Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 228 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 27 mai 2003 -
LEGE nr. 228 din 23 mai 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 27 mai 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 24 decembrie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"(4) Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurta durata, care, la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite, erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, se încadrează pe funcţia şi categoria corespunzătoare studiilor absolvite, la clasa şi gradul care să asigure o creştere de până la 20% a salariului de baza avut. În cazul în care, după aplicarea procentului de 20%, salariul de baza astfel stabilit se situeaza sub nivelul prevăzut pentru clasa a III-a, gradul 3, se va acorda salariul de baza de la acest nivel. (5) Ordonatorii principali de credite pot transforma posturile vacante aferente funcţiilor publice prevăzute în anexele la legea bugetului de stat şi în anexele la legea bugetului asigurărilor sociale de stat în posturi de nivel inferior sau în posturi de acelaşi nivel, cu avizul Ministerului Administraţiei Publice, prin Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, şi al Ministerului Finanţelor Publice. Fac excepţie de la aviz Administraţia Prezidentiala, Camera Deputaţilor, Senatul, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului şi Consiliul Concurentei."2. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un alineat nou, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Prevederile tezei întâi a alin. (5) se aplică în mod corespunzător şi ordonatorilor principali de credite din administraţia publică locală, numai cu avizul Ministerului Administraţiei Publice, prin Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici."3. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sporul de confidenţialitate prevăzut de reglementările în vigoare se acordă numai pentru personalul din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului de Comerţ Exterior, Consiliului Legislativ, Instituţiei Avocatul Poporului şi Curţii Constituţionale."4. Alineatul (3) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(3) Salariile de baza calculate pentru prima etapa de majorare, potrivit prevederilor alin. (2), vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 de lei în favoarea funcţionarului public."5. Litera C a anexei nr. I va avea următorul cuprins:    "C. Indemnizaţii de conducere
  Nr. crt.Funcţia publică de conducereIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  1.Director general55%
  2.Director*)50%
  3.Director adjunct40%
  4.Contabil-şef40%
  5.Şef sector40%
  6.Şef serviciu30%
  7.Şef birou25%
--------- Notă *) Indemnizaţia de conducere pentru funcţia de director se aplică şi şefului de sector de la Consiliul Legislativ."6. La anexa nr. I, după litera C se introduce litera D cu următorul cuprins:"D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare."7. Litera A a anexei nr. II va avea următorul cuprins:    "A. Salarii de baza pentru funcţii publice de conducere
  Nr. crt.Funcţia publică de conducereSalariul de bază*) - lei -
  1.Secretar general21.000.000
  2.Secretar general adjunct18.480.000
  3.Comisar general16.500.000
-------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere."8. La anexa nr. II, după litera C se introduce litera D cu următorul cuprins:"D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare."9. La anexa nr. II, punctul 1 al notei va avea următorul cuprins:"1. Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la pct. 1, 3, 6 şi 7 ale lit. B din prezenta anexa."10. Litera A a anexei nr. III va avea următorul cuprins:    "A. Salarii de baza pentru funcţii publice de conducere
  Nr. crt.Funcţia publică de conducereCategoriaClasaGradulSalariul de bază*) - lei -
  1.Secretar general al Prefecturii Municipiului Bucureşti       20.500.000
  2.Secretar general al prefecturii        
  categoria I       19.520.000
  categoria II       18.040.000
  3.Secretar general al municipiului Bucureşti       20.500.000
  4.Şef departament în aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti       9.970.000
    Secretar general al judeţului        
  categoria I       19.520.000
  categoria II       18.040.000
----------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere."11. La anexa nr. III, litera B "Indemnizaţii de conducere" devine litera C "Indemnizaţii de conducere."12. La anexa nr. III, după litera C se introduce litera D cu următorul cuprins:"D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare."13. La anexa nr. III, punctul 1 al notei va avea următorul cuprins:"1. Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la pct. 1, 3, 4, 7 şi 9 ale lit. B din prezenta anexa."14. Litera A a anexei nr. IV va avea următorul cuprins:    "A. Salarii de baza pentru funcţii publice de conducere
Nr. crt.Funcţia publică de conducereSalariul de bază*) - lei -
1.Secretar al unităţilor administrativ-teritoriale:  
  - municipii  
    ▪ cu peste 320.000 locuitori**)17.500.000
    ▪ categoria I15.800.000
    ▪ categoria II14.350.000
    ▪ categoria III13.000.000
  - oraşe:  
    ▪ categoria I11.630.000
    ▪ categoria II11.125.000
    ▪ categoria III10.865.000
  - comune:  
    ▪ cu peste 15.000 locuitori8.500.000
    ▪ categoria I (între 7.001-15.000 locuitori)7.500.000
    ▪ categoria II (între 3.001-7.000 locuitori)7.300.000
    ▪ categoria III (până la 3.000 locuitori)7.100.000
--------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere. Notă **) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti."15. Litera C a anexei nr. IV va avea următorul cuprins:    "C. Indemnizaţii de conducere
  Nr. crt.Funcţia publică de conducereIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  1.Arhitect-şef*), director general55%
  2.Director, director general adjunct50%
  3.Director adjunct40%
  4.Contabil-şef40%
  5.Şef serviciu, arhitect-şef**)30%
  6.Şef birou25%
  7.Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii***)15%
----------- Notă *) Se utilizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, al judeţelor şi al municipiilor. Notă **) Se utilizează la oraşe. Notă ***) Se utilizează la comune."16. Litera D a anexei nr. IV va avea următorul cuprins:"D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 23 mai 2003.Nr. 228.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 257 din 16 iunie 2004 privind ratificarea Convenţiei internaţionale pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York la 15 decembrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 19 martie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale
 • LEGE nr. 151 din 15 iulie 1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • LEGE nr. 370 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 responsabilităţii fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 17 din 13 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/1997 pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 27 din 17 mai 1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 219 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 11 martie 2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 21 noiembrie 2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 384 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • LEGE nr. 130 din 15 iulie 1997 pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 131 din 12 mai 2006 pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 406 din 10 iulie 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 65 din 23 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor Camerei Deputaţilor, Senatului, Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi şi Consiliului Legislativ
 • LEGE nr. 118 din 5 iunie 1998 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Populara Chineza privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 1 iulie 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 352 din 15 iulie 2004 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 322 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
 • LEGE nr. 174 din 9 octombrie 2019 privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România
 • LEGE nr. 595 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparţinând societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar şi care se afla în proces de privatizare
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 30 din 26 aprilie 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 218 din 24 noiembrie 2011 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 13 martie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucureşti şi la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbana în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 21 decembrie 2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
 • LEGE nr. 82 din 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 9 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • ORDONANŢA URG. nr. 46 din 2 decembrie 1998 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea graului din recolta anului 1998
 • LEGE nr. 40 din 8 martie 2006 pentru aprobarea participării României la Comitetul Zangger şi la Grupul furnizorilor nucleari pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor nucleare
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 16 mai 2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenţilor economici din sectorul agricol
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 193 din 21 octombrie 1998 privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de garanţie de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina şi compensarea cu aceste sume a obligaţiilor de plată ale societăţilor comerciale furnizoare către bugetul de stat
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 81 din 20 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
 • LEGE nr. 259 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • LEGE nr. 19 din 26 februarie 2009 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 martie 2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 18 septembrie 2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 16 iunie 2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene
 • LEGE nr. 620 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 273 din 7 iulie 2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 208 din 23 mai 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 37 din 9 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020