Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 584 din 29 octombrie 2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 8 noiembrie 2002 -
LEGE nr. 584 din 29 octombrie 2002privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 8 noiembrie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Pentru prevenirea transmiterii infectiei cu HIV şi combaterea eficienta a bolii SIDA, precum şi pentru protecţia specială a persoanelor afectate de acest flagel, prezenta lege reglementează direcţiile principale de acţiune şi stabileşte măsurile necesare ce se impun. (2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se vor realiza pe baza Strategiei naţionale a Guvernului în acest domeniu şi prin aplicarea programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infectie HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, împreună cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Tineretului şi Sportului, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie şi Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Colegiului Medicilor din România şi al Colegiului Farmacistilor din România. (3) Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, instituţiile de sănătate publică şi unităţile de stat sau private cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu sunt cuprinse în reţeaua naţionala de prevenire, supraveghere şi control al infectarii cu HIV şi al bolii SIDA. (4) În toate unităţile de învăţământ, de stat sau private, se va asigura difuzarea prin mijloace de informare în masa de programe de educaţie şi informative privind prevenirea transmiterii infectiei cu HIV şi comportamentul adecvat faţă de persoanele afectate de boala SIDA. Articolul 2Activitatea de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România cuprinde un plan de măsuri, instituite la nivel naţional şi regional în cadrul asistenţei de sănătate publică, pentru prevenirea infectarii şi a transmiterii virusului HIV, asigurarea ingrijirilor medicale de profil şi a tratamentului specific antiretroviral şi al bolilor asociate infectiei HIV/SIDA, în spital şi în ambulatoriu, educarea individului, familiei şi colectivităţilor, pregătirea profesională de calitate şi continua a personalului medico-sanitar care asigura servicii de asistență medicală pacientilor HIV/SIDA, precum şi pentru dezvoltarea cercetării medicale în domeniu. Articolul 3Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiază de protecţie socială, de tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte dreptul la învăţătura, dreptul la munca şi protecţia socială a muncii şi la promovarea profesională, iar starea sănătăţii lor nu poate constitui criteriu de concediere. Articolul 4Pentru fundamentarea, elaborarea şi supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA, pentru respectarea convenţiilor, a tratatelor şi a celorlalte acte internaţionale la care România este parte şi pentru monitorizarea întregii activităţi în domeniu, se constituie Comisia naţionala pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, organizată ca organism interministerial fără personalitate juridică, sub autoritatea primului-ministru, pe lângă Secretariatul General al Guvernului, condusă de către consilierul primului-ministru cu atribuţii în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei. Articolul 5Fondurile necesare aplicării Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA se asigura de la bugetul de stat, din Fondul de asigurări sociale de sănătate, din venituri extrabugetare şi din fondurile PHARE - programul comunitar "Prevenirea SIDA", în baza Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2000 şi ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 47/2001, aprobată prin Legea nr. 616/2001. Capitolul 2 Măsuri de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV Articolul 6Măsurile de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV constau în: a) educarea populaţiei privind modul de transmitere a infectiei cu HIV; b) stabilirea grupurilor expuse riscului de infectie HIV/SIDA şi aplicarea măsurilor de prevenire stabilite în programele naţionale prevăzute la art. 1 alin. (2); c) stabilirea unui pachet de informaţii utile despre infectia HIV/SIDA şi asigurarea accesului gratuit şi necondiţionat la acestea pentru populaţia din toate categoriile sociale; d) conlucrarea permanenta a Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA cu organisme române guvernamentale şi neguvernamentale şi cu asociaţiile internaţionale de profil; e) aplicarea obligatorie a precautiilor universale şi asigurarea mijloacelor necesare la nivelul tuturor unităţilor sanitare, cu sau fără paturi; f) asigurarea obligatorie a mijloacelor de prevenire a transmiterii de la mama la fat a infectiei HIV; g) obligaţia tuturor mijloacelor de informare în masa de a promova, în mod gratuit şi trimestrial, utilizarea prezervativului, în vederea prevenirii transmiterii pe cale sexuală a infectiei cu HIV; h) asigurarea în mod gratuit de către angajator a profilaxiei postexpunere profesională, conform metodologiei stabilite de Comisia naţionala pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA. Capitolul 3 Măsuri de protecţie socială a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA Articolul 7 (1) Măsurile de protecţie socială sunt următoarele: a) asigurarea neingradita şi necondiţionată a dreptului la munca al bolnavilor HIV/SIDA; b) promovarea profesională nediscriminatorie pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA; c) respectarea dreptului la învăţământ în cazul copiilor şi tinerilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA şi integrarea acestora în formele de învăţământ. (2) În funcţie de stadiul infectiei, persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiază de orientare sau reorientare profesională ori de pensionare, stabilită prin expertiza medicală de specialitate, după caz. (3) Testarea HIV se efectuează conform normelor şi metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (4) Pentru o alimentaţie corespunzătoare atât pentru bolnavii internati şi institutionalizati, cat şi pentru cei din ambulatoriu, care să asigure eficienta în tratamentul cu medicamente antiretrovirale, se acordă indemnizaţii lunare de hrana, în cuantum aprobat prin hotărâre a Guvernului. Capitolul 4 Confidenţialitatea şi tratamentul adecvat Articolul 8 (1) Păstrarea confidenţialităţii datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru: a) angajaţii reţelei sanitare; b) angajatorii acestor persoane; c) funcţionarii publici care au acces la aceste date. (2) În cazul medicilor informaţiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient trebuie să fie comunicate între specialişti, pentru a se asigura acuratetea diagnosticelor şi conduitelor terapeutice chirurgicale şi nechirurgicale în diferitele faze evolutive ale infectiei HIV/SIDA. (3) Pacientul este obligat sa informeze medicul curant, inclusiv medicul stomatolog, cu privire la statusul sau HIV, atunci când îl cunoaşte. (4) Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA care îşi cunosc statusul de HIV pozitiv răspund, conform legii, pentru transmiterea voluntara a infectiei, dacă aceasta s-a produs din motive imputabile lor. (5) Persoanele infectate cu HIV care nu îşi cunosc statusul de HIV pozitiv nu răspund pentru eventuala transmitere a infectiei HIV. Articolul 9Unităţile sanitare şi medicii, indiferent de specialitate, sunt obligaţi sa interneze şi să asigure ingrijirile medicale de profil în specialitatea pe care o reprezintă, în conformitate cu patologia prezentată de pacient. Articolul 10Medicatia specifică antiretrovirala şi a bolilor asociate infectiei HIV/SIDA se instituie pe baza Ghidului terapeutic în infectia HIV al Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, în regim de gratuitate pe toată perioada necesară. Articolul 11Activitatea de diagnosticare, tratament şi monitorizare a terapiei în spital şi în ambulatoriu se realizează sub coordonarea centrelor regionale HIV/SIDA, pe baza normelor elaborate de Comisia naţionala pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA. Capitolul 5 Pregătirea profesională de specialitate şi dezvoltarea cercetării medicale în domeniu Articolul 12 (1) Un element de baza al Strategiei naţionale a Guvernului în domeniul reglementat prin prezenta lege este pregătirea profesională de calitate a celor care asigura servicii de asistenţa medicală pacientilor HIV/SIDA. (2) Pregătirea continua a personalului medico-sanitar în domeniul infectiei HIV/SIDA se realizează la nivelul centrelor regionale HIV/SIDA. Articolul 13Cercetarea medicală în domeniu este o prioritate. Ea va fi coordonata de Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" Bucureşti şi de Centrul pentru studiul retrovirusilor umani "Victor Babes" Bucureşti, în colaborare cu centrele medicale naţionale şi internaţionale. Articolul 14Cercetarea epidemiologica se realizează de către direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. Articolul 15Alte cercetări în domeniu, inclusiv cercetarea sociologica, se efectuează prin departamentele de specialitate ale fiecărui minister. Capitolul 6 Finanţarea activităţilor de prevenire a transmiterii HIV şi de tratament al bolii SIDA, precum şi a măsurilor de protecţie socială a persoanelor afectate Articolul 16 (1) Finanţarea activităţilor de prevenire, educaţie şi protecţie socială este asigurata de la bugetul de stat prin capitol distinct la nivelul fiecărui minister şi departament reprezentat în Comisia naţionala pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA. (2) Finanţarea activităţilor terapeutice şi de îngrijiri medicale se realizează de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, de Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, potrivit legii. (3) Activitatea desfăşurată în domeniu de organizaţiile neguvernamentale este sprijinita de Guvern. Capitolul 7 Aplicarea eficienta a programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infectare cu HIV/SIDA Articolul 17În vederea aplicării eficiente a programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infectare cu HIV/SIDA, se vor aproba prin hotărâre a Guvernului organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, care va stabili atribuţiile principale, componenta şi modul de întrunire ale acesteia. Articolul 18Ministrul sănătăţii şi familiei va informa periodic comisiile de sănătate ale Senatului şi Camerei Deputaţilor cu privire la activitatea desfăşurată şi la aplicarea programelor de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV/SIDA, de asigurare a terapiei specifice, de protecţie socială a persoanelor infectate şi de monitorizare a rezultatelor. Articolul 19Cei vinovaţi de întreruperea nejustificată a aplicării programelor naţionale prevăzute de prezenta lege sau a asigurării resurselor financiare aferente, precum şi de aplicarea defectuoasă a prevederilor acestor programe vor răspunde potrivit reglementărilor privind răspunderea ministerială. Capitolul 8 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 20În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va elabora şi se va supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a prevederilor prezentei legi. Articolul 21În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi preşedintele Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA va propune aprobarea, în cadrul primei şedinţe a acesteia, a regulamentului de funcţionare a acesteia.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 29 octombrie 2002.Nr. 584.------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 134 din 4 iulie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României
 • LEGE nr. 427 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la preţurile şi tarifele pentru energia electrică şi termica
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 84 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
 • LEGE nr. 41 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 27 noiembrie 1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993
 • LEGE nr. 312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 32 din 19 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente
 • LEGE nr. 406 din 10 iulie 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 2.523 din 15 iunie 1937*) pentru ratificarea Convenţiunii internaţionale asupra liniei de încărcare a vaselor comerciale pe mare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 196 din 23 iunie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 216 din 24 noiembrie 2000 privind reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
 • LEGE nr. 528 din 25 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum şi a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
 • LEGE nr. 182 din 17 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 591 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 45 din 23 februarie 1998 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) contabilităţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 25 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 31 octombrie 2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 112 din 19 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 117 din 24 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 160 din 12 iulie 2010 pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 1 din 17 martie 1971 cu privire la activitatea de comerţ exterior, de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică a Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 69 din 26 martie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003
 • LEGE nr. 365 din 20 noiembrie 2009 privind acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internaţional, propuse şi aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativităţii în cadrul Fondului Monetar Internaţional, la Washington la data de 28 aprilie 2008, şi, respectiv, prin Rezoluţia 63-3 pentru extinderea autorităţii investiţionale a Fondului Monetar Internaţional, la Washington la data de 5 mai 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 14 octombrie 1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 1.252 din 7 aprilie 1931 privind înfiinţarea unui registru al comerţului
 • LEGE nr. 69 din 25 aprilie 2016 privind achiziţiile publice verzi
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 30 iunie 2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 30 martie 1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A.
 • LEGE nr. 290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
 • LEGE nr. 226 din 11 iulie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) şi (3) ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 269 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 165 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 138 şi 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
 • LEGE nr. 11 din 1 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 15 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţionala a desenelor şi modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 153 din 5 aprilie 1937 privind magazinele generale şi garantarea mărfurilor şi cerealelor
 • LEGE nr. 17 din 8 ianuarie 1998 pentru completarea pct. II al anexei nr. V/1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021