Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 15 din 22 octombrie 1971 pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 134 din 22 octombrie 1971 -
LEGE nr. 15 din 22 octombrie 1971pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 134 din 22 octombrie 1971

Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Capitolul 1 Înfiinţarea şi atribuţiile Consiliului Legislativ Articolul 1Se înfiinţează Consiliul Legislativ, organ consultativ de specialitate pe lîngă Consiliul de Stat, avînd sarcina de a sprijini organele de stat în activitatea de pregătire, coordonare şi sistematizare a legislaţiei, în scopul infaptuirii politicii legislative a partidului şi statului. Articolul 2Consiliul Legislativ are următoarele atribuţii principale: a) întocmeşte studii asupra concordanţei reglementărilor juridice existente cu cerinţele dezvoltării vieţii economice şi sociale; examinează proiectele de reglementări juridice propuse de organele iniţiatoare, sub asupectul necesităţii şi fundamentarii lor, precum şi sub aspectul tehnicii legislative; întocmeşte studii şi face propuneri organelor competente cu privire la continua perfecţionare a legislaţiei, în vederea creării cadrului juridic corespunzător intaririi ordinii de drept socialiste; b) întocmeşte şi supune spre aprobarea Consiliului de Stat metodologia generală de tehnica legislativă privind pregătirea şi sistematizarea tuturor proiectelor de acte normative - legi, decrete, hotărîri ale Consiliului de Miniştri, instrucţiuni, ale administraţiei de stat, hotărîri şi decizii ale organelor locale de stat; c) avizează proiectele de legi, de decrete cuprinzînd norme cu putere de lege şi de hotărîri ale Consiliului de Miniştri cu caracter normativ; d) organizează evidenta oficială a legislaţiei, semnalind organelor competente eventualele neconcordante în actele normative ce-i sînt comunicate spre evidenta; e) publică colecţii şi repertorii legislative, precum şi buletine de informare legislativă. Articolul 3Proiectele de acte normative prevăzute la artiocolul 2 litera c se trimit obligatoriu Consiliului Legislativ, spre consultare prealabilă. Avizul Consiliului Legislativ are caracter consultativ. Celelalte acte normative, adoptate sau emise de organele centrale de stat, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, se comunică din oficiu Consiliului Legislativ spre evidenta. Articolul 4Consiliul Legislativ îşi îndeplineşte atribuţiile ce-i revin, atît prin personalul propriu de specialitate, cît şi cu consultarea larga, după caz, a altor specialişti din diferite ramuri ale economiei, ale cercetării ştiinţifice, ale tehnicii ori din domeniul social-cultural. Capitolul 2 Organizare şi funcţionare Articolul 5Consiliul Legislativ este condus de un colegiu ştiinţific, organ deliberativ, alcătuit din preşedintele consiliului, şefii de secţie, precum şi din cîte un consilier permanent din partea fiecărei secţii. Preşedintele Consiliului Legislativ este preşedinte al consiliului ştiinţific. Numirea în colegiu a consilierilor permanenţi se face de Colegiul de Stat, la propunerea preşedintelui Consiliului Legislativ. Colegiul ştiinţific răspunde în faţa Consiliului de Stat, căruia îi prezintă dări de seama cu privire la activitatea Consiliului Legislativ; fiecare membru al colegiului răspunde în faţa colegiului şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt încredinţate. Articolul 6Preşedintele Consiliului Legislativ este numit de Consiliul de Stat. Articolul 7Preşedintele, împreună cu şefii de secţie, rezolva problemele curente ale activităţii Consiliului Legislativ şi stabileşte măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărîrilor colegiului. Preşedintele reprezintă Consiliul Legislativ în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii. În lipsa preşedintelui, atribuţiile sale se îndeplinesc de unul dintre şefii de secţie, desemnat de preşedinte. Articolul 8Consiliul Legislativ este organizat pe secţii de specialitate, alcătuite fiecare din consilieri permanenţi, consilieri temporari, experţi, precum şi din consultanţi de specialitate. Secţiile de specialitate sînt conduse de cîte un şef de secţie, desemnat dintre consilierii permanenţi. Articolul 9Şefii de secţie, consilierii permanenţi, experţii, precum şi consultanţii de specialitate sînt numiţi, pe baza hotărîrii colegiului, de preşedintele Consiliului Legislativ De asemenea consilierilor temporari se face în condiţiile alineatului precedent, cu acordul conducătorului instituţiei sau organizaţiei în care aceştia sînt încadraţi. Personalul tehnic-administrativ este numit de preşedintele Consiliului Legislativ. Articolul 10Structura organizatorică a Consiliului Legislativ este următoarea: a) Secţia I, pentru dreptul consitutional, dreptul administrativ, dreptul penal şi procesual penal, precum şi pentru dreptul internaţional public; b) Secţia a II-a, pentru dreptul civil, legislaţia economică, dreptul procesual civil, dreptul familiei, precum şi pentru dreptul internaţional privat; c) Secţia a III-a, pentru dreptul financiar, dreptul muncii, dreptul cooperatist şi legislaţia funciară; d) Direcţia de documentare şi informare legislativă; e) Direcţia secretariat-administrativă. În funcţie de necesitaţi, la propunerea sefilor de secţie, preşedintele Consiliului Legislativ poate constitui grupe de lucru, pe specialităţi sau pe probleme, formate din personalul de specialitate al consiliului, precum şi din specialişti din alte domenii de activitate. Articolul 11Colegiul ştiinţific al Consiliului Legislativ asigura îndeplinirea tuturor atribuţiilor prevăzute în prezenta lege şi adopta lucrările efectuate în exercitarea acestora. El lucrează în prezenta a cel puţin două treimi din numărul total de membri şi hotărăşte cu majoritatea membrilor ce-l compun. La şedinţele colegiului ştiinţific în care se dezbat avizele la proiectele de acte normative vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai organelor iniţiatoare. La şedinţele de colegiu în care se dezbat proiectele de coduri, precum şi studiile şi propunerile de interes general privind sistematizarea şi perfecţionarea legislaţiei, vor putea fi invitaţi ministrul justiţiei, preşedintele Tribunalului Suprem şi procurorul general al Republicii Socialiste România. Articolul 12Lucrările pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 2 lit. a-c se efectuează şi se dezbat în secţii sau în grupele de lucru constituite în conformitate cu art. 10 alineat final. Lucrările interesînd activitatea mai multor secţii sau grupe de lucru se dezbat în şedinţa comuna. Pe baza concluziilor rezultate din dezbateri se întocmeşte raportul definitiv al secţiei sau, după caz, al grupei de lucru, care se supune, spre aprobare, colegiului ştiinţific al Consiliului Legislativ. În procesul-verbal al şedinţei colegiului, a secţiei sau grupei de lucru se va face menţiunea despre opiniile separate care au fost exprimate. Capitolul 3 Avizarea de către Consiliul Legislativ a proiectelor de acte normative Articolul 13Avizul Consiliului Legislativ la proiectele de acte normative se va cere după ce aceste proiecte au fost avizate de toate organele interesate şi au fost definitivate pe baza acestor avize. Pentru proiectele de legi sau decrete cuprinzînd norme cu putere de lege, propuse a fi iniţiate de Consiliul de Stat sau de Consiliul de Miniştri, avizul Consiliului Legislativ va fi cerut prin secretarul Consiliului de Stat sau, după caz, prin secretarul general al Consiliului de Miniştri, înainte ca aceste proiecte să fie supuse aprobării organelor iniţiatoare. În cazul în care iniţiativa legislativă se exercită de o comisie permanenta a Marii Adunări Naţionale ori de un gurp de deputaţi ai acesteia, intrunind numărul prevăzut de regulamentul ei de funcţionare, avizul va fi cerut prin Biroul Marii Adunării Naţionale. Pentru proiectele de hotărîri ale Consiliului de Miniştri cu caracter normativ, avizul Consiliului Legislativ va fi cerut prin secretarul general al Consiliului de Miniştri. Articolul 14Proiectul de act normativ trimis spre avizare va fi însoţit de expunerea de motive, cuprinzînd justificarea reglementării propuse, de studiile sau lucrările documentare care au stat la baza acestuia, precum şi de avizele tuturor organelor interesate. Consiliul Legislativ verifica dacă au fost obţinute toate avizele necesare şi, în caz contrar, cere organului de stat care a initiat proiectul să obţină deindata pe cele care lipsesc. De asemenea, în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Consiliul Legislativ va putea cere organului initiator completarea documentaţiei cu datele şi informaţiile necesare. Articolul 15Proiectele de legi, de decrete cuprinzînd norme cu putere de lege, precum şi proiectele de hotărîri ale Consiliului de Miniştri cu caracter normativ vor fi supuse, spre adoptare, organelor competente, totdeauna însoţite de avizul Consiliul Legislativ. Articolul 16În cazul cînd, după avizarea de către Consiliul Legislativ a unui proiect normativ, dar înainte de adoptarea acestuia, se aduc modificări textelor iniţiale, prin care se schimba fondul reglementării ori soluţii preconizate, sau se schimba substanţial structura proiectului, se va cere, în mod obligatoriu, Consiliului Legislativ, un nou aviz privind toate aceste modificări. Pentru modificările din categoria celor menţionate în alineatul precedent, care se propun în cursul dezbaterilor Marii Adunări Naţionale, Consiliul Legislativ va întocmi şi transmite avizul de urgenta, în termenul stabilit de Marea Adunare Naţionala. Capitolul 4 Personalul Consiliului Legislativ Articolul 17Poate fi consilier permanent persoana care: a) este cetăţean român; b) este absolvent cu diploma al unei facultăţi de drept; c) are 14 ani vechime în munca juridică şi a desfăşurat o valoroasa activitate în domeniul cercetării ştiinţifice sau al aplicării dreptului. Articolul 18Poate fi consilier temporar persoana, avînd cetăţenia română, a carei colaborare, datorită specialitatii sale, este apreciată ca utila pentru efectuarea unei anumite lucrări de către Consiliul Legislativ. Articolul 19Poate fi expert sau consultant de specialiate gradul I şi II persoana care, indeplinind condita prevăzută la art. 17 lit. a, are studii superioare, a desfăşurat o valoroasa activitate de specialitate şi are o vechime de 14, 10 şi respectiv 8 ani în aceasta activitate. În cazul experţilor şi consultantilor specialişti în domeniile economiei şi tehnicii, cel puţin 1/3 din aceasta vechime trebuie să fi fost efectuată în unităţi direct productive. Articolul 20Numărul de posturi, nomenclatorul funcţiilor şi salariilor tarifare ale personalului Consiliului Legislativ se aproba de către Consiliul de Stat. Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 21În scopul organizării evidentei oficiale a legislaţiei, Consiliului de Miniştri, ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat vor comunică Consiliului Legislativ actele normative pe care le-au emis înainte de adoptarea prezentei legi şi care sînt în vigoare. Articolul 22În vederea sistematizării, perfecţionării şi simplificarii legislaţiei în vigoare la data publicării prezentei legi, Consiliul Legislativ va întocmi şi inainta Consiliului de Miniştri proiectul de îndrumări privind modul în care ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat vor proceda la reexaminarea legislaţiei în vigoare în ramurile sau în domeniile lor de activitate. Consiliul de Miniştri va dispune ca ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat sa ia măsurile necesare pentru: a) înlocuirea, modificarea sau abrogarea expresă a acelor acte normative sau a prevederilor acestora care sînt în neconcordanta cu dispoziţiile legii sau depăşite de actualul stadiu de dezvoltare a relaţiilor sociale; b) înlăturarea eventualelor paralelisme sau necorelari constatate în legislaţie şi concentrarea în reglementări unitare a dispoziţiilor cuprinse în actele normative rămase parţial în vigoare ori care sînt cuprinse în reglementări legale deosebite, dar care se referă la aceeaşi activitate; c) adoptarea de reglementări noi, necesare în unele sectoare de activitate. Articolul 23Consiliul Legislativ va examina modul în care ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat îşi îndeplinesc sarcinile prevăzute în prezentul capitol şi va face propunerile corespunzătoare, pe care le va inainta Consiliului de Stat şi Consiliului de Miniştri. Articolul 24Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. 1 şi 2, pînă la constituirea colegiului ştiinţific al Consiliului Legislativ, numirea sefilor de secţie, a consilierilor permanenţi şi temporari, a experţilor, precum şi a consultantilor de specialitate se face de preşedintele Consiliului Legislativ. Articolul 25Prevederile capitolului III din prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1972. Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 22 octombrie 1971, cu unanimitatea voturilor celor 442 deputaţi prezenţi la şedinţa. PreşedinteleMarii Adunări Naţionale ŞTEFAN VOITEC În conformitate cu articolul 57 din Constituţia Republicii Socialiste România, semnam această lege. PreşedinteleConsiliului de Stat, NICOLAE CEAUŞESCU ------------

Noutăți

 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • LEGE nr. 140 din 1 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2001 privind reabilitarea şi revitalizarea Centrului istoric Bucureşti
 • LEGE nr. 149 din 1 iunie 2007 pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 iunie 2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 6 decembrie 1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 120 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2005 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 206 din 4 decembrie 2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 113 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale, adoptat la Seul la 14 septembrie 1994
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 20 aprilie 2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
 • LEGE nr. 81 din 9 mai 1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 206 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi al locuinţelor de serviciu
 • LEGE nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 242 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 781 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 (*republicată*) privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României*)
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 142 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
 • LEGE nr. 181 din 10 octombrie 2019 privind instituirea zilei de 12 octombrie - Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene
 • LEGE nr. 283 din 18 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 877 din 21 februarie 1948 pentru retragerea naţionalităţii române acelora care în străinătate au purtări potrivnice îndatoririi de fidelitate fata de ţara, cu modificările survenite pînă la data republicării
 • LEGE nr. 5 din 7 martie 1996 pentru ratificarea Convenţiei privind concilierea şi arbitrajul în cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, semnată la Stockholm la 15 decembrie 1992
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 137 din 28 octombrie 2008 pentru prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 176 din 4 noiembrie 1997 pentru aderarea României la Statutul Conferinţei Miniştrilor Educaţiei din statele care au în comun folosirea limbii franceze - CONFEMEN, adoptat prin Rezoluţia 94-46-01, Yaounde - iulie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 290 din 13 noiembrie 2013 pentru completarea Legii nr. 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 iunie 2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
 • LEGE nr. 85 din 29 aprilie 2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 128 din 5 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 12 iunie 2003 privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri imobile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire şi finanţare a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 14 octombrie 2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021