Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 51 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003 -
LEGE nr. 51 din 21 ianuarie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, adoptată în temeiul art. 1 lit. R pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanta"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă reglementează condiţiile încheierii şi executării contractelor comerciale la distanta între comercianţii care furnizează produse sau servicii şi consumatori."3. La articolul 2, literele b) şi c) ale alineatului (1) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:"b) consumator - orice persoană fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpara, dobândesc, utilizează sau consuma produse ori servicii în afară activităţii lor profesionale; c) comerciant - persoana fizica sau juridică autorizata sa desfăşoare activitate de comercializare a produselor sau serviciilor de piaţa în cadrul activităţii sale;............................................................... (2) Tehnicile de comunicaţie la distanta sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă."4. La articolul 3, literele a) şi c) ale alineatului (1) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:"a) identitatea comerciantului şi, în cazul contractelor care prevăd plata anticipata, adresa şi modalităţile de contactare a acestuia, telefon/fax, e-mail şi codul unic de înregistrare;............................................................... c) preţul de vânzare cu amănuntul al produsului sau tariful serviciului şi taxele aplicabile;............................................................... (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1), al căror scop comercial trebuie să rezulte fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, uşor de înţeles de către consumator, prin orice mijloc adaptat tehnicii de comunicaţie la distanta utilizate, ţinându-se seama de principiile de buna practica comercială în tranzacţii şi de principiile care guvernează protecţia minorilor şi a altor persoane lipsite de capacitate de exerciţiu, precum şi de principiile referitoare la bunele moravuri."5. La articolul 3, după litera i) a alineatului (1) se introduce litera j) cu următorul cuprins:"j) termenul limita de executare a obligaţiilor rezultând din contract."6. La articolul 4, literele a), c) şi d) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:"a) confirmarea informaţiilor menţionate la art. 3 alin. (1), dacă acestea nu au fost transmise, în condiţiile prevăzute la alin. (1), înainte de încheierea contractului;............................................................... c) sediul, numărul de telefon/fax, precum şi adresa de e-mail ale comerciantului, la care consumatorul poate să-şi prezinte reclamaţiile; d) informaţiile privind service-ul postvanzare şi garanţiile oferite;"7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Dacă părţile nu au convenit altfel, momentul încheierii contractului la distanta îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa."8. Literele a) şi c) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:"a) contractelor privind serviciile financiare prezentate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă;............................................................... c) contractelor încheiate cu operatorii de telecomunicaţii în scopul utilizării telefoanelor publice;"9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterala a contractului de către consumator în condiţiile art. 7, comerciantul are obligaţia sa ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursarii sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunţării contractului de către consumator."10. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:"(2) Comerciantul, în cazul în care nu poate executa contractul din cauza ca produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie să informeze consumatorul despre aceasta indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plata trebuie rambursate de comerciant în termen de maximum 30 de zile. (3) Comerciantul poate livra consumatorului un produs sau serviciu de o calitate şi la un preţ echivalente cu cele solicitate numai dacă acest lucru a fost prevăzut înainte de încheierea contractului şi/sau în contract, astfel încât consumatorul să fie informat în mod clar despre aceasta posibilitate. În caz contrar furnizarea unor produse sau servicii similare celor solicitate va fi asimilată cu livrarea fără comanda, astfel cum se prevede la art. 14. Cheltuielile de returnare a produselor, în situaţia exercitării dreptului de denunţare unilaterala a contractului, sunt în acest caz în sarcina comerciantului, element asupra căruia consumatorul trebuie să fie informat."11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - În cazul în care cartea de credit a unui consumator se dovedeşte ca a fost utilizata în mod fraudulos pentru achitarea preţului unui contract la distanta, sumele vărsate ca plata vor fi recreditate sau restituite consumatorului potrivit reglementărilor specifice acestor sisteme de plată."12. La articolul 15, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:"c) adresa de posta electronică (e-mail)."13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiune, încălcarea prevederilor art. 8 şi 11, referitoare la nerespectarea termenelor de rambursare, precum şi ale art. 14 şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei."14. După articolul 17 se introduce articolul 17^1 cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - Constituie contravenţie încălcarea prevederilor art. 16 şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei."15. Articolele 18-23 vor avea următorul cuprins:"Art. 18. - Sancţiunile prevăzute la art. 17 şi 17^1 vor fi aplicate şi persoanelor juridice.Art. 19. - Limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la art. 17 şi 17^1 vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de inflaţie.Art. 20. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 17 şi 17^1 se fac la sesizarea consumatorilor sau din oficiu de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.Art. 21. - Contravenţiilor prevăzute la art. 17 şi 17^1 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.Art. 22. - Prevederile privind comercializarea produselor şi a serviciilor în condiţiile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile legale privind protecţia consumatorilor, în măsura în care nu contravin reglementărilor din prezenta ordonanţă.Art. 23. - În caz de litigiu sarcina dovedirii obligaţiilor prevăzute la art. 4, a respectării termenelor şi a existenţei acordului consumatorului, prevăzute la art. 5, art. 11 alin. (1) şi art. 15, revine comerciantului. Instanţa competenţa este cea de la domiciliul consumatorului."16. După articolul 23 se introduce articolul 23^1 cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă şi vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului."17. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se pune în aplicare la 30 de zile de la data publicării ei."18. Anexa devine anexa nr. 1.19. După anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 2 cu următorul cuprins:" ANEXA Nr. 2SERVICIILE FINANCIAREexceptate de la aplicarea prevederilor ordonanţei a) Serviciile de investiţii, precum şi cele cuprinse în activităţi privind recunoaşterea reciprocă, asa cum sunt prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare b) Operaţiuni de asigurare şi reasigurare, asa cum sunt prevăzute de Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările ulterioare, şi de Normele nr. 3/2001 privind clasele de asigurări care pot fi practicate de societăţile de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001 c) Servicii bancare d) Operaţiuni futures şi options."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 21 ianuarie 2003.Nr. 51.──────────────────

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 9 noiembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 283 din 28 decembrie 2010 (*republicată*) privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 172 din 10 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
 • LEGE nr. 231 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului
 • LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii
 • LEGE nr. 378 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici
 • LEGE nr. 32 din 1 martie 2006 privind obligaţiunile ipotecare
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 105 din 25 septembrie 1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate
 • LEGE nr. 291 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 173 din 3 martie 1941 pentru declararea morţii prezumate a celor dispăruţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 301 din 27 noiembrie 2015 privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă
 • LEGE nr. 9 din 28 februarie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic
 • LEGE nr. 268 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 73 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 176 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 594 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 73 din 11 martie 2003 pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părţi pentru noi concesii reciproce în domeniul comerţului cu produse agricole, semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2002, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 154 din 6 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 234/2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeana (TER) privind fondul de cooperare şi creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • LEGE nr. 204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 107 din 16 iunie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
 • LEGE nr. 107 din 26 mai 1998 pentru ratificarea de către România a Protocolului referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, adoptat la Montreal la 10 mai 1984
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 19 martie 2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 344 din 12 iulie 2004 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 529 din 9 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 285/2000 privind structurile multiculturale ale Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
 • LEGE nr. 437 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 privind rezervele materiale naţionale
 • LEGE nr. 57 din 13 iulie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 aprilie 2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGEA nr. 36 din 7 decembrie 1990 privind autorizarea guvernului de a stabili sau modifica taxe şi impozite
 • LEGE nr. 14 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 17/1976 pentru modificarea Decretului nr. 367/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive, devenit Legea nr. 77/1971
 • LEGE nr. 25 din 19 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 31 mai 2001 pentru modificarea art. 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 11 iunie 1999 privind modificarea art. 4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Convenţiei europene de asistenţa judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţa judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978
 • LEGE nr. 40 din 1975 (*republicată*) privind creşterea şi ameliorarea animalelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 79 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2005 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021