Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 125 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Bosnia şi Herţegovina privind comerţul şi colaborarea economică, semnat la Bucureşti la 14 mai 2002
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 18 aprilie 2003 -
LEGE nr. 125 din 11 aprilie 2003pentru ratificarea Acordului dintre România şi Bosnia şi Hertegovina privind comerţul şi colaborarea economică, semnat la Bucureşti la 14 mai 2002 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 18 aprilie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe ratifica Acordul dintre România şi Bosnia şi Hertegovina privind comerţul şi colaborarea economică, semnat la Bucureşti la 14 mai 2002.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 11 aprilie 2003.Nr. 125.ACORDîntre România şi Bosnia şi Hertegovina privind comerţulşi colaborarea economicăRomânia şi Bosnia şi Hertegovina, denumite în continuare părţi contractante,ţinând cont de intenţia României şi a Bosniei şi Hertegovinei de a participa activ la procesul de integrare economică în Europa,dorind sa promoveze şi sa dezvolte relaţiile economice şi comerciale dintre ele,ferm convinse de necesitatea unei cooperări permanente şi efectiv avantajoase pentru ambele părţi contractante, şiţinând cont de principiile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC),au stabilit următoarele: Articolul 1Părţile contractante vor întreprinde toate măsurile corespunzătoare, în baza legilor şi reglementărilor în vigoare în fiecare dintre ţările respective, pentru intensificarea şi dezvoltarea relaţiilor comerciale şi cooperarea economică dintre ele. Articolul 2Părţile contractante îşi vor acorda reciproc tratamentul naţiunii cele mai favorizate în toate situaţiile ce privesc comerţul cu produse originare din teritoriile celor două tari. Articolul 3Prevederile art. 2 nu se vor aplica totuşi asupra:1. avantajelor pe care părţile contractante le acorda sau le vor acorda în viitor ţărilor vecine în scopul facilitării traficului la frontiera;2. avantajelor pe care părţile contractante le acorda sau le vor acorda în viitor ţărilor terţe în baza acordurilor privind stabilirea unei uniuni vamale sau zone de comerţ liber ori în baza unor eventuale acorduri interimare ce ar conduce la formarea de uniuni vamale sau zone de comerţ liber, pe care partea contractantă respectiva le va încheia. Articolul 4Importul şi exportul produselor se vor desfăşura în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare în fiecare ţara, cu practicile de comerţ internaţional şi în baza contractelor încheiate între persoane fizice şi/sau juridice din cele doua tari. Articolul 5În vederea atingerii obiectivelor acestui acord, părţile contractante vor incuraja şi vor facilita următoarele activităţi ale organizaţiilor şi societăţilor din cele doua tari: a) organizarea de intalniri de afaceri, de misiuni economice, târguri şi expoziţii comerciale şi industriale, seminarii şi colocvii; b) schimbul de informaţii şi de experienta privind comerţul lor exterior; c) cooperarea pentru identificarea posibilităţii de largire a accesului pe terţe pieţe; d) identificarea problemelor ce stanjenesc cooperarea comercială bilaterala şi recomandarea de soluţii care ar putea ajuta la lărgirea accesului pe pieţele ţărilor respective. Articolul 6Sub rezerva propriilor legi şi reglementări în vigoare, fiecare parte contractantă poate scuti de la plata taxelor vamale şi a altor taxe următoarele articole: a) mărfuri şi materiale pentru târguri şi expoziţii, care nu sunt pentru vânzare; b) mostre fără valoare comercială, care urmează a fi folosite ca atare; c) materiale publicitare fără valoare comercială. Articolul 7Toate plăţile ce au loc în baza acestui acord vor fi efectuate în valută liber convertibilă, în conformitate cu reglementările de schimb valutar în vigoare în fiecare ţara. Articolul 8Ţinând cont de importanţa sectorului bancar în dezvoltarea activităţilor bilaterale economice şi comerciale, părţile contractante sunt de acord sa promoveze cooperarea dintre băncile din ţările lor, în spiritul legilor şi reglementărilor în vigoare în fiecare dintre cele doua tari. Articolul 9Persoanele fizice şi juridice ale unei părţi contractante vor fi libere sa importe şi/sau sa exporte produse din/pe teritoriul celeilalte părţi contractante, în baza oricăror forme de cooperare în afaceri recunoscute pe plan internaţional, în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare în fiecare dintre cele doua tari. Articolul 10Tranzitul pe teritoriul fiecăreia dintre cele doua părţi contractante va fi liber, utilizându-se cea mai convenabila ruta pentru tranzitul internaţional, pentru traficul în tranzit spre/sau din teritoriul celeilalte părţi contractante, în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare în fiecare ţara. Articolul 111. Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului acord, părţile contractante au stabilit crearea unei comisii mixte cuprinzând reprezentanţi ai autorităţilor din cele doua tari. Comisia mixtă se va întruni alternativ, în România şi în Bosnia şi Hertegovina, în perioada stabilită de cele doua părţi contractante.2. Comisia mixtă: a) va analiza aplicarea prezentului acord; b) va identifica posibilităţi de creştere şi diversificare a relaţiilor comerciale bilaterale între cele doua tari; c) va transmite şi va studia propuneri adecvate, în scopul de a recomanda părţilor contractante măsuri pentru dezvoltarea dinamica a cooperării comerciale; d) va discuta orice alte probleme rezultând din prezentul acord.3. Sub rezerva aprobării ambelor autorităţi, reprezentanţii companiilor, organizaţiilor economice sau financiare pot participa la lucrările Comisiei mixte. Comisia mixtă va stabili regulile şi procedurile unei asemenea participari. Articolul 121. Prezentul acord poate fi modificat sau amendat prin negocieri directe, care se pot organiza la propunerea oricăreia dintre părţile contractante.2. Amendamentele astfel convenite vor intra în vigoare potrivit procedurilor prevăzute la art. 14 paragraful 1.3. Amendamentele sau modificările prezentului acord nu vor aduce atingere contractelor încheiate anterior între persoanele fizice şi/sau juridice din cele doua tari în baza prevederilor acestuia. Articolul 13Orice divergenta între părţile contractante referitor la interpretarea punerii în aplicare a prezentului acord va fi rezolvată pe cale amicala, prin consultări şi negocieri, într-o perioadă rezonabila. Articolul 141. Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care cele doua părţi contractante se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor legale interne, necesare intrării în vigoare a acestuia.2. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani şi va fi prelungit, în mod tacit, pe noi perioade de câte un an, dacă nici una dintre părţile contractante nu îl denunta potrivit procedurilor prevăzute la paragraful 3.3. Oricare parte contractantă poate denunta prezentul acord printr-o notificare scrisă, adresată celeilalte părţi contractante. În acest caz efectele acordului încetează după trecerea a 6 luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă, cu condiţia ca notificarea respectiva sa nu fi fost retrasă înainte de expirarea acestei perioade.4. Prevederile prezentului acord nu vor afecta contractele încheiate între persoanele fizice şi/sau juridice din cele doua tari înainte de data intrării în vigoare a acestuia. Articolul 15Semnat la Bucureşti la data de 14 mai 2002, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română, bosniaca/croată/sarba şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În situaţia în care exista diferenţe de interpretare a textelor prezentului acord, textul în limba engleza va prevala.Pentru România,Adrian Nastase,prim-ministruPentru Bosnia şi Hertegovina,Dragan Mikerevic,preşedintele Consiliului de Miniştri------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 15 aprilie 2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România
 • LEGE nr. 211 din 2 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2007 privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 112 din 24 octombrie 2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 112 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 395 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 17 martie 1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • LEGE nr. 177 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 147 din 14 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Modernizarea sistemului de apa potabilă şi a celui al apelor uzate în oraşul Paşcani, România", semnat la Bucureşti la 17 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 18 decembrie 2001
 • LEGE nr. 58 din 14 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria - RO9911, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • LEGE nr. 303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 279 din 6 iunie 2006 privind personalizarea centralizată a paşapoartelor cu date biometrice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 380 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 163 din 22 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2003 pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene, semnat la Bucureşti la 20 iulie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 19 din 26 februarie 1991 privind acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anilor 1982-1988 şi parţial a celor din anul 1989, precum şi regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989
 • LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 (*republicată*) privind protecţia muncii
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 7 noiembrie 2002 privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finanţelor Publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare
 • LEGE nr. 532 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2003 privind transferul pachetului de acţiuni al Societăţii Comerciale "Clujana" - S.A., Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului şi din administrarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în proprietatea privată a judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 221 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • LEGE nr. 320 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 113 din 16 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 37 din 14 februarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Bahrain privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 19 iunie 1997
 • LEGE nr. 171 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 144 din 26 iulie 2000 (*republicată*)*) privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 528 din 9 octombrie 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Banca Japoneza pentru Cooperare Internaţionala şi România privind Proiectul de reabilitare a caii ferate Bucureşti-Constanţa, semnat la Bucureşti la 30 martie 2001*)
 • LEGE nr. 166 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2000 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 şi la Bucureşti la 19 noiembrie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 128 din 30 iunie 2000 privind revenirea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul Societăţii Comerciale "Parc-Turism" - S.A., a unui imobil monument istoric
 • LEGE nr. 254 din 14 decembrie 2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
 • LEGE nr. 79 din 13 iunie 2012 pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea dintre România şi Republica Arabă Siriană, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010
 • LEGE nr. 55 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretelor nr. 675/1969 şi nr. 789/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Chimice
 • LEGE nr. 607 din 6 noiembrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 7 iunie 2002
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
 • LEGE nr. 131 din 12 mai 2006 pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 210 din 29 decembrie 1999 pentru amânarea de la plata a obligaţiilor vamale (taxe vamale, suprataxa de import şi T.V.A. în vama) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999-2000
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020