Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 627 din 19 noiembrie 2002 privind producerea şi comercializarea hameiului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 noiembrie 2002 -
LEGE nr. 627 din 19 noiembrie 2002privind producerea şi comercializarea hameiului Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 noiembrie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează producerea şi comercializarea hameiului şi a următoarelor produse din hamei: conuri, pulbere de hamei, pulbere de hamei cu un conţinut mai ridicat de lupulina, extract de hamei, produse amestecate de hamei, utilizate la fabricarea berii. Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii prevăzuţi la art. 1 se definesc astfel: a) hamei - inflorescentele uscate, cunoscute şi sub denumirea de conuri, de la planta femela de Humulus lupulus, de forma ovoida; b) pulbere de hamei - produsul obţinut prin macinarea hameiului, conţinând toate elementele naturale ale acestuia; c) pulbere de hamei cu un conţinut mai ridicat de lupulina - produsul obţinut prin macinarea hameiului după îndepărtarea mecanică a frunzelor, tulpinilor, bracteelor şi radacinilor; d) extract de hamei - produsele concentrate obţinute prin acţiunea unui solvent asupra hameiului; e) produse amestecate de hamei - amestecul din două sau mai multe produse prevăzute în prezentul articol. Articolul 3Prezenta lege reglementează piaţa hameiului în România şi stabileşte relaţiile dintre producători, procesatori şi comercianţi. Articolul 4În sensul prezentei legi, autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. Capitolul 2 Producţia de hamei Articolul 5Producătorii de hamei au obligaţia de a îmbunătăţi calitatea hameiului prin aplicarea tehnologiilor moderne de cultivare, recoltare şi replantare a suprafeţelor cu soiurile solicitate pe piaţa. Articolul 6 (1) Producătorii agricoli de hamei declara anual, în scris, suprafaţa efectiv cultivată pe soiuri şi densitatea plantelor. (2) Declaraţiile se înregistrează la direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, prin organismele teritoriale ale acestora. Situaţia centralizatoare a acestor înregistrări se transmite Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. Articolul 7 (1) Anual, până la data de 31 iulie, Biroul pentru hamei din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor transmite Consiliului consultativ pentru hamei situaţia suprafeţelor cultivate cu hamei, densitatea la hectar şi situaţia producţiei de hamei pe soiuri. (2) Consiliul consultativ pentru hamei, în baza acestor date, întocmeşte anual un raport al situaţiei pieţei hameiului în România, care va cuprinde: producţia, calitatea, preţul intern al hameiului, preţul mondial şi comunitar, necesarul de consum intern, stocurile existente. Capitolul 3 Contractarea Articolul 8Contractele de vânzare-cumpărare a cantităţilor de conuri de hamei la preţuri convenite pentru o perioadă care acoperă una sau mai multe recolte şi încheiate înainte de data de 1 august din anul primei recolte sunt considerate contracte încheiate în avans. Articolul 9Contractele încheiate între producătorii agricoli de hamei şi cumpărătorii de hamei se înregistrează pe categorii de organismul desemnat în acest scop de către autoritatea competentă a statului. Articolul 10 (1) În vederea cunoaşterii cererii şi a ofertei pieţei, livrările se înregistrează. (2) Livrarea reprezintă o cantitate de produse care are aceleaşi caracteristici şi care este trimisa de un expeditor în acelaşi timp unui singur destinatar. Articolul 11Înregistrarea contractelor, a livrărilor şi a declaraţiilor de cultura şi a stocurilor se stabileşte prin norme aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. Capitolul 4 Comercializarea Articolul 12 (1) Produsele prevăzute la art. 1, recoltate şi prelucrate pe teritoriul României pentru a putea fi comercializate, sunt supuse procedurii de certificare, în vederea stabilirii denumirii de origine. (2) Certificatul pentru denumire de origine poate fi emis numai pentru produsele recoltate în zonele recunoscute de producţie sau preparate din astfel de produse care aparţin soiurilor din Catalogul comunitar şi/sau din Lista oficială de soiuri ale României, cu respectarea standardelor de calitate care satisfac limitele minime de comercializare, valabile pentru o anumită etapa de comercializare. Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor se aproba standardul de calitate pentru hamei. (3) Normele detaliate de certificare, procedurile de certificare în vederea stabilirii denumirii de origine, lista laboratoarelor de analize fizico-chimice, organismele şi persoanele cu atribuţii de certificare a denumirii de origine se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. Articolul 13 (1) Produsele prevăzute la art. 1, pentru a fi comercializate în Uniunea Europeană, trebuie să facă dovada ca din punct de vedere al calităţii sunt cel puţin echivalente cu limitele minime de comercializare adoptate pentru produse similare, recoltate în cadrul Uniunii Europene, sau derivate ale lor. (2) Echivalenta calităţii produselor comercializate este dovedită astfel: a) pentru produsele prevăzute în cap. 12.06 din Tariful vamal comunitar, prin:- certificatul de echivalenta, emis de autoritatea naţionala a tarii de origine. Certificatul de echivalenta este recunoscut ca fiind echivalent cu certificatul pentru denumirea de origine practicat în Uniunea Europeană. Autoritatea naţionala care certifica echivalenta cu certificatul de origine este recunoscută de Uniunea Europeană. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor acreditează autoritatea competentă a statului cu atribuţii de certificare a echivalentei;- atestatul de control, emis de autoritatea competentă a statului membru pentru fiecare livrare, după ce s-a verificat conformitatea cu cerinţele minime de comercializare; b) atestatul de echivalenta pentru alte produse, exceptând conurile de hamei, seva şi extractele de hamei care se încadrează în cap. 12.06 şi subcap. 13.03.A VI din Tariful vamal comunitar. (3) Normele detaliate privind atestarea echivalentei şi criteriile de acreditare a autorităţii competente pentru certificarea echivalentei sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. Articolul 14 (1) În vederea stabilirii denumirii de origine prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor se delimiteaza zonele de cultura, cu nominalizarea localităţilor al căror nume va fi purtat de orice lot de hamei conuri obţinut în zona respectiva. (2) Suprafaţa minima a unei zone de cultura este de 60 ha. Articolul 15 (1) Plantaţiile de hamei înfiinţate în afară zonelor delimitate conform art. 14 alin. (2) nu sunt recunoscute ca purtătoare de denumire de origine, nu pot fi certificate şi nu beneficiază de sprijinul statului. (2) Desfiinţarea sistemului de sustinere a plantaţiilor de hamei este permisă numai în cadrul programului de reconversie a acestora, propus de Consiliul consultativ pentru hamei şi aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. Articolul 16 (1) În cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor se înfiinţează Biroul de inspecţie tehnica a hameiului şi produselor din hamei. (2) Biroul de inspecţie tehnica a hameiului şi produselor din hamei are structuri organizatorice stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi în cadrul direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara din judeţele în care se cultiva hamei. (3) Biroul de inspecţie tehnica a hameiului şi produselor din hamei verifica eligibilitatea recunoaşterii grupurilor de producători sau a asociaţiilor, propune retragerea recunoaşterii acelora care nu mai îndeplinesc condiţiile de recunoaştere sau care au primit recunoaşterea pe baza unor informaţii eronate, îndeplinirea condiţiilor de comercializare a hameiului şi a produselor din hamei. Capitolul 5 Organizarea producătorilor de hamei Articolul 17În sensul prezentei legi, producătorii de hamei sunt persoanele fizice sau juridice care cultiva hamei şi pregătesc conurile de hamei pentru comercializare către comercianţi sau prelucratori. Articolul 18Producătorii de hamei se organizează în asociaţii şi organizaţii profesionale ale producătorilor de hamei, în următoarele scopuri: realizarea concentrarii ofertei, contribuţia la stabilizarea pieţei prin comercializarea întregii producţii a membrilor lor, adaptarea în comun a producţiei de hamei la exigenţele pieţei şi îmbunătăţirea calităţii, în special prin reconversie varietala, promovarea cercetării în domeniul producţiei şi al comercializării, precum şi în domeniul protecţiei integrate, administrarea ajutoarelor prin atribuirea fiecărui producător, membru al organizaţiei de producători, a sprijinului acordat de stat. Articolul 19Asociaţiile şi organizaţiile profesionale ale producătorilor de hamei prevăzute la art. 18 sunt recunoscute de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. Articolul 20 (1) Pentru a fi recunoscute, asociaţiile producătorilor de hamei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: sa cuprindă numai producători de hamei, numărul acestora să fie de minimum 7, sa acopere o suprafaţa cultivată cu hamei de minimum 60 ha şi să se constituie la iniţiativa producătorilor de hamei. (2) Asociaţiile producătorilor de hamei se pot constitui în organizaţii profesionale ale producătorilor de hamei. Suprafaţa minima a unei organizaţii profesionale a producătorilor de hamei este de 500 ha. (3) Criteriile, procedura de recunoaştere a grupurilor de producători de hamei şi a asociaţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. Capitolul 6 Ajutoare pentru producătorii de hamei Articolul 21 (1) Anual Consiliul consultativ pentru hamei întocmeşte un raport privind situaţia producţiei şi a comercializării hameiului. Raportul va cuprinde cerinţele pieţei interne, tendintele preţurilor şi dezvoltarea plantaţiilor de hamei. (2) Pe baza raportului prevăzut la alin. (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor întocmeşte programul de replantare şi/sau de măsuri speciale temporare pentru cultura hameiului. Articolul 22 (1) Când datele din raport indica un dezechilibru între cererea şi oferta pieţei hameiului şi pentru a asigura un venit echivalent producătorilor de hamei, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor propune Guvernului un sistem de ajutoare. (2) Guvernul acorda ajutoare pentru replantarea suprafeţelor de hamei, în vederea îmbunătăţirii structurii varietale, pentru retragerea temporară din cultura a unor suprafeţe de hamei şi pentru compensarea veniturilor realizate din valoarea producţiei de hamei. (3) Nivelul ajutoarelor şi modalităţile de acordare a ajutoarelor se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului. Articolul 23Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor propune Guvernului luarea măsurilor adecvate privind protecţia pieţei interne, în condiţiile prevăzute de lege, atunci când piaţa interna a hameiului este afectată sau ameninţată de dezechilibru. Capitolul 7 Organismul de gestionare a pieţei hameiului Articolul 24 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, împreună cu partenerii sociali, asociaţii ale producătorilor, cadre didactice ale universitatilor de profil, institute de cercetare, desemnează reprezentanţii săi pentru constituirea Consiliului consultativ pentru hamei. (2) Consiliul consultativ pentru hamei este organism tehnic de specialitate al pieţei hameiului. Membrii Consiliului consultativ pentru hamei sunt preşedinţii organizaţiilor profesionale cele mai reprezentative ale producătorilor de bere, producătorilor de hamei, câte doi reprezentanţi din partea producătorilor agricoli de hamei şi producătorilor de bere, câte un reprezentant al organismelor acreditate de certificare şi atestare a echivalentei. Preşedintele Consiliului consultativ pentru hamei este ales prin votul majorităţii membrilor săi. Articolul 25Consiliul consultativ pentru hamei se intalneste lunar pentru analiza situaţiei pieţei, în şedinţe ordinare, iar pentru rezolvarea problemelor cu caracter urgent, se intalneste ori de câte ori este nevoie, în şedinţe cu caracter extraordinar. Articolul 26 (1) Consiliul consultativ pentru hamei analizează permanent situaţia pieţei hameiului, întocmeşte anual programul culturii hameiului, propune măsurile speciale temporare pentru cultura hameiului în vederea adaptării producţiei la cerinţele pieţei, pe care le prezintă autorităţii competente a statului. (2) Măsurile speciale temporare pentru cultura hameiului se referă la replantarea suprafeţelor pe care exista sistem de sustinere cu soiuri de hamei, care să răspundă cerinţelor pieţei şi la acordarea ajutoarelor pentru producătorii de hamei. Capitolul 8 Dispoziţii finale Articolul 27În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va elabora normele de bonitate şi certificare a hameiului.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 19 noiembrie 2002.Nr. 627.────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 270 din 18 iunie 2003 spitalelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 8 aprilie 1999 privind autorizarea Fondului Proprietăţii de Stat de a contragaranta o scrisoare de garanţie ce se va elibera de către Banca Agricolă - S.A. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale, acordat Societăţii Comerciale "Comtim" - S.A. Timişoara de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat
 • LEGE nr. 406 din 10 iulie 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 37 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 67 din 22 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/1998 privind preluarea la datoria publică internă a sumei datorate de către Curtea Supremă de Justiţie, cu titlu de despăgubire, Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A. (Bancorex) pentru exproprierea imobilului situat în municipiul Bucureşti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 148 din 11 octombrie 1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 225 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 206 din 20 iulie 2018 pentru completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 69 din 2 aprilie 2015 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 256 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 160 din 22 octombrie 1997 privind declararea oraşului Calafat municipiu
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 168 din 9 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1999 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice
 • LEGE nr. 77 din 26 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 345 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări
 • LEGE nr. 489 din 11 iulie 2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 8 februarie 2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 204 din 4 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1997 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere - Programul de cooperare a Olandei cu România, 1997, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 10 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 27 iunie 2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
 • LEGE nr. 286 din 29 octombrie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 86 din 18 octombrie 1994 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 11 mai 1994
 • LEGE nr. 606 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 228/2000 privind protejarea monumentelor istorice
 • LEGE nr. 461 din 6 decembrie 2006 pentru înfiinţarea comunei Livezile, judeţul Timiş, prin reorganizarea comunei Banloc
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 114 din 14 martie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 14 iulie 2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată
 • LEGE nr. 280 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucureşti la 21 octombrie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 100 din 9 mai 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 privind utilizarea eficienta a energiei
 • LEGE nr. 124 din 15 decembrie 1995 privind unele ordonanţe ale Guvernului
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 14 septembrie 2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 123 din 22 decembrie 1992 privind aderarea României la Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei navigaţiei maritime, precum şi la Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei platformelor fixe situate pe platoul continental, adoptate la Roma la 10 martie 1988
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 59 din 6 martie 2018 pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 303 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 231 din 13 iulie 2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 10 iunie 1999 pentru modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • LEGE nr. 324 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 167 din 5 octombrie 2011 pentru aderarea României la Acordul dintre Confederaţia Elveţiană şi Republica Austria privind înfiinţarea şi funcţionarea la Viena a Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021