Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 19 mai 2003 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 186 din 9 mai 2003privind promovarea culturii scrise Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 19 mai 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta lege instituie cadrul juridic pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise. (2) În sensul prezentei legi, prin cultura scrisă se înţelege domeniul de referinţa care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii având caracter ştiinţific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport. Articolul 2De prevederile prezentei legi beneficiază activităţile de creaţie, producţie editoriala şi tipografica, de difuzare şi promovare a culturii scrise. Articolul 3Nu fac obiectul prezentei legi tipariturile de informare publicitara, publicaţiile de moda, de decoratiuni interioare, de sport, de informare din domeniul televiziunii şi al radiodifuziunii, almanahurile, horoscoapele, calendarele, publicaţiile pornografice şi cele destinate jocurilor de noroc. Capitolul 2 Stimularea activităţilor de creaţie şi de producţie editoriala Articolul 4 (1) Autorii din domeniul culturii scrise beneficiază de protecţia dreptului de proprietate intelectuală, potrivit legii. (2) La solicitarea autorilor, Ministerul Culturii şi Cultelor poate asigura asistenţa juridică în cazul încălcării dreptului de autor sau a clauzelor contractuale. Articolul 5 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice pot subventiona parţial sau integral, singure sau în colaborare, editarea unor lucrări din categoria celor menţionate la art. 1. (2) Sumele reprezentând subvenţia acordată în colaborare pot acoperi costurile de producţie şi drepturile de autor, într-un cuantum de la 20% până la integral. (3) Autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice pot acorda subvenţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), la solicitarea editorului, numai pe baza avizului Comisiei de ştiinţa, învăţământ, cultura, culte, arta a consiliului judeţean. Articolul 6 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte ministere pot acorda, în baza unor proiecte, burse de documentare, în ţara şi în străinătate. (2) Bursele în străinătate se pot acorda pe o perioadă de până la 3 luni, în cuantum de până la 10.000 euro, incluzând cheltuielile de transport. (3) Bursele în ţara se pot acorda pe o perioadă de până la 3 luni, într-un cuantum ce nu poate depăşi salariul mediu lunar pe economie, la care se adauga cheltuielile de transport şi cazare. (4) Nefinalizarea proiectului în termenii prevăzuţi în contractul de acordare a bursei atrage restituirea sumei acordate. Articolul 7Ministerul Culturii şi Cultelor poate asigura autorilor cheltuielile de participare la lansarea lucrărilor proprii în străinătate. Articolul 8 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, singure sau în colaborare, pot acorda subvenţii pentru traducerea şi editarea în străinătate de opere literare, ştiinţifice, filozofice şi tehnice ale autorilor din România. (2) Valoarea subvenţiilor prevăzute la alin. (1) include plata drepturilor de autor corespunzătoare şi costurile de producţie/editare, în proporţie de la minimum 20% până la integral. Articolul 9 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale acorda subvenţiile şi bursele prevăzute la art. 5, 6 şi 8 pe baza propunerilor Comisiei Naţionale pentru Subvenţionarea Culturii Scrise, respectiv ale Comisiei pentru promovarea în străinătate a culturii naţionale scrise. (2) Dosarele cu solicitarile de subvenţie şi burse prevăzute la alin. (1) se depun la Ministerul Culturii şi Cultelor de către editorul interesat, respectiv prin serviciile culturale ale ambasadelor României în străinătate. (3) Comisiile menţionate la alin. (1) analizează trimestrial proiectele depuse şi decid cuantumul subvenţiilor acordate. Articolul 10 (1) Comisia Naţionala pentru Subvenţionarea Culturii Scrise este formată din 13 membri, desemnaţi pe o perioadă de doi ani, după cum urmează: a) Ministerul Culturii şi Cultelor - 3 membri; b) Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 2 membri; c) Academia Română - 2 membri; d) organizaţiile profesionale ale scriitorilor din România 2 membri; e) asociaţiile de editori - 2 membri; f) organizaţiile patronale ale difuzorilor de carte 2 membri. (2) Comisia Naţionala pentru Subvenţionarea Culturii Scrise are următoarele atribuţii: a) stabileşte criteriile de acordare a subvenţiilor, urmărind, cu prioritate, realizarea de: enciclopedii, tratate, dictionare, atlase, editii critice ale scriitorilor clasici români şi străini, editii definitive de autor, debut literar, literatura naţionala pentru copii; b) recomanda nominalizările pentru subvenţii şi cuantumul acestora, în baza examinării dosarelor depuse la direcţia de specialitate a Ministerului Culturii şi Cultelor; c) primeşte şi analizează contestaţiile cu privire la acordarea subvenţiilor. Articolul 11 (1) Comisia pentru promovarea în străinătate a culturii naţionale scrise este formată din 13 membri, desemnaţi pe o perioadă de 2 ani, după cum urmează: a) Ministerul Culturii şi Cultelor - 2 membri; b) Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 2 membri; c) Ministerul Afacerilor Externe - 2 membri; d) Ministerul Informaţiilor Publice - 1 membru; e) Academia Română - 2 membri; f) organizaţiile profesionale ale scriitorilor - 2 membri; g) asociaţiile de editori - 2 membri. (2) Atribuţiile Comisiei pentru promovarea în străinătate a culturii naţionale scrise sunt următoarele: a) stabilirea criteriilor de acordare a burselor de documentare în ţara; b) stabilirea cuantumului şi a perioadei burselor de documentare în străinătate; c) stabilirea criteriilor de acordare a subvenţiilor pentru traduceri şi lansari de carte în străinătate; d) primirea şi analizarea contestaţiilor cu privire la deciziile de acordare a subvenţiilor şi burselor. Capitolul 3 Difuzarea şi promovarea Articolul 12Difuzarea publicaţiilor prevăzute la art. 1 beneficiază pe teritoriul României de serviciile Companiei Naţionale "Posta Română" - S.A. la un tarif de 50% din cel aplicat pentru serviciul de difuzare a imprimatelor. Articolul 13 (1) În bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor sunt prevăzute, în mod distinct, fonduri pentru: organizarea de târguri, saloane, expoziţii de carte şi publicaţii culturale şi pentru participarea cu stand naţional, inclusiv în colaborare cu organizaţiile profesionale, la târguri, saloane, expoziţii internaţionale de acest gen. (2) În cazul în care reprezentarea României la un târg internaţional este asigurata numai de organizaţiile profesionale, Ministerul Culturii şi Cultelor poate contribui, în limita fondurilor prevăzute la alin. (1), la asigurarea sumelor necesare pentru organizarea standului. Articolul 14 (1) Târgurile internaţionale de carte "Bookarest" şi "Gaudeamus - carte de învăţătura" din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Targu Mures, precum şi Targul "Cart-Vest" din Timişoara şi Targul "Librex" din Iaşi sunt evenimente culturale de interes naţional. (2) Guvernul României poate stabili, prin hotărâre, ca fiind de interes naţional şi alte târguri, saloane, expoziţii naţionale de carte şi publicaţii culturale. (3) Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării sprijină realizarea acestor evenimente culturale. Articolul 15 (1) În bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt prevăzute distinct fonduri destinate achiziţionării şi expedierii publicaţiilor prevăzute la art. 1 pentru biblioteci ale comunităţilor româneşti, ale centrelor culturale şi lectoratelor de limba română din străinătate. (2) Ministerul Culturii şi Cultelor desfăşoară activitatea de achizitionare şi expediere a publicaţiilor prevăzute la alin. (1) prin intermediul Bibliotecii Naţionale a României. Articolul 16Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi autorităţile administraţiei publice locale includ în bugetele proprii fonduri distincte destinate achiziţionării publicaţiilor prevăzute la art. 1 pentru bibliotecile publice şi şcolare. Articolul 17În bugetele Ministerului Culturii şi Cultelor şi ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt prevăzute, în mod distinct, fonduri pentru subvenţionarea editării publicaţiilor prevăzute la art. 1. Articolul 18 (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune difuzează, cel puţin o dată pe săptămâna, o emisiune de promovare a publicaţiilor prevăzute la art. 1. (2) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune acorda un procent de minimum 1% din spaţiul destinat publicităţii pentru promovarea publicaţiilor prevăzute la art. 1, aplicând o reducere de 75% faţă de preţurile practicate pentru publicitatea comercială. Articolul 19Autorităţile administraţiei publice locale acorda o reducere de 50% a tarifelor reprezentând chiria pe metrul patrat, percepute pentru spaţiile comerciale destinate exclusiv difuzării publicaţiilor prevăzute la art. 1, precum şi pentru spaţiile destinate publicităţii acestora. Capitolul 4 Aspecte fiscale Articolul 20 (1) Pentru lucrările prevăzute la art. 1, care promovează cultura română în străinătate, potrivit prezentei legi, plata costurilor reprezentând editarea se face în moneda tarii de unde provine cererea, prin transfer de credite în contul bancar al editurii. (2) Pentru lucrările prevăzute la alin. (1) Ministerul Culturii şi Cultelor poate acorda un avans de 30% din valoarea integrală a contractului, în condiţiile legii. Articolul 21 (1) Compania Naţionala "Loteria Română" S.A. acorda 0,4% din profitul net pentru achiziţia de publicaţii prevăzute la art. 1 destinate bibliotecilor publice şi pentru acordarea unor tichete valorice pentru achiziţionarea publicaţiilor prevăzute la art. 1 utilizatorilor din bibliotecile publice: elevi, studenţi, persoane cu un venit lunar sub nivelul salariului minim pe economie, precum şi nevazatorilor şi surdo-mutilor. (2) Fondul constituit potrivit prevederilor alin. (1) este gestionat de Ministerul Culturii şi Cultelor, prin direcţia de specialitate, care asigura şi distribuirea tichetelor prin bibliotecile publice. Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 22Comisiile prevăzute la art. 10 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) se înfiinţează prin ordin comun al ministrului culturii şi cultelor, al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului afacerilor externe şi, respectiv, al ministrului informaţiilor publice, prin care se aproba şi regulamentele de funcţionare ale acestora, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 23 (1) Editurile/editorii au obligaţia sa tipareasca numerele internaţionale standard ISBN pentru cărţi şi, respectiv, ISSN pentru publicaţiile seriale. (2) Editurile/editorii au obligaţia sa tipareasca pe cărţi descrierea C.I.P. a Bibliotecii Naţionale a României. (3) Editurile/editorii au obligaţia sa tipareasca pe publicaţiile lor codul de bare, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 24Societăţile de difuzare pentru publicaţiile prevăzute la art. 1 sunt obligate ca, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să asigure utilizarea codului de bare în evidenta computerizata a vânzărilor şi a gestiunii. Articolul 25Începând cu anul şcolar 2003-2004, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va include formele de învăţământ şi disciplinele necesare în domeniile editării, tipăririi, difuzării şi promovării publicaţiilor. Articolul 26În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, Guvernul va aproba, prin hotărâre, norme privind emiterea şi utilizarea tichetelor valorice pentru achiziţionarea publicaţiilor prevăzute la art. 1. Articolul 27Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, vânzarea în rate a spaţiilor comerciale având destinaţia de librarie se poate aproba aceluiaşi cumpărător pentru mai multe spaţii. Articolul 28 (1) Încălcarea prevederilor art. 23 şi 24 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoanele special împuternicite prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (3) Amenzile aplicate în temeiul prezentei legi se fac venit la bugetul de stat în cota de 75%, diferenţa de 25% revenind autorităţii sau instituţiei publice din care face parte agentul constatator. (4) Fondurile constituite potrivit dispoziţiilor alin. (3) vor fi utilizate de către autorităţile publice pentru dotarea cu mijloace specifice activităţilor din domeniul de responsabilitate şi, respectiv, de către instituţiile publice pentru achiziţii de carte. Articolul 29La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 9 mai 2003.Nr. 186.──────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 *** Republicată privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 150 din 18 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 271 din 23 iunie 2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la 1 decembrie 1999
 • LEGE nr. 71 din 23 martie 2006 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor în timpul transportului internaţional (revizuită), semnată la Chişinău la 6 noiembrie 2003
 • LEGE nr. 423 din 18 iulie 2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagra
 • LEGE nr. 720 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 28 decembrie 2010 pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 218 din 24 noiembrie 2011 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 1992
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 2 aprilie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 96 din 12 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 239 din 31 octombrie 2008 privind modificarea art. 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 267 din 7 noiembrie 2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 74 din 26 martie 2004 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 86/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 428 din 20 octombrie 2003 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 135 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 10 octombrie 2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale
 • LEGE nr. 115 din 15 iunie 2011 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 67 din 24 iunie 1995 privind ajutorul social
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 38 din 19 martie 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 27 iunie 2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 110 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Alger la 28 iunie 1994
 • LEGE nr. 141 din 10 iunie 2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii
 • LEGE nr. 21 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Pogoneşti prin reorganizarea comunei Iveşti, judeţul Vaslui
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 154 din 11 iulie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE
 • LEGE nr. 3 din 28 martie 1974 privind presa din Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 332 din 11 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 26 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 68 din 2 aprilie 1998 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1997 pentru aplicarea unor articole din Legea învăţământului nr. 84/1995 începând cu anul şcolar 1998/1999
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 550 din 14 septembrie 1940 prin care Statul Român devine Stat Naţional Legionar
 • LEGE nr. 454 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 9 din 9 ianuarie 2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 131 din 21 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală
 • LEGE nr. 460 din 1 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004
 • LEGE nr. 95 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Polona, România, Republica Slovaca şi Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrala (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000-31 decembrie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021