Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2002 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*)pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2002

────────────────── Notă *) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 137/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 23 septembrie 1999.Legea nr. 108/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 21 iunie 1999, şi a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 137/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 23 septembrie 1999 (aprobată cu modificări prin Legea nr. 320/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 28 iunie 2001) şi prin Hotărârea Guvernului nr. 238/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2002. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Se înfiinţează Inspecţia Muncii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Inspecţia Muncii are personalitate juridică şi este finanţată de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare. Articolul 2Inspecţia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, unităţi cu personalitate juridică, care se organizează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. Articolul 3Inspecţia Muncii, prin Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, poate propune Guvernului înfiinţarea în subordinea sa, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare, a unor unităţi cu personalitate juridică, prin intermediul cărora să se asigure pregătirea sau perfecţionarea pregătirii personalului propriu, precum şi efectuarea unor prestaţii legate de specificul activităţii. Articolul 4 (1) Funcţionarea Inspecţiei Muncii se reglementează prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii va fi adoptat în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I**).──────────── Notă **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 24 septembrie 1999, cu modificările ulterioare. Capitolul 2 Atribuţiile Inspecţiei Muncii Articolul 5Obiectivele principale ale activităţii Inspecţiei Muncii sunt următoarele: a) controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, la securitatea şi sănătatea în munca, la protecţia salariaţilor care lucrează în condiţii deosebite şi a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale; b) informarea autorităţilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispoziţiilor legale în vigoare; c) furnizarea de informaţii celor interesaţi despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei muncii; d) asistarea tehnica a angajatorilor şi angajaţilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale şi a conflictelor sociale; e) iniţierea de propuneri adresate Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru îmbunătăţirea legislaţiei existente şi elaborarea de noi acte legislative în domeniu. Articolul 6 (1) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 5, Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii: a) în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă controlează:- încadrarea în munca şi încetarea activităţii persoanelor care desfăşoară orice activitate în temeiul unui contract individual de muncă sau al unei convenţii civile de prestări de servicii;- stabilirea şi respectarea duratei timpului de lucru;- stabilirea şi acordarea drepturilor salariale, precum şi a celorlalte drepturi decurgând din munca prestată;- accesul fără nici o discriminare pe piaţa muncii al tuturor persoanelor apte de muncă, respectarea normelor specifice privind condiţiile de muncă ale tinerilor, femeilor, precum şi ale unor categorii de persoane defavorizate;- respectarea celorlalte prevederi cuprinse în legislaţia muncii şi a clauzelor contractelor colective de muncă; b) în domeniul securităţii şi al sănătăţii în munca:- acorda asistenţa tehnica persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale şi controlează realizarea acestora;- efectuează sau solicita măsurători şi determinări, examinează probe de produse şi de materiale în unităţi şi în afară acestora, pentru clarificarea unor situaţii de pericol;- dispune sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală;- acorda angajatorilor, persoane juridice şi fizice, autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii în munca;- retrage autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii în munca, dacă constata ca prin modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia nu se respecta prevederile legislaţiei în vigoare;- cercetează accidentele de muncă conform prevederilor Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea şi evidenta accidentelor de muncă;- coordonează activitatea de instruire şi informare a angajaţilor în domeniul securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor de muncă şi urmăreşte activitatea de formare a specialiştilor în domeniu;- controlează aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la certificarea produselor, maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor de protecţie din punct de vedere al securităţii în munca, la intrarea acestora pe teritoriul naţional, prin inspectorii de muncă sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;- controlează respectarea îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la sănătatea în munca şi la înlăturarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale. (2) Inspecţia Muncii furnizează, la cerere, celor interesaţi, contra cost, asistenţa de specialitate. Articolul 7 (1) Contravaloarea unor prestaţii prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), precum şi a asistenţei acordate în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) se suporta de către beneficiarii acestora şi constituie venituri ce se gestionează în regim extrabugetar de către Inspecţia Muncii şi, după caz, de către unităţile subordonate acesteia şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor curente, de capital şi de personal. (2) Prestaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), pentru care se percep tarife, cuantumul acestora, precum şi tarifele pentru asistenţa acordată în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. Articolul 8În realizarea atribuţiilor sale Inspecţia Muncii cooperează cu ministere, inspecţii din alte domenii, instituţii publice sau private, cu reprezentanţii partenerilor sociali şi poate apela la serviciile unor experţi sau ale unor organisme specializate, în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare propriu. Articolul 9Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Paza organizează activităţile de inspecţie a muncii prin serviciile proprii de specialitate, care au competenţa exclusiva numai pentru structurile respective. Capitolul 3 Organizarea Inspecţiei Muncii Articolul 10 (1) Inspecţia Muncii este condusă de un inspector general de stat. (2) În exercitarea atribuţiilor de conducere inspectorul general de stat are în subordine 2 inspectori generali de stat adjuncţi. (3) Inspectorul general de stat este numit prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. (4) Atribuţiile inspectorilor generali de stat adjuncţi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare propriu. Articolul 11Inspectoratele teritoriale de muncă sunt conduse de câte un inspector şef, numit de ministrul muncii şi solidarităţii sociale la propunerea inspectorului general de stat. Articolul 12Personalul Inspecţiei Muncii este alcătuit din inspectori de muncă şi din alte categorii de personal. Articolul 13Structura organizatorică a Inspecţiei Muncii şi a inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi numărul maxim al personalului acestora se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, pe baza şi în limita numărului de posturi aprobate pentru Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale prin hotărâre a Guvernului. Articolul 14 (1) Salarizarea personalului încadrat la Inspecţia Muncii se stabileşte prin lege. Până la adoptarea unei legi proprii salarizarea se va realiza astfel: a) pentru Inspecţia Muncii, potrivit prevederilor legale aplicabile aparatului propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale; b) pentru inspectoratele teritoriale de muncă, potrivit prevederilor legale aplicabile serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. (2) Echivalarea funcţiilor specifice de conducere şi de execuţie din Inspecţia Muncii se face prin hotărâre a Guvernului, până la adoptarea unei legi proprii privind salarizarea personalului Inspecţiei Muncii. Articolul 15Inspecţia Muncii prezintă anual ministrului muncii şi solidarităţii sociale un raport de activitate privind modul în care şi-a îndeplinit atribuţiile stabilite prin prezenta lege. Capitolul 4 Inspectorul de muncă Articolul 16 (1) Inspectorii de muncă sunt funcţionari publici. (2) Inspectorii de muncă sunt independenţi faţă de orice schimbare guvernamentală şi de orice influenţa neprevăzută din afară. Articolul 17 (1) Încadrarea inspectorilor de muncă se face prin concurs sau examen, în raport cu pregătirea profesională şi cu aptitudinile candidaţilor. (2) Numirile în funcţii de conducere se fac pe baza unor criterii stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Muncii. Articolul 18Inspectorii de muncă sunt obligaţi: a) sa nu aibă nici un interes, direct sau indirect, de orice natura ar fi acesta, în unităţile care se afla sub incidenţa controlului lor; b) sa nu dezvaluie secretele de fabricaţie şi, în general, procedurile de exploatare, de care ar putea lua cunoştinţa în exercitarea funcţiilor lor, nici după momentul încetării, indiferent de motiv, a contractului lor individual de muncă; c) sa păstreze confidenţialitatea oricărei reclamaţii care semnaleaza nerespectarea prevederilor legale în domeniul reglementat de prezenta lege şi sa nu dezvaluie conducătorului persoanei juridice şi persoanei fizice sau reprezentantului acestora faptul ca inspecţia a fost efectuată ca urmare a unei reclamaţii. Articolul 19 (1) Inspectorii de muncă au următoarele drepturi: a) să aibă acces liber, permanent şi fără înştiinţare prealabilă, în sediul persoanei juridice şi în orice alt loc de muncă organizat de aceasta; b) să solicite conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice documentele şi informaţiile necesare pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetării accidentelor de muncă; c) sa procure dovezi, să efectueze investigaţii sau examene, sa ceara prezentarea documentaţiei pe care o considera necesară, sa realizeze măsurători sau sa preleveze mostre de substanţe utilizate în procesul de producţie; d) sa impună ca abaterile constatate în domeniu să fie remediate pe loc sau într-un timp limitat; e) sa ceara, acolo unde este cazul, modificarea instalaţiilor sau a proceselor tehnologice utilizate, dacă acestea nu asigura securitatea lucrătorilor la locul de muncă; f) sa dispună întreruperea sau suspendarea imediata a proceselor de muncă atunci când constata o stare de pericol iminent de accident sau de imbolnavire profesională pentru lucrătorii care participa la procesul de producţie sau pentru alte persoane; g) sa apeleze la organisme agreate pentru a verifica starea locurilor de muncă sau a materialelor folosite; h) sa dispună măsuri atunci când conducătorul persoanei juridice nu îşi îndeplineşte obligaţiile legale; i) sa sesizeze organele de urmărire penală cu privire la cazurile de abateri considerate infracţiuni; j) să între în toate locurile în care se efectuează lucrări ce implica riscuri pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; k) sa ceara informaţii, fie singuri, fie în prezenta martorilor, de la orice persoană şi despre orice problema care constituie obiectul controlului; l) sa propună retragerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii în munca, dacă constata ca, prin modificarea condiţiilor care au stat la baza acesteia, nu se respecta prevederile legislaţiei în vigoare. (2) Măsurile luate de inspectorii de muncă pot fi contestate pe căile judiciare sau administrative prevăzute de lege. Capitolul 5 Sancţiuni Articolul 20Împiedicarea, în orice mod, de către un angajator, persoana fizica sau juridică, a inspectorilor de muncă să îşi exercite controlul în limitele prevăzute la art. 6 şi 19 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 45.000.000 lei la 90.000.000 lei. Articolul 21Refuzul unui angajator, persoana fizica sau juridică, de a aduce la îndeplinire măsurile obligatorii, dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta, în limitele şi cu respectarea prevederilor art. 6 şi 19, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 100.000.000 lei. Articolul 22 (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 20 şi 21 se fac de către inspectorii de muncă. (2) Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare*).────────── Notă *) Legea nr. 32/1968, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 (aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002).La art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 se prevede că ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, aceasta se va socoti facuta la dispoziţiile corespunzătoare ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001. (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, un procent de 15% din sumele încasate cu titlu de amenda constituie venituri extrabugetare care se încasează, se administrează, se contabilizeaza şi se utilizează de Inspecţia Muncii. (4) Veniturile prevăzute la alin. (3) se vor folosi pentru acoperirea unei cote-părţi din cheltuelile curente de capital, precum şi pentru constituirea şi utilizarea, numai până la data aplicării prevederilor art. 14, a fondului de stimulare a personalului încadrat la aceasta instituţie. Modul de repartizare a stimulentelor se stabileşte prin decizie emisă de inspectorul general de stat. Articolul 23Inspectorii de muncă sunt competenţi să constate şi sa sanctioneze toate faptele care, potrivit legii, constituie contravenţii şi pentru care se prevede că agentul constatator face parte din personalul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, al direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială şi al inspectoratelor teritoriale de muncă. Articolul 24În cazul săvârşirii repetate de către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislaţiei muncii sau de la normele de securitate şi sănătate în munca, Inspecţia Muncii poate cere radierea persoanei juridice din registrul comerţului. Capitolul 6 Dispoziţii finale Articolul 25 (1) Inspecţia Muncii preia în administrare de la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, pe bază de protocol, clădirile şi terenurile aferente, precum şi toate celelalte bunuri necesare activităţilor specifice. (2) Pentru dezvoltarea activităţilor proprii autorităţile publice centrale sau locale vor atribui Inspecţiei Muncii, cu prioritate, în condiţiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri şi spaţii. Articolul 26 (1) Sumele realizate în condiţiile art. 7, care se gestionează în regim extrabugetar, se păstrează la trezoreria statului şi sunt purtătoare de dobânda. (2) Sumele prevăzute la alin. (1), neutilizate până la sfârşitul anului, se reportează în anul următor, putând fi utilizate cu aceleaşi destinaţii. Articolul 27Personalul preluat de către Inspecţia Muncii de la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale se considera transferat în interesul serviciului. Articolul 28 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se modifica în mod corespunzător**).────────────────── Notă **) Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001. (3) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 181 şi 182 din Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 10/1972, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 140 din 1 decembrie 1972, precum şi orice dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.─────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 138 din 28 octombrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Bucureşti la 16 februarie 1994
 • LEGE nr. 95 din 13 mai 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării şi inovării
 • LEGE nr. 3 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 199 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 26 mai 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 39 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 266 din 15 mai 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 219 din 25 noiembrie 1998 privind regimul concesiunilor
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • LEGE nr. 351 din 23 decembrie 2015 privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Alma prin reorganizarea comunei Aţel, judeţul Sibiu
 • LEGE nr. 557 din 17 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 13 martie 2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 581 din 31 octombrie 2001 privind declararea ca municipiu a oraşului Salonta, judeţul Bihor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 31 ianuarie 2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • LEGE nr. 193 din 16 aprilie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de susţinere a învăţământului de stat
 • LEGE nr. 64 din 22 martie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998
 • LEGE nr. 397 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre statele participante la Brigada multinaţională în aşteptare cu capacitate de lupta ridicată pentru operaţiuni O.N.U. privind statutul forţelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 9 februarie 2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 118 din 9 decembrie 1994 pentru aderarea României la Convenţia privind Agenţia de cooperare culturală şi tehnică
 • LEGE nr. 91 din 6 mai 2016 pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 197 din 22 octombrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • LEGE nr. 320 din 6 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2001 privind producţia de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
 • LEGE nr. 265 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 391 din 16 decembrie 2005 pentru exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din Fondul forestier naţional, din proprietatea comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 433 din 27 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Riga la 27 noiembrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 21 aprilie 2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 22 din 15 aprilie 1994 privind modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
 • LEGE nr. 188 din 16 aprilie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalităţii organizate, a terorismului şi a altor categorii de infracţiuni, semnat la Varşovia la 11 iulie 2001
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 101 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 263 din 22 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2001 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 164 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 4.067 din 2 decembrie 1938 pentru deschiderea de credite suplimentare şi extraordinare
 • LEGE nr. 151 din 13 iulie 2016 privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 146 din 26 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 236 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea alin. (5) al art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 165 din 19 noiembrie 2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile - Administraţia Naţională "Apele Române" în domeniul public al comunei Negrileşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrileşti, judeţul Galaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021