Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 440 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 11 iulie 2002 -
LEGE nr. 440 din 27 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 11 iulie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 95 din 30 august 1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, emisă în temeiul art. 1 lit. G pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se instituie sistemul de verificare şi de atestare a calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, indiferent de forma de proprietate sau de destinaţie, în scopul protejării vieţii oamenilor, al preintampinarii de pierderi materiale şi al protecţiei mediului înconjurător.În sensul prevederilor prezentei ordonanţe, prin dotări tehnologice industriale se înţelege orice utilaj, echipament, instalatie tehnologică industriala sau componente ale unei linii tehnologice autorizate sa funcţioneze sau care urmează să fie autorizate."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Prin lucrări de montaj al dotărilor tehnologice industriale se înţelege totalitatea operaţiunilor ce se realizează în vederea instalării dotărilor respective pe liniile tehnologice pentru punerea în funcţiune, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii, de modernizare, de reabilitare, de transformare, de consolidare şi/sau de reparare a acestora."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Calitatea lucrărilor de montaj pentru orice dotare tehnologică industriala este rezultanta totalităţii performantelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durata de funcţionare, a exigenţelor utilizatorilor din domeniul activităţilor industriale, exprimate în conformitate cu prevederile cărţii şi/sau documentaţiei tehnice a dotării respective."5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Sistemul de verificare şi atestare a calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale va urmări respectarea cerinţelor din proiectele de montaj referitoare la: a) rezistenta şi stabilitatea la solicitarile statice şi dinamice, păstrarea parametrilor proiectati la temperaturile şi presiunile de exploatare, precum şi rezistenta la agenţii chimici pe întreaga durata de funcţionare; b) siguranţa în exploatare, rezistenta la foc şi explozii şi riscuri tehnologice industriale minime; c) încadrarea în normele de igiena şi sănătate pentru evitarea bolilor profesionale şi protecţie a mediului şi ergonomie; d) izolarea termica, hidrofuga, eficienta energetica şi protecţia împotriva zgomotelor şi a transmiterii vibratiilor."6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Obligaţia respectării cerinţelor precizate la art. 4 privind lucrările de montaj revine factorilor implicaţi în conceperea, realizarea, furnizarea şi repararea dotărilor tehnologice industriale respective. Factorii implicaţi sunt: furnizorii, proiectantii, fabricantii de dotări tehnologice industriale, executanţii lucrărilor de montaj sau reparaţii, după caz, precum şi autorităţile responsabile, conform prezentei ordonanţe, de verificarea cerinţelor menţionate la art. 4."7. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Sistemul de verificare şi de atestare a calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale"8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Sistemul de verificare şi de atestare a calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale cuprinde: a) reglementările tehnice pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale; b) calitatea subansamblurilor, pieselor, materialelor, utilajelor şi procedeelor folosite la realizarea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale; c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee utilizate la lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale; d) verificarea proiectelor de montaj, a execuţiei acestora, expertizarea proiectelor şi a lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale; e) monitorizarea, supravegherea şi asigurarea calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale; f) responsabilităţile laboratoarelor de analize şi încercări privind activitatea de montaj al dotărilor tehnologice industriale; g) determinări metrologice pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale; h) recepţia lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale; i) comportarea în exploatare a dotărilor tehnologice industriale; j) controlul calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale."9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Verificarea calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale se realizează de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) pentru categoriile de dotări tehnologice industriale aflate sub controlul acesteia.Verificarea calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, altele decât cele de la alin. 1, se realizează de către specialişti ai Inspectoratului de verificare şi atestare a calităţii lucrărilor de montaj, unitate cu activitate distinctă în cadrul ISCIR, înfiinţată prin hotărâre a Guvernului.Verificarea calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale prevăzute la alin. 1 şi 2 se poate executa şi de către specialişti atestaţi de unităţile respective din cadrul ISCIR."10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Specialiştii verificatori de proiecte privind executarea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale răspund în mod solidar cu proiectantul pentru neîndeplinirea prin proiect a cerinţelor prevăzute la art. 4 şi a prevederilor art. 7."11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Verificarea proiectelor de execuţie a lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale se realizează de către specialişti verificatori de proiecte, atestaţi în condiţiile legii, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor respective.Se interzice utilizarea de proiecte de execuţie a lucrărilor de montaj neverificate conform prevederilor alin. 1.Atestarea verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de montaj, precum şi a experţilor în lucrări de montaj se realizează conform normelor aprobate de ministrul industriei şi resurselor şi reglementărilor în vigoare."12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Ministerul Industriei şi Resurselor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, îndeplineşte funcţia de autoritate de stat în domeniile specifice activităţilor industriale, inclusiv al exigenţelor privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale."13. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"Obligaţii"14. Literele a), b), e) şi f) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:"a) să asigure întocmirea proiectelor de execuţie, cu respectarea tuturor reglementărilor tehnice în vigoare şi a clauzelor contractuale; b) sa elaboreze instrucţiunile tehnice privind execuţia lucrărilor de montaj, precum şi pe cele referitoare la exploatarea, întreţinerea şi repararea dotărilor tehnologice industriale montate;....................................................................... e) sa supună verificării de către specialiştii verificatori proiectele de lucrări de montaj elaborate; f) sa participe la lucrările de recepţie pe fiecare faza de recepţie, după caz, şi la punerea în funcţiune."15. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Executantul lucrărilor de montaj este responsabil de calitatea execuţiei acestor lucrări, care trebuie să fie realizate conform documentaţiei elaborate de proiectant şi verificate potrivit prevederilor art. 4.Soluţionarea neconformitatilor apărute la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale nu se poate realiza decât cu aprobarea proiectantului şi cu avizul investitorului sau, după caz, al proprietarului şi beneficiarului.Remedierea defectelor datorate execuţiei lucrărilor de montaj se face de către executantul lucrării pe cheltuiala proprie, indiferent dacă acestea apar în timpul executării lucrărilor sau în perioada de garanţie a dotării tehnologice industriale.Executantul participa la activităţile privind recepţia dotărilor tehnologice industriale.În momentul prezentării ofertei de execuţie a lucrărilor de montaj executantul va transmite investitorului sau beneficiarului, după caz, copii de pe actele ce atesta capabilitatea tehnica de a efectua lucrările de montaj specifice. Atestarea se face după norme aprobate prin ordin al ministrului industriei şi resurselor."16. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Executantul lucrărilor de montaj va utiliza pentru acestea materiile prime, materialele, piesele, subansamblurile şi produsele industriale necesare numai pe baza certificatelor de calitate emise de un organism de certificare acreditat sau a buletinelor de încercări, eliberate de laboratoare de încercări acreditate în condiţiile legii."17. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Recepţia lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale este în sarcina beneficiarului. Prin decizie a conducătorului unităţii beneficiare se va desemna pentru recepţie o comisie formată din: a) conducătorul unităţii beneficiare; b) responsabilul cu calitatea din cadrul unităţii beneficiare; c) reprezentantul autorităţii publice cu responsabilităţi în urmărirea respectării cerinţelor menţionate la art. 4.În cazul achiziţiilor publice, din comisia de recepţie este obligatoriu să facă parte şi reprezentantul ordonatorului principal de credite.La lucrările comisiei de recepţie participa, în mod obligatoriu, proiectantul şi executantul lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale."18. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiune, şi se sancţionează cu amendă:de la 40.000.000 lei la 200.000.000 lei pentru: a) execuţia de lucrări de montaj sau reparare, după caz, a dotărilor tehnologice industriale fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate conform prevederilor legale; b) realizarea, în cadrul operaţiunilor de montaj, de modificări sau transformări la dotările tehnologice industriale, fără aprobarea şi verificarea prealabilă a proiectantului; c) angajarea de către beneficiar a unui executant de lucrări de montaj de dotări tehnologice industriale, al cărui atestat al capabilităţii tehnice nu este valabil; d) nerespectarea prevederilor art. 14;de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru: a) utilizarea de proiecte care pot afecta calitatea lucrărilor de montaj sau reparare, după caz, sau nivelul de calitate a dotărilor tehnologice industriale corespunzător cerinţelor; sancţiunea se aplică proiectantului şi verificatorului de proiecte; b) nerespectarea de către proiectanţi a obligaţiilor prevăzute la art. 12; c) nerespectarea condiţiilor privind recepţia lucrărilor de montaj sau reparare, după caz, a dotărilor tehnologice industriale de către beneficiar; d) neîndeplinirea obligaţiei proiectantului de a stabili în termen soluţii corespunzătoare pentru remedierea defectelor de proiectare sesizate."19. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 16 şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor, desemnate prin ordin al ministrului, şi dintre persoanele împuternicite din cadrul unităţilor respective ale ISCIR."20. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Pentru obiectivele cu caracter secret, aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului de Informaţii Externe sau Serviciului Roman de Informaţii, constatarea contravenţiilor şi sancţionarea acestora se fac de către organele proprii ale acestor organisme, abilitate în acest sens."21. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Ministerul Industriei şi Resurselor va elabora în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe norme metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale, precum şi alte norme, conform prevederilor prezentei ordonanţe." Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIU------------

Noutăți

 • LEGE nr. 332 din 17 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
 • LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 • LEGE nr. 265 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 142 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 72 din 22 aprilie 2019 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020), semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2018
 • LEGE nr. 206 din 23 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Naţional "George Enescu" din Bucureşti în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 239 din 31 octombrie 2008 privind modificarea art. 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 130 din 16 septembrie 1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 320 din 26 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • LEGE nr. 61 din 31 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 9 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 373 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţa a navelor din patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Alma prin reorganizarea comunei Aţel, judeţul Sibiu
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 octombrie 2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 39 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 765/1968 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea garzilor patriotice
 • LEGE nr. 68 din 22 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • LEGE nr. 484 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 450 din 1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Ottawa la 8 aprilie 2004
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 241 din 14 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • LEGE nr. 162 din 1 august 2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990
 • LEGE nr. 131 din 29 decembrie 1995 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 58 din 30 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012
 • LEGE nr. 283 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 117 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor acţiuni deţinute de Societatea Comercială "Electrica" - S.A.
 • LEGE nr. 336 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 12 din 8 ianuarie 1930 pentru ratificarea Tratatului de Arbitraj între România şi Statele Unite ale Americii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pentru modificarea art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 3 iunie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 62 din 30 iunie 1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 369 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 13 iunie 2002 privind trecerea unor instituţii de cultura în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 martie 2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 342 din 12 iulie 2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 132 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 6 din 8 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021