de mediu."11. La articolul I punctul 22, articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Activităţile privind fabricarea, introducerea pe piaţa, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, eliminarea, manipularea, precum şi introducerea şi scoaterea din ţara a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare şi gestionare."12. La articolul I, punctul 23, respectiv articolul 17, se abroga.13. La articolul I, punctul 24 va avea următorul cuprins:"24. După articolul 17 se introduc articolele 17^1 şi 17^2 cu următorul cuprins:<Art. 17^2. - Importul şi exportul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase restrictionate sau interzise la utilizare de către anumite state sau de către România se realizează în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.>>"14. La articolul I punctul 26, articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cele pentru protecţia mediului sunt obligate sa ia măsuri de prevenire şi limitare a impactului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase asupra sănătăţii populaţiei şi mediului."15. La articolul I punctul 28, litera a) a articolului 21 va avea următorul cuprins:"a) să aplice reglementările legale privind substantele şi preparatele chimice periculoase, stabilite conform art. 16;"16. La articolul I punctul 34, articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice şi juridice care au în profilul lor activităţi de gestionare a deşeurilor au atribuţii şi obligaţii în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cele specifice din domeniul gestionării deşeurilor."17. La articolul I punctul 45, partea introductivă şi literele a-c) şi f) ale articolului 34 vor avea următorul cuprins:"Art. 34. - Persoanele fizice şi juridice autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear au următoarele obligaţii: a) sa evalueze, direct sau prin forurile organizate, riscul potenţial, să efectueze bilanţul de mediu pentru activităţile existente şi să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu; b) să aplice procedurile şi sa prevadă echipamentele pentru activităţile noi, care să permită realizarea nivelului raţional cel mai scăzut al dozelor şi riscurilor asupra populaţiei şi mediului, şi să solicite şi să obţină acord şi autorizaţie de mediu; c) să aplice, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminarii radioactive a mediului, care să asigure respectarea condiţiilor de eliminare a substanţelor radioactive prevăzute în autorizaţie şi menţinerea dozelor radioactive în limitele admise;.............................................................. f) sa verifice continuu corectitudinea presupunerilor făcute prin evaluarile probabilistice privind consecinţele radiologice ale eliberarilor radioactive."18. La articolul I punctul 46, alineatul 5 al articolului 35 va avea următorul cuprins:"Deţinătorii cu orice titlu, care aplica măsurile prevăzute la alin. 4 sunt scutiţi de impozit; deţinătorii particulari vor fi compensaţi în raport cu valoarea lucrărilor de refacere întreprinse."19. La articolul I punctul 48, după litera d) a articolului 40 se introduc literele e), f) şi g) cu următorul cuprins:"e) sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafaţa; f) sa nu deverseze în apele de suprafaţa sau subterane ape uzate, fecaloid menajere, substanţe petroliere sau periculoase, ape cu conţinut toxic care conţin substanţe periculoase; g) sa nu arunce şi sa nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede deşeuri de orice fel şi sa nu introducă în acestea explozibile, tensiune electrica, narcotice sau alte substanţe periculoase."20. La articolul I punctul 50, partea introductivă a articolului 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, cu consultarea celorlalte autorităţi publice centrale competente, elaborează normele tehnice şi regulamentele de aplicare privind:"21. La articolul I punctul 51, partea introductivă a articolului 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii în domeniu:"22. La articolul I, după punctul 51 se introduc punctele 51^1 şi 51^2 cu următorul cuprins:"51^1. Partea introductivă a articolului 49 va avea următorul cuprins:<>51^2. După articolul 49 se introduce articolul 49^1 cu următorul cuprins:<>"23. La articolul I, punctul 54 va avea următorul cuprins:"54. Partea introductivă şi litera c) ale articolului 52 vor avea următorul cuprins:<.............................................................. c) sa nu arda miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta;>>"24. La articolul I punctul 56, partea introductivă a articolului 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. - Deţinătorii, cu orice titlu, şi administratorii pădurilor, vegetatiei forestiere din afară fondului forestier şi ai pajiştilor au următoarele obligaţii:"25. La articolul I punctul 58, litera b) a articolului 54 va avea următorul cuprins:"b) sa refacă terenurile afectate, să asigure încadrarea lor în peisajul zonei şi să le aducă la parametrii productivi şi ecologici naturali sau la un nou ecosistem funcţional, să monitorizeze zona, constituind în acest scop fondul de garanţie necesar conform prevederilor legale."26. La articolul I, partea introductivă a punctului 63 şi litera v) care se introduce la articolul 65 vor avea următorul cuprins:"63. La articolul 65, partea introductivă, literele a)-e), g, n)-p) şi s) vor avea următorul cuprins, iar după litera t) se introduc literele u) şi v) cu următorul cuprins:.............................................................. v) realizează activităţile de elaborare şi implementare a politicilor, strategiilor şi reglementărilor de protecţia mediului cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului."*)────────────*) Conform Ordonanţei de urgenta nr. 64/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, autoritatea în domeniu este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.27. La articolul I, după punctul 63 se introduce punctul 63^1 cu următorul cuprins:"63^1. După articolul 65 se introduce articolul 65^1 cu următorul cuprins:<>"28. La articolul I, după punctul 70 se introduce punctul 70^1 cu următorul cuprins:"70^1. Partea introductivă a articolului 72 va avea următorul cuprins:<>"29. La articolul I punctul 78, după litera a) a articolului 80 se introduc literele a^1) şi a^2) cu următorul cuprins:"a^1) respecta condiţiile acordului de mediu şi/sau autorizaţiei de mediu;a^2) realizează obligaţiile de mediu la termenele stabilite prin avizul de privatizare;"30. La articolul I, după punctul 79 se introduce punctul 79^1 cu următorul cuprins:"79^1. Alineatul 2 al articolului 81 va avea următorul cuprins:Titularii activităţilor nominalizate în zonele cu risc înalt de poluare, conform art. 65 lit. t), sunt obligaţi sa încheie poliţe de asigurare pentru daune."31. La articolul I punctul 80, literele a), f), k), o), p) şi q) ale alineatului 1 al articolului 83 vor avea următorul cuprins:"a) obligaţia persoanelor fizice şi juridice de solicitare a avizului, acordului şi autorizaţiei de mediu, menţionate la art. 8 alin. 2, 3, 5 şi 7, art. 29 lit. a), art. 34 lit. a) şi b), art. 54 lit. a) şi la art. 80 lit. a);.............................................................. f) obligaţiile proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu orice titlu sau fără titlu, menţionate la art. 45 şi la art. 52 lit. a)-d);.............................................................. k) obligaţia agenţilor economici nominalizaţi în zonele cu risc înalt de poluare, prevăzută la art. 81 alin. 2;.............................................................. o) obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a asigura măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonica a surselor generatoare de zgomot şi vibratii, prevăzute la art. 47 lit. e); p) obligaţiile persoanelor fizice şi juridice, prevăzute la art. 15 alin. 3, art. 29 alin. 1 lit. c) şi alin. 2, art. 35 alin. 2, 3, 4, 6 şi 7 şi la art. 54 lit. b); q) obligaţiile persoanelor fizice şi juridice, prevăzute la art. 40 lit. a)-c) şi e)-g);"32. La articolul I punctul 80, la articolul 83 se introduc alineatele 4 şi 5 cu următorul cuprins:"Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.Amenzile aplicate în temeiul unei legi, ordonanţe sau hotărâri a Guvernului din domeniul protecţiei mediului şi a apelor se fac venit la bugetul de stat în cota de 75%, diferenţa de 25% revenind autorităţii din care face parte agentul constatator şi va fi evidenţiată în contul prevăzut la art. 14 alin. 3, având regimul stabilit în textul aceluiaşi alineat."33. La articolul I punctul 81, alineatul 2 al articolului 84 va avea următorul cuprins:"Prezenta lege se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."34. La articolul I punctul 82, articolul 85 va avea următorul cuprins:"Art. 85. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 luni sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei continuarea activităţii după aplicarea sancţiunii contravenţionale prevăzute de art. 83 alin. 1 lit. a), fără obţinerea acordului şi/sau autorizaţiei de mediu prevăzute de art. 80 lit. a).Constituie infracţiuni următoarele fapte, dacă au fost de natura sa pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animala sau vegetala: a) defrişarea vegetatiei lemnoase din afară fondului forestier, situata pe terenuri cu pante foarte mari sau la limita superioară de altitudine a vegetatiei forestiere, cu încălcarea prevederilor art. 53 lit. e); b) provocarea de poluare accidentala datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcţionarii instalaţiilor, echipamentelor tehnologice şi de tratare şi neutralizare, menţionate în prevederile acordului şi/sau autorizaţiei de mediu, cu încălcarea prevederilor art. 80 lit. e); c) provocarea de poluare prin evacuarea, cu ştiinţa, în apa, în atmosfera sau pe sol a unor deşeuri sau substanţe periculoase, cu nerespectarea prevederilor art. 80 lit. i); d) nerespectarea restrictiilor sau interdictiilor stabilite pentru protecţia apei şi a atmosferei, potrivit prevederilor art. 40 lit. a)-g) şi ale art. 47 lit. a)-d); e) folosirea de momeli periculoase şi de mijloace electrice pentru omorarea animalelor sălbatice şi a pestilor, în scopul consumului sau al comercializării, cu încălcarea prevederilor art. 29 alin. 1 lit. g) şi alin. 2; f) producerea de zgomote peste limitele admise, dacă prin aceasta se pune în pericol grav sănătatea umană, cu nerespectarea prevederilor art. 47 lit. e); g) nerespectarea restrictiilor şi a interdictiilor la vanat şi pescuit ale unor specii protejate sau oprite temporar prin lege şi în zonele cu regim de protecţie integrală, potrivit prevederilor art. 53 lit. h), h^1) şi h^2); h) continuarea activităţii după suspendarea acordului sau autorizaţiei de mediu, cu încălcarea prevederilor art. 10 alin. 2; i) nesupravegherea şi neasigurarea depozitelor de deşeuri şi substanţe periculoase, precum şi nerespectarea obligaţiei de depozitare a ingrasamintelor chimice şi produselor de uz fitosanitar numai ambalate şi în locuri protejate, potrivit art. 29 alin. 1 lit. c) şi alin. 2; j) prezentarea în lucrările privind evaluarea impactului asupra mediului a unor concluzii şi informaţii false, cu încălcarea prevederilor art. 12 alin. 6; k) producerea şi/sau importul în scopul introducerii pe piaţa şi utilizarea unor substanţe şi preparate chimice periculoase fără respectarea prevederilor art. 21 lit. e) şi introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natura în scopul eliminării şi/sau valorificării acestora, fără respectarea prevederilor art. 23; l) importul şi exportul unor substanţe şi preparate chimice periculoase interzise sau restrictionate în baza art. 17^2; m) transportul şi tranzitul de substanţe şi preparate chimice periculoase fără respectarea prevederilor art. 17^1 sau a prevederilor art. 23^1, în cazul deşeurilor periculoase; n) omisiunea de a raporta prompt despre orice accident major, cu încălcarea prevederilor art. 21 lit. d) şi ale art. 80 lit. f); o) producerea, livrarea şi utilizarea ingrasamintelor chimice şi a produselor de uz fitosanitar neautorizate, cu nerespectarea prevederilor art. 26; p) nerespectarea interdictiilor în legătură cu utilizarea pe terenuri agricole de produse de uz fitosanitar sau îngrăşăminte chimice, potrivit prevederilor art. 29 alin. 1 lit. d)-f) şi alin. 2; q) provocarea datorită nesupravegherii surselor de radiatii ionizante a contaminarii mediului şi/sau a expunerii populaţiei la radiatii ionizante, omisiunea de a raporta prompt creşterea peste limitele admise a contaminarii mediului, aplicarea necorespunzătoare sau neluarea măsurilor de intervenţie în caz de accident nuclear, cu încălcarea prevederilor art. 34 lit. c)-e); r) descărcarea apelor uzate şi a deşeurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele naturale sau provocarea, cu ştiinţa, de poluare prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substanţe sau deşeuri periculoase, cu încălcarea prevederilor art. 40 lit. d); s) ascunderea unor date sau difuzarea de către funcţionarii publici de informaţii false în legătură cu calitatea mediului şi sănătatea umană, cu încălcarea prevederilor art. 69; t) continuarea activităţii după dispunerea încetării acesteia, cu încălcarea prevederilor art. 80 lit. c); u) luarea măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase care au devenit deşeuri, cu nerespectarea prevederilor art. 21 lit. c); v) refuzul intervenţiei în cazul poluarii accidentale a apelor şi a zonelor de coasta, potrivit prevederilor art. 40 lit. c); x) controlul, la introducerea şi scoaterea din ţara a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, pe baza reglementărilor autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi a celor privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase, introducerea în ţara a culturilor de microorganisme, plante şi animale vii din flora şi fauna sălbatică fără acordul eliberat de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, cu încălcarea prevederilor art. 20 şi ale art. 35 alin. 5.Infracţiunile menţionate la alin. 2 se pedepsesc după cum urmează: a) cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă de la 40.000.000 lei la 60.000.000 lei, dacă faptele săvârşite au fost de natura sa pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animala sau vegetala, pentru cele prevăzute la lit. a)-d); b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei, pentru cele prevăzute la lit. e)-j); c) cu închisoare de la 1 la 5 ani, pentru cele prevăzute la lit. k)-t); d) cu închisoare de la 2 la 7 ani, pentru cele prevăzute la lit. u)-x).Dacă infracţiunile pedepsite conform alin. 3 lit. c) şi d) au pus în pericol sănătatea sau integritatea corporală a unui număr mare de persoane, au avut vreuna dintre urmările prevăzute în art. 182 din Codul penal ori au cauzat o paguba materială importanţa, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei naţionale, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.Tentativa se pedepseşte."35. La articolul II, după litera c) se introduc literele d) şi e) cu următorul cuprins:"d) prevederile cuprinse la art. 14 alin. 4 privind metodologia de utilizare a fondurilor de stimulare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă; e) prevederile cuprinse la art. 65^1, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."36. La articolul III, litera a) va avea următorul cuprins:"a) prevederile cuprinse la art. 8 alin. 5 şi 6, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă;"37. La articolul III, litera d) se abroga.38. La anexa, după liniuţa a 2-a se introduce o noua liniuţa cu următorul cuprins:"-Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului - autoritate competentă pentru protecţia mediului, organ de specialitate al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului care se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului;"39. La anexa, liniuţa a 3-a devine liniuţa a 39-a cu următorul cuprins:"- planuri şi programe - planurile şi programele, inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeană, precum şi modificările acestora, care se supun pregătirii şi/sau adoptării de către autorităţile publice la nivel naţional, regional sau local ori care sunt pregătite de aceste autorităţi în vederea adoptării printr-o procedură legislativă de către Parlament sau Guvern şi care sunt impuse prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;"40. La anexa, liniuţa a 11-a va avea următorul cuprins:"- autorităţi publice teritoriale pentru protecţia mediului agenţii pentru protecţia mediului şi Administraţia Rezervatiei Biosferei <>;"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 27 iunie 2003.Nr. 294.──────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 30 august 2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afară teritoriului tarii de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România
 • LEGE nr. 703 din 3 decembrie 2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 158 din 22 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 18 septembrie 1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 215 din 27 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • LEGE nr. 285 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 130 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 27 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea art. 35 din Legea zootehniei nr. 72/2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 418 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare în municipiul Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 228 din 4 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe
 • LEGE nr. 318 din 11 decembrie 2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 675 din 19 decembrie 2002 pentru înfiinţarea comunei Bărăganu, judeţul Constanţa, prin reorganizarea comunei Mereni
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului*)
 • LEGE nr. 15 din 11 februarie 1991 LEGE pentru soluţionarea conflictelor colective de muncă
 • LEGE nr. 275 din 7 iulie 2009 privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • LEGE nr. 16 din 10 februarie 1948 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 3 din 19 Ianuarie 1948 pentru desfiinţarea Birourilor şi înfiinţarea Colegiilor de avocaţi din România
 • LEGE nr. 149 din 15 iulie 1998 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1997 pentru completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 31 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • LEGE nr. 736 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 30 iunie 2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 223 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 24 din 4 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 152 din 11 iulie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 45 din 30 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1995 pentru modificarea unor prevederi ale Legii nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 29 iunie 2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje şi echipamente pentru realizarea proiectului "Instalaţia de anhidrida ftalica şi plastifianţi" la Societatea Comercială "OLTCHIM" - S.A. Ramnicu Valcea
 • LEGE nr. 59 din 16 septembrie 1991 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 190 din 2 noiembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999
 • LEGE nr. 160 din 9 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 24 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2000 privind modificarea şi completarea Legii viei şi vinului nr. 67/1997
 • LEGE nr. 114 din 24 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, şi a Scrisorii de confirmare între participanţii la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind
 • LEGE nr. 33 din 6 aprilie 1992 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Republica Turcia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului
 • LEGE nr. 404 din 9 noiembrie 2006 privind finanţarea asistenţei pentru dezvoltare din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021