Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 176 din 9 mai 2003 pentru ratificarea Acordului general dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investiţional, tehnico-ştiinţific, cultural, sportiv şi de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 15 mai 2003 -
LEGE nr. 176 din 9 mai 2003pentru ratificarea Acordului general dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investitional, tehnico-ştiinţific, cultural, sportiv şi de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 15 mai 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe ratifica Acordul general dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investitional, tehnico-ştiinţific, cultural, sportiv şi de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 9 mai 2003.Nr. 176. ACORD GENERALîntre Guvernul României şi Guvernul RegatuluiArabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic,comercial, investitional, tehnico-ştiinţific, cultural, sportiv şi de tineretGuvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite, denumite în continuare părţi contractante,dorind sa imbunatateasca relaţiile prieteneşti dintre statele lor şi recunoscând beneficiile comune ale intaririi cooperării dintre ele, în conformitate cu legislaţia şi reglementările statelor lor,au convenit următoarele: Articolul 1Părţile contractante se vor strădui sa promoveze cooperarea dintre statele lor în spiritul înţelegerii reciproce. Articolul 2Părţile contractante vor incuraja cooperarea în domeniile economic, comercial, investitional, ştiinţific şi tehnic dintre statele lor, precum şi dintre persoanele juridice şi cetăţenii ambelor state. Domeniile de cooperare vor include, dar nu vor fi limitate la acestea, următoarele:1. cooperarea în sectorul economic şi mai ales în domeniul industriilor ţiţeiului, minelor şi petrochimiei, în sectorul agricol şi zootehnic, precum şi în domeniul sănătăţii;2. încurajarea schimbului de informaţii în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnologiei;3. încurajarea schimbului de cunoştinţe şi de experienta necesare programelor specifice de cooperare. Articolul 31. Părţile contractante vor incuraja extinderea şi diversificarea relaţiilor comerciale bilaterale. În acest scop, în cadrul sistemului comercial internaţional, vor aplica tratamentul naţiunii celei mai favorizate în ceea ce priveşte relaţiile comerciale dintre cele doua state.2. Tratamentul naţiunii celei mai favorizate nu va afecta şi nu va fi afectat de privilegiile acordate de părţile contractante investiţiilor efectuate de către cetăţenii sau societăţile comerciale ale unor state terţe, rezultând din stabilirea unei zone de liber schimb, a unei uniuni vamale, a unei pieţe comune sau a oricărei alte forme de asistenţa ori cooperare economică şi nici tratamentul naţiunii celei mai favorizate rezultând din orice avantaj acordat de oricare dintre părţile contractante cetăţenilor sau persoanelor juridice ale unui stat terţ în baza acordurilor de evitare a dublei impuneri ori a altor acorduri financiare, pe bază de reciprocitate. Articolul 41. Părţile contractante, în conformitate cu legile statelor lor, vor incuraja şi vor promova investiţiile libere ale cetăţenilor şi persoanelor juridice ale statelor lor în toate domeniile de activitate.2. Părţile contractante vor acorda pe teritoriul statelor lor protecţie justa şi echitabila capitalului şi investiţiilor statului celeilalte părţi contractante şi ale cetăţenilor şi persoanelor juridice ale acestuia, inclusiv libertatea de a-şi repatria capitalul şi profiturile. Părţile contractante vor garanta compensarea justa şi urgenta a prejudiciilor cauzate investitorului prin aplicarea necorespunzătoare a acestui articol, în conformitate cu acordurile separate ce urmează a fi încheiate, privind reglementarea acestor aspecte specifice.3. Părţile contractante vor incuraja înfiinţarea de societăţi mixte, în conformitate cu legislaţia privind regimul investiţiilor aplicabilă în statele lor. Articolul 5Părţile contractante vor incuraja schimbul de vizite ale reprezentanţilor lor, precum şi schimbul de delegaţii economice, comerciale şi tehnice, inclusiv din sectorul privat; de asemenea, vor incuraja participarea la expoziţii şi vor furniza mijloacele necesare pentru a îmbunătăţi cooperarea dintre statele lor. Articolul 61.Părţile contractante vor incuraja cooperarea în domeniile învăţământului, ştiinţei şi tehnicii prin schimburi de informaţii în domenii de interes comun, schimburi de vizite între persoanele din conducere, cercetători, experţi şi tehnicieni, prin pregătirea cercetatorilor şi asistentilor tehnici şi prin participarea la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice.2. Părţile contractante vor incuraja cooperarea în domeniile culturii, tineretului şi sportului dintre forurile de resort din cele doua state.3. Cooperarea în aceste domenii va fi promovata prin acorduri separate cu caracter specific, care urmează să fie încheiate între autorităţile competente ale statelor părţilor contractante. Articolul 7Părţile contractante vor incuraja încheierea de acorduri separate în domenii specifice de interes comun. Articolul 8Informaţiile transmise reciproc vor fi utilizate numai în scopul prevăzut prin acordul părţilor contractante şi nu pot fi înstrăinate unei terţe părţi fără acordul expres, în scris, al părţilor contractante. Articolul 91. Prezentul acord va intra în vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare, procedura de ratificare fiind îndeplinită în conformitate cu legislaţia celor două state.2. Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 5 ani şi va fi reînnoit automat pentru perioade consecutive de un an, dacă una dintre părţile contractante nu va notifica în scris, cu 6 luni înainte de termenul de expirare a valabilităţii acordului, intenţia de a-l denunta.3. În cazul încetării valabilităţii prezentului acord, acesta va continua sa producă efecte pentru programele, proiectele sau înţelegerile încheiate în baza sa, care nu au fost finalizate înainte de expirarea termenului sau de încetarea valabilităţii prezentului acord, precum şi pentru drepturile rezultând din prezentul acord înainte de expirarea termenului sau de ieşirea sa din vigoare.Semnat la Riad la 3 iunie 2002, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, va prevala versiunea în limba engleza.Pentru Guvernul României,Cristian Diaconescu,secretar de statîn Ministerul Afacerilor ExternePentru Guvernul Regatului Arabiei Saudite,Nizar O. Madani,adjunct al ministrului afacerilor externe---------------

Noutăți

 • LEGE nr. 80 din 6 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
 • LEGE nr. 511 din 12 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 103 din 8 mai 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 50 din 5 aprilie 2017 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 85 din 14 decembrie 1993 pentru modificarea şi completarea articolului 59 din Decretul nr. 214 din 12 iulie 1977 privind pensiile militare de stat, astfel cum a fost modificat şi completat prin Decretul-lege nr. 71 din 8 februarie 1990
 • LEGE nr. 93 din 3 iunie 1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babeş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 280 din 23 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 42 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1996 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 27 din 12 martie 1997 pentru ratificarea schimbului de note, anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, încheiat la Atena la 16 septembrie 1991, ratificat prin Legea nr. 90 din 29 iulie 1992
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 25 iunie 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 80 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 370/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Materialelor de Construcţii, devenit Legea nr. 49/1969
 • LEGE nr. 273 din 7 iulie 2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 149 din 23 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile
 • LEGE nr. 138 din 12 mai 2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 6 septembrie 2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 185 din 26 mai 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 736 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 30 din 17 martie 2016 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 314 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 392 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor, precum şi a altor sume şi măsuri
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 187 din 27 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 172 din 31 mai 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • LEGE nr. 241 din 21 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 191 din 17 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/1997 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru depozitarea graului din recolta anului 1997, proprietate a producătorilor agricoli şi a arendaşilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 17 din 23 iulie 1975 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 36/1975 cu privire la reorganizarea activităţii unităţilor de cercetare din subordinea Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului şi a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice
 • LEGE nr. 33 din 29 martie 1991 privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 131 din 17 iulie 2012 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 206 din 20 iulie 2018 pentru completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 24 mai 2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 238 din 16 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenţilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării şi acordarea permisului de operare
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • LEGE nr. 564 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2003 pentru completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 217 din 24 noiembrie 2011 privind trecerea satului Fânaţele Mădăraşului din componenţa comunei Band în componenţa comunei Mădăraş, judeţul Mureş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
 • LEGE din 31 iulie 1929*) pentru reorganizarea Înaltei Curţi de Conturi
 • LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
 • LEGE nr. 143 din 8 iunie 1930 prin care Moştenitorul Tronului României ia şi numele de Mare Voevod al Albei-Iulia
 • LEGE nr. 21 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 264 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • LEGE nr. 161 din 11 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021