Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 508 din 12 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002 -
LEGE nr. 508 din 12 iulie 2002pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 25 octombrie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta lege reglementează condiţiile care trebuie să fie respectate la fabricarea şi punerea pe piaţa a produselor cosmetice de uz uman."2. La articolul 2, literele a), b) şi h) vor avea următorul cuprins:"a) produs cosmetic - orice substanţa sau preparat care urmează să fie pus în contact cu diverse părţi externe ale corpului uman (piele, ochi, unghii, buze, organe genitale externe, par de pe cap şi de pe corp etc.) sau cu dintii şi mucoasa bucala, cu scopul exclusiv sau principal de a le curata, a le parfuma, a le modifica aspectul şi/sau a le corecta mirosurile corporale şi/sau a le proteja ori a le menţine în buna stare; b) ingredient cosmetic - orice substanţa sau preparat de origine sintetică ori naturala folosit în compozitia unui produs cosmetic, cu excepţia impuritatilor din materiile prime folosite, materialelor tehnice auxiliare folosite în prepararea produsului final, dar care nu sunt prezente în acesta, şi a materialelor folosite în cantităţi strict necesare ca solventi sau purtători de parfum ori compozitii aromatice;............................................................... h) data de minima durabilitate - data până la care un produs, depozitat în condiţii corespunzătoare, continua să îşi îndeplinească funcţiunile iniţiale şi respecta prevederile art. 4."3. La articolul 2, după litera h) se introduc literele h^1) şi h^2) cu următorul cuprins:"h^1) notificare - demersul administrativ care consta în transmiterea în forma scrisă către Ministerul Sănătăţii şi Familiei a intentiei de punere pe piaţa a unui produs cosmetic;h^2) principii de buna practica de fabricaţie a produselor cosmetice - ansamblul de reguli care grupează principii generale, proceduri, acţiuni şi verificări ce se exercită asupra procesului de fabricaţie a produselor cosmetice;"4. Articolele 3-9 vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - Lista exemplificativa cuprinzând funcţiunile produselor care sunt considerate produse cosmetice, conform definitiei prevăzute la art. 2 lit. a), este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.Art. 4. - Produsele cosmetice puse pe piaţa nu trebuie să pericliteze sănătatea umană atunci când sunt folosite în condiţii normale sau raţional previzibile de folosire, ţinându-se seama în special de prezentarea produselor, etichetarea, instrucţiunile privind conservarea, depozitarea, utilizarea şi îndepărtarea acestora, precum şi de orice alta indicaţie prevăzută de producător, de reprezentantul sau autorizat sau de orice altă persoană responsabilă pentru punerea pe piaţa a produsului.Art. 5. - (1) Se interzice punerea pe piaţa a produselor cosmetice în a căror compoziţie se găsesc: a) substanţe interzise de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru a fi utilizate în compozitia produselor cosmetice; b) substanţe în afară limitelor de admisibilitate şi a condiţiilor impuse de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; c) agenţi de colorare, alţii decât cei stabiliţi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, cu excepţia produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea parului; d) agenţi de colorare folosiţi în afară limitelor de admisibilitate şi a condiţiilor impuse de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, cu excepţia produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea parului; e) conservanti, alţii decât cei stabiliţi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; f) conservanti, în afară limitelor de admisibilitate şi a condiţiilor impuse de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, cu excepţia cazului în care sunt folosite alte concentratii, pentru scopuri specifice, care reies din prezentarea produsului; g) filtre UV, altele decât cele stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; h) filtre UV folosite în afară limitelor de admisibilitate şi a condiţiilor impuse de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (2) Prezenta urmelor unor substanţe dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) este permisă numai dacă, din punct de vedere tehnic, nu poate fi evitata în condiţiile unei bune practici de fabricaţie şi se respecta prevederile art. 4.Art. 6. - (1) Listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei şi cuprind: a) substantele utilizate în limite de admisibilitate şi în condiţiile impuse de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; b) agenţii de colorare, cu excepţia celor care urmează să fie folosiţi numai la colorarea parului, conservantii care pot fi folosiţi numai în anumite condiţii şi limite admisibile, filtrele UV care pot fi folosite numai în anumite condiţii şi limite admisibile; c) conservantii; d) filtrele UV. (2) Listele cuprinzând substantele interzise, precum şi substantele care nu fac obiectul prezentei legi vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (3) Listele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi actualizate în funcţie de progresul tehnic, prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.Art. 7. - Produsele cosmetice pot fi puse pe piaţa pe teritoriul României numai dacă producătorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa a produsului cosmetic importat este înregistrată legal în România şi a notificat Ministerului Sănătăţii şi Familiei intenţia de punere în circulaţie a produselor cosmetice.Art. 8. - Notificarea consta în transmiterea în forma scrisă a următoarelor date: a) numele/denumirea producătorului, a reprezentantului sau autorizat, a beneficiarului fabricării produsului cosmetic şi numărul de înregistrare la registrul comerţului a producătorului, respectiv a reprezentantului sau autorizat; b) sediul în România al producătorului sau al reprezentantului sau autorizat; c) ţara de origine pentru produsul cosmetic fabricat în afară teritoriului României; d) denumirea comercială a produsului cosmetic; e) funcţia de produs cosmetic; f) declaraţia de conformitate prin care producătorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa a produsului cosmetic importat îşi asuma responsabilitatea conformarii produselor cosmetice fabricate/importate cu prevederile prezentei legi.Art. 9. - (1) Notificarea unui produs cosmetic care se pune pe piaţa pe teritoriul României se face la Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială se afla adresa indicată pe eticheta produsului cosmetic, adresa la care se afla dosarul produsului cosmetic. (2) Notificarea devine efectivă din momentul transmiterii datelor prevăzute la art. 8. (3) Orice modificare a informaţiilor transmise autorităţilor de sănătate publică teritoriale, conform prevederilor art. 8, va fi adusă la cunoştinţa acestora în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării."5. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În scopul exercitării controlului de către autorităţile competente producătorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa a unui produs cosmetic importat trebuie să deţină la adresa specificată pe eticheta următoarele date: a) compozitia calitativă şi cantitativă a produsului; informaţiile privind compozitia parfumanta şi parfumurile sunt limitate la numele şi la numărul de cod ale compoziţiei, precum şi la identitatea furnizorului; b) detaliile fizico-chimice şi microbiologice pentru materiile prime şi produsul finit şi criteriile de control de puritate şi microbiologic pentru produsul cosmetic; c) metoda de fabricare conform normelor de buna practica de fabricaţie a produselor cosmetice în vigoare; d) numele persoanei responsabile cu fabricarea sau importul unui produs cosmetic; aceasta trebuie să aibă o pregătire adecvată sau experienta în domeniu; e) evaluarea riscului pentru sănătatea umană al produsului cosmetic, care se face pe baza profilului toxicologic general al ingredientelor folosite şi/sau prin evaluarea într-un laborator, cu respectarea principiilor de buna practica de laborator, şi se prezintă sub forma documentului de evaluare a riscului pentru sănătatea umană, semnat de persoana răspunzătoare care a evaluat produsul cosmetic din acest punct de vedere; f) denumirea şi adresa laboratorului şi/sau ale persoanelor responsabile de evaluarea produsului cosmetic din punct de vedere al securităţii pentru sănătatea umană; persoanele responsabile de evaluare trebuie să aibă diploma de studii superioare de specialitate în farmacie, toxicologie, medicina, chimie, biologie sau o disciplina similară; g) datele existente cu privire la efectele nedorite pentru sănătatea umană, provocate de produsele cosmetice ca urmare a utilizării; h) dovada privind efectul declarat al produsului cosmetic, în cazul în care natura acestuia o justifica."6. Articolele 11-14 vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - Datele prevăzute la art. 10 vor fi prezentate în limba română sau într-o limbă de circulaţie internationala.Art. 12. - În urma efectuării acţiunii de verificare întreprinse de reprezentanţii împuterniciţi ai organelor de control abilitate, producătorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa a unui produs cosmetic importat, după caz, este obligat să asigure accesul acestora la datele prevăzute la art. 10, în cel mult 72 de ore de la solicitare.Art. 13. - (1) Produsele cosmetice pot fi puse pe piaţa numai dacă pe recipient şi/sau pe ambalaj informaţiile sunt inscriptionate vizibil, lizibil şi cu caractere care nu se sterg uşor, indicandu-se următoarele date: a) denumirea firmei sau abrevierea acesteia; b) sediul în România al producătorului, al reprezentantului sau autorizat, al beneficiarului fabricării produsului cosmetic sau al persoanei responsabile pentru punerea pe piaţa a unui produs cosmetic importat sau abrevierea sa, atât timp cat aceasta este posibil de identificat; c) ţara de origine pentru produsele din import; d) conţinutul nominal în momentul ambalarii produsului, indicat în greutate sau în volum, exceptând ambalajele ce conţin mai puţin de 5 grame sau mai puţin de 5 mililitri, esantioanele gratuite şi dozele unice. În ceea ce priveşte ambalajele în care se comercializează produse într-un ansamblu de bucăţi şi pentru care indicarea greutatii sau a volumului nu este semnificativă, conţinutul poate să nu fie indicat, dar se va menţiona pe ambalaj numărul de bucăţi; aceasta menţiune nu este necesară atunci când numărul de piese este uşor de determinat din exterior sau dacă produsul este comercializat în mod uzual ca unitate; e) data de minima durabilitate, marcată prin sintagma "A se folosi preferabil înainte de", urmată de data sau de detalii asupra locului unde se afla inscripţionată această dată, exprimată prin luna şi an, în aceasta ordine şi cu cifre arabe. Dacă este necesar, aceasta informaţie va fi suplimentata de o indicare a condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru a se garanta durabilitatea afirmata. În cazul în care produsele cosmetice au o durabilitate mai mare de 30 de luni, indicarea datei de minima durabilitate nu este obligatorie; f) instrucţiunile de utilizare şi avertizare specială ce trebuie aduse la cunoştinţa cu privire la produsele cosmetice, inclusiv cele pentru utilizare profesională, în special cele pentru coafura, care conţin ingrediente din listele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei şi pentru care sunt prevăzute condiţii de avertizare ce trebuie inscriptionate pe eticheta. În situaţia în care acest lucru nu este posibil din motive practice, va fi atasat un prospect, o banderola ori un cartonas ce va conţine informaţia necesară consumatorului sau pe recipientul produsului va fi inscripţionată informaţia necesară abreviata ori simbolul prevăzut în lista stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, conform specificatiilor din listele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei; g) funcţia produsului cosmetic, exceptând cazul în care aceasta rezultă din prezentarea produsului; h) numărul lotului de fabricaţie, marcat pe recipient sau pe ambalaj, după caz, ori o indicaţie care să permită identificarea produsului; i) lista cuprinzând ingredientele care fac parte din compozitia produsului cosmetic, în ordinea descrescătoare a greutatii în momentul incorporarii lor. Aceasta lista este precedată de cuvântul "ingrediente". În cazul în care, din motive practice legate de spaţiu, acest lucru nu este posibil, va fi atasat un prospect, o banderola ori un cartonas ce trebuie să conţină informaţia necesară consumatorului sau va fi inscripţionată pe recipient ori pe ambalaj informaţia abreviata ori simbolul prevăzut în listele prezentate la art. 6 alin. (1) lit. b) şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. Se vor menţiona ingredientele în concentraţie mai mica de 1%, fără o ordine anume, după cele a căror concentraţie este mai mare de 1%. Colorantii se pot menţiona după celelalte ingrediente. Ansamblul de coloranti utilizaţi în mai multe nuante coloristice va fi indicat pe eticheta, precedat de "+/-". Compozitiile de parfumare sau de aromatizare şi materiile lor prime vor fi menţionate prin cuvântul "parfum", respectiv "aroma". (2) Acolo unde, din motive practice legate de dimensiunea sau de forma recipientelor ori a ambalajelor, nu este realizabila inscriptionarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi i), acestea se înscriu pe o eticheta, o banderola, un prospect sau un pliant care este atasat produsului. În cazul sapunului, al bilelor pentru baie sau al altor produse de dimensiuni mici unde este practic imposibil, din motive de dimensiune sau forma, să fie scrise informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. i) pe un prospect, o eticheta, o banderola, un pliant sau un cartonas atasat, aceste informaţii vor fi scrise pe un pliant pus în imediata vecinătate a recipientului în care produsul cosmetic este expus spre vânzare.Art. 14. - Informaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d)-f) şi h) trebuie să fie scrise în limba română, cu excepţia listei cuprinzând ingredientele, unde se vor folosi denumirile din Nomenclatorul internaţional pentru produse cosmetice - INCI, iar colorantii vor fi scrisi conform numărului din Indexul culorilor - Colour Index."7. Litera b) a articolului 17 va avea următorul cuprins:"b) nerespectarea prevederilor art. 12, 13 şi 15, cu amendă de la 20.000.000. lei la 30.000.000 lei;"8. Articolele 18 şi 19 vor avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 17 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei. (2) Organele de control abilitate potrivit alin. (1) pot dispune justificat oprirea temporară sau definitivă a fabricării şi/sau a punerii pe piaţa a produselor cosmetice care nu corespund cerinţelor prezentei legi şi care pot afecta viaţa sau sănătatea consumatorilor. (3) Organele de control pot preleva probe de produs cosmetic pe care le considera necesare, în vederea efectuării de analize.Art. 19. - Producătorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa a unui produs cosmetic importat este obligată sa oprească livrările, respectiv sa retragă de pe piaţa sau de la beneficiari produsele cosmetice la care organismele abilitate de lege ori specialiştii proprii au constatat ca acestea pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor şi sa aducă la cunoştinţa publicului acest fapt."9. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Avizul produsului cosmetic, eliberat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei anterior intrării în vigoare a prezentei legi, este valabil până la data de 31 decembrie 2002 numai în cazul în care informaţiile comunicate cu ocazia obţinerii avizului nu au fost modificate."10. Articolul 23 se abroga.11. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: a) pct. 21 şi 22 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natura, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, cu modificările şi completările ulterioare; b) dispoziţiile referitoare la înregistrarea produselor cosmetice cuprinse în art. 4 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, cu modificările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 670/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001; d) orice alte dispoziţii contrare."12. Titlul anexei va avea următorul cuprins:"LISTAexemplificativa cuprinzând funcţiunile produselor cosmetice" Articolul 2Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 12 iulie 2002.Nr. 508.──────────────

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
 • LEGE nr. 149 din 22 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 20 din 16 decembrie 1971 (*republicată*) privind organizarea contribuţiei băneşti şi în munca pentru efectuarea unor lucrări de interes obştesc Republicare*)
 • LEGE nr. 171 din 2 octombrie 1998 pentru ratificarea Convenţiei împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 5 noiembrie 1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraţilor din unităţile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 141 din 30 aprilie 2013 pentru ratificarea Protocolului cu privire la preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles la 13 iunie 2012
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 august 2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 235 din 24 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 10 iunie 2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 256 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare fata de Banca Naţionala a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
 • LEGE nr. 86 din 5 aprilie 2004 privind declararea ca oraş a comunei Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 120 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 121 din 17 mai 1930 pentru reorganizarea Casei Rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 31 ianuarie 2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 21 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Pogoneşti prin reorganizarea comunei Iveşti, judeţul Vaslui
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 responsabilităţii fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 28 din 26 februarie 2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a unui credit acordat Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 29 septembrie 2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 143 din 21 septembrie 2000 privind organizarea studiilor de masterat din România
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 65 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 84 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal
 • LEGE nr. 364 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 42 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 252/1978
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 28 aprilie 1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României şi acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federala Iugoslavia
 • LEGE nr. 77 din 9 mai 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1996 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 139 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare
 • LEGE nr. 206 din 27 iunie 2013 pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 aprilie 2002 privind măsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 1 septembrie 2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 71 din 26 martie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 27 aprilie 2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 şi la Bucureşti la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021