Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 10 iulie 2002 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 10 iulie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Consiliul Suprem de Apărare a Tarii este autoritatea administrativă autonomă investită, potrivit Constituţiei, cu organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor care privesc apărarea tarii şi siguranţa naţionala. Articolul 2Activitatea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii este supusă examinării şi verificării parlamentare. Anual, nu mai târziu de primul trimestru al anului următor, precum şi la cererea comisiilor permanente de specialitate ale Parlamentului sau ori de câte ori se considera necesar, Consiliul Suprem de Apărare a Tarii prezintă, în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului, rapoarte asupra activităţii desfăşurate. Articolul 3În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul Suprem de Apărare a Tarii emite hotărâri, potrivit legii, care sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice la care se referă. Acestea răspund, în condiţiile legii, de măsurile luate pentru punerea lor în aplicare. Capitolul 2 Atribuţii Articolul 4Consiliul Suprem de Apărare a Tarii are următoarele atribuţii: a) analizează şi/sau propune, potrivit legii, promovarea:1. strategiei de securitate naţionala a României;2. strategiei militare a României;3. strategiilor de ordine publică şi siguranţa naţionala ale României, în raport cu răspunderile instituţiilor abilitate;4. datelor, informărilor şi evaluărilor furnizate de serviciile de informaţii şi de celelalte structuri cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale; b) la solicitarea Preşedintelui României, analizează şi propune măsuri pentru:1. instituirea stării de asediu sau a stării de urgenta în întreaga ţara ori în unele localităţi;2. declararea mobilizării parţiale sau generale a forţelor armate;3. respingerea agresiunii armate îndreptate împotriva tarii;4. declararea stării de război şi încetarea sa;5. iniţierea, suspendarea sau încetarea acţiunilor militare; c) propune spre aprobare:1. punerea în aplicare a planului de mobilizare a economiei naţionale şi a execuţiei bugetului de stat, pentru primul an de război;2. măsurile necesare pentru apărarea şi restabilirea ordinii constituţionale; d) avizează proiectele de acte normative iniţiate sau emise de Guvern privind:1. securitatea naţionala;2. organizarea generală a forţelor armate şi a celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale;3. organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii;4. pregătirea populaţiei, a economiei şi a teritoriului pentru apărare;5. propunerile de buget ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale;6. alocaţiile bugetare destinate ministerelor şi serviciilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;7. condiţiile de intrare, trecere sau stationare pe teritoriul României a trupelor străine;8. numirea în funcţiile prevăzute în statele de organizare cu grad de general-locotenent, viceamiral, similare şi superioare acestora; e) supune spre aprobare comandantului forţelor armate planurile de întrebuinţare a forţelor pe timp de pace, în situaţii de criza şi la război; f) aproba:1. orientările de baza în domeniul relaţiilor internaţionale privind securitatea naţionala;2. proiectele tratatelor şi acordurilor internaţionale în domeniul securităţii naţionale sau cu incidente în acest domeniu;3. stabilirea de relaţii cu organisme similare din străinătate de către instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale;4. completarea structurilor militare cu efective, potrivit statelor de organizare în timp de pace;5. executarea alarmei de lupta pentru aducerea structurilor militare în starea care să le permită trecerea, la ordin, la îndeplinirea misiunilor de lupta;6. planurile de acţiune la declararea mobilizării şi la declararea stării de război;7. planurile de acţiune la instituirea stării de asediu şi a stării de urgenta;8. proiectul planului de mobilizare a economiei naţionale şi proiectul bugetului de stat, pentru primul an de război;9. planul verificării stadiului pregătirii populaţiei pentru apărare prin exercitii şi antrenamente de mobilizare;10. repartiţia numărului de recruti încorporaţi pe instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale;11. obiectivele de pregătire a teritoriului destinate asigurării nevoilor operationale ale forţelor sistemului naţional de apărare;12. nomenclatorul şi nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare;13. programele multianuale privind inzestrarea forţelor sistemului naţional de apărare;14. militarizarea, în condiţiile legii, a agenţilor economici a căror activitate este nemijlocit legată de asigurarea resurselor necesare apărării;15. planul comun de intervenţie a unităţilor Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne pentru limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul naţional;16. regimul reţelelor şi echipamentelor de telecomunicaţii speciale şi criteriile de repartizare a posturilor de abonat pentru utilizatorii acestor reţele;17. structura organizatorică şi atribuţiile Marelui Cartier General;18. înfiinţarea funcţiei de comandant militar subordonat Marelui Cartier General şi atribuţiile acestuia pentru asigurarea conducerii unitare pe timp de război;19. persoanele şi obiectivele care beneficiază de protecţia şi paza Serviciului de Protecţie şi Paza şi normele privind protecţia antiterorista a demnitarilor români şi străini, precum şi a altor persoane oficiale;20. rapoartele şi informarile prezentate de conducatori ai organelor administraţiei publice, referitoare la securitatea naţionala;21. planurile generale de căutare a informaţiilor prezentate de instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale;22. principalele direcţii de activitate şi măsurile generale necesare pentru înlăturarea amenintarilor la adresa siguranţei naţionale;23. structura organizatorică, efectivele şi regulamentele de funcţionare ale Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Paza;24. cheltuielile operative destinate realizării siguranţei naţionale;25. normele privind planificarea, evidenta, utilizarea, justificarea şi controlul cheltuielilor operative destinate realizării siguranţei naţionale pentru instituţiile cu atribuţii în acest domeniu;26. conturile anuale de execuţie bugetară a cheltuielilor operative destinate realizării siguranţei naţionale, ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, după aprobarea rapoartelor asupra activităţii desfăşurate de acestea;27. înfiinţarea, desfiinţarea, dislocarea şi redislocarea, în timp de pace, pe teritoriul naţional, a marilor unităţi militare de la esalonul brigada, inclusiv, în sus;28. propunerile de acordare a gradului de mareşal, de general, amiral şi similare; g) coordonează activitatea de integrare în structurile de securitate europene şi euroatlantice, monitorizează procesul de adaptare a forţelor armate la cerinţele NATO şi formulează recomandări, în concordanta cu standardele Aliantei; h) numeşte şi revoca în/din funcţii, în cazurile şi condiţiile stabilite de lege; i) exercita orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul apărării tarii şi al siguranţei naţionale. Capitolul 3 Organizare şi funcţionare Articolul 5 (1) Preşedintele României îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Tarii. (2) Primul-ministru al Guvernului României îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Tarii. (3) Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Tarii sunt: ministrul apărării naţionale, ministrul de interne, ministrul afacerilor externe, ministrul justiţiei, ministrul industriei şi resurselor, ministrul finanţelor publice, directorul Serviciului Roman de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe, şeful Statului Major General şi consilierul prezidential pentru securitate naţionala. (4) Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii este numit de Preşedintele României şi are rang de consilier de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale. Articolul 6 (1) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii se convoacă de preşedintele acestuia, trimestrial sau ori de câte ori este necesar. (2) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii poate fi convocat şi la iniţiativa a cel puţin o treime din numărul membrilor săi. (3) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii lucrează în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărâri prin consens. Articolul 7 (1) Şedinţele Consiliului Suprem de Apărare a Tarii au caracter secret. Şedinţele Consiliului Suprem de Apărare a Tarii sunt conduse de preşedintele acestuia, iar în absenta sa, de vicepreşedinte. (2) Ordinea de zi se stabileşte de preşedinte, cu consultarea vicepreşedintelui. (3) Propunerile ministerelor trebuie avizate de primul-ministru pentru a fi înscrise pe ordinea de zi. Articolul 8În situaţia în care un membru al Consiliului Suprem de Apărare a Tarii nu poate participa la şedinţa, el poate fi reprezentat, fără drept de vot, de inlocuitorul sau legal. Articolul 9La lucrările Consiliului Suprem de Apărare a Tarii pot participa ca invitaţi, cu aprobarea preşedintelui, reprezentanţi ai Parlamentului, administraţiei publice centrale şi locale, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai altor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, precum şi ai societăţii civile, persoane a căror prezenta este necesară în raport cu problemele aflate pe agenda de lucru. Articolul 10Consiliul Suprem de Apărare a Tarii îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de funcţionare aprobat prin hotărâre a acestuia. Articolul 11 (1) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii dispune de un secretariat care funcţionează în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, fiind coordonat de secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii. (2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea secretariatului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Tarii. Articolul 12 (1) Hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Tarii se semnează de preşedintele acestuia şi se comunică autorităţilor administraţiei publice şi instituţiilor publice la care se referă, integral sau în extras, cu excepţia celor pentru care se hotărăşte altfel. Hotărârile care au caracter de secret de stat se comunică cu respectarea prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate. (2) Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii poate transmite comunicate de presa, al căror conţinut este aprobat de consiliu. Articolul 13Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Tarii sunt răspunzători de respectarea hotărârilor adoptate de acesta. Capitolul 4 Dispoziţii finale Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeaşi dată Legea nr. 39/1990 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 13 decembrie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU---------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 21 martie 2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 26 aprilie 1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistenţa tehnică în valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 58 din 30 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 162 din 29 mai 1947 pentru reglementarea cetăţeniei unor categorii de locuitori
 • LEGE nr. 343 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 166 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2000 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 şi la Bucureşti la 19 noiembrie 1999
 • LEGE nr. 62 din 15 aprilie 2019 privind activitatea consulară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 114 din 15 iunie 2011 pentru ratificarea Convenţiei europene privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968 şi semnată de România la Strasbourg la 21 mai 2010
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • CODUL MUNCII din 1950 (LEGE nr. 3 din 30 mai 1950)
 • LEGE nr. 294 din 15 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 octombrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 384 din 28 septembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2004 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind Proiectul de finalizare a Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearelectrica Cernavodă 5 x 700 MWe", semnat la Luxembourg la 18 iunie 2004
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 228 din 6 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 10 decembrie 2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane
 • LEGE nr. 502 din 26 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2003 privind înfiinţarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
 • LEGE nr. 88 din 5 aprilie 2004 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 16 iunie 2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 noiembrie 2006 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente şi mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru semnarea acestuia
 • LEGE nr. 758 din 27 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 48 din 16 iulie 1991 pentru completarea şi modificarea unor dispoziţii legale privind înfierea
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 248 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 2 martie 2011 pentru modificarea şi completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 328 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
 • LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 182 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 274 din 4 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 167 din 29 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 146 din 30 septembrie 1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariaţii din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 307 din 30 decembrie 2008 privind asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale şi Cercetare (CEPSC)
 • LEGE nr. 201 din 24 decembrie 1999 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki la 27 octombrie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 158 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea compensaţiei de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru graul de panificaţie livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 18 iunie 2008 privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021