Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 mai 2003 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 196 din 13 mai 2003privind prevenirea şi combaterea pornografiei Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 mai 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prin prezenta lege se instituie măsuri de prevenire şi combatere a pornografiei, în scopul protejării demnităţii persoanei, a pudorii şi a moralităţii publice. Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, prin pornografie se înţelege actele cu caracter obscen, precum şi materialele care reproduc sau difuzează asemenea acte. (2) Prin acte cu caracter obscen se înţelege gesturi sau comportamente sexuale explicite, săvârşite individual sau în grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificatia lor aduc ofensa la pudoare, precum şi orice alte forme de manifestare indecenta privind viaţa sexuală, dacă se savarsesc în public. (3) Prin materiale cu caracter obscen se înţelege obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicaţii, filme, înregistrări video şi audio, spoturi publicitare, programe şi aplicaţii informatice, piese muzicale, precum şi orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugereaza o activitate sexuală. Articolul 3 (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică în cazul operelor de arta sau ştiinţifice. (2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică în cazul materialelor realizate în interes artistic, ştiinţific, al cercetării, educaţiei sau al informării. Capitolul 2 Prevenirea şi controlul activităţilor cu caracter pornografic Articolul 4 (1) Persoanele care deţin sau administrează localuri în care se prezintă programe de strip-tease sau erotice trebuie să asigure următoarele condiţii: a) desfăşurarea acestor activităţi în spaţii inaccesibile privirilor din exterior; b) interzicerea accesului minorilor în aceste localuri; c) afişarea la intrare a listei de preţuri la programele oferite. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie autorizate şi înscrise la Registrul comerţului, iar localurile administrate de acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină toate avizele necesare unei unităţi de alimentaţie publică; b) să aibă o suprafaţa de minimum 100 mp; c) să aibă paza asigurata; d) să deţină cel puţin o scena; e) sa nu folosească o reclama stradala indecenta; f) să fie amplasate la o distanta mai mare de 250 mp faţă de şcoli, de internate sau de lacasuri de cult. Articolul 5 (1) Publicaţiile având caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore şi vor fi marcate cu un patrat de culoare roşie pe prima coperta a acestora şi vor fi comercializate în ambalaje care nu permit rasfoirea publicaţiei la stand. (2) Publicaţiile prevăzute la alin. (1), care redau explicit pe coperte acte sexuale, trebuie comercializate în spaţii special amenajate, autorizate conform legii. Articolul 6Activităţile prevăzute la art. 4 şi 5 se autorizeaza de către o comisie a Ministerului Culturii şi Cultelor, din care fac parte şi reprezentanţi ai Ministerului de Interne şi ai Ministerului Turismului. Articolul 7 (1) Persoanele care comercializează publicaţiile prevăzute la art. 5 sunt obligate sa avertizeze cumpărătorii asupra caracterului acestora. (2) Afişarea de materiale cu caracter obscen în vitrinele spaţiilor de comercializare a publicaţiilor este interzisă. Articolul 8 (1) Persoanele care realizează site-uri cu caracter pornografic sunt obligate să le paroleze, iar accesul la acestea va fi permis numai după ce s-a plătit o taxa pe minut de utilizare, stabilită de realizatorul site-ului şi declarata la organele fiscale. (2) Persoanele care realizează sau administrează site-uri trebuie să evidenţieze clar numărul accesarilor site-ului respectiv, pentru a putea fi supus obligaţiilor fiscale prevăzute de lege. (3) Activităţile prevăzute în prezentul articol se autorizeaza de către o comisie a Ministerului Culturii şi Cultelor, din care fac parte reprezentanţi ai Ministerului de Interne şi ai Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei. (4) Se interzic realizarea şi administrarea site-urilor având caracter pedofil, zoofil sau necrofil. Articolul 9Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care sunt realizate, se vor închiria sau vinde numai în spaţii cu destinaţie specială, autorizate de comisia prevăzută la art. 6, şi nu vor fi închiriate sau vândute minorilor. Capitolul 3 Infracţiuni şi contravenţii Articolul 10Racolarea, obligarea, determinarea sau folosirea minorilor ori a persoanelor cu deficiente psihofizice în acte cu caracter obscen se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. Articolul 11Organizarea de reuniuni la care participa sau asista minori şi în cadrul cărora se comit acte cu caracter obscen se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. Articolul 12 (1) Distribuirea materialelor cu caracter obscen, care prezintă imagini cu minori având un comportament explicit sexual, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsa se pedepseşte şi deţinerea de materiale prevăzute la alin. (1), în vederea răspândirii lor. Articolul 13Dispoziţiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea specială a bunurilor se aplică în mod corespunzător. Articolul 14Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei următoarele fapte: a) permiterea accesului minorilor în spaţiile destinate comercializării materialelor cu caracter obscen; b) amenajarea de spaţii destinate vânzării de materiale cu caracter obscen la o distanta mai mica de 250 mp faţă de şcoli şi de internate, precum şi de lacasuri de cult; c) vânzarea materialelor cu caracter obscen fără ambalajele corespunzătoare; d) vânzarea materialelor prevăzute la art. 5 alin. (2) în alte spaţii decât cele autorizate; e) expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclama, a unor publicaţii având caracter pornografic, fără ca destinatarul sa fi solicitat acest lucru; f) expunerea în spaţii publice sau în vitrine a unor materiale cu caracter obscen explicit; g) oferirea, punerea la dispoziţie, vânzarea, difuzarea ori deţinerea, în vederea distribuirii de materiale cu caracter obscen, în alte spaţii decât cele amenajate; h) iniţierea, organizarea, finanţarea ori desfăşurarea unor manifestări sau programe ori spectacole cu caracter obscen, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 4; i) nerespectarea dispoziţiilor art. 5, referitoare la aplicarea unui patrat de culoare roşie pe coperta publicaţiilor destinate adulţilor sau pe paginile tipariturilor care publică ocazional materiale cu caracter obscen; j) nerespectarea dispoziţiilor art. 7, referitoare la avertizarea cumparatorilor asupra caracterului unor publicaţii ca fiind destinate persoanelor majore; k) nerespectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), referitoare la obligaţia de parolare a site-urilor cu caracter pornografic şi de impunere a unei taxe pentru accesul la aceste site-uri. Articolul 15 (1) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii poate primi sesizări cu privire la nerespectarea prevederilor art. 8. (2) În cazul primirii unei sesizări şi al verificării conţinutului site-ului, Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii solicita furnizorilor de servicii pentru Internet blocarea accesului la site-ul în cauza. (3) Nerespectarea de către furnizorii de servicii pentru Internet a obligaţiei de a bloca accesul la site-urile care nu respecta prevederile art. 8, în termen de 48 de ore de la primirea solicitării prevăzute la alin. 2 din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei. Articolul 16Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 14 şi 15 se fac de către organele de poliţie din cadrul Ministerului de Interne. Articolul 17Dispoziţiile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29. Capitolul 4 Dispoziţii finale Articolul 18Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 19În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul de Interne şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei vor elabora normele de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, care să detalieze procedura de obţinere a avizelor necesare funcţionarii localurilor, cea a creării unor site-uri pe Internet, precum şi componenta şi modul de funcţionare a comisiilor prevăzute în prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 13 mai 2003.Nr. 196.────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 224 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
 • LEGE nr. 172 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 138 din 23 septembrie 1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 (*republicată*) viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002*)
 • LEGE nr. 99 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Tratatului de înţelegere, colaborare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Albania, încheiat la Bucureşti la 11 mai 1994
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului*)
 • LEGE nr. 42 din 20 decembrie 1975 cu privire la producţia bunurilor alimentare
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
 • LEGE nr. 111 din 3 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • LEGE nr. 221 din 27 mai 2004 privind Semnul onorific Vulturul României
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 martie 2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 312 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 2000
 • LEGE nr. 258 din 7 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 79 din 13 iunie 2012 pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea dintre România şi Republica Arabă Siriană, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010
 • LEGE nr. 190 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 142 din 24 iulie 2000 pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC) la Asociaţia "Euromontana", precum şi a plăţii cotizaţiei anuale
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 mai 1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societăţii Comerciale "Petrotel" - S.A. Ploieşti, prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997, şi la protecţia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploieşti ca urmare a declanşării procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul petrolier
 • LEGE nr. 445 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului
 • LEGE nr. 84 din 18 octombrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 239 din 7 decembrie 2010 privind modificarea şi completarea Legii plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003
 • LEGE nr. 266 din 20 iulie 2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 126 din 11 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activităţii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
 • LEGE nr. 490 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 15 noiembrie 2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 75 din 22 martie 2018 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 146 din 13 iulie 1998 pentru declararea ca abrogat a Decretului-lege nr. 7/1989 privind repatrierea cetăţenilor români şi a foştilor cetăţeni români
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
 • LEGE nr. 260 din 23 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 215 din 14 noiembrie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 8 februarie 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 iunie 2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană“, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 36 din 9 iunie 1994 bugetului de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 227 din 30 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 265/2000 privind desfiinţarea unilaterala a regimului de vize pentru cetăţenii aparţinând statelor membre ale Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 23 mai 2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 388 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021