Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003privind transparenta decizionala în administraţia publică Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora. (2) Legea are drept scop: a) sa sporeasca gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative; b) sa stimuleze participarea activa a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative; c) sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul întregii administraţii publice. Articolul 2Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele: a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative; b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; c) participarea activa a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:1. şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii. Articolul 3În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel: a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală; b) luarea deciziei - procesul deliberativ desfăşurat de autorităţile publice; c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare; d) recomandare - orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative; e) obligaţia de transparenta - obligaţia autorităţilor administraţiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice; f) asociaţie legal constituită - orice organizaţie civică, sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică; g) minuta - documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţa, precum şi rezultatul dezbaterilor; h) ordine de precădere - ordinea care determina prioritatea participării la şedinţele publice, în raport cu interesul manifestat faţă de subiectul şedinţei; i) şedinţa publică - şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată. Articolul 4Autorităţile administraţiei publice obligate să respecte dispoziţiile prezentei legi sunt: a) autorităţile administraţiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administraţiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum şi autorităţile administrative autonome; b) autorităţile administraţiei publice locale: consiliile judeţene, consiliile locale, primării, instituţiile şi serviciile publice de interes local sau judeţean. Articolul 5Prevederile prezentei legi nu se aplică procesului de elaborare a actelor normative şi şedinţelor în care sunt prezentate informaţii privind: a) apărarea naţionala, siguranţa naţionala şi ordinea publică, interesele strategice economice şi politice ale tarii, precum şi deliberările autorităţilor, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii; b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii; c) datele personale, potrivit legii. Capitolul 2 Proceduri privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor Secţiunea 1 Dispoziţii privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative Articolul 6 (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia sa publice un anunţ referitor la aceasta acţiune în site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi sa-l transmită către mass-media centrala sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii. (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiza, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limita, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. (3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de către initiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2). (4) La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. (5) Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus. (6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4). (7) Autoritatea publică în cauza este obligată sa decidă organizarea unei intalniri în care să se dezbata public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o alta autoritate publică. (8) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea publică în cauza trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie. (9) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenta prevăzută de reglementările în vigoare. Secţiunea a 2-a Dispoziţii privind participarea la procesul de luare a deciziilor Articolul 7 (1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii: a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare; b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţa publică; c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi. (2) Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă. (3) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere data de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care prezidează şedinţa publică. (4) Ordinea de precădere nu poate limita accesul massmedia la şedinţele publice. Articolul 8Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care participa din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. Articolul 9 (1) Adoptarea deciziilor administrative tine de competenţa exclusiva a autorităţilor publice. (2) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele menţionate la art. 8 au valoare de recomandare. Articolul 10Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediul autorităţii publice în cauza şi publicată în site-ul propriu. Articolul 11 (1) Autorităţile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate sa elaboreze şi să arhiveze minutele şedinţelor publice. Atunci când se considera necesar, şedinţele publice pot fi înregistrate. (2) Înregistrările şedinţelor publice, cu excepţia celor prevăzute la art. 6, vor fi făcute publice, la cerere, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Articolul 12 (1) Autorităţile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate sa întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) numărul total al recomandărilor primite; b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate; c) numărul participanţilor la şedinţele publice; d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative; e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost actionata în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi; f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora; g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivatia restrictionarii accesului. (2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţa publică. Capitolul 3 Sancţiuni Articolul 13 (1) Orice persoană care se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege, poate face plângere în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Plângerea şi recursul se judeca în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de timbru. Articolul 14Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii, fapta funcţionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la şedinţele publice sau împiedica implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public, în condiţiile prezentei legi. Articolul 15Persoanele care asista la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii publice. În cazul în care preşedintele de şedinţa constata ca o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultima instanţa, evacuarea acesteia. Capitolul 4 Dispoziţii finale Articolul 16 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abroga. Articolul 17În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorităţile publice şi celelalte persoane juridice prevăzute la art. 4 sunt obligate să îşi modifice regulamentul de organizare şi funcţionare în conformitate cu prevederile prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 21 ianuarie 2003.Nr. 52.────────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 392 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor, precum şi a altor sume şi măsuri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 181 din 26 octombrie 2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului
 • LEGE nr. 481 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • LEGE nr. 68 din 26 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 septembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 521 din 17 iulie 2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 335 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Nenciulesti, judeţul Teleorman, prin reorganizarea comunei Mavrodin
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 434 din 25 octombrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale
 • LEGE nr. 18 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 305 din 8 iulie 2003 privind organizarea pieţei plantelor ornamentale şi a produselor din floricultura pe principiile comunitare de piaţa
 • LEGE nr. 144 din 9 iulie 1998 pentru retragerea rezervei formulate de România la art. 22 din Convenţia internaţionala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 45 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994
 • LEGE nr. 179 din 13 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 497 din 12 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecţie socială, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, salariaţilor concediaţi colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova
 • LEGE nr. 232 din 7 decembrie 2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 17 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 33 din 24 iunie 1997 privind competenţa stabilirii de către autorităţile administraţiei locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi
 • LEGE nr. 46 din 4 iulie 1991 pentru aderarea României la Convenţia privind statutul refugiaţilor, precum şi la Protocolul privind statutul refugiaţilor
 • LEGE nr. 133 din 8 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 512 din 4 octombrie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 27 august 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 10 iulie 2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor
 • LEGE nr. 56 din 17 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
 • LEGE nr. 532 din 23 septembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Cămin, judeţul Satu Mare
 • LEGE nr. 47 din 4 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 437 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 116 din 19 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 299 din 18 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 219 din 17 decembrie 2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 437 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 25 septembrie 2013 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)", semnat la Chişinău la 11 iunie 2013
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 201 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 25 februarie 2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
 • LEGE nr. 284 din 19 noiembrie 2015 privind contribuţia României la finanţarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 9 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 152 din 24 iulie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/1997 privind aprobarea anexei A - Document convenit între statele părţi la Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale din Europa din 19 noiembrie 1990 - din Documentul final adoptat cu ocazia primei Conferinţe de evaluare a aplicării Tratatului privind forţele armate convenţionale în Europa, Viena, 15-31 mai 1996
 • LEGE nr. 217 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 136 din 18 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020