Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 480 din 9 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Bioterra" din Bucureşti
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iulie 2002 -
LEGE nr. 480 din 9 iulie 2002privind înfiinţarea Universitatii "Bioterra" din Bucureşti Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iulie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se înfiinţează Universitatea "Bioterra" din Bucureşti ca instituţie de învăţământ superior, persoana juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Garlei nr. 81, sectorul 1. Articolul 2Universitatea "Bioterra" din Bucureşti se înfiinţează cu următoarea facultate şi specializare acreditate: Facultatea de Management Agroturistic, specializarea inginerie şi management agroturistic, cu predare în limba română. Articolul 3După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura Universitatii "Bioterra" din Bucureşti intra şi facultăţile, colegiile şi specializările, altele decât cea menţionată la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii. Articolul 4Personalul didactic şi nedidactic din instituţia care a fost autorizata sa funcţioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la instituţia nou-înfiinţată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 5 (1) Universitatea înfiinţată dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Patrimoniul prevăzut în anexa este proprietatea Universitatii "Bioterra" din Bucureşti prin efectul legii. Articolul 6Patrimoniul Universitatii "Bioterra" din Bucureşti va rămâne şi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naţional de învăţământ. În cazul nerespectării acestei prevederi Ministerul Educaţiei şi Cercetării va propune încetarea activităţii de învăţământ şi desfiinţarea prin lege a universitatii. Articolul 7Cheltuielile privind funcţionarea Universitatii "Bioterra" din Bucureşti se suporta din veniturile proprii dobândite în condiţiile legii, precum şi din alte surse legale. Articolul 8Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior instituţia prevăzută la art. 1 este special monitorizata pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care se aproba prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA Anexă                                PATRIMONIUL                   Universitatii "Bioterra" din Bucureşti    În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul Universitatii    "Bioterra" din Bucureşti este constituit din:
           
  DenumireaAdresaValoarea  - milioane lei -Titlul în baza căruia este deţinut
  I.Bunuri imobile   46.949,3  
  A.Clădiri   43.734,8  
  A.1. Spaţiu de învăţământMunicipiul Bucureşti, Str. Gârlei nr. 81, sectorul 12.015,0Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.880/1997; autorizaţie de construcţie nr. 13/G/13.891/1998
  A.2. Spaţiu de învăţământMunicipiul Bucureşti, Str. Gârlei nr. 196, sectorul 118.421,0Contract de vânzare-cumpărare nr. 628/1999; autorizaţie de construcţie nr. 34/G/13.891/2000
  A.3. SecretariatMunicipiul Bucureşti, Str. Gârlei nr. 61, sectorul 15.536,8Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.752/2001; autorizaţie de construcţie nr. 18/G/8.897/1999
  A.4. RectoratMunicipiul Bucureşti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 97, sectorul 12.640,0Contract de vânzare-cumpărare nr. 60/2000
  A.5. Cămin studenţescMunicipiul Bucureşti, Str. Şaradei nr. 12, sectorul 1485,0Contract de schimb cu încheiere de autentificare nr. 26.128/1995
  A.6. Cămin studenţescBucureşti, Str. Nuvelei nr. 108, sectorul 1340,0Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.976/1996
  A.7. Centru de practică şi microproducţie BăneasaComuna Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 32, judeţul Ilfov6.300,0Contract de vânzare-cumpărare nr. 273/2000
  A.8. Centru de practicăOraşul Buşteni, Str. Căprioarei nr. 43, judeţul Prahova600,0Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.871/1998
  A.9. Casă de odihnă şi creaţie pentru studenţi şi cadre didacticeOraşul Predeal, str. Trei Brazi, judeţul Braşov4.000,0Contract de vânzare-cumpărare nr. 419/1997; autorizaţie de construcţie nr. 206/2000
  A.10. Centru de practică, cercetare şi microproducţieComuna Mavrodin, judeţul Teleorman2.847,0Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.737/1999; document de vânzare-cumpărare nr. 7/23/2001
  A.11. Spaţiu de învăţământMunicipiul Drăgăşani, str. Decebal nr. 32, judeţul Vâlcea550,0Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.820/2000
  B.Terenuri   3.214,5  
  B.1.Municipiul Bucureşti, Str. Gârlei nr. 81, sectorul 1847,5Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.880/1997
  B.2.Municipiul Bucureşti, Str. Gârlei nr. 196, sectorul 1400,0Contract de vânzare-cumpărare nr. 378/1999
  B.3.Municipiul Bucureşti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 97, sectorul 11.522,0Contract de vânzare-cumpărare nr. 60/2000
  B.4.Oraşul Predeal, str. Trei Brazi, judeţul Braşov105,0Contract de vânzare-cumpărare nr. 419/1997
  B.5.Oraşul Buşteni, Str. Căprioarei nr. 43, judeţul Prahova240,0Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.871/1998
  B.6.Municipiul Drăgăşani, str. Decebal nr. 32, judeţul Vâlcea100,0Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.819/2000
  II.Bunuri mobile   6.452,3  
  A.Tehnică de calcul   537,5Achiziţie prin facturi
  B.Aparatură de laborator, analize chimice   794,2Achiziţie prin facturi
  C.Aparatură optică   437,2Achiziţie prin facturi
  D.Aparatură audio-video   16,3Achiziţie prin facturi
  E.Mobilier   870,7Achiziţie prin facturi
  F.Instalaţii termice   168,5Achiziţie prin facturi
  G.Echipament tehnologic   1.568,5Achiziţie prin facturi
  H.Mijloace de transport   1.123,0Achiziţie prin facturi şi contracte de vânzare-cumpărare
  I.Fond de carte   800,0Achiziţie prin facturi
  J.Diverse (inventar gospodăresc)   136,4Achiziţie prin facturi
  III.Imobilizări financiare   2.660,4  
  Depozite bancare   2.660,4Sume provenite din taxe şcolare Contracte bancare B.C.R. la 31 decembrie 2001
  IV.Active circulante   158,6  
  Disponibilităţi   158,6Extras de cont la 31 decembrie 2001
NOTĂ:Prezenta anexa are la baza protocolul de predare-preluare a patrimoniului dintre Fundaţia Universitară "Bioterra" Bucureşti şi Universitatea "Bioterra" din Bucureşti care se înfiinţează prin lege.Actele legalizate la notariat, în original, se afla la dosarul Legii privind înfiinţarea Universitatii "Bioterra" din Bucureşti, de la Camera Deputaţilor.------------

Noutăți

 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 235 din 6 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 181 din 9 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • LEGE nr. 1 din 4 ianuarie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 307 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăţilor naţionale şi a celorlalte societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 iunie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 97 din 2 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/1999 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de uz fitosanitar
 • LEGE nr. 546 din 14 octombrie 2002 (*republicată*) privind graţierea şi procedura acordării graţierii*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 43 din 30 iunie 1994 pentru aderarea României la Acordul general asupra privilegiilor şi imunităţilor Consiliului Europei, precum şi la Protocoalele adiţionale nr. 1, 2, 4 şi 5
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) a cetăţeniei române
 • LEGE nr. 74 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 3 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
 • LEGE nr. 27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distribuţia de asigurări
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 107 din 18 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
 • LEGE nr. 212 din 24 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă
 • LEGE nr. 31 din 20 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 54/1997 privind modificarea art. 63 alin. (4) din Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 7 aprilie 2005 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 iunie 2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii
 • LEGE nr. 48 din 7 iulie 1993 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Albania, semnată la Bucureşti la 31 iulie 1992
 • LEGE nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 29 aprilie 2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 180 din 11 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 169 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2000 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor din România pentru finanţarea Proiectului de construcţie şi reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 şi la Bucureşti la 19 noiembrie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 30 aprilie 2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaraţiilor de venit pe anul 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
 • LEGE nr. 269 din 7 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
 • LEGE nr. 761 din 29 decembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 131/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
 • LEGE nr. 192 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • LEGE nr. 174 din 6 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 14 iulie 2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Spiridon" Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter
 • LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 privind protecţia animalelor
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 81 din 12 iulie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de împrumutat, şi Banca Naţionala a României, în calitate de agent al împrumutatului, pe de o parte, şi AB Svensk Exportkredit-Suedia, în calitate de împrumutător, pe de altă parte, garantat de Regatul Suediei, reprezentat prin Riksgaldskontoret, semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 1996
 • LEGE nr. 375 din 28 decembrie 2007 pentru înfiinţarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor
 • LEGE nr. 153 din 11 octombrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1999 pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Marii Negre (C.E.M.N.) de colaborare în intervenţia şi răspunsul de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 119 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
 • LEGE nr. 226 din 4 decembrie 1998 pentru completarea art. 39 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 171 din 10 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021