Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 673 din 19 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 24 decembrie 2002 -
LEGE nr. 673 din 19 decembrie 2002privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 24 decembrie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, adoptată în temeiul prevederilor art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatele (3) şi (5) ale articolului 1 din anexa vor avea următorul cuprins:"(3) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la şedinţa a consilierilor absenţi. Dacă absentele nu au la baza motive temeinice, determinate de: boala care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forta majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea; deces în familie sau alte situaţii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.................................................................. (5) Dacă pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuza, la rândul lor, să se prezinte la şedinţa, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţi independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare."2. Alineatul (3) al articolului 4 din anexa va avea următorul cuprins:"(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1."3. Alineatul (1) al articolului 6 din anexa va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o noua pauza, în timpul căreia va fi examinata de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârsta, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1."4. După alineatul (4) al articolului 6 din anexa se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui lista a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe lista."5. Alineatul (4) al articolului 8 din anexa va avea următorul cuprins:"(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără aceasta formula."6. Titlul capitolului II din anexa va avea următorul cuprins:"Organizarea consiliului local"7. Alineatul (1) al articolului 9 din anexa va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) După declararea consiliului local ca legal constituit, se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţa. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţa nu poate fi mai mare de 3 luni."8. Alineatele (2) şi (6) ale articolului 11 din anexa vor avea următorul cuprins:"(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri............................................................... (6) În situaţia în care se aleg 2 viceprimari, sunt declaraţi aleşi primii 2 candidaţi care au obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie."9. Articolul 13 din anexa va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local. Prin aceeaşi hotărâre consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, aliantei politice sau a aliantei electorale respective, în situaţia în care conducerea acestora confirma în scris ca persoana în cauza mai este membru al partidului respectiv."10. Alineatul (2) al articolului 15 din anexa va avea următorul cuprins:"(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul activităţii din fiecare unitate administrativ-teritorială, iar principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 2."11. Alineatul (3) al articolului 15 din anexa se abroga.12. Alineatul (3) al articolului 16 din anexa va avea următorul cuprins:"(3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice."13. După alineatul (3) al articolului 16 din anexa se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:"(3^1) Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri."14. Alineatul (2) al articolului 17 din anexa va avea următorul cuprins:"(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regula, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea."15. Articolul 28 se abroga.16. Alineatul (3) al articolului 29 din anexa va avea următorul cuprins:"(3) Comisia de analiza şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării."17. Alineatul (1) al articolului 31 din anexa va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de şedinţa se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei prezintă în faţa consiliului local hotărârea de validare."18. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 32 din anexa vor avea următorul cuprins:"(2) Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct. (3) Dacă la lucrările consiliului local participa prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa un loc distinct."19. După alineatul (4) al articolului 35 din anexa se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) În comunele sau oraşele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunoştinţa publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective."20. Alineatul (2) al articolului 36 din anexa va avea următorul cuprins:"(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţa este obligat sa aducă la cunoştinţa aceasta situaţie preşedintelui de şedinţa sau secretarului unităţii administrativ-teritoriale."21. Articolul 37 din anexa va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Dacă în unitatea administrativ-teritorială exista delegaţi săteşti, aceştia vor fi invitaţi în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local în care se discuta aspecte ce interesează satul respectiv. Delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei discutate şi va participa la vot, votul sau având caracter consultativ."22. Alineatul (1) al articolului 38 din anexa va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Dezbaterea problemelor se face, de regula, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul."23. Articolul 40 din anexa va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Preşedintele de şedinţa sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor."24. Articolul 43 din anexa va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului."25. Articolele 55-59 din anexa se abroga.26. La capitolul V din anexa, titlul secţiunii 1 se abroga.27. Articolul 69 din anexa va avea următorul cuprins:"Art. 69. - Consilierul local poate demisiona anuntand în scris consiliul. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali."28. La capitolul V din anexa, secţiunea a 2-a, respectiv articolele 70-79, se abroga.29. După articolul 79 din anexa se introduc capitolele VI şi VII cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VIAparatul permanent al consiliului localArt. 79^1. - (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanenta la comune şi oraşe şi 1-2 posturi la municipiu, pe care vor fi încadrate, prin hotărâre, persoane care au studii superioare, de regula juridice sau administrative. (2) Funcţiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, iar selecţionarea acestor persoane se face pe bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se stabileşte de consiliul local.Art. 79^2. - Salarizarea persoanelor prevăzute la art. 79^1 se face potrivit anexei nr. II la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, iar cheltuielile aferente se suporta din bugetul local.Art. 79^3. - (1) Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată se face de persoanele angajate, potrivit art. 79^1, dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistenţa juridică nu poate fi asigurata altfel. Cheltuielile se suporta din bugetul local. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţa.Art. 79^4. - (1) Posturile prevăzute la art. 79^1 nu se includ în numărul maxim de posturi rezultat din aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Personalului angajat potrivit art. 79^1 nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-şi desfăşura activitatea pe bază de contract de muncă. (3) Persoanele încadrate pe posturile create potrivit art. 79^1 îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţa şi a oricăror alte materiale.CAPITOLUL VIIDispoziţii finaleArt. 79^5. - Încălcarea de către consilieri a obligaţiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează potrivit prevederilor legii statutului aleşilor locali, prevederi care pot fi incluse în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.Art. 79^6. - Prevederile prezentului regulament-cadru privitoare la secretarul unităţii administrativ-teritoriale se aplică în mod corespunzător şi secretarului subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor.Art. 79^7. - Prevederile prezentului regulament-cadru pot fi avute în vedere şi la elaborarea şi adoptarea regulamentelor proprii de către consiliile judeţene.Art. 79^8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru."30. Punctul 7 din anexa nr. 2 la regulamentul-cadru va avea următorul cuprins:"7. Protecţie copii, tineret şi sport" Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 19 decembrie 2002.Nr. 673.-----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 23 din 29 februarie 2008 pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 269 din 22 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex - ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 18 decembrie 2002 privind societăţile de credit ipotecar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 22 septembrie 1997 privind contractarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru achiziţionarea de hardware, software, elemente de comunicaţie şi asistenţa tehnică pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a finanţelor publice
 • LEGE nr. 281 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 21 septembrie 2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 200 din 16 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 88 din 26 februarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2000 privind finanţarea centrelor de consultanţa şi informare a consumatorilor
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 111 din 25 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 23 februarie 2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010
 • LEGE nr. 6 din 14 martie 1969 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 332 din 11 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale
 • LEGE nr. 365 din 2 octombrie 2006 pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în unele zone publice
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 461 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Maritima şi Medalia Virtutea Maritima
 • LEGE nr. 198 din 7 noiembrie 2011 privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 1.430 din 22 aprilie 1940 asupra colonizărilor
 • LEGE nr. 379 din 19 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 216 din 16 noiembrie 2011 privind interzicerea activităţii de cămătărie
 • LEGE nr. 448 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • LEGE nr. 369 din 11 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 270 din 18 iunie 2003 spitalelor
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 349 din 3 decembrie 2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007
 • LEGE nr. 84 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016
 • LEGE nr. 71 din 29 decembrie 1969 privind contractele economice
 • LEGE nr. 254 din 30 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 30 iunie 1999 pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 550 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 19 din 19 mai 1997 privind aprobarea anexei A - Document convenit între statele părţi la Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale din Europa din 19 noiembrie 1990 - din Documentul final adoptat cu ocazia primei Conferinţe de evaluare a aplicării Tratatului privind forţele armate convenţionale în Europa, Viena 15-31 mai 1996
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 178 din 30 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 12 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 288 din 7 iulie 2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 3 din 6 iulie 1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei
 • LEGE nr. 267 din 7 noiembrie 2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021