Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 283 din 26 iunie 2003 pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare fata de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 4 iulie 2003 -
LEGE nr. 283 din 26 iunie 2003pentru ratificarea Protocolului optional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 4 iulie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe ratifica Protocolul optional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 26 iunie 2003.Nr. 283.PROTOCOL OPTIONALla Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei*)──────── Notă *) Traducere.Statele părţi la prezentul protocol,luând nota de prevederile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, document care reafirma încrederea în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi valoarea fiinţei umane şi în drepturile egale ale bărbaţilor şi femeilor,luând nota, de asemenea, de Declaraţia Universala a Drepturilor Omului, care proclama ca toţi oamenii se nasc liberi şi egali în demnitate şi drepturi şi ca fiecare are acces la toate drepturile şi libertăţile proclamate în continuare, fără nici o deosebire, inclusiv deosebiri pe criterii de sex,reamintind ca acordurile internaţionale privind drepturile omului şi alte instrumente internaţionale privind drepturile omului interzic discriminarea pe criterii de sex,reamintind, de asemenea, Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (Convenţia), în care statele părţi condamna discriminarea împotriva femeilor sub toate formele sale şi hotărăsc sa continue prin toate mijloacele necesare şi fără întârziere o politica de eliminare a discriminarii împotriva femeilor,reafirmand hotărârea lor de a asigura obţinerea deplina şi egala de către femei a tuturor drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi de a acţiona eficient pentru prevenirea violarii acestor drepturi şi libertăţi,au hotărât după cum urmează: Articolul 1Un stat parte la prezentul protocol (stat parte) recunoaşte competenţa Comitetului privind eliminarea discriminarii faţă de femei (Comitetul) de a primi şi de a analiza comunicările transmise în conformitate cu art. 2. Articolul 2Comunicările pot fi transmise de către sau în numele indivizilor ori grupurilor de indivizi sub jurisdicţia unui stat parte, reclamand faptul ca sunt victime ale violarii oricăruia dintre drepturile stabilite în Convenţie de către acel stat parte. Dacă o comunicare este transmisă în numele indivizilor sau grupurilor de indivizi, autorul trebuie să aibă consimţământul acestora, în afară de cazul în care autorul poate justifica acţiunea în numele lor fără acest consimţământ. Articolul 3Comunicările se vor face în scris şi nu vor fi anonime. Nici o comunicare nu va fi primită de către Comitet dacă priveşte un stat parte la Convenţie, care nu este parte la prezentul protocol. Articolul 41. Comitetul nu va lua în considerare o comunicare decât dacă s-a convins ca toate mijloacele interne disponibile au fost epuizate, decât dacă aplicarea acestor mijloace este prelungită nerezonabil sau nu pare să aibă un rezultat concret.2. Comitetul va declara o comunicare inadmisibila în cazul în care: a) aceeaşi problema a fost deja examinata de către Comitet sau a fost ori este în curs de examinare sub o alta procedura internationala de investigare sau de soluţionare; b) este incompatibilă cu prevederile Convenţiei; c) este evident greşit motivată sau nu este suficient fundamentată; d) este un abuz asupra dreptului de a transmite comunicări; e) faptele care sunt subiect al comunicării au apărut înainte de intrarea în vigoare a prezentului protocol pentru statul parte vizat, în afară de cazul în care acele fapte continua după respectiva data. Articolul 51. În orice moment după primirea unei comunicări şi înainte de a se fi ajuns la o hotărâre privind valoarea intrinseca a acesteia, Comitetul poate transmite statului parte vizat, în vederea unei analize urgente, o solicitare de a lua astfel de măsuri interimare necesare pentru a se evita posibilele daune ireparabile pentru victima sau victimele pretinsei violari.2. Când Comitetul îşi exercită voinţa conform paragrafului 1 al prezentului articol, aceasta nu implica o decizie asupra admisibilităţii comunicării sau asupra valorii intrinseci a acesteia. Articolul 61. În afară de cazul în care Comitetul considera o comunicare inadmisibila fără referire la statul parte vizat şi dacă individul sau indivizii consimt să-şi dezvaluie identitatea acelui stat parte, Comitetul va aduce în atenţia statului parte vizat, în mod confidenţial, orice comunicare care i s-a transmis conform prezentului protocol.2. În termen de 6 luni statul parte vizat transmite Comitetului explicaţii în scris sau declaraţii care să clarifice problema şi rezolvarea, dacă exista, care se poate să fi fost gasita de statul parte. Articolul 71. Comitetul va analiza comunicările primite conform prezentului protocol pe baza tuturor informaţiilor puse la dispoziţia sa de către sau în numele indivizilor ori grupurilor de indivizi şi de către statul parte vizat, cu condiţia ca informaţiile acestea să fie transmise părţilor vizate.2. Comitetul va tine şedinţe închise când examinează comunicările în conformitate cu prezentul protocol.3. După examinarea unei comunicări, Comitetul va transmite punctele sale de vedere privind comunicarea, împreună cu recomandările sale, dacă exista, părţilor vizate.4. Statul parte va acorda atenţia cuvenită punctelor de vedere ale Comitetului, precum şi recomandărilor sale, dacă exista, şi va transmite Comitetului, în termen de 6 luni, un răspuns în scris, incluzând informaţii cu privire la orice măsură luată din perspectiva opiniilor şi recomandărilor Comitetului.5. Comitetul poate invita statul parte sa transmită informaţii suplimentare privind orice măsuri pe care statul parte le-a luat ca răspuns la punctele de vedere sau recomandările sale, dacă exista, incluzandu-le, după cum se considera potrivit de către Comitet, în rapoartele subsecvente ale statului parte, conform art. 18 din Convenţie. Articolul 81. În cazul în care Comitetul primeşte informaţii corelative indicând violari grave sau sistematice de către un stat parte ale drepturilor stabilite în Convenţie, Comitetul va invita acel stat parte sa coopereze la examinarea informaţiilor şi, în acest sens, sa transmită observaţii referitoare la informaţiile vizate.2. Luând în considerare orice observaţii care se poate să fi fost transmise de către statul parte vizat, precum şi orice alte informaţii corelative pe care le are la dispoziţie, Comitetul poate desemna unul sau mai mulţi membri ai săi sa conducă o ancheta şi să raporteze imediat Comitetului. În cazul în care exista un mandat şi consimţământul statului parte, ancheta poate include o vizita pe teritoriul acestuia.3. După examinarea rezultatelor unei astfel de anchete, Comitetul va transmite aceste rezultate statului parte vizat, împreună cu orice alte comentarii sau recomandări.4. În termen de 6 luni de la primirea rezultatelor, comentariilor şi recomandărilor transmise de Comitet, statul parte vizat va transmite observaţiile sale Comitetului.5. O astfel de ancheta va fi realizată confidenţial şi cooperarea statului parte va fi solicitată în toate etapele procedurii. Articolul 91. Comitetul poate invita statul parte vizat sa includă în raportul sau, conform art. 18 din Convenţie, detalii referitoare la orice măsuri luate ca răspuns la o ancheta realizată conform art. 8 din prezentul protocol.2. Dacă este necesar, la sfârşitul perioadei de 6 luni stabilite în art. 8 paragraful 4, Comitetul poate să invite statul parte vizat sa îl informeze cu privire la măsurile luate ca răspuns la o astfel de ancheta. Articolul 101. Fiecare stat parte poate, la momentul semnării sau ratificării prezentului protocol ori al aderării la acesta, sa declare că nu recunoaşte competenţa Comitetului stabilită în art. 8 şi 9.2. Fiecare stat parte care a făcut o declaraţie în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol poate, în orice moment, să îşi retragă declaraţia prin notificare către secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Articolul 11Un stat parte va trebui sa ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca persoanele aflate sub jurisdicţia sa nu sunt supuse unui tratament necorespunzător sau intimidarii, ca o consecinţa a informării Comitetului pe baza prezentului protocol. Articolul 12Comitetul va include în raportul sau anual, conform art. 21 din Convenţie, un rezumat al activităţilor sale, în baza prezentului protocol. Articolul 13Fiecare stat parte se angajează să facă cunoscut şi sa dea publicităţii Convenţia şi prezentul protocol şi sa faciliteze accesul la informaţii privind punctele de vedere şi recomandările Comitetului, în special privind problemele care implica acel stat parte. Articolul 14Comitetul va elabora propriile reguli de procedura care vor trebui urmate când îşi exercită funcţiile conferite prin prezentul protocol. Articolul 151. Prezentul protocol va fi deschis semnării de către orice stat care a semnat, a ratificat sau a aderat la Convenţie.2. Prezentul protocol va fi supus ratificării de către orice stat care a ratificat sau a aderat la Convenţie. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.3. Prezentul protocol va fi deschis aderării oricărui stat care a ratificat sau a aderat la Convenţie.4. Aderarea va avea loc prin depunerea instrumentului de aderare la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Articolul 161. Prezentul protocol va intra în vigoare după 3 luni de la data depunerii la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a celui de-al zecelea instrument de ratificare sau de aderare.2. Pentru fiecare stat care ratifica prezentul protocol sau adera la acesta după intrarea sa în vigoare, prezentul protocol intră în vigoare după 3 luni de la data depunerii propriului instrument de ratificare sau de aderare. Articolul 17Nu sunt admise rezerve la prezentul protocol. Articolul 181. Orice stat parte poate propune un amendament la prezentul protocol şi sa îl înregistreze la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Secretarul general va comunică apoi orice amendamente propuse statelor părţi, cu solicitarea ca acestea sa îi notifice dacă sunt în favoarea unei conferinţe a statelor părţi în scopul analizarii şi votării propunerii. În eventualitatea ca cel puţin o treime dintre statele părţi se exprima în favoarea unei astfel de conferinţe, secretarul general va organiza conferinţa sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite. Orice amendament adoptat prin majoritatea voturilor statelor părţi prezente la conferinţa va fi transmis Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite spre aprobare.2. Amendamentele intră în vigoare după ce au fost aprobate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi acceptate cu o majoritate de două treimi din statele părţi la prezentul protocol, în conformitate cu procedurile lor constituţionale.3. După intrarea în vigoare a amendamentelor, acestea devin obligatorii pentru statele părţi care le-au acceptat, celelalte state părţi fiind în continuare legate prin prevederile prezentului protocol şi orice amendamente anterioare pe care le-au acceptat. Articolul 191. Orice stat parte poate denunta prezentul protocol, în orice moment, printr-o notificare scrisă adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Denunţarea va produce efecte după 6 luni de la data primirii notificării de către secretarul general.2. Denunţarea nu va prejudicia aplicarea în continuare a prevederilor prezentului protocol în raport cu orice comunicare transmisă conform art. 2 sau cu orice ancheta initiata conform art. 8, înainte de data efectivă a denunţării. Articolul 20Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va informa toate statele despre: a) semnari, ratificări şi aderari la prezentul protocol; b) data intrării în vigoare a prezentului protocol şi a oricărui amendament conform art. 18; c) orice denunţare în conformitate cu art. 19. Articolul 211. Prezentul protocol, ale cărui versiuni în limbile arabă, chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola sunt egal autentice, va fi depus în arhivele Organizaţiei Naţiunilor Unite.2. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite copii autentificate ale prezentului protocol tuturor statelor la care s-a făcut referire în art. 25 din Convenţie.──────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 37 din 13 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2002 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 119 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 147 din 7 octombrie 1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 10 iunie 1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelica C.A. Sibiu
 • LEGE nr. 23 din 26 ianuarie 1999 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 73 din 29 decembrie 1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice*)
 • LEGE nr. 179 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 292 din 28 decembrie 2010 pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 5 septembrie 2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iaşi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 2 aprilie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 49 din 2 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenţii civile pentru încasarea creanţelor bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
 • LEGE nr. 65 din 11 martie 2003 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal
 • LEGE nr. 316 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
 • LEGE nr. 30 din 12 martie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la programele de asistenţă economică, tehnică şi în domenii conexe
 • LEGE nr. 40 din 17 martie 2005 pentru ratificarea Tratatului de la Nairobi privind protecţia simbolului olimpic
 • LEGE nr. 540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • LEGE nr. 347 din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 239 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • LEGE nr. 408 din 10 iulie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secţiunilor Băneasa-Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
 • LEGE nr. 44 din 17 martie 2004 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu (FGM), privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României, pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnată la Zagreb la 28 iulie 2003 şi la Bucureşti la 15 octombrie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 3 din 10 ianuarie 1995 pentru continuarea aplicării măsurilor prevăzute de Legea nr. 80/1993 privind protecţia socială a personalului care lucrează în industria destinată apărării naţionale şi ordinii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 131 din 11 iulie 2019 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 30 aprilie 2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 275 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 18 din 24 iunie 1968 (*republicată*) privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • LEGE nr. 580 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 106 din 25 septembrie 1996 Legea protecţiei civile
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 345 din 1 iunie 2002 (*republicată*) privind taxa pe valoarea adăugată*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 321 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 17 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 255 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • LEGE nr. 71 din 5 iulie 1995 privind dreptul absolvenţilor învăţămîntului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţămîntul de stat
 • LEGE nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021