Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 22 ianuarie 2003 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 22 ianuarie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Agenţia Naţionala de Presa ROMPRES se organizează şi funcţionează ca instituţie publică autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, independenta editorial, sub controlul Parlamentului. (2) Agenţia Naţionala de Presa ROMPRES, denumita în continuare ROMPRES, are sediul în municipiul Bucureşti. Articolul 2ROMPRES asigura culegerea, redactarea şi difuzarea informaţiilor şi fotografiilor de presa pentru informarea în masa, în ţara şi în străinătate, a diferitelor categorii de beneficiari, fără discriminare şi cu respectarea deplinei obiectivitati, în cadrul general al asigurării dreptului la informare. Articolul 3 (1) ROMPRES este obligată să prezinte în mod obiectiv şi echidistant realitatile vieţii social-politice, economice, religioase şi cultural-ştiinţifice ale tarii, promovand valorile democratice, civice şi morale. (2) Informaţiile trebuie să fie prezentate şi transmise fidel, fără vreo influenţa din partea autorităţilor publice sau a altor persoane juridice de drept public ori privat. (3) Ştirile şi informaţiile difuzate sub forma de texte sau fotografii trebuie să fie verificate şi să aibă un nivel corespunzător de calitate, să fie obiective şi corecte. Articolul 4În îndeplinirea atribuţiilor pe care le are ROMPRES are datoria să respecte principiile ordinii constituţionale din România, demnitatea, onoarea şi viaţa particulară a persoanelor, precum şi dreptul legitim la propria imagine, fără nici o lezare a acestora şi fără a prejudicia măsurile de protejare a tinerilor şi siguranţa naţionala. Articolul 5Activitatea editoriala a ROMPRES, inclusiv producţia fotografica, se bucura de protecţia proprietăţii intelectuale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul 6Autonomia ROMPRES şi independenta sa editoriala sunt garantate prin prezenta lege, iar conţinutul şi structura serviciilor sale sunt ocrotite de orice ingerinţe ale autorităţilor publice, precum şi de influentele formatiunilor social-politice, sindicale ori ale organismelor economice sau ale altor grupuri de presiune. Articolul 7Personalul de specialitate din cadrul ROMPRES se afla sub protecţia prezentei legi. Articolul 8 (1) Se considera personal de specialitate personalul care colectează şi redactează ştiri, coordonează servicii de ştiri, de documentare, grafice, fotografice şi multimedia sau realizează publicaţii ori participa direct la alte activităţi editoriale. (2) Personalul de specialitate are drepturile şi obligaţiile proprii exercitării profesiei de ziarist şi principiilor deontologice ale profesiei. Articolul 9Este interzisă exercitarea oricărei forme de constrângere fizica sau psihică, a oricărei presiuni ori acţiuni de intimidare împotriva personalului de specialitate din cadrul ROMPRES, de natura sa împiedice exercitarea profesiei sau sa aducă atingere prestigiului social şi profesional al acestuia. Articolul 10Caracterul confidenţial al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin prezenta lege. Dezvaluirea acestor surse, motivată prin existenta unui interes public, poate fi facuta numai în baza unei hotărâri judecătoreşti. Articolul 11Răspunderea pentru conţinutul informaţiilor de presa transmise beneficiarilor revine, după caz, autorului, editorului şi ROMPRES. Capitolul 2 Atribuţii Articolul 12ROMPRES are următoarele atribuţii: a) culege şi redactează informaţii privind actualitatea românească şi internationala, pe care le difuzează în limba română sau în limbi de circulaţie internationala, pe baze contractuale, presei române şi străine, precum şi altor categorii de beneficiari; realizează fotografii de presa pe care le oferă, potrivit aceluiaşi regim, beneficiarilor; b) asigura difuzarea prompta a comunicatelor, a declaraţiilor, a altor documente oficiale şi materiale de presa provenind de la autorităţile şi instituţiile publice, precum şi de la alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale; c) colectează, depozitează, prelucreaza şi arhiveaza materiale de presa, fotografii şi alte documente realizate sau primite; d) editează, în interesul valorificării resurselor documentare de care dispune, lucrări de interes larg, sub forma de buletine, cataloage, reviste, albume şi alte asemenea publicaţii, beneficiind de protecţia Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare; e) prestează la cerere, contra cost sau pe bază de reciprocitate ori compensaţie, servicii specifice activităţii de informare în masa, pentru persoane fizice ori juridice, din ţara sau din străinătate; poate difuza gratuit fluxuri de informaţii şi fotografii pentru a susţine în scop promotional proiecte majore ale statului român; f) stabileşte, pe baza prevederilor legale, preţuri şi tarife, în lei sau în valută, pentru producţia editoriala, pentru emisiunile sale de ştiri şi fotografii, precum şi pentru celelalte servicii pe care le realizează; g) participa la activitatea organizaţiilor internaţionale ale agentiilor de presa; h) încheie acorduri de cooperare şi schimb de fluxuri de informaţii şi fotografii, prin reciprocitate sau compensaţie ori contra cost, cu instituţiile de presa naţionale şi internaţionale; i) realizează activităţi publicitare prin fluxurile de ştiri, inclusiv pe Internet, prin buletinele şi publicaţiile proprii, pentru beneficiarii din ţara şi din străinătate, în schimbul unor produse, prestări de servicii, sponsorizări sau în scop autopromotional; j) organizează reţele proprii de corespondenti în ţara şi în străinătate. Articolul 13 (1) În cadrul activităţii de control parlamentar Comisia pentru cultura, culte, arta şi mijloace de informare în masa a Senatului şi Comisia pentru cultura, arta, mijloace de informare în masa a Camerei Deputaţilor vor examina, în şedinţa comuna, raportul anual de activitate şi, cu avizul comisiilor de buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului, contul de execuţie bugetară. Comisiile de specialitate pot solicita, în cazuri deosebite, rapoarte pe probleme specifice. (2) Raportul anual al ROMPRES va cuprinde bilanţul activităţii pentru anul precedent, evaluarea activităţii proprii, precum şi strategiile, proiectele şi măsurile de optimizare a activităţii pentru anul în curs, fiind depus la Parlament până la data de 30 martie a fiecărui an. (3) Raportul comisiilor de specialitate ale Parlamentului asupra raportului anual al ROMPRES va fi supus spre dezbatere şi aprobare plenului Camerelor reunite, care se pronunţa prin vot. Capitolul 3 Organizare şi funcţionare Articolul 14 (1) ROMPRES este condusă de un consiliu director, coordonat de un director general cu rang de secretar de stat. (2) Directorul general este propus de primul-ministru şi numit prin votul Parlamentului, cu avizul comisiilor de specialitate, în şedinţa comuna a celor două Camere, în cel mult 15 zile de la nominalizare. În cazul unui vot negativ, procedura se reia în cel mult 30 de zile. (3) Durata mandatului directorului general este de 5 ani. Articolul 15Mandatul directorului general încetează în următoarele situaţii: a) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni; b) demisie; c) condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni; d) existenta unei situaţii de incompatibilitate dintre cele prevăzute la art. 19. Articolul 16 (1) În cazul încetării mandatului directorul general adjunct pe probleme de presa centrala asigura interimatul. (2) Durata interimatului nu poate fi mai mare de 3 luni. Articolul 17 (1) Consiliul director al ROMPRES este format din directorul general, directorii generali adjuncţi, directorii direcţiilor financiară şi tehnica. (2) Directorul general este preşedintele consiliului director. (3) Directorii generali adjuncţi şi directorii sunt numiţi în urma promovării concursului pentru ocuparea funcţiei respective, potrivit legii, prin ordin al directorului general. (4) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe luna sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea directorului general sau cel puţin a unei treimi din numărul membrilor consiliului. Articolul 18Consiliul director are următoarele atribuţii: a) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a ROMPRES; b) stabileşte strategia de dezvoltare a ROMPRES; c) stabileşte structura şi componenta compartimentelor ROMPRES; d) propune proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte execuţia acestuia; e) avizează efectuarea de cheltuieli şi de tranzacţii comerciale şi financiare; f) stabileşte şi urmăreşte respectarea principiilor deontologiei profesionale; g) elaborează raportul anual privind activitatea ROMPRES, în vederea prezentării acestuia Parlamentului, precum şi rapoarte pe probleme solicitate de comisiile de cultura ale Parlamentului; h) stabileşte alte reglementări şi instrucţiuni de serviciu. Articolul 19 (1) Directorul general, membrii consiliului director şi personalul de specialitate nu pot face parte din partide sau formaţiuni politice şi nici nu pot promova partizan ideile, programele şi activităţile acestora. (2) Directorul general, membrii consiliului director şi personalul de specialitate nu pot face parte din conducerea altor instituţii de presa, nu pot cumula funcţii de execuţie în cadrul acestora şi nu pot fi colaboratori ai altor instituţii de media. (3) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) se sancţionează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă sau, după caz, cu destituirea din funcţie. Articolul 20 (1) Structura organizatorică a ROMPRES poate cuprinde direcţii, servicii, redactii şi birouri. (2) Structura organizatorică, precum şi atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare elaborat de consiliul director şi aprobat prin ordin al directorului general. (3) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă se aproba prin ordin al directorului general. Articolul 21 (1) Funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate sunt asimilate funcţiilor prevăzute în cap. II din anexa nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Asimilarea funcţiilor de conducere şi de execuţie de specialitate cu cele prevăzute la alin. (1) se va face prin statul de funcţii al ROMPRES, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. Articolul 22 (1) Directorul general are următoarele atribuţii şi raspunderi: a) asigura împreună cu consiliul director conducerea curenta a ROMPRES; b) urmăreşte respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a ROMPRES, precum şi a actelor normative, regulamentelor şi instrucţiunilor de serviciu; c) aproba, în condiţiile legii, angajarea şi concedierea personalului ROMPRES; d) aproba, în condiţiile legii, angajarea de specialişti pentru efectuarea de lucrări şi studii de interes pentru ROMPRES; e) aproba trimiterea de delegaţi sau participa personal la reuniuni interne ori internaţionale, intalniri de afaceri sau studii de interes pentru ROMPRES; f) prezintă Parlamentului raportul anual de activitate al ROMPRES; g) exercita atribuţiile care îi revin conform prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) Directorul general poate delega unele dintre atribuţiile sale directorilor generali adjuncţi. Articolul 23 (1) Directorul general reprezintă ROMPRES în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, române şi străine. (2) În exercitarea conducerii ROMPRES directorul general emite ordine şi decizii, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Capitolul 4 Activitatea financiară şi patrimoniul Articolul 24ROMPRES administrează bunurile din patrimoniul sau şi dispune de ele, sub control parlamentar. Articolul 25 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de investiţii ale ROMPRES se asigura de la bugetul de stat şi din venituri proprii. (2) ROMPRES va utiliza veniturile proprii provenite din serviciile prestate, din vânzarea de informaţii, fotografii, documentare şi publicaţii proprii, din publicitate sau din donaţii şi sponsorizări, precum şi din exploatarea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea sau în administrarea sa, pentru finanţarea programului propriu de investiţii, pentru cheltuieli materiale şi pentru crearea unui fond de premii pentru stimularea personalului. Articolul 26Directorul general al ROMPRES este ordonator principal de credite. Articolul 27ROMPRES administrează şi foloseşte, în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, spaţii corespunzătoare, echipamente şi instalaţii proprii de receptionare, prelucrare, stocare şi transmitere a informaţiilor şi a fotografiilor, de telecomunicaţii, de editare-imprimare. Articolul 28Patrimoniul fostei Agenţii Naţionale de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informaţiilor Publice se transmite către ROMPRES, organizată în conformitate cu prezenta lege. Articolul 29ROMPRES se exceptează de la prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002. Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 30 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi Agenţia Naţionala de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informaţiilor Publice îşi încetează activitatea. (2) Personalul fostei Agenţii Naţionale de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informaţiilor Publice este preluat prin transfer de către ROMPRES, organizată în conformitate cu prezenta lege. Articolul 31 (1) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi primul-ministru va propune Parlamentului candidatul pentru postul de director general al ROMPRES. (2) În termen de 45 de zile de la numirea directorului general se constituie Consiliul director al ROMPRES. (3) În termen de 30 de zile de la constituirea consiliului director se va elabora şi se va aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare a ROMPRES. Articolul 32La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 886/2001 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 21 septembrie 2001.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 9 ianuarie 2003.Nr. 19.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 461 din 6 decembrie 2006 pentru înfiinţarea comunei Livezile, judeţul Timiş, prin reorganizarea comunei Banloc
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 343 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
 • LEGE nr. 121 din 5 mai 2005 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 212 din 24 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă
 • LEGE nr. 210 din 4 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 119 din 5 iunie 1998 privind înfiinţarea Universităţii de Medicina şi Farmacie din Craiova
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 233 din 29 noiembrie 2017 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 396 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003
 • LEGE nr. 148 din 12 iunie 1930 privind funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 2016 privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârşirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945
 • LEGE nr. 367 din 11 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind protecţia informaţiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001
 • LEGE nr. 81 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 371/1971 pentru modificarea articolului II din Decretul nr. 259/1959 privind modificarea Legii nr. 5/1954 pentru organizarea şi funcţionarea Arbitrajului de Stat
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 24 din 11 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 12 februarie 1999 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 171 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 353 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007
 • LEGE nr. 160 din 11 iulie 2011 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judeţul Neamţ, în domeniul public al comunei Secuieni, judeţul Neamţ, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 13 octombrie 2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 29 mai 2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 martie 2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 17 din 8 aprilie 1994 pentru prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere privind unele suprafeţe locative
 • LEGE nr. 336 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 27 septembrie 2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 21 din 13 martie 2014 privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 20 din 4 martie 2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 297 din 3 decembrie 2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
 • LEGE nr. 15 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţionala a desenelor şi modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 363 din 30 decembrie 1947 pentru constituirea Statului Român în Republica Populară Română
 • LEGE nr. 187 din 28 iunie 1930 pentru deschiderea de credite extraordinare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
 • LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 (*republicată*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică*)
 • LEGE nr. 59 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Africa de Sud pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe câştigurile din capital
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 29 aprilie 1999 (*republicată*) pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 118 din 9 decembrie 1994 pentru aderarea României la Convenţia privind Agenţia de cooperare culturală şi tehnică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 206 din 4 decembrie 2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 259 din 1 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 463 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaraţiilor de venit pe anul 2001
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021