Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 73 din 4 mai 2000*) (*republicată*) privind Fondul pentru mediu
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 9 decembrie 2002 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 73 din 4 mai 2000*) (*republicată*)privind Fondul pentru mediu Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 9 decembrie 2002

────────── Notă *) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 7 iunie 2002, dându-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 mai 2000. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Se înfiinţează Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat sustinerii şi realizării cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului, în conformitate cu normele şi standardele de mediu în vigoare. Articolul 2 (1) Fondul pentru mediu se constituie, se gestionează şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu se aproba de către Guvern, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Capitolul 2 Administrarea Fondului pentru mediu Articolul 3 (1) Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administraţia Fondului pentru Mediu, denumita în cele ce urmează Administraţia Fondului, instituţie de utilitate publică cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, având sediul în municipiul Bucureşti. (2) Administraţia Fondului are, în principal, următoarele atribuţii: a) urmăreşte respectarea prevederilor legale privind alimentarea şi gestionarea Fondului pentru mediu; b) întocmeşte planul anual de lucru şi bugetul de venituri şi cheltuieli; c) selecteaza proiectele prioritare din cadrul proiectelor înaintate; d) supraveghează implementarea proiectelor aprobate; e) pune în aplicare deciziile pe care le adopta Comitetul de avizare. (3) Structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Fondului se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.**) (4) Administraţia Fondului are personal propriu care asigura funcţiile de conducere, de execuţie şi de control, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului. (5) În îndeplinirea funcţiilor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare Administraţia Fondului are următoarele structuri de decizie: a) Comitetul de avizare; b) Comitetul director.--------- Notă **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Fondului pentru Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001. Articolul 4 (1) Comitetul de avizare are următoarea componenta: a) câte un reprezentant, la nivel de director general sau director, împuternicit prin ordin al ministrului de resort, din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului Industriei şi Resurselor, Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerului Administraţiei Publice şi preşedinţii în exerciţiu ai consiliilor de dezvoltare regionala; b) directorul general al Administraţiei Fondului. (2) Comitetul de avizare este condus de un preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi. Preşedintele Comitetului de avizare este reprezentantul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. Vicepreşedinţii sunt reprezentanţii nominalizaţi de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Preşedintele Comitetului de avizare convoacă membrii acestuia şi conduce şedinţa de avizare. (3) Membrii Comitetului de avizare nu primesc indemnizaţii pentru activitatea desfăşurată. (4) Comitetul de avizare analizează şi adopta prin vot: a) criteriile şi metodologiile de selectare a proiectelor; b) planul anual, inclusiv categoriile de proiecte propuse pentru finanţare în anul respectiv; c) proiectele prioritare ce urmează să fie finanţate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director; d) modalităţile de sustinere a proiectelor şi, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile. Articolul 5 (1) Comitetul director este constituit din preşedinte, care este directorul general al Administraţiei Fondului, şi directorii direcţiilor de specialitate ai acesteia. (2) Directorul general al Administraţiei Fondului este numit şi revocat, în condiţiile legii, de către ministrul apelor şi protecţiei mediului şi este asimilat cu funcţia de director general din minister. Directorul general asigura conducerea curenta a Administraţiei Fondului şi o reprezintă în relaţiile cu terţii. (3) Comitetul director are următoarele atribuţii: a) elaborează manualul de operare, inclusiv criteriile şi metodologiile de selectare a proiectelor, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare; b) fundamentează şi elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu; c) elaborează planul anual incluzând categoriile de proiecte pentru finanţare în anul respectiv, pe care îl înaintează spre adoptare Comitetului de avizare; d) evalueaza şi prezintă priorităţile şi proiectele pentru care se solicita sustinere financiară din Fondul pentru mediu, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare; e) propune modalităţile de sustinere a proiectelor şi, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile; f) întocmeşte bilanţul contabil pe care îl înaintează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; g) asigura respectarea prevederilor legale privind alimentarea, gestionarea Fondului pentru mediu şi supraveghează implementarea proiectelor adoptate; h) întocmeşte raportul anual privind utilizarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public. Articolul 6 (1) În primul an de activitate, până la constituirea surselor proprii de finanţare, cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigura prin bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) Începând cu al doilea an de funcţionare cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigura din Fondul pentru mediu, în limita a 3% din veniturile acestuia. Articolul 7 (1) Operaţiunile financiare ale Fondului pentru mediu, care privesc constituirea, gestionarea şi utilizarea resurselor financiare, se derulează prin unităţile trezoreriei statului. (2) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate şi în conformitate cu prevederile prezentei legi. Capitolul 3 Veniturile Fondului pentru mediu Articolul 8 (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din: a) o cota de 3% din veniturile încasate de agenţii economici colectori sau valorificatori de deşeuri feroase şi neferoase; b) sumele încasate pentru emisiile de poluanti în atmosfera ce afectează factorii de mediu, prevăzute în anexa nr. 1; c) veniturile încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor reciclabile, prevăzute în anexa nr. 2; d) o cota de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producători şi importatori, cu excepţia celor utilizate pentru medicamente; e) o cota de 2% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, prevăzute în anexa nr. 3, mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor; f) o cota de 0,5% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, utilizate în agricultura, prevăzute în anexa nr. 4; g) o cota de 3% din preţul de adjudecare a masei lemnoase cumpărate de la Regia Naţionala a Pădurilor şi de la alţi proprietari de păduri, persoane juridice sau persoane fizice; h) o cota de 1,5% din valoarea încasată prin comercializarea produselor finite din tutun; i) alocaţii de la bugetul de stat, vărsăminte, donaţii, sponsorizări, asistenţa financiară din partea persoanelor fizice sau juridice, române ori străine; j) sumele încasate din restituirea creditelor acordate, dobânzi, alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu; k) asistenţa financiară din partea unor organisme internaţionale; l) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu; m) cuantumul taxelor încasate prin birourile unice la emiterea acordului/autorizaţiei de mediu pentru activităţile cu impact redus. (2) În cazul utilizării de către agenţii economici din industrie a deşeurilor şi materialelor reciclabile în proporţie de cel puţin 50%, sumele stabilite la alin. (1) lit. b) nu se plătesc. (3) În cazul colectării şi reciclarii deşeurilor, prevăzute la alin. (1) lit. d), de către producători şi importatori, nu se va plati aceasta cota decât pe diferenţa dintre cantităţile produse sau importate şi cantităţile colectate şi reciclate. (4) Lista cuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, prevăzute la alin. (1) lit. e), se completează şi se reactualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului. (5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului. Articolul 9 (1) Sumele prevăzute la art. 8 lit. a)-e)*) se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, într-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu. (2) Obligaţia calculării şi varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 8 lit. a)-e)*) revine persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară respectivele activităţi.────────────── Notă *) Având în vedere faptul ca prin Legea nr. 293/2002 au fost introduse noi cote procentuale pentru constituirea veniturilor Fondului pentru mediu prin art. 8 alin. (1) lit. a)-h) (fost art. 9), trimiterile de la art. 9 alin. (1) şi (2) ar trebui sa cuprindă toate textele care prevăd cote procentuale, respectiv lit. a)-h), şi nu numai lit. a)-e). Capitolul 4 Destinaţia Fondului pentru mediu Articolul 10 (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru susţinerea proiectelor şi realizarea unui număr limitat de categorii de obiective de interes public major, cu prioritate a proiectelor din Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului. (2) Categoriile specifice de proiecte eligibile pentru finanţare se stabilesc prin planul anual adoptat de Comitetul de avizare, având ca scop transpunerea în practica a prioritatilor investitionale ce decurg din preluarea acquisului comunitar, şi vizează: a) controlul şi reducerea poluarii aerului, apei şi solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii curate; b) protecţia resurselor naturale; c) gestionarea sau reciclarea deşeurilor; d) tratarea şi/sau eliminarea deşeurilor periculoase; e) protecţia şi conservarea biodiversitatii; f) educaţia şi constientizarea privind protecţia mediului. (3) Din Fondul pentru mediu sunt susţinute proiectele prioritare din categoriile menţionate la alin. (2), prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi propuse de Comitetul director şi adoptate de Comitetul de avizare: a) finanţarea proiectelor prin credite rambursabile sau nerambursabile; b) cofinantarea unor proiecte finanţate din surse externe prin credite rambursabile sau granturi; c) subvenţionarea totală sau parţială a unor dobânzi ale creditelor acordate de bănci; d) garantarea unor credite interne pentru finanţarea proiectelor, în limita a maximum 60% din valoarea acestora. (4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeaşi destinaţie, cu excepţia sumelor alocate de la bugetul de stat. Articolul 11 (1) Administraţia Fondului nu sprijină proiecte ale unor beneficiari care nu şi-au achitat obligaţiile financiare către stat şi/sau către Fondul pentru mediu ori proiecte ale celor care sponsorizeaza activităţi cu efect negativ asupra mediului. (2) Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru operaţiuni financiare speculative de orice fel. Capitolul 5 Sancţiuni Articolul 12 (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. (2) Neplata sumelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-e)*) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel: a) cu amendă de la 10 la 20 milioane lei pentru persoane fizice; b) cu amendă de la 100 la 500 milioane lei pentru persoane juridice.--------- Notă *) A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului de la art. 9. Articolul 13Săvârşirea în mod repetat a faptei prevăzute la art. 12 alin. (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Capitolul 6 Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 14 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac de către personalul împuternicit, la nivel teritorial, al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului şi, după caz, al Ministerului Finanţelor Publice şi al administraţiei publice locale. (2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27*).────────────── Notă *) Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002. La art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 se prevede că ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face o trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, aceasta se va socoti facuta la dispoziţiile corespunzătoare ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001. Articolul 15Proiectul de hotărâre a Guvernului privind administrarea Fondului pentru mediu va fi elaborat de autoritatea centrala pentru protecţia mediului, cu consultarea celorlalte ministere interesate, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Anexa 1                              SUMELE           încasate pentru emisiile de poluanti în atmosfera ce                     afectează factorii de mediu
       
  Nr. crt.Emisii de poluanţi în atmosferăSume de încasat
  1.Gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, oxid de carbon, metan, protoxid de azot)100 lei/tonă de CO2echivalent
  2.Pulberi de suspensie şi sedimentabile100 lei/kg
  3.Oxizi de azot200 lei/kg
  4.Oxizi de sulf200 lei/kg
  5.Poluanţi organici persistenţi (PAH, PCB, dioxină)100.000 lei/kg
  6.Metale grele:  
    - plumb60.000 lei/kg
    - cadmiu80.000 lei/kg
    - mercur100.000 lei/kg
Anexa 2                              VENITURI   încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea următoarelor                   categorii de deşeuri reciclabile
       
  Nr. crt.Categorii de deşeuri reciclabileVenituri de încasat
  1.Provenite de la extracţia şi prelucrarea ţiţeiului5.000 lei/m2/an
  2.Provenite din prelucrarea primară a lemnului1.000 lei/m2/an
  3.Provenite de la producerea alcoolului500 lei/m2/an
Anexa 3LISTAcuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor1. 1,1-dicloretilena (clorura de viniliden)2. 1,2-dicloretan3. 1,2-dicloretilena4. 1,2,3-trimetilbenzen5. 1,2,4-triclorbenzen6. 2-etilhexil-diftalat7. Acetaldehida8. Acetamida9. Acetat de vinil10. Acetoncianhidrina11. Acetona12. Acetonitril13. Acid acetic14. Acid antranilic15. Acid cianhidric16. Acid picric17. Acid propionic18. Acrilamida19. Acrilat de etil20. Acrilonitril21. Aldehida benzoica22. Aldehida propionica23. Aldrin24. Anilina25. Anisidina26. Antimoniu27. Antracen28. Arsen şi compuşi29. Auramina30. Benzantracen31. Benz-a-piren32. Benz-b-fluorantren33. Benzen34. Benz-g, h, i-perilen35. Benzidina36. Benz-k-fluorantren37. Benzpiren38. Bioxid de sulf39. Brom40. Bromura de etil41. Butil mercaptan42. Butilamina43. Cadmiu şi compuşi44. Celosolv şi derivati45. Cianogen46. Cianuri de potasiu47. Ciclofosfamida48. Ciclohexanona49. Ciclohexilamina50. Clor51. Cloralcani C10-C1352. Clorfenvinfos53. Cloroform54. Clorura de alil55. Clorura de benzil56. Clorura de cianuril57. Clorura de etil58. Clorura de metil59. Clorura de metilen60. Clorura de vinil61. Compuşi tributilstanici62. Crom şi compuşi63. Cumen (izopropilbenzen)64. Diclor/difenil/tricloretan (DDT)65. Dibenzantracen66. Diclorhidrina67. Diclormetan68. Diclorpropan69. Diclorvos70. Dieldrin71. Dietanolamina72. Difenileteri bromuraţi73. Dimetilanilina74. Dimetilformamida75. Dimetilftalat76. Dinitrat de etilenglicol77. Dinitrobenzen78. Dioxan79. Disulfoton80. Diuron81. Endrin82. Epiclorhidrina83. Etanolamina84. Etilamina85. Etilbenzen86. Etilenclorhidrina87. Etilenglicol88. Etilendiamina89. Etilmercaptan90. Fenilbetanaftilamina91. Fenilendiamina92. Fluor şi compuşi93. Fluorantren94. Formaldehida95. Fosgen96. Fractii alcooli dioxanici97. Furfurol98. Glicidol99. Hexaclorbenzen100. Hexaclorbutadiena101. Hexacloretan102. Hexametilentetramina103. Hidrazina104. Hidrochinona105. Hidrogen sulfurat106. Indeno-1, 2, 3-cd-piren107. Iodura de metil108. Isodrin109. Izopropil glicidileter110. Maneb111. Mercur şi compuşi112. Metilcelosolv113. Metilcloroform114. Metilizocianat115. Metilmercaptan116. Metiletilcetona117. Monoclorbenzen118. Monoclorhidrina119. Monoetanolamina120. Morfolina121. Naftalina122. Negru de fum123. Nichel carbonil124. Nichel şi compuşi125. Nitrobenzen126. Nitrotoluen127. Nonil-fenoli128. o- şi p-diclorbenzen129. o-Tolidina130. o-Toluidina131. o-Clorfenol132. Octil-fenoli133. Oxid de etilenă134. Oxid de propilenă135. p-Aminoazobenzen136. p-tertiar butiltoluen137. Paration-metil138. Pentaclorbenzen139. Pentacloretan140. Pentaclorfenol141. Percloretilena (tetracloretilena)142. Perclormetil mercaptan143. Pirocatechina144. Plumb şi compuşi145. Rezorcina146. Sarin147. Stiren148. Sulfura de carbon149. Tetracloretan150. Tetraclorura de carbon151. Toluen152. Toluilen diizocianat153. Triclorbenzeni154. Tricloretan155. Tricloretilen156. Triclorpropan157. Triclorura de benzil158. Trinitrotoluen159. Vinil toluen160. Xilen161. Xilenol162. Zineb Anexa 4LISTAcuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, utilizate în agricultura1. Alaclor2. Atrazin3. Carbaril4. Clorpirifos5. Cupru şi compuşi6. Endosulfan7. Isoproturon8. Lindan9. Malathion10. Simazin11. Trifluralin12. Zinc şi compuşi──────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul justiţiei
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 195 din 25 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 2.719 din 4 octombrie 1918 pentru lichidarea rechizitiunilor şi despăgubirilor de răsboi
 • LEGE nr. 183 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2007 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 28 noiembrie 2006
 • LEGE nr. 154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 32 din 17 ianuarie 2018 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie "Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov"
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 191 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 3 din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 43 din 7 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
 • LEGE nr. 273 din 21 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 19 septembrie 2002 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea părţii române din 17 octombrie 2001 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 31 octombrie 2001, precum şi pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice şi financiare şi a Memorandumului tehnic de înţelegere, convenite prin Scrisoarea părţii române din 12 august 2002 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 28 august 2002
 • LEGE nr. 665 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • LEGE nr. 29 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 34 din 16 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 277 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 75 din 6 iulie 1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 147 din 9 noiembrie 2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional şi a Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucureşti şi Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 25 din 29 februarie 2008 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 71 din 29 aprilie 1997 bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 80 din 15 noiembrie 1993 privind protecţia socială a personalului care lucrează în industria destinată apărării naţionale şi ordinii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 29 aprilie 1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 240 din 7 iunie 2004 (*republicată*) privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte*)
 • LEGE nr. 110 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare din România şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura privind înfiinţarea Centrului Internaţional de Biodinamica, semnat la Paris la 30 octombrie 1999
 • LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
 • LEGE nr. 131 din 8 octombrie 2014 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • LEGE nr. 13 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanţă C şi D
 • LEGE nr. 91 din 12 iulie 1996 *** Republicat cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor deţinute de Preşedinţia României, Camera Deputaţilor, Senat, Guvern, ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protecţie şi Paza, Curtea Supremă de Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti, parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum şi de alte unităţi din sistemul justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 313 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 351 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • LEGE nr. 182 din 12 iunie 2007 privind aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, prin Secţia de contencios administrativ şi fiscal, la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 192 din 24 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021