Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 470 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002 -
LEGE nr. 470 din 9 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 24 ianuarie 2002 privind contractele de parteneriat public-privat, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.14 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Literele a), b), e) şi h) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"a) bun public şi bun privat - bunurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi care alcătuiesc, conform legii, domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; b) proiect public-privat - proiectul care se realizează în întregime sau în majoritate cu resurse financiare proprii ori atrase de către un investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, în urma căruia va rezultă un bun public;.............................................................. e) contract de parteneriat public-privat - actul juridic care statuează drepturile şi obligaţiile autorităţii publice şi ale investitorului pentru întreaga perioadă de funcţionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele de pregătire, finanţare, construcţie sau exploatare a unui bun public, pe o durată de timp determinata, dar nu mai mare de 49 de ani;.............................................................. h) autoritatea administraţiei publice locale - organismul de decizie publică constituit şi funcţionând, după caz, la nivelul judeţului, municipiului, oraşului sau comunei, responsabil pentru proiectele public-private de interes local.Termenii <> şi <> se utilizează sub denumirea comuna de autoritate publică şi aceasta se interpretează potrivit competentelor şi atribuţiilor legale aferente tipului bunului public."2. La articolul 2, după litera h) se introduce litera h^1) cu următorul cuprins:"h^1) document atasat scrisorii de intenţie - documentul depus de investitori împreună cu scrisoarea de intenţie. Documentul atasat scrisorii de intenţie cuprinde toate informaţiile şi documentele solicitate de autoritatea publică prin anunţul de intenţie;"3. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru iniţierea proiectului public-privat, autoritatea publică întocmeşte un studiu de prefezabilitate."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Autoritatea publică este obligată sa publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, intenţia de a iniţia un proiect în condiţii de parteneriat public-privat."5. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În termen de 60 de zile de la data publicării intentiei de iniţiere a unui proiect de parteneriat public-privat, autoritatea publică primeşte scrisori de intenţie însoţite de documentul atasat scrisorii de intenţie, din partea investitorilor interesaţi. (2) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică va selectiona cele mai bune scrisori de intenţie, exprimate în termeni tehnici, economici şi financiari de către investitori."6. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) După încheierea selecţiei scrisorilor de intenţie exprimate, autoritatea publică încheie cu fiecare dintre investitorii care îndeplinesc condiţiile conţinute în anunţul publicat, în conformitate cu prevederile art. 4, câte un acord de proiect, în termen de 15 zile............................................................... (3) Pentru negocierea condiţiilor de realizare a proiectului de parteneriat public-privat, pe baza clauzelor acordului de proiect şi a studiului de prefezabilitate, autoritatea publică numeşte prin ordin sau decizie, după caz, una sau mai multe comisii de specialişti care să analizeze toate aspectele generale economico-financiare şi juridice ale proiectului. (4) Comisia numita conform alin. (3) va prezenta autorităţii publice rezultatele negocierii condiţiilor de realizare a proiectului şi propunerile de continuare a negocierii cu investitorii selecţionaţi pe baza studiului de fezabilitate."7. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"Contractul de parteneriat public-privat"8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Pe baza conţinutului studiului de fezabilitate şi a rezultatelor negocierilor purtate în conformitate cu prevederile art. 6, autoritatea publică va continua negocierile cu investitorii. În urma acestei negocieri, autoritatea publică emite o decizie cuprinzând lista investitorilor ierarhizati pe criteriul celei mai bune oferte în termeni tehnicoeconomici şi financiari. Decizia se comunică în scris, simultan, tuturor investitorilor participanţi la selecţie. (2) Împotriva deciziei menţionate la alin. (1) orice investitor poate depune la autoritatea publică o contestaţie scrisă, în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării deciziei. (3) Autoritatea publică este obligată sa analizeze toate contestaţiile depuse în termen şi sa transmită fiecărui contestatar un răspuns în scris în termen de 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. (4) La finalizarea procedurii de depunere şi rezolvare a contestaţiilor, autoritatea publică intră în negocierea finala a unui contract de parteneriat public-privat cu investitorul cel mai bine clasat. (5) În cazul în care negocierile cu primul clasat nu pot conduce la încheierea unui contract de parteneriat public-privat, autoritatea publică va începe negocierile, pe rând, cu următorii investitori selecţionaţi, în ordinea înscrierii pe lista investitorilor selecţionaţi, până la obţinerea unui rezultat favorabil. (6) Nefinalizarea unui contract de parteneriat public-privat cu nici unul dintre investitorii selecţionaţi obliga autoritatea publică la reluarea întregii proceduri. (7) În cazul în care părţile au decis continuarea proiectului, acestea vor proceda la pregătirea şi negocierea termenilor şi a clauzelor contractului de parteneriat public-privat. (8) Acordul părţilor privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere între părţi se include în conţinutul contractului în negociere."9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - În vederea elaborării şi negocierii contractului de parteneriat public-privat, autoritatea publică numeşte, conform art. 6 alin. (3)-(5), o comisie de negociere."10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Contractul de parteneriat public-privat în forma negociata este supus aprobării autorităţilor publice, potrivit competentelor şi atribuţiilor legale ale acestora."11. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, bunurile publice create în cadrul proiectului se transfera, cu titlu gratuit, autorităţii publice, în buna stare, exploatabile şi libere de orice sarcina sau obligaţie."12. Alineatele (1)-(3) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Delimitarea terenurilor, a culoarelor şi a amplasamentelor necesare pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat se realizează de către autoritatea publică, potrivit competentelor şi atribuţiilor legale, în baza documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii, a studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice. (2) Pentru proiectele de parteneriat public-privat, terenurile aflate în proprietatea privată a judeţului, municipiului, oraşului sau comunei ori a persoanelor fizice sau juridice se expropriaza potrivit Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică şi intră în proprietatea publică a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, după caz. (3) Terenurile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale pe care se executa proiecte de parteneriat public-privat, inclusiv cele destinate amplasarii instalaţiilor, clădirilor şi dotărilor aferente, şi terenurile expropriate potrivit prevederilor alin. (2) trec gratuit în administrarea companiei de proiect, prin hotărâre a Guvernului sau a autorităţii administraţiei publice locale, după caz".13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe autoritatea publică centrala va elabora norme metodologice cu privire la tipurile de proiecte de parteneriat public-privat, modalitatea de definire a proiectelor, forma şi conţinutul studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate, stabilirea criteriilor de analiza a eligibilităţii investitorilor, metodologia de calcul al costurilor de proiect şi al costului comparativ de referinţa, forma şi conţinutul acordului şi ale contractului de proiect, precum şi definirea matricei de repartiţie a riscurilor de proiect, care vor fi aprobate prin hotărâri ale Guvernului." Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, modificată şi completată prin prezenta lege, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) a partidelor politice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 14 iulie 2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 85 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 2 aprilie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 150 din 1 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 83/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice
 • LEGE nr. 171 din 16 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite
 • LEGE nr. 572 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 244 din 10 iunie 2003 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 151 din 9 mai 2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 20 noiembrie 2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 64 din 18 aprilie 2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 274 din 11 noiembrie 2015 privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului
 • LEGE nr. 423 din 20 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 16 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 224 din 31 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • LEGE nr. 511 din 29 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi
 • LEGE nr. 226 din 30 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 268/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 429 din 25 octombrie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migraţiei şi în probleme de azil, semnat la Bucureşti la 24 iunie 2004
 • LEGE nr. 443 din 27 noiembrie 2006 privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile
 • LEGE nr. 25 din 9 martie 2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • LEGE nr. 35 din 1 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 299 din 7 decembrie 2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varşovia la 25 mai 2018
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 19 mai 2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
 • LEGE nr. 506 din 4 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 344 din 6 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 22 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 365 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003
 • LEGE nr. 40 din 19 decembrie 1975 privind creşterea şi ameliorarea animalelor
 • LEGE nr. 263 din 20 decembrie 2017 pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 181 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 28 martie 2002 privind încetarea aplicabilităţii unor facilităţi
 • LEGE nr. 250 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 279 din 17 octombrie 2007 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică
 • LEGE nr. 222 din 31 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 294 din 28 iunie 2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 287 din 14 decembrie 2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020