Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 591 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002 -
LEGE nr. 591 din 29 octombrie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Litera a) a articolului 1 va avea următorul cuprins:"a) stabilirea cadrului general de reglementare a activităţilor privind reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice prin definirea atribuţiilor şi obiectivelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, denumita în continuare ANRC, în domeniul comunicaţiilor electronice, a regimului autorizării acestor activităţi, precum şi a regulilor specifice care guvernează concurenta pe piaţa reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;"2. La articolul 2, litera e) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"e) interferenta perturbatoare - o interferenta care influenţează negativ funcţionarea unui serviciu de radionavigatie ori a altor servicii cu rol de siguranţă sau care în orice alt mod afectează grav, obstructioneaza ori întrerupe repetat un serviciu de comunicaţii electronice care utilizează frecvente radioelectrice şi operează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare."3. Alineatul (4) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(4) Persoana care a realizat notificarea în termenul şi în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) este autorizata sa furnizeze tipurile de reţele sau de servicii pe care le-a indicat în notificare, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în autorizaţia generală care se elaborează, se actualizează, se modifica şi se revoca în condiţiile art. 5."4. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(3) ANRC modifica autorizaţia generală, cu respectarea principiilor obiectivitatii şi proportionalitatii, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 şi numai în următoarele situaţii: a) aceasta decizie este necesară pentru respectarea obligaţiilor care decurg dintr-un acord internaţional la care România este parte; b) circumstanţele în care autorizaţia generală a fost emisă s-au modificat."5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) ANRC revoca autorizaţia generală, cu respectarea principiilor obiectivitatii şi proportionalitatii, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 şi numai în următoarele situaţii: a) aceasta decizie este necesară pentru respectarea obligaţiilor care decurg dintr-un acord internaţional la care România este parte; b) în vederea protejării interesului public, atunci când circumstanţele în care autorizaţia generală a fost emisă s-au modificat."6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, denumit în continuare ministerul de specialitate, adopta Tabelul naţional de alocare a benzilor de frecventa. (2) Ministerul de specialitate asigura, în condiţiile legii, administrarea şi coordonarea la nivel naţional a gestionării frecventelor radioelectrice în conformitate cu Tabelul naţional de alocare a benzilor de frecventa şi cu acordurile internaţionale la care România este parte. (3) Ministerul de specialitate poate interzice pe o perioadă limitată utilizarea parţială sau totală a unei benzi de frecventa ori a unei anumite frecvente de către persoane fizice sau juridice, la cererea motivată a autorităţilor publice competente, în cazul în care siguranţa naţionala, ordinea publică sau apărarea naţionala impune această măsură. (4) Autorităţile publice competente în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale au dreptul sa utilizeze benzile de frecventa alocate, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor speciale conferite de lege. (5) În cazul necesităţii schimbării destinaţiei unor benzi de frecventa cu alocare guvernamentală, utilizate în scopul apărării naţionale de către Ministerul Apărării Naţionale, se vor compensa costurile achiziţionării echipamentelor necesare utilizării noilor frecvente. Modul de compensare a acestor costuri se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Autorităţile abilitate sa gestioneze benzile de frecventa radioelectrice sunt următoarele: a) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, denumit în continuare IGCTI, pentru frecventele din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentala; b) instituţiile competente în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru frecventele din benzile cu alocare guvernamentală. (2) IGCTI atribuie spre utilizare, în mod individual, prin asignare, frecventele radioelectrice din benzile prevăzute în Tabelul naţional de alocare a benzilor de frecventa şi tine permanent evidenta utilizării acestora, în conformitate cu procedura stabilită de către ministerul de specialitate. (3) Autorităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a asigura schimbul reciproc de informaţii referitoare la asignarile de frecvente efectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. Sub coordonarea ministerului de specialitate acestea colaborează în vederea identificarii şi localizarii emisiilor neautorizate şi a interferentelor perturbatoare, în scopul asigurării protecţiei radioelectrice a tuturor serviciilor de comunicaţii electronice care utilizează frecvente radioelectrice."8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) ANRC adopta Planul naţional de numerotatie. (2) ANRC asigura, în condiţiile legii, administrarea şi gestionarea la nivel naţional a resurselor de numerotatie, în conformitate cu Planul naţional de numerotatie şi cu acordurile internaţionale la care România este parte."9. Alineatul (3) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(3) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cărora li s-au alocat blocuri de numere, sunt obligaţi să aplice principiul nediscriminarii şi transparenţei faţă de alţi furnizori de servicii de comunicaţii electronice, în privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor."10. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Utilizarea frecventelor radioelectrice şi a resurselor de numerotatie este permisă numai după obţinerea unei licenţe acordate, conform legii, în condiţii care să asigure exploatarea lor eficienta.................................................................... (4) În cazul frecventelor radioelectrice necesare pentru nevoile proprii ale instituţiilor din cadrul Sistemului naţional de apărare, utilizarea acestora se realizează în mod gratuit, fără a fi necesară obţinerea unei licenţe, pe baza alocării efectuate de ministerul de specialitate, prin Tabelul naţional de alocare a benzilor de frecventa, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) respectarea cerinţelor tehnice şi operationale necesare pentru evitarea interferentelor perturbatoare şi pentru limitarea expunerii populaţiei la efectele campurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinţe sunt diferite faţă de cele incluse în autorizaţia generală; b) respectarea obligaţiilor care decurg din acorduri internaţionale privind utilizarea frecventelor."11. La articolul 14, litera d) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"d) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării Tabelului naţional de alocare a benzilor de frecventa;"12. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(2) Limitarea numărului de licenţe de utilizare a frecventelor radioelectrice ce urmează să fie acordate se poate face numai cu respectarea următoarelor condiţii: a) luarea în considerare, de către ministerul de specialitate, a necesităţii ca măsura sa aducă utilizatorilor maximum de beneficii şi sa faciliteze dezvoltarea concurentei; b) acordarea de către ministerul de specialitate tuturor părţilor interesate, inclusiv utilizatorilor şi consumatorilor, a oportunităţii de a-şi exprima opiniile referitoare la decizia de limitare."13. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc alineatele (2^1) şi (2^2) cu următorul cuprins:"(2^1) Ministerul de specialitate va publică decizia de limitare a numărului de licenţe, însoţită de motivatia corespunzătoare.(2^2) După stabilirea procedurii de acordare a licenţelor respective ministerul de specialitate va lansa invitaţia de depunere a cererilor, în conformitate cu procedura stabilită."14. Alineatul (4) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(4) În cazul în care ministerul de specialitate considera ca noi frecvente radioelectrice întrunesc condiţiile necesare în vederea acordării, are obligaţia sa aducă la cunoştinţa publicului acest lucru şi sa lanseze invitaţia de depunere a cererilor."15. La articolul 17, litera e) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"e) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării Planului naţional de numerotatie;"16. La articolul 26, litera a) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:"a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează să fie folosite şi condiţiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 are acces la imobil, în vederea instalării sau întreţinerii facilităţilor respective;"17. Alineatul (5) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"(5) În cazul în care Guvernul stabileşte obligaţia de plată a unor sume, cu titlu de tarife sau de taxe de utilizare ori cu orice alt titlu, pentru ocuparea şi folosinţă anumitor imobile aflate în proprietate publică, precum drumurile, podurile, pasajele, viaductele, tunelurile, suporturile şi celelalte facilităţi destinate sustinerii elementelor reţelelor şi altele asemenea, titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 datorează numai aceste sume ca preţ al contractului."18. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 poate solicita proprietarului sau, după caz, titularului dreptului de administrare taierea, în condiţiile legii, a arborilor sau arbustilor, precum şi a ramurilor ori radacinilor care ingreuneaza sau ar ingreuna efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22. Aceste operaţiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului şi cu acordarea unei despăgubiri în condiţiile art. 26 alin. (4) lit. b)."19. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 are obligaţia sa reaseze elementele reţelelor de comunicaţii electronice, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuiala proprie, când aceasta reasezare este necesară pentru construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către proprietar sau, după caz, de către titularul dreptului de administrare, în condiţiile convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 27. (2) Când reasezarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât proprietarul sau, după caz, titularul dreptului de administrare, cheltuielile vor fi suportate de acestea, dacă prin contractul prevăzut la art. 26 nu s-a convenit altfel."20. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 34 vor avea următorul cuprins:"(2) Dacă pe baza analizei de piaţa astfel realizate ANRC stabileşte ca pe piaţa relevanta respectiva exista concurenta efectivă, ea nu va impune nici una dintre obligaţiile menţionate la alin. (1) sau le va retrage în cazul în care acestea exista. Cu cel puţin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligaţii impuse unui furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ANRC trebuie să aducă aceasta intenţie la cunoştinţa persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei măsuri, pentru a le permite să se adapteze la noile condiţii. (3) Dacă pe baza analizei de piaţa astfel realizate ANRC stabileşte ca pe piaţa relevanta respectiva nu exista concurenta efectivă, ea va identifica, aplicând prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piaţa şi determinarea puterii semnificative pe piaţa, furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice care au, potrivit art. 33, putere semnificativă pe piaţa şi va putea impune acestora, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligaţiile menţionate la alin. (1) sau va menţine ori va modifica aceste obligaţii, acolo unde acestea exista deja."21. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 36 vor avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) În situaţia apariţiei unui litigiu între furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ori între furnizorii de servicii poştale, în legătură cu obligaţiile impuse acestora în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă sau al legislaţiei speciale, partea interesată va sesiza ANRC în vederea soluţionării litigiului. Litigiul se va soluţiona printr-o decizie emisă de preşedintele ANRC, în termen de 4 luni de la data sesizării, în afară situaţiilor excepţionale, în care un termen mai lung este necesar pentru buna soluţionare a cazului................................................................... (4) Decizia emisă de preşedintele ANRC, în condiţiile prezentului articol, constituie act administrativ jurisdicţional, putând fi atacată în contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (7)."22. La articolul 36, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Procedura de soluţionare a litigiilor prevăzute de prezentul articol se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANRC, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."23. Titlul capitolului VIII va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIIIFuncţiile, obiectivele şi atribuţiile ANRC"24. Litera c) a articolului 44 va avea următorul cuprins:"c) de alocare a resurselor de numerotatie pentru servicii de comunicaţii electronice, prin elaborarea Planului naţional de numerotatie şi a planurilor de perspectiva în acest sens;"25. La articolul 46, punctele 2, 4 şi 15 ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:"2. monitorizarea şi controlul respectării obligaţiilor impuse furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice prin autorizaţiile generale;...................................................................4. adoptarea Planului naţional de numerotatie şi a oricăror modificări ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de siguranţă naţionala;..................................................................15. atribuţiile care revin autorităţii de reglementare în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002;"26. Alineatul (2) al articolului 55 va avea următorul cuprins:"(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţioneaza cu amendă de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societăţile comerciale cu o cifra de afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri."27. Litera c) a articolului 66 va avea următorul cuprins:"c) alineatul (2) al articolului 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, se modifica şi va avea următorul cuprins:<<(2) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonanţe atribuţiile autorităţii de reglementare sunt îndeplinite de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii.>>"28. La articolul 66, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:"e) În tot cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002 denumirea <> se înlocuieşte cu denumirea <>" Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 29 octombrie 2002.Nr. 591.-----------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 129 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 noiembrie 2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată
 • LEGE nr. 118 din 20 iunie 2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 • LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 101 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 224 din 29 noiembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune
 • LEGE nr. 435 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2002
 • LEGE nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 451 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 69 din 19 martie 2018 pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 159 din 15 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor
 • LEGE nr. 257 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
 • LEGE nr. 105 din 3 iunie 2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a protocolului-anexă, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 24 ianuarie 2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condiţiilor minime de subzistenta a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport şi pentru menţinerea în siguranţa a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa, precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval Constanţa în vederea achiziţionării de echipamente individuale de protecţia muncii
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 21 aprilie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 670 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale Universale de la Beijing (1999)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 17 octombrie 2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţionala a Pădurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 12 ianuarie 2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 5 din 31 iulie 1958 pentru organizarea judecătorească
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 120 din 7 iulie 2000 privind declararea ca abrogate a unor acte normative
 • LEGE nr. 264 din 15 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 203 din 29 decembrie 1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei
 • LEGE nr. 29 din 6 mai 1996 privind bugetul de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 189 din 16 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 132/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 26 din 17 decembrie 1971 privind modificarea articolului 73 alineatul 3 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 10 octombrie 2000 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului şi darea lui în administrarea Comitetului Olimpic Român
 • LEGE nr. 15 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. (fosta Regie Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - Metrorex) privind finanţarea Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 8 şi, respectiv, 9 iunie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 5 octombrie 2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 16 noiembrie 2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"
 • LEGE nr. 286 din 24 iunie 2004 pentru modificarea alineatului 2 litera a) al articolului 4 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 28 iunie 2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 9 decembrie 2015 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 7 noiembrie 2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 58 din 24 aprilie 2000 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 199/1998 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, profesional şi postliceal de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi similare din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 327 din 8 iulie 2003 privind Ordinul Mihai Viteazul
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 475 din 4 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • LEGE nr. 8 din 1 martie 2011 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 14 iunie 1999 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigaţie maritime "Navrom" - S.A. Constanţa şi "Romline" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 30 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 452/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
 • LEGE nr. 88 din 17 decembrie 1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 7 aprilie 2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021