Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 257 din 13 iunie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind transportul maritim, semnat la Cairo la 15 octombrie 2002
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 19 iunie 2003 -
LEGE nr. 257 din 13 iunie 2003pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind transportul maritim, semnat la Cairo la 15 octombrie 2002 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 19 iunie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind transportul maritim, semnat la Cairo la 15 octombrie 2002.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUBucureşti, 13 iunie 2003.Nr. 257.ACORDîntre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind transportul maritimGuvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt, denumite în continuare părţi contractante,dorind să asigure o dezvoltare armonioasă a transportului comercial maritim între statele lor,respectând principiul libertăţii navigaţiei comerciale internaţionale între statele lor,considerând ca ambele părţi contractante îşi vor acorda reciproc toată asistenţa posibila pentru stabilirea unor relaţii bilaterale şi multilaterale între organizaţiile lor şi unităţile responsabile de activităţile de transport maritim,au convenit următoarele: Articolul 1Scopul prezentului acord este:- sa organizeze şi sa dezvolte relaţiile bilaterale dintre cele doua state în domeniul transportului maritim;- să asigure cea mai buna coordonare a activităţilor de transport maritim;- sa evite orice acţiune care ar putea dăuna dezvoltării normale a activităţilor de transport maritim;- sa promoveze dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale dintre cele doua state. Articolul 2În sensul prezentului acord, termenii de mai jos au următoarea definiţie:1. teritoriul statului unei părţi contractante şi apele naţionale navigabile ale statului unei părţi contractante înseamnă teritoriul şi apele naţionale navigabile aflate sub suveranitatea României sau, respectiv, a Republicii Arabe Egipt;2. autoritate competentă înseamnă:- pentru Guvernul României - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;- pentru Guvernul Republicii Arabe Egipt - Sectorul de Transport Maritim din cadrul Ministerului Transporturilor.În cazul în care oricare dintre autorităţile competente menţionate în acest paragraf se schimba, numele noii autorităţi va fi notificat celeilalte părţi contractante pe cai diplomatice;3. nave ale statului unei părţi contractante înseamnă navele maritime comerciale înregistrate în registrul sau naval şi îndreptăţite sa arboreze pavilionul acelui stat, în conformitate cu legislaţia sa naţionala în vigoare.Prevederile acestui acord nu vor fi aplicate: a) navelor militare şi navelor pentru transportul forţelor armate; b) navelor utilizate exclusiv în scopuri militare; c) navelor utilizate pentru servicii guvernamentale; d) navelor de cercetare; e) navelor nucleare; f) navelor de pescuit; g) ambarcatiunilor de agrement cu sau fără propulsie mecanică; h) navelor utilizate pentru servicii publice; i) navelor utilizate în scopuri necomerciale;4. companie de transport maritim înseamnă o persoană juridică înregistrată în conformitate cu legislaţia în vigoare pe teritoriul statului uneia dintre părţile contractante şi care deţine sau operează nave;5. membru al echipajului înseamnă orice persoană angajata efectiv pentru a îndeplini sarcini la bord, pe perioada unui voiaj, în funcţionarea sau serviciul pe o nava, şi care este inclusă în lista cuprinzând echipajul;6. pasageri înseamnă acele persoane transportate cu o nava a statului oricărei părţi contractante, care nu sunt angajate în nici un fel la bord şi ale căror nume sunt incluse în lista cuprinzând pasagerii acestei nave;7. porturi ale statului unei părţi contractante înseamnă părţile din teritoriul statului uneia dintre părţile contractante, deschise traficului internaţional, pentru încărcarea, descărcarea sau transbordarea mărfurilor şi/sau pasagerilor, precum şi locurile de acostare autorizate oficial, inclusiv radele portuare;8. nava navlosita înseamnă orice nava înregistrată în statul uneia dintre părţile contractante sau într-un stat terţ şi operata de o companie de transport maritim a statului oricăreia dintre părţile contractante. Articolul 3Prezentul acord va fi aplicat pe teritoriul României şi, respectiv, pe teritoriul Republicii Arabe Egipt.Totuşi, prevederile acestui acord nu se vor aplica: a) activităţilor care, în conformitate cu legislaţia naţionala a oricărei părţi contractante, sunt rezervate propriilor companii şi organizaţii, cum ar fi: cabotajul, serviciile de remorcaj, pilotajul, serviciile portuare, asistenţa maritima şi operaţiunile de pescuit, desfăşurate în apele naţionale navigabile ale statului oricăreia dintre părţile contractante; b) navigaţiei pe Canalul de Suez şi apele interne; c) reglementărilor privind admiterea şi şederea străinilor pe teritoriul statului oricăreia dintre părţile contractante, cu excepţia membrilor echipajului, în conformitate cu art. 8, 9 şi 10 din prezentul acord. Articolul 41. Părţile contractante îşi vor acorda reciproc orice ajutor posibil pentru dezvoltarea transportului comercial între statele lor şi se vor abţine de la luarea oricărei măsuri care ar afecta progresul normal al liberei navigatii internaţionale.În acest scop părţile contractante convin următoarele: a) sa încurajeze navele statului fiecărei părţi contractante şi navele navlosite sa participe la transportul de mărfuri între porturile statelor lor şi sa coopereze pentru eliminarea oricăror obstacole care ar putea sa împiedice dezvoltarea acestui transport; b) sa nu creeze obstacole pentru navele statului oricăreia dintre părţile contractante şi navele navlosite în transportul de mărfuri între porturile statelor lor şi porturile unor state terţe.2. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol nu vor aduce atingere dreptului navelor care navighează sub pavilionul unor state terţe de a participa în traficul maritim între porturile statelor fiecăreia dintre părţile contractante şi porturile unor state terţe. Articolul 51. Statul fiecăreia dintre părţile contractante va acorda, în condiţii de reciprocitate, navelor statului celeilalte părţi contractante, acelaşi tratament care este acordat navelor proprii în ceea ce priveşte accesul în propriile porturi, folosirea porturilor pentru încărcarea şi descărcarea mărfurilor şi imbarcarea şi debarcarea pasagerilor, folosind toate serviciile navigabile disponibile.2. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol nu obliga nici unul dintre statele părţilor contractante să aplice un astfel de tratament în ceea ce priveşte exceptarea de la regulile pilotajului obligatoriu asigurat propriilor nave.3. Toate tarifele şi cheltuielile portuare vor fi colectate în conformitate cu legislaţia aplicabilă în porturile statului fiecăreia dintre părţile contractante. Articolul 6Certificatele de naţionalitate sau de înregistrare, certificatele de tonaj şi cele de siguranţă, precum şi alte documente ale navei, emise sau recunoscute de autoritatea competentă a uneia dintre părţile contractante, vor fi recunoscute de autoritatea competentă a celeilalte părţi contractante. Articolul 71. Fiecare parte contractantă va recunoaşte documentele de identitate ale membrilor echipajului sau pasagerilor de la bordul navelor, emise în conformitate cu legislaţia naţionala a celeilalte părţi contractante.Documentele de identitate sunt carnetul de marinar sau pasaportul.2. Pentru membrii echipajului navelor unor terţe state, care sunt angajaţi la bordul navelor statului oricăreia dintre părţile contractante, documentele de identitate sunt cele emise în conformitate cu legislaţia naţionala a acelor state. Articolul 8În conformitate cu prevederile Convenţiei 108 privind actele naţionale de identitate pentru personalul navigant (Geneva - Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii), membrilor echipajului incluşi în lista cuprinzând echipajul a unei nave a statului unei părţi contractante, care deţin documentele de identitate prevăzute în art. 7 din prezentul acord, li se va permite sa debarce şi sa circule fără viza în porturile statului celeilalte părţi contractante, conform legilor şi reglementărilor naţionale ale respectivei părţi contractante.Membrii echipajului sau pasagerii navelor statului oricăreia dintre părţile contractante, care deţin documentele de identitate prevăzute în art. 7 din prezentul acord, pot intra sau călători pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, în cazul unor calamitati maritime sau al altor dezastre, cu scopul de a însoţi navele, pentru repatriere sau orice alt motiv acceptat de autoritatea competentă a acestei părţi contractante, cu respectarea legilor şi reglementărilor naţionale ale respectivei părţi contractante.În astfel de cazuri, dacă legislaţia naţionala a respectivei părţi contractante prevede acordarea vizei, aceasta viza va fi eliberata în cel mai scurt timp posibil. Articolul 9Fiecare parte contractantă va acorda ajutorul medical necesar membrilor echipajului navei statului celeilalte părţi contractante, în baza legislaţiei naţionale a respectivei părţi contractante.Membrii echipajelor navelor statului unei părţi contractante, aflaţi sub tratament medical, vor avea permisiunea de a intra şi de a rămâne pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante pe perioada necesară tratamentului medical, în conformitate cu legile şi reglementările naţionale ale respectivei părţi contractante. Articolul 10Fără a afecta prevederile art. 7, 8 şi 9 din prezentul acord, legislaţia naţionala a fiecărei părţi contractante privind intrarea, staţionarea şi plecarea spre/dinspre teritoriul statelor lor va prevala.Fiecare parte contractantă îşi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului sau a persoanelor care deţin documentele de identitate menţionate în art. 7, 8 şi 9 din prezentul acord, dacă aceste persoane sunt considerate indezirabile. Articolul 111. Dacă o nava a statului unei părţi contractante esueaza sau suferă orice alt accident în apele naţionale navigabile ale statului celeilalte părţi contractante, acea nava şi incarcatura sa vor primi aceeaşi protecţie care este acordată navelor statului celeilalte părţi contractante şi încărcăturii acestora.Căpitanului, membrilor echipajului şi pasagerilor de la bordul navei statului unei părţi contractante, care a suferit o avarie, li se vor acorda în orice moment aceeaşi asistenţa, ajutor şi protecţie care sunt acordate cetăţenilor acelui stat în ale cărui ape naţionale navigabile s-a produs incidentul.2. Când incarcatura de la bordul unei nave a statului unei părţi contractante, implicata într-un incident maritim, trebuie să fie descarcata şi depozitata temporar pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, înainte ca aceasta să se întoarcă în statul de expediţie, sau transportată într-un stat terţ, aceasta cealaltă parte contractantă va facilita aceasta operaţiune, iar incarcatura va fi scutită de toate taxele vamale cu condiţia ca aceasta sa nu fie destinată consumului sau folosirii pe teritoriul statului acestei părţi contractante.3. Totuşi, prevederile paragrafului 2 al acestui articol nu vor prevala faţă de legile şi reglementările statului părţii contractante în care marfa la care se face referire în paragraful 2 este depozitata temporar.4. Prevederile acestui articol nu vor aduce atingere altor cereri apărute în legătură cu salvarea şi asistenţa acordate unei nave avariate, echipajului sau pasagerilor, încărcăturii şi proprietăţilor sale. Articolul 121. Când un membru al echipajului unei nave a statului unei părţi contractante a comis o infracţiune la bordul acelei nave în apele naţionale navigabile ale statului celeilalte părţi contractante, organele judiciare ale statului acestei părţi contractante nu îl vor urmări fără cererea comandantului navei sau a unui reprezentant diplomatic ori consular al statului respectivei părţi contractante, în afară cazului în care: a) consecinţele acestei infracţiuni se extind asupra statului lor; sau b) infracţiunea este de natura sa tulbure pacea statului lor sau ordinea publică în apele naţionale navigabile ale acelui stat; sau c) infracţiunea se referă la trafic ilicit de droguri sau substanţe psihotrope.2. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol nu afectează dreptul statului oricărei părţi contractante de a lua orice măsuri autorizate de legislaţia sa naţionala în scopul arestării sau investigarii la bordul navelor străine care trec prin apele naţionale navigabile, chiar după ce au părăsit apele maritime interioare. Articolul 13Companiile de transport maritim ale oricărei părţi contractante au dreptul de a folosi, în scopul efectuării de plati pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, veniturile şi alte câştiguri obţinute în valută liber convertibilă pe teritoriul statului acelei părţi contractante şi care provin din operaţiuni de transport maritim. După plata sumelor datorate local, dacă exista, profitul net va fi transferat în străinătate la cursul de schimb al pieţei valutare interbancare.Profiturile obţinute de companiile de transport maritim sunt impozabile pe teritoriul statului în care se afla sediul conducerii efective a companiei de transport maritim.În cazul în care exista un acord de evitare a dublei impuneri, prevederile acestui acord vor prevala. Articolul 141. Părţile contractante vor incuraja companiile de transport maritim sa stabilească, în condiţii de eficienta economică, linii maritime regulate între porturile celor două state, care să fie folosite de navele statelor părţilor contractante şi de navele navlosite, pe principiul egalităţii şi al avantajului reciproc.2. Părţile contractante vor stimula utilizarea tehnologiei moderne în transporturile maritime. Articolul 15Pentru a asigura o dezvoltare eficienta a activităţilor de transport maritim, companiile de transport maritim ale oricărei părţi contractante pot înfiinţa agenţii şi efectua achiziţii pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, în conformitate cu legislaţia naţionala a acestei celelalte părţi contractante. Articolul 161. Fiecare parte contractantă va lua toate măsurile necesare pentru a asigura siguranţa navelor, a membrilor echipajului, a încărcăturii şi a altor persoane şi bunuri aflate la bordul navei statului celeilalte părţi contractante, în timpul în care navele se afla în apele naţionale navigabile sau în porturile statului sau.Aceste măsuri vor avea în special ca scop protecţia navelor împotriva oricăror acţiuni ilicite care pot pune în pericol siguranţa navelor, a membrilor echipajului, a încărcăturii şi a altor persoane şi bunuri aflate la bordul navelor, precum şi împotriva operaţiunilor sau serviciilor portuare privind acele nave.2. Dacă oricare parte contractantă anticipa, în porturile sau în apele naţionale navigabile ale statului sau, orice acţiune ilicită îndreptată împotriva unei nave a statului celeilalte părţi contractante, va lua imediat toate măsurile necesare pentru a preveni acea acţiune ilicită, precum şi pentru a proteja nava, echipajul acesteia, incarcatura şi alte persoane şi bunuri aflate la bordul acestei nave.3. În cazul unei acţiuni ilicite care are loc în portul sau în apele naţionale navigabile ale statului unei părţi contractante, acea parte contractantă va lua imediat măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia sa naţionala, pentru a pune capăt acelei acţiuni.4. Ambele părţi contractante vor informa imediat oficiul consular sau misiunea diplomatică a statului celeilalte părţi contractante asupra măsurilor întreprinse pentru a preveni sau a opri acţiunea ilicită sus-menţionată. Articolul 171. În scopul asigurării unei implementari efective a prezentului acord, se formează o comisie mixtă maritima compusa din experţi numiţi de autorităţile competente.2. Comisia mixtă maritima va aborda subiecte de interes reciproc în domeniul transportului maritim şi se va preocupa de orice problema persistenta care poate aparea în cursul aplicării prezentului acord.3. Comisia mixtă maritima se va întruni la solicitarea oricărei părţi componente. Articolul 18Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat în cadrul comisiei mixte maritime.Dacă aceasta comisie nu poate ajunge la o concluzie, acest diferend va fi soluţionat pe cai diplomatice. Articolul 19Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care oricare dintre părţile contractante a informat cealaltă parte contractantă asupra îndeplinirii procedurilor prevăzute de legislaţia sa naţionala referitoare la intrarea în vigoare a prezentului acord. Articolul 20Prezentul acord poate fi amendat prin consimţământul reciproc al părţilor contractante.Orice amendamente la prezentul acord vor intra în vigoare după îndeplinirea procedurilor stipulate în art. 19. Articolul 21În privinta navigaţiei pe Dunarea maritima, prevederile prezentului acord se vor aplica ţinându-se cont de regimul legal al navigaţiei pe Dunăre, reglementat de Convenţia privind regimul navigaţiei pe Dunăre (Belgrad, 18 august 1948) şi de Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabila a fluviului Dunarea (Sofia, 29 iunie 1994). Articolul 22În alte domenii care nu sunt reglementate de prezentul acord se va aplica legislaţia naţionala a fiecăreia dintre părţile contractante, precum şi convenţiile internaţionale. Articolul 23Părţile contractante se vor strădui sa ratifice acordurile şi convenţiile internaţionale privind siguranţa navelor, condiţiile sociale ale navigatorilor, transportul mărfurilor periculoase şi protecţia mediului maritim. Articolul 24Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de doi ani şi se va prelungi, în mod tacit, pe noi perioade succesive de un an. În cazul în care una dintre părţile contractante intenţionează sa nu reînnoiască valabilitatea prezentului acord, aceasta parte contractantă va notifica în scris intenţia sa celeilalte părţi contractante, cu cel puţin 6 (şase) luni înainte de data expirării valabilităţii prezentului acord. Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind navigaţia maritima, semnat la Cairo la 6 aprilie 1972, va inceta sa mai fie în vigoare, fără a prejudicia contractele sau acordurile existente între companiile de transport maritim din cele doua state.Drept care subsemnaţii, fiind autorizaţi în mod corespunzător pentru aceasta de către guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.Semnat la Cairo la 15 octombrie 2002, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi engleza, toate textele fiind egal autentice.În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleza va prevala.Pentru Guvernul României,Mircea GeoanaPentru Guvernul Republicii Arabe Egipt,Hamdi Abdel Salam El-Shayeb-------

Noutăți

 • LEGE nr. 184 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 9 decembrie 1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a Zone de risc natural
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 376 din 19 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • LEGE nr. 93 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 324 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 111 din 3 iulie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1997 pentru modificarea şi completarea articolului 16 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 130 din 30 iunie 2000 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 275 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2000 privind finanţarea Centrului editorial şi a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 197 din 23 iunie 2005 privind schimbarea denumirii satului Valea Izvorului din componenţa comunei Livezile, judeţul Mehedinţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 3 septembrie 2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
 • LEGE nr. 279 din 24 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 202 din 27 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 50 din 20 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 216 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 67 din 16 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, a terorismului, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 197 din 2 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 281 din 23 iunie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 48 din 12 martie 2001 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România şi Centrul Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 2 octombrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 26 septembrie 2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA - S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent
 • LEGE nr. 230 din 30 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expoziţia Mondială EXPO 2000 "Om-Natura-Tehnologie", Hanovra 2000
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 73 din 4 mai 2000*) (*republicată*) privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 168 din 7 octombrie 2019 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 166 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • LEGE nr. 109 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului opţional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984
 • LEGE nr. 99 din 16 aprilie 2007 privind acceptarea Convenţiei asupra protecţiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 aprilie 2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 743 din 6 decembrie 2001 bugetului de stat pe anul 2002
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 485 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Institutului Teologic Româno-Catolic din Bucureşti
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 (*republicată*) privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României*)
 • LEGE nr. 185 din 15 iunie 2005 pentru abrogarea art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021