Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 73 din 4 mai 2000*) (*republicată*) privind Fondul pentru mediu
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 9 decembrie 2002 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 73 din 4 mai 2000*) (*republicată*)privind Fondul pentru mediu Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 9 decembrie 2002

────────── Notă *) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 7 iunie 2002, dându-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 mai 2000. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Se înfiinţează Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat sustinerii şi realizării cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului, în conformitate cu normele şi standardele de mediu în vigoare. Articolul 2 (1) Fondul pentru mediu se constituie, se gestionează şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu se aproba de către Guvern, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Capitolul 2 Administrarea Fondului pentru mediu Articolul 3 (1) Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administraţia Fondului pentru Mediu, denumita în cele ce urmează Administraţia Fondului, instituţie de utilitate publică cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, având sediul în municipiul Bucureşti. (2) Administraţia Fondului are, în principal, următoarele atribuţii: a) urmăreşte respectarea prevederilor legale privind alimentarea şi gestionarea Fondului pentru mediu; b) întocmeşte planul anual de lucru şi bugetul de venituri şi cheltuieli; c) selecteaza proiectele prioritare din cadrul proiectelor înaintate; d) supraveghează implementarea proiectelor aprobate; e) pune în aplicare deciziile pe care le adopta Comitetul de avizare. (3) Structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Fondului se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.**) (4) Administraţia Fondului are personal propriu care asigura funcţiile de conducere, de execuţie şi de control, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului. (5) În îndeplinirea funcţiilor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare Administraţia Fondului are următoarele structuri de decizie: a) Comitetul de avizare; b) Comitetul director.--------- Notă **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Fondului pentru Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001. Articolul 4 (1) Comitetul de avizare are următoarea componenta: a) câte un reprezentant, la nivel de director general sau director, împuternicit prin ordin al ministrului de resort, din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului Industriei şi Resurselor, Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerului Administraţiei Publice şi preşedinţii în exerciţiu ai consiliilor de dezvoltare regionala; b) directorul general al Administraţiei Fondului. (2) Comitetul de avizare este condus de un preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi. Preşedintele Comitetului de avizare este reprezentantul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. Vicepreşedinţii sunt reprezentanţii nominalizaţi de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Preşedintele Comitetului de avizare convoacă membrii acestuia şi conduce şedinţa de avizare. (3) Membrii Comitetului de avizare nu primesc indemnizaţii pentru activitatea desfăşurată. (4) Comitetul de avizare analizează şi adopta prin vot: a) criteriile şi metodologiile de selectare a proiectelor; b) planul anual, inclusiv categoriile de proiecte propuse pentru finanţare în anul respectiv; c) proiectele prioritare ce urmează să fie finanţate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director; d) modalităţile de sustinere a proiectelor şi, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile. Articolul 5 (1) Comitetul director este constituit din preşedinte, care este directorul general al Administraţiei Fondului, şi directorii direcţiilor de specialitate ai acesteia. (2) Directorul general al Administraţiei Fondului este numit şi revocat, în condiţiile legii, de către ministrul apelor şi protecţiei mediului şi este asimilat cu funcţia de director general din minister. Directorul general asigura conducerea curenta a Administraţiei Fondului şi o reprezintă în relaţiile cu terţii. (3) Comitetul director are următoarele atribuţii: a) elaborează manualul de operare, inclusiv criteriile şi metodologiile de selectare a proiectelor, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare; b) fundamentează şi elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu; c) elaborează planul anual incluzând categoriile de proiecte pentru finanţare în anul respectiv, pe care îl înaintează spre adoptare Comitetului de avizare; d) evalueaza şi prezintă priorităţile şi proiectele pentru care se solicita sustinere financiară din Fondul pentru mediu, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare; e) propune modalităţile de sustinere a proiectelor şi, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile; f) întocmeşte bilanţul contabil pe care îl înaintează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; g) asigura respectarea prevederilor legale privind alimentarea, gestionarea Fondului pentru mediu şi supraveghează implementarea proiectelor adoptate; h) întocmeşte raportul anual privind utilizarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public. Articolul 6 (1) În primul an de activitate, până la constituirea surselor proprii de finanţare, cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigura prin bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) Începând cu al doilea an de funcţionare cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigura din Fondul pentru mediu, în limita a 3% din veniturile acestuia. Articolul 7 (1) Operaţiunile financiare ale Fondului pentru mediu, care privesc constituirea, gestionarea şi utilizarea resurselor financiare, se derulează prin unităţile trezoreriei statului. (2) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate şi în conformitate cu prevederile prezentei legi. Capitolul 3 Veniturile Fondului pentru mediu Articolul 8 (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din: a) o cota de 3% din veniturile încasate de agenţii economici colectori sau valorificatori de deşeuri feroase şi neferoase; b) sumele încasate pentru emisiile de poluanti în atmosfera ce afectează factorii de mediu, prevăzute în anexa nr. 1; c) veniturile încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor reciclabile, prevăzute în anexa nr. 2; d) o cota de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producători şi importatori, cu excepţia celor utilizate pentru medicamente; e) o cota de 2% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, prevăzute în anexa nr. 3, mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor; f) o cota de 0,5% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, utilizate în agricultura, prevăzute în anexa nr. 4; g) o cota de 3% din preţul de adjudecare a masei lemnoase cumpărate de la Regia Naţionala a Pădurilor şi de la alţi proprietari de păduri, persoane juridice sau persoane fizice; h) o cota de 1,5% din valoarea încasată prin comercializarea produselor finite din tutun; i) alocaţii de la bugetul de stat, vărsăminte, donaţii, sponsorizări, asistenţa financiară din partea persoanelor fizice sau juridice, române ori străine; j) sumele încasate din restituirea creditelor acordate, dobânzi, alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu; k) asistenţa financiară din partea unor organisme internaţionale; l) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu; m) cuantumul taxelor încasate prin birourile unice la emiterea acordului/autorizaţiei de mediu pentru activităţile cu impact redus. (2) În cazul utilizării de către agenţii economici din industrie a deşeurilor şi materialelor reciclabile în proporţie de cel puţin 50%, sumele stabilite la alin. (1) lit. b) nu se plătesc. (3) În cazul colectării şi reciclarii deşeurilor, prevăzute la alin. (1) lit. d), de către producători şi importatori, nu se va plati aceasta cota decât pe diferenţa dintre cantităţile produse sau importate şi cantităţile colectate şi reciclate. (4) Lista cuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, prevăzute la alin. (1) lit. e), se completează şi se reactualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului. (5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului. Articolul 9 (1) Sumele prevăzute la art. 8 lit. a)-e)*) se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, într-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu. (2) Obligaţia calculării şi varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 8 lit. a)-e)*) revine persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară respectivele activităţi.────────────── Notă *) Având în vedere faptul ca prin Legea nr. 293/2002 au fost introduse noi cote procentuale pentru constituirea veniturilor Fondului pentru mediu prin art. 8 alin. (1) lit. a)-h) (fost art. 9), trimiterile de la art. 9 alin. (1) şi (2) ar trebui sa cuprindă toate textele care prevăd cote procentuale, respectiv lit. a)-h), şi nu numai lit. a)-e). Capitolul 4 Destinaţia Fondului pentru mediu Articolul 10 (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru susţinerea proiectelor şi realizarea unui număr limitat de categorii de obiective de interes public major, cu prioritate a proiectelor din Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului. (2) Categoriile specifice de proiecte eligibile pentru finanţare se stabilesc prin planul anual adoptat de Comitetul de avizare, având ca scop transpunerea în practica a prioritatilor investitionale ce decurg din preluarea acquisului comunitar, şi vizează: a) controlul şi reducerea poluarii aerului, apei şi solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii curate; b) protecţia resurselor naturale; c) gestionarea sau reciclarea deşeurilor; d) tratarea şi/sau eliminarea deşeurilor periculoase; e) protecţia şi conservarea biodiversitatii; f) educaţia şi constientizarea privind protecţia mediului. (3) Din Fondul pentru mediu sunt susţinute proiectele prioritare din categoriile menţionate la alin. (2), prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi propuse de Comitetul director şi adoptate de Comitetul de avizare: a) finanţarea proiectelor prin credite rambursabile sau nerambursabile; b) cofinantarea unor proiecte finanţate din surse externe prin credite rambursabile sau granturi; c) subvenţionarea totală sau parţială a unor dobânzi ale creditelor acordate de bănci; d) garantarea unor credite interne pentru finanţarea proiectelor, în limita a maximum 60% din valoarea acestora. (4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeaşi destinaţie, cu excepţia sumelor alocate de la bugetul de stat. Articolul 11 (1) Administraţia Fondului nu sprijină proiecte ale unor beneficiari care nu şi-au achitat obligaţiile financiare către stat şi/sau către Fondul pentru mediu ori proiecte ale celor care sponsorizeaza activităţi cu efect negativ asupra mediului. (2) Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru operaţiuni financiare speculative de orice fel. Capitolul 5 Sancţiuni Articolul 12 (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. (2) Neplata sumelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-e)*) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel: a) cu amendă de la 10 la 20 milioane lei pentru persoane fizice; b) cu amendă de la 100 la 500 milioane lei pentru persoane juridice.--------- Notă *) A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului de la art. 9. Articolul 13Săvârşirea în mod repetat a faptei prevăzute la art. 12 alin. (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Capitolul 6 Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 14 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac de către personalul împuternicit, la nivel teritorial, al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului şi, după caz, al Ministerului Finanţelor Publice şi al administraţiei publice locale. (2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27*).────────────── Notă *) Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002. La art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 se prevede că ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face o trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, aceasta se va socoti facuta la dispoziţiile corespunzătoare ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001. Articolul 15Proiectul de hotărâre a Guvernului privind administrarea Fondului pentru mediu va fi elaborat de autoritatea centrala pentru protecţia mediului, cu consultarea celorlalte ministere interesate, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Anexa 1                              SUMELE           încasate pentru emisiile de poluanti în atmosfera ce                     afectează factorii de mediu
       
  Nr. crt.Emisii de poluanţi în atmosferăSume de încasat
  1.Gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, oxid de carbon, metan, protoxid de azot)100 lei/tonă de CO2echivalent
  2.Pulberi de suspensie şi sedimentabile100 lei/kg
  3.Oxizi de azot200 lei/kg
  4.Oxizi de sulf200 lei/kg
  5.Poluanţi organici persistenţi (PAH, PCB, dioxină)100.000 lei/kg
  6.Metale grele:  
    - plumb60.000 lei/kg
    - cadmiu80.000 lei/kg
    - mercur100.000 lei/kg
Anexa 2                              VENITURI   încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea următoarelor                   categorii de deşeuri reciclabile
       
  Nr. crt.Categorii de deşeuri reciclabileVenituri de încasat
  1.Provenite de la extracţia şi prelucrarea ţiţeiului5.000 lei/m2/an
  2.Provenite din prelucrarea primară a lemnului1.000 lei/m2/an
  3.Provenite de la producerea alcoolului500 lei/m2/an
Anexa 3LISTAcuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor1. 1,1-dicloretilena (clorura de viniliden)2. 1,2-dicloretan3. 1,2-dicloretilena4. 1,2,3-trimetilbenzen5. 1,2,4-triclorbenzen6. 2-etilhexil-diftalat7. Acetaldehida8. Acetamida9. Acetat de vinil10. Acetoncianhidrina11. Acetona12. Acetonitril13. Acid acetic14. Acid antranilic15. Acid cianhidric16. Acid picric17. Acid propionic18. Acrilamida19. Acrilat de etil20. Acrilonitril21. Aldehida benzoica22. Aldehida propionica23. Aldrin24. Anilina25. Anisidina26. Antimoniu27. Antracen28. Arsen şi compuşi29. Auramina30. Benzantracen31. Benz-a-piren32. Benz-b-fluorantren33. Benzen34. Benz-g, h, i-perilen35. Benzidina36. Benz-k-fluorantren37. Benzpiren38. Bioxid de sulf39. Brom40. Bromura de etil41. Butil mercaptan42. Butilamina43. Cadmiu şi compuşi44. Celosolv şi derivati45. Cianogen46. Cianuri de potasiu47. Ciclofosfamida48. Ciclohexanona49. Ciclohexilamina50. Clor51. Cloralcani C10-C1352. Clorfenvinfos53. Cloroform54. Clorura de alil55. Clorura de benzil56. Clorura de cianuril57. Clorura de etil58. Clorura de metil59. Clorura de metilen60. Clorura de vinil61. Compuşi tributilstanici62. Crom şi compuşi63. Cumen (izopropilbenzen)64. Diclor/difenil/tricloretan (DDT)65. Dibenzantracen66. Diclorhidrina67. Diclormetan68. Diclorpropan69. Diclorvos70. Dieldrin71. Dietanolamina72. Difenileteri bromuraţi73. Dimetilanilina74. Dimetilformamida75. Dimetilftalat76. Dinitrat de etilenglicol77. Dinitrobenzen78. Dioxan79. Disulfoton80. Diuron81. Endrin82. Epiclorhidrina83. Etanolamina84. Etilamina85. Etilbenzen86. Etilenclorhidrina87. Etilenglicol88. Etilendiamina89. Etilmercaptan90. Fenilbetanaftilamina91. Fenilendiamina92. Fluor şi compuşi93. Fluorantren94. Formaldehida95. Fosgen96. Fractii alcooli dioxanici97. Furfurol98. Glicidol99. Hexaclorbenzen100. Hexaclorbutadiena101. Hexacloretan102. Hexametilentetramina103. Hidrazina104. Hidrochinona105. Hidrogen sulfurat106. Indeno-1, 2, 3-cd-piren107. Iodura de metil108. Isodrin109. Izopropil glicidileter110. Maneb111. Mercur şi compuşi112. Metilcelosolv113. Metilcloroform114. Metilizocianat115. Metilmercaptan116. Metiletilcetona117. Monoclorbenzen118. Monoclorhidrina119. Monoetanolamina120. Morfolina121. Naftalina122. Negru de fum123. Nichel carbonil124. Nichel şi compuşi125. Nitrobenzen126. Nitrotoluen127. Nonil-fenoli128. o- şi p-diclorbenzen129. o-Tolidina130. o-Toluidina131. o-Clorfenol132. Octil-fenoli133. Oxid de etilenă134. Oxid de propilenă135. p-Aminoazobenzen136. p-tertiar butiltoluen137. Paration-metil138. Pentaclorbenzen139. Pentacloretan140. Pentaclorfenol141. Percloretilena (tetracloretilena)142. Perclormetil mercaptan143. Pirocatechina144. Plumb şi compuşi145. Rezorcina146. Sarin147. Stiren148. Sulfura de carbon149. Tetracloretan150. Tetraclorura de carbon151. Toluen152. Toluilen diizocianat153. Triclorbenzeni154. Tricloretan155. Tricloretilen156. Triclorpropan157. Triclorura de benzil158. Trinitrotoluen159. Vinil toluen160. Xilen161. Xilenol162. Zineb Anexa 4LISTAcuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, utilizate în agricultura1. Alaclor2. Atrazin3. Carbaril4. Clorpirifos5. Cupru şi compuşi6. Endosulfan7. Isoproturon8. Lindan9. Malathion10. Simazin11. Trifluralin12. Zinc şi compuşi──────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 5 din 10 iulie 1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, organizarea şi funcţionarea controlului financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 28 iunie 2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 220 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 439 din 5 iunie 1945 pentru efectuarea de rechiziţii pentru cartiruirea de persoane, autorităţi şi instituţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 15 martie 2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 26 septembrie 2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 67 din 15 iulie 1994 privind declararea ca oraş a comunei Făget
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 10 iunie 1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 178 din 13 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 378 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 22 din 8 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 262 din 14 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017
 • LEGE nr. 152 din 27 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 4 aprilie 2001 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2000
 • LEGE nr. 7 din 29 aprilie 1971 privind organizarea şi dezvoltarea activităţilor industriale, de prelucrare a produselor agricole, construcţii şi prestări de servicii în unităţi aparţinînd consiliilor populare, cooperaţiei agricole, meşteşugăreşti şi de consum
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • LEGE nr. 6 din 28 martie 1957 de organizare şi funcţionare a sfaturilor populare
 • LEGE nr. 12 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • LEGE nr. 3 din 30 martie 1988 privind încheierea şi executarea contractelor economice
 • LEGE nr. 152 din 26 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2000 privind declararea Complexului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din municipiul Timişoara ansamblu de interes naţional
 • LEGE nr. 132 din 27 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 657 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 104 din 16 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016
 • LEGE nr. 47 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 11 aprilie 2001 privind modificarea şi completarea art. 43 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 217 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 1.204 din 4 aprilie 1931 privind recunoaşterea ca valabile a tuturor actelor de stare civilă încheiate de primari în comunele din teritoriile unite, trecute la Vechiul Regat în baza legii pentru unificarea administrativă din 14 Iunie 1925
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 23 decembrie 1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit
 • LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 3 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • LEGE nr. 62 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia
 • LEGE nr. 87 din 18 octombrie 1994 (*republicată*) pentru combaterea evaziunii fiscale*)
 • LEGE nr. 67 din 31 martie 2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 26 noiembrie 1998 privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 37 din 1 martie 2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 11 aprilie 2002 de modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr. 134/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 16 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Laminorul" - S.A. Brăila
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 18 decembrie 2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 40 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021