Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 503 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002 -
LEGE nr. 503 din 11 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticoruptie Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 3 alineatul (1), literele b) şi e) vor avea următorul cuprins:"b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţiile procurorului de către ofiţerii de poliţie judiciară aflaţi sub autoritatea exclusiva a procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie;.............................................................. e) elaborarea raportului anual privind activitatea Parchetului Naţional Anticoruptie şi prezentarea acestuia în faţa Parlamentului, nu mai târziu de primul trimestru al anului viitor."2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) La nivel central Parchetul Naţional Anticoruptie se organizează în secţii conduse de procurori şefi de secţie, şi anume: a) secţia de combatere a corupţiei; b) secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. (2) În cadrul secţiilor se pot organiza servicii şi birouri, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, la propunerea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie."3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie este numit pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului, şi este eliberat din funcţie de Preşedintele României, pe baza propunerii Consiliului Superior al Magistraturii, la recomandarea ministrului justiţiei. În cazul numirii ministrul justiţiei va inainta către Consiliul Superior al Magistraturii una sau mai multe recomandări."4. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Pentru a fi numiţi în Parchetul Naţional Anticoruptie procurorii trebuie să aibă calităţi şi rezultate profesionale deosebite în combaterea infracţiunilor de corupţie."5. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:"(2) Ofiţerii de poliţie judiciară îşi desfăşoară activitatea numai în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, sub autoritatea exclusiva a procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie. (3) Ofiţerii de poliţie judiciară efectuează actele de cercetare penală sub directa conducere, supraveghere şi controlul nemijlocit al procurorilor din Parchetul Naţional Anticoruptie, cu excepţia actelor care sunt de competenţa exclusiva a procurorului."6. La articolul 13 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) de către deputaţi, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat şi asimilaţii acestora, judecătorii Curţii Supreme de Justiţie, ai Curţii Constituţionale, preşedintele Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului, consilierii prezidentiali şi consilierii de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, membrii, judecătorii, procurorii şi controlorii financiari ai Curţii de Conturi, guvernatorul şi viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedintele Consiliului Concurentei, ceilalţi magistraţi, ofiţeri superiori, amirali, generali, maresali şi politisti cu grade echivalente, preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti, primării sectoarelor municipiului Bucureşti şi primării municipiilor reşedinţa de judeţ, prefecţi, subprefecţi, persoane cu funcţii de conducere şi de control în cadrul autorităţilor publice centrale, notarii publici, lichidatorii judiciari, comisarii Gărzii Financiare, membrii consiliilor de administraţie şi persoane care deţin funcţii de conducere de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes naţional, al companiilor şi societăţilor naţionale, al băncilor şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar, instituţiilor publice care au atribuţii în procesul de privatizare şi al unităţilor centrale financiar-bancare."7. Alineatul (4) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(4) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor, la cererea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziţie datele şi informaţiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate."8. La articolul 16 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicaţiilor;"9. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) După începerea urmăririi penale secretul bancar şi cel profesional, cu excepţia secretului profesional al avocatului, nu sunt opozabile procurorilor Parchetului Naţional Anticoruptie. Datele şi informaţiile solicitate de procuror se comunică la cererea scrisă a acestuia."10. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Dispoziţiile din Codul de procedură penală, dispoziţiile procedurale din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, se aplică în mod corespunzător şi în cauzele de competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie."11. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - În temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se instituie funcţia de procuror de legătură la nivelul Parchetului Naţional Anticoruptie, care să asigure consultarea reciprocă în cazul infracţiunilor privitoare la corupţie cu procurori de legătură care funcţionează în alte state, în scopul coordonării acţiunilor acestora în cursul urmăririi penale."12. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - În vederea schimbului de date şi de informaţii cu privire la investigarea şi urmărirea infracţiunilor de competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie se constituie un birou de legătură cu instituţii similare din alte state."13. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Până la data de 1 septembrie 2002 procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie va adopta prin ordin regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA──────────────

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 10 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 11/1989 privind reglementarea vinzarilor de mărfuri către întreprinderi, instituţii, organizaţii cooperatiste şi obşteşti cu plata prin virament, prin unităţile de desfacere ale comerţului de stat şi cooperatist
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 8 decembrie 1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 649 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor
 • LEGE nr. 153 din 11 octombrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1999 pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Marii Negre (C.E.M.N.) de colaborare în intervenţia şi răspunsul de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 274 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor
 • LEGE nr. 168 din 10 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 258 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 30 din 15 noiembrie 1990 privind angajarea salariaţilor în funcţie de competenţa
 • LEGE nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit
 • CODUL MUNCII din 1950 (LEGE nr. 3 din 30 mai 1950)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 123 din 2 aprilie 2001 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 319 din 20 decembrie 2018 privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti
 • LEGE nr. 155 din 26 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor convenţii adoptate de Organizaţia Internaţionala a Muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 159 din 22 iunie 2015 privind declararea satului Bicaci, aparţinând comunei Gepiu, judeţul Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste
 • LEGE nr. 222 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 9 octombrie 1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 132 din 21 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 131 din 8 octombrie 2014 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 209 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2000 privind stingerea unei părţi din datoria Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 15 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 84 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 73 din 3 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1999 pentru aprobarea Rezoluţiei nr. 53/2 din 30 ianuarie 1998, adoptată la Washington de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, privind majorarea cotelor membrilor fondului - cea de-a 11-a revizuire generală
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 166 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 octombrie 2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 592 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/1998 pentru modificarea art. 47 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 287 din 28 decembrie 2010 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016 privind parteneriatul public-privat
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 318 din 8 iulie 2003 energiei electrice
 • LEGE nr. 37 din 2 martie 2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020