Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 232 din 31 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 31 mai 2003 -
LEGE nr. 232 din 31 mai 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 31 mai 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 36 din 30 ianuarie 2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. Partea introductivă a articolului II va avea următorul cuprins:"Art. II. - Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:"2. La articolul II punctul 2, alineatul (7) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(7) Sumele înregistrate în conturi de rezerve, reprezentând facilităţi fiscale, potrivit legii, nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. În cazul în care nu sunt respectate prevederile acestui alineat, asupra acestor sume se recalculează impozitul pe profit şi se vor calcula dobânzi, penalităţi şi penalităţi de întârziere de la data aplicării facilitatii respective, potrivit legii. Nu se supun impozitării rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilităţilor în valută, constituite potrivit legii, înregistrate de bănci - persoane juridice române şi sucursalele băncilor străine care îşi desfăşoară activitatea în România."3. La articolul II punctul 3, litera a) a alineatului (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"a) rezerva, în limita a 5% din profitul contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare. Rezerva constituită de persoanele juridice care furnizează utilităţi societăţilor comerciale care se restructureaza, se reorganizează sau se privatizează poate fi folosită pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de acţiuni obţinut în urma procedurii de conversie a creanţelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil, începând cu anul fiscal 2003."4. La articolul II, după punctul 3 se introduc doua puncte noi, punctele 3^1 şi 3^2, cu următorul cuprins:3^1. La articolul 9 alineatul (6), după litera b) se introduc doua noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:"c) cheltuielile cu primele de asigurare pentru accidente de muncă, boli profesionale şi risc profesional, precum şi cheltuielile cu alte prime de asigurare plătite de angajator în numele angajatului, impozabile, potrivit legii, la angajat persoana fizica; d) cheltuielile cu cotizaţiile plătite asociaţiilor profesionale, recunoscute prin hotărâre a Guvernului ca fiind de utilitate publică, până la nivelul echivalentului în lei al sumei de 1.000 euro anual."3^2. Litera p) a alineatului (7) al articolului 9 se abroga.5. La articolul II punctul 5, alineatul (7) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(7) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplică băncilor - persoane juridice române, sucursalelor băncilor străine care îşi desfăşoară activitatea în România, societăţilor comerciale pentru operaţiunile de leasing, societăţilor de credit ipotecar, precum şi instituţiilor de credit."6. La articolul II punctul 7, alineatul (3) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(3) În cazul persoanelor juridice străine care realizează veniturile prevăzute la alin. (1) şi (2), obligaţia completării şi depunerii declaraţiei de impunere, în numele şi în contul persoanei juridice străine, precum şi a calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine plătitorului de venit, precum şi persoanei juridice rezidente ale carei valori se tranzactioneaza sau societăţii de intermediere ori societăţii de servicii de investiţii financiare, o dată cu primul termen stabilit la art. 20."7. La articolul V, după punctul 5 se introduce un punct nou, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. Litera a) a alineatului (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"a) exportul de bunuri, transportul şi prestările de servicii legate direct de exportul bunurilor, bunurile comercializate prin magazinele duty-free, precum şi prin magazinele situate în aeroporturile internaţionale după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal la ieşirea din ţara;"8. La articolul V, după punctul 14 se introduc doua puncte noi, punctele 14^1 şi 14^2, cu următorul cuprins:14^1. Litera b) a alineatului (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"b) prin compensarea efectuată de organele fiscale la cerere sau din oficiu, după caz, cu obligaţii datorate şi neachitate către bugetul de stat, obligaţii datorate la fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe, inclusiv dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente acestora;"14^2. La articolul 26 alineatul (1), după litera b) se introduce o litera noua, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) prin compensarea efectuată de organele fiscale la cerere sau din oficiu, după caz, cu obligaţii datorate şi neachitate către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele locale, inclusiv dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente acestora. Ordonatorii de credite care răspund prin lege de colectarea veniturilor respective vor comunică lunar la organele fiscale teritoriale datoriile pe care le au agenţii economici faţă de aceste bugete şi/sau fonduri;"9. Partea introductivă a articolului VI va avea următorul cuprins:"Art. VI. - Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:"10. La articolul VI, înaintea punctului 1 se introduce un punct nou, care devine punctul 1, cu următorul cuprins:1. Punctul 5 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"5. Clădirile aflate: (1) în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome <>; (2) în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome <>, care sunt atribuite, conform dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome <>."11. La articolul VI, punctul 1, care a devenit punctul 2, va avea următorul cuprins:2. Subpunctele (12) şi (14) ale punctului 7 din anexa nr. 2 vor avea următorul cuprins:"(12) construcţii hidrometrice, oceanografice, hidrometeorologice, hidrotehnice, de îmbunătăţiri funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele şi staţiile de pompare aferente canalelor;................................................................. (14) reţele şi conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor şi lichidelor industriale, reţele şi conducte de termoficare şi reţele de canalizare."12. La articolul VI punctul 3, punctul 5 al literei B din anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:"5. terenurile aferente complexelor hidrotehnice sau de navigaţie, porturilor, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare."13. Partea introductivă a articolului VII va avea următorul cuprins:"Art. VII. - Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, cu completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:"14. La articolul VII, înaintea punctului 1 se introduc trei puncte noi, punctele 1-3, cu următorul cuprins:1. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Agenţii economici producători de băuturi alcoolice distilate sunt obligaţi sa utilizeze pentru depozitarea acestor produse rezervoare şi recipiente calibrate, pentru care deţin certificate de calibrare eliberate de un laborator de metrologie din structura Biroului Roman de Metrologie Legală."2. Litera a) a articolului 32 va avea următorul cuprins:"a) Ministerul Finanţelor Publice, în cazul agenţilor economici producători şi importatori de alcool etilic rafinat, distilate şi băuturi alcoolice distilate, inclusiv tuica, rachiuri naturale şi produse intermediare;"3. Literele f) şi g) ale alineatului (1) al articolului 33 vor avea următorul cuprins:"f) declaraţia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, spaţiile de depozitare şi orice alte locuri unde îşi desfăşoară activitatea, precum şi adresele acestora. În cazul agenţilor economici producători de alcool, de distilate şi de băuturi alcoolice distilate, inclusiv de tuica şi rachiuri naturale, declaraţia va fi însoţită şi de documentele care atesta dreptul de proprietate asupra clădirilor, precum şi dreptul de proprietate sau concesiune asupra terenului. Nu intra sub incidenţa acestor prevederi unităţile de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>; g) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, în cazul producătorilor interni de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate, inclusiv de tuica şi rachiuri naturale, din care să rezulte deţinerea în proprietate a capacităţilor de producţie, precum şi a celorlalte construcţii-anexe: depozite de materii prime, bazine pentru plamezi, rezervoare de depozitare şi de păstrare a produselor obţinute. Nu intra sub incidenţa acestor prevederi unităţile de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Legii nr. 290/2002;"15. La articolul VII punctul 1, care a devenit punctul 4, alineatul (3) al articolului 39 va avea următorul cuprins:"(3) Cedarea sau înstrăinarea activelor imobilizate ale societăţii comerciale autorizate, cu autorizaţie expirată, anulată ori suspendată, se va putea face numai după ce s-au achitat la bugetul de stat toate obligaţiile fiscale sau după ce persoana care urmează sa preia activele societăţii comerciale a confirmat posibilitatea plăţii tuturor debitelor către bugetul de stat, prin depunerea unei scrisori de garanţie bancară."16. La articolul VII, după punctul 1, devenit punctul 4, se introduce un punct nou, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. Articolul 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Necomercializarea sau neprelucrarea de către agenţii economici producători de alcool etilic rafinat şi/sau distilate, în fiecare trimestru al anului pentru care s-a obţinut autorizaţie de comercializare, a unei cantităţi egale cu cel puţin 20% din cantitatea totală estimată a se realiza pe perioada de autorizare atrage suspendarea activităţii şi sigilarea instalaţiilor de producţie pe următoarele 3 luni. Pentru producătorii care lucrează în sistem integrat, la calcularea procentului de 20% este inclusă şi cantitatea de băuturi alcoolice comercializate în echivalent alcool etilic. (2) Întârzierea la plata a accizelor cu mai mult de 30 de zile de la termenul legal atrage anularea autorizaţiei şi închiderea activităţii agentului economic în cauza, până la plata sumelor restante."17. La articolul VII, după punctul 2, devenit punctul 5, se introduc trei puncte noi, punctele 6-9, cu următorul cuprins:6. Litera z^1) a alineatului (1) al articolului 52 va avea următorul cuprins:"z^1) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) sau ale art. 21 alin. (4);"7. La articolul 53, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Anularea autorizaţiei se face de către organul emitent şi în situaţia în care agenţii economici deţin sau comercializează produse supuse sistemului de marcare, marcate cu marcaje neautentice şi/sau deţin în stoc astfel de marcaje. În acest caz administratorii şi asociaţii societăţilor respective îşi pierd dreptul de a desfăşura activitate de producţie şi comerţ în domeniul produselor supuse marcarii, în următorii 10 ani de la constatarea faptei."8. Litera a) a alineatului (3) al articolului 53 va avea următorul cuprins:"a) actelor de control emise de organele de specialitate, prin care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale, sau al anulării licenţei de atestare a dreptului de marcare de către autoritatea emitenta;"9. După articolul 62 se introduce un articol nou, articolul 62^1, cu următorul cuprins:"Art. 62^1. - (1) Agenţii economici producători şi importatori de tuica, rachiuri naturale şi produse intermediare, care deţin autorizaţii de comercializare emise de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor Publice anularea acestora şi emiterea unor noi autorizaţii, în conformitate cu prevederile art. 32 lit. a); în caz contrar, autorizaţiile eliberate anterior sunt nule de drept. (2) Eliberarea noilor autorizaţii se face în condiţiile prevăzute de prezenta lege, fără plata taxei de autorizare."18. Articolul IX va avea următorul cuprins:"Art. IX. - Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 493/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera m) a articolului 5 va avea următorul cuprins:<>2. La articolul 21, după litera d) a alineatului (1) se introduce o litera noua, litera e), cu următorul cuprins:<>3. Litera e) a articolului 23 va avea următorul cuprins:<>4. La articolul 23, după litera h) se introduce o litera noua, litera h^1), cu următorul cuprins:<>5. Alineatul (1) al articolului 62 va avea următorul cuprins:<>19. După articolul IX se introduc doua articole noi, articolele IX^1 şi IX^2, cu următorul cuprins:"Art. IX^1. - Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 79/2003, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:<<(2) Pentru persoanele juridice cu sediul în România care au sucursale şi/sau puncte de lucru, plătitor de obligaţii bugetare este persoana juridică atât pentru activitatea proprie, cat şi în numele sucursalelor şi/sau al punctelor de lucru, după caz, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii, pentru plata căruia persoana juridică poate imputernici sucursalele şi/sau punctele de lucru.>>2. Alineatele (3) şi (6) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:<<(3) Pentru sumele stinse prin compensare, dobânzile şi penalităţile de orice fel se calculează până la data înregistrării cererii de compensare la organul competent.................................................................. (6) Modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferenţe între impozitul pe profit plătit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere şi impozitul pe profit datorat conform declaraţiei de impunere întocmite pe baza situaţiei financiare anuale va fi reglementat prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.>>3. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:<>4. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:<<(2) În cazul plăţii efectuate prin decontare bancară sau prin mandat poştal pentru obligaţiile bugetare cu termen de plată fix sau stabilit sub forma de interval, obligaţia bugetară se considera plătită la data creditarii contului bugetar corespunzător. În înţelesul acestei prevederi, contul bugetar corespunzător este contul curent general al trezoreriei statului, deschis la Banca Naţionala a României.>>5. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:<<(4) În cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară pentru obligaţiile bugetare datorate în vama cu ocazia operaţiunii de vamuire, obligaţia bugetară se considera plătită la data la care băncile debiteaza contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin ştampila şi semnatura autorizata a acestora.>>6. Alineatul (3) al articolului 43 va avea următorul cuprins:<<(3) Faţa de terţi, inclusiv faţă de stat, o garanţie reală şi celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un grad de prioritate care se stabileşte de la momentul în care acestea au fost făcute publice prin oricare dintre metodele prevăzute de Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările şi completările ulterioare.>>7. La articolul 43, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:<<(4) Garanţiile reale şi celelalte sarcini reale asupra bunurilor, prevăzute la alin. (3), sunt cele care intra sub incidenţa titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Codului civil.>>8. Alineatul (1) al articolului 57 va avea următorul cuprins:<>Art. IX^2. - Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2003, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) al articolului 1 se introduc doua alineate noi, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:<<(1^1) Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru încadrarea în categoria microintreprinderilor începând cu anul fiscal următor, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1). Opţiunea se comunică organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal, sub forma unei declaraţii pe propria răspundere, până la data de 31 ianuarie inclusiv.(1^2) Persoanele juridice plătitoare de impozit pe venit nu mai aplica acest sistem de impunere începând cu anul următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la alin. (1). În cazul persoanelor juridice plătitoare de impozit pe venit, care nu au nici un salariat, condiţia prevăzută la lit. b) a alin. (1) se considera îndeplinită dacă angajarea se realizează până la data de 31 decembrie 2003.>>2. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:<<(2) Persoanele juridice înfiinţate în cursul unui an fiscal beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. a) şi d) ale alin. (1), la data înregistrării la registrul comerţului, şi condiţia prevăzută la lit. b) a alin. (1) în termen de 60 de zile inclusiv de la această dată. Contribuabilii care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu opţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului. Opţiunea este definitivă pentru anul fiscal respectiv şi pentru anii fiscali următori cat timp sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1). (3) Nu intra sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe entitatile care desfăşoară activităţi în următoarele domenii: a) bancar; b) asigurări şi reasigurari, piaţa de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii; c) jocuri de noroc, pariuri sportive, cazinouri.>>3. Alineatul (1) al articolului 3 se abroga."20. Articolul X va avea următorul cuprins:"Art. X. - (1) Taxele prevăzute la alin. (2) se declara lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care acestea se factureaza, pe formularul stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Sumele reprezentând taxele de dezvoltare cuprinse în tarifele pentru energia electrica şi termica, prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 august 1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se virează de către agenţii economici prevăzuţi la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994, cu modificările şi completările ulterioare, la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care acestea se încasează."21. După articolul XI se introduce un articol nou, articolul XI^1, cu următorul cuprins:"Art. XI^1. - Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 41/2003, se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) al articolului XV se introduc şapte alineate noi, alineatele (1^1)-(1^7), cu următorul cuprins:<<(1^1) Activităţile stabilite la alin. (1) se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice prin unităţile sale teritoriale.(1^2) Contribuţiile de asigurări sociale, precum şi celelalte venituri, inclusiv dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere, ce se cuvin bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sunt cele reglementate prin dispoziţiile legale în vigoare şi se încasează în conturile acestor bugete.(1^3) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru şomaj şi sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau persoanele fizice, după caz, au obligaţia să depună lunar, trimestrial sau anual, după caz, declaraţia privind obligaţiile de plată către bugetele prevăzute la alin. (1^2) la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut prin norme metodologice.(1^4) Controlul fiscal al veniturilor prevăzute la alin. (1^2) se face potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată şi modificată prin Legea nr. 64/1999, cu modificările şi completările ulterioare.(1^5) Contestaţiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice, abilitate, potrivit legii, sa încheie acte de control sau de impunere privind veniturile prevăzute la alin. (1^2), se soluţionează de către organele specializate ale Ministerului Finanţelor Publice potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.(1^6) Contestaţiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele abilitate, potrivit actelor normative speciale de instituire a contribuţiilor de asigurări sociale, rămân supuse procedurii de soluţionare prevăzute de acestea şi după data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi.(1^7) Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Fondul Naţional de Asigurare pentru Accidente de Muncă şi Boli Profesionale şi unităţile din subordinea acestora vor efectua cheltuieli în limita aprobată prin buget şi a creditelor bugetare deschise, în condiţiile legii.>>"22. Articolul XII se abroga.23. La articolul XIV, după litera h) se introduc trei litere noi, literele i)-k), cu următorul cuprins:"i) Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; j) Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, cu modificările şi completările ulterioare; k) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare." Articolul 2 (1) Modificările şi completările aduse prin prezenta lege la Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, precum şi cele aduse prin prezenta lege la Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale se aplică începând cu anul fiscal 2003. (2) Modificările şi completările aduse prin prezenta lege la art. 21 şi 62^1 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor se aplică în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Modificările şi completările aduse prin prezenta lege la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice va emite instrucţiuni privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microintreprinderilor, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) În aplicarea prevederilor cuprinse la art. I pct. 21 art. XI^1, se vor elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi precizări şi instrucţiuni ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. Articolul 4 (1) De la data de 1 ianuarie 2004 se abroga: a) alin. (2) al art. 30, alin. (5) al art. 31, alin. (1) al art. 36, lit. e) şi f) ale art. 144 şi lit. l) a art. 148 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare; b) alin. (1) şi (2) ale art. 32 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) art. 105, alin. (4) al art. 108 şi art. 109 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002; d) art. 9, alin. (2) al art. 50, alin. (2) şi (3) ale art. 55 şi lit. a) şi e) ale art. 65 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002; e) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul asupra încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi soluţionarea contestaţiilor privind măsurile dispuse prin actele de control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 768/2001, cu modificările şi completările ulterioare; f) orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VALER DORNEANUBucureşti, 31 mai 2003.Nr. 232.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 308 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 213 din 11 noiembrie 2010 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 273 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/1999 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca "Steinway & Sons"
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 271 din 22 decembrie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind vizele
 • LEGE nr. 448 din 1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Federală Democrată Etiopia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 noiembrie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 5 noiembrie 1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 16 februarie 2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005
 • LEGE nr. 184 din 15 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 280 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • LEGE nr. 162 din 15 mai 2013 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 417 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 21 decembrie 2006 pentru prorogarea şi modificarea unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 272 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 27 iunie 2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
 • LEGE nr. 747 din 7 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului privind serviciile aeriene dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Namibia, semnat la Bucureşti la 3 iulie 1996
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 8 iunie 2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 62 din 3 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea culturală, semnat la Bucureşti la 16 mai 1995
 • LEGE nr. 492 din 28 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 773 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 262 din 22 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 10 iunie 2004 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 16 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
 • LEGE nr. 47 din 7 iulie 1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 279 din 14 decembrie 2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare asumate de Banca Generală de Credit şi Promovare - BANKCOOP - S.A. ce decurg din Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare industrială, în valoare de 120 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995
 • LEGE nr. 248 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substanţe active necesare la fabricarea de îngrăşăminte chimice şi produse fitosanitare
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 135 din 12 iulie 2019 pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 100 din 29 iunie 1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unităţi, unităţilor şi a formaţiunilor din compunerea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 522 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 116 din 24 aprilie 2009 pentru ratificarea Codului european de securitate socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 294 din 28 iunie 2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 88 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 19 septembrie 2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 30 august 2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 2 din 18 martie 1975 pentru modificarea Articolului 53 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 349 din 10 iulie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021