Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002 -
LEGE nr. 400 din 17 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102 din 27 iunie 2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 29 iunie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 2, alineatele (2) şi (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se face pentru diferenţa dintre suprafaţa primită de familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat. (3) În cazul în care în localitate nu exista suprafeţe de teren agricol, pentru a satisface integral cererile, în condiţiile prevăzute la alin. (2), reconstituirea dreptului de proprietate se va face, la propunerea comisiei locale, din suprafeţele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, oraşului sau municipiului, conform art. 49 din Legea nr. 18/1991, republicată, din terenul comunelor limitrofe pe raza cărora se afla terenul agricol solicitat, prin transfer de anexe cu validarea comisiei judeţene, precum şi prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile."2. La articolul I punctul 4, articolul 4^1 va avea următorul cuprins:"Art. 4^1. - Pentru terenurile proprietarilor deposedati, persoane fizice, pe care se afla bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, sere sau plantaţii de hamei în funcţiune la data aplicării prezentei legi, restituirea se face pe alt amplasament, dacă exista suprafeţe suficiente, sau se acordă despăgubiri în condiţiile legii."3. La articolul I punctul 7, alineatul (1^1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(1^1) La reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri: acte de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa agricolă de producţie, registrul agricol, evidentele cooperativei agricole de producţie, ale amenajamentelor silvice şi pastorale, precum şi alte înscrisuri, cu data certa din perioada respectiva."4. La articolul I punctul 9, alineatele (1) şi (4) ale articolului 6^1 vor avea următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) În situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de 2 solicitanţi, dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945-1959, iar cel de-al doilea este persoana care a fost improprietarita cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat în orice mod de cooperativa sau de stat, se va restitui în natura ambilor solicitanţi, în limita resurselor de teren existente........................................................... (4) Aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) nu poate afecta drepturile dobândite în condiţiile art. 2 alin. (2)."5. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Persoanelor fizice prevăzute la art. 37-39 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru diferenţa dintre suprafaţa primită şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat."6. La articolul I punctul 24, articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - În cazul în care pe suprafeţele de teren care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în condiţiile prezentei legi se afla investiţii functionale, contravaloarea acestor investiţii rămasă neamortizata se recuperează de la noii proprietari într-o perioadă de maximum 10 ani."7. La articolul I punctul 28, articolul 22^1 va avea următorul cuprins:"Art. 22^1. - Suprafeţele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama indiguirilor, desecarilor şi altor lucrări de îmbunătăţiri funciare, din terenurile fermelor de stat existente la data intrării în vigoare a Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apărării Naţionale rămân în domeniul public al statului şi nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate."8. La articolul I punctul 30, alineatul (1^1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(1^1) Structurile reprezentative ale unităţilor de cult, înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot dobândi în proprietate, prin constituire, suprafeţe agricole în limitele prevăzute la alin. (1), din terenurile disponibile ale consiliului local respectiv, după aplicarea prevederilor prezentei legi."9. La articolul I punctul 31, alineatul (4) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(4) Unităţilor de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, care nu au deţinut în proprietate terenuri agricole, li se atribuie, în folosinţă, suprafeţe de teren agricol până la 50 ha, dacă astfel de terenuri exista în rezerva comisiilor locale."10. La articolul I, punctul 36 se abroga.11. La articolul I, după punctul 37 se introduce punctul 37^1 cu următorul cuprins:"37^1. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:Art. 26. - (1) Foştilor membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, composesorate, obsti de moşneni în devălmăşie, obsti razesesti nedivizate, păduri graniceresti, păduri comunale provenite din păduri graniceresti şi alte forme asociative asimilate acestora, precum şi moştenitorilor lor, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza art. 46 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, li se va elibera un singur titlu de proprietate, cu menţiunea <>: <>, <>, <>, <>, alte asociaţii şi cu denumirea localităţii respective."12. La articolul I punctul 39, alineatul (2^3) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"(2^3) Suprafaţa restituită membrilor formelor asociative nu se cumulează cu suprafaţa dobandita conform prevederilor art. 24 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (1)."13. La articolul I, după punctul 39 se introduce punctul 39^1 cu următorul cuprins:"39^1. După alineatul (2^3) al articolului 26 se introduce alineatul (2^4) cu următorul cuprins:(2^4) Retrocedarea pădurilor comunale ce provin din păduri graniceresti se va realiza în cote egale către formele asociative ale foştilor graniceri şi comunelor, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate pădurile respective."14. La articolul I punctul 41, articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Administrarea şi gospodărirea terenurilor forestiere atribuite în condiţiile prezentei legi se fac în regim silvic, potrivit legii."15. La articolul I punctul 42, alineatele (1), (2), (8) şi (9) ale articolului 28 vor avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) În vederea administrării şi gospodăririi terenurilor forestiere prevăzute la art. 26, membrii formelor asociative de tip composesorat, obsti de moşneni, obsti de răzeşi, păduri graniceresti şi altele sau moştenitorii acestora se vor constitui într-o asociaţie autorizata de către judecătorie, potrivit legii. (2) În termen de 45 de zile de la data validării de către comisie, în condiţiile prezentei legi, a cererilor foştilor composesori, moşneni, răzeşi sau, după caz, ale moştenitorilor acestora, un comitet ales de adunarea membrilor formei asociative sau moştenitorii acestora cu majoritate simpla va solicita judecătoriei competente teritorial, pe baza certificării dreptului de proprietate sau de moştenire de către comisiile locale, autorizarea formelor asociative............................................................. (8) Membrii formelor asociative nu pot instraina propriile cote-părţi unor persoane din afară acestora. (9) Pe raza localităţilor în care se reconstituie forme asociative, după stabilirea suprafeţei totale cuvenite acestora, terenurile neatribuite rămân în proprietatea statului şi pot fi date în folosinţă consiliului local până la limita suprafeţei de 200 ha."16. La articolul I punctul 43, alineatele (2) şi (3) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:"(2) Centrele eparhiale, protoieriile, manastirile, schiturile, parohiile, filiile, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dobândesc, prin reconstituire, suprafeţe până la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparţin, recunoscut de lege, dacă acesta a avut în proprietate terenuri forestiere. (3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depăşi, cumulat, suprafaţa avută în proprietate de fondul bisericesc în judeţul în care s-a constituit protoieria, manastirea, schitul, parohia sau filia care depune cerere pentru reconstituire."17. La articolul I, după punctul 43 se introduce punctul 43^1 cu următorul cuprins:"43^1. După alineatul (3) al articolului 29 se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:(3^1) Structurile de cult prevăzute la alin. (2), care au avut în folosinţă sau în inzestrare terenuri cu destinaţie forestieră, dobândesc în proprietate suprafeţe până la limita de 30 ha din pădurile pe care le-au avut în administrare sau în inzestrare."18. La articolul I punctul 44, articolul 29^1 va avea următorul cuprins:"Art. 29^1. - (1) Pentru cazurile în care o persoană fizica sau juridică solicita cu înscrisuri reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafaţa de teren cu destinaţie agricolă pe care în prezent se afla vegetaţie forestieră cuprinsă în fondul forestier naţional, se va acorda, la cerere, teren agricol sau padure. (2) În situaţiile în care o persoană fizica sau juridică solicita cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafaţa de teren forestier pe care în prezent este teren cu destinaţie agricolă, se va acorda, la cerere, padure sau teren agricol. (3) În situaţiile în care suprafeţele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt insuficiente se vor acorda despăgubiri, în condiţiile legii. (4) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate în condiţiile alin. (1) şi (2) pădurile înfiinţate în cadrul perimetrelor de ameliorare."19. La articolul I punctul 45 se abroga.20. La articolul I punctul 48 va avea următorul cuprins:"48. Articolul 39 va avea următorul cuprins:Art. 39. - (1) Prevederile art. 26-28 se aplică în mod corespunzător şi în cazul pasunilor şi fanetelor ce au aparţinut formelor asociative care au deţinut astfel de terenuri. (2) Suprafeţele de păşuni şi fanete restituite formelor asociative se compun din cota-parte indiviză a membrilor asociaţi pe raza unui judeţ, dar nu mai mult de 10 ha de fiecare titular deposedat."21. La articolul II punctul 2, articolul 109 va avea următorul cuprins:"Art. 109. - (1) Fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene de aplicare a prezentei legi de a împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptăţite, precum şi eliberarea nejustificată a titlului de proprietate sau pe baza unor mărturii despre care a avut cunoştinţa ca fiind false constituie abuz în serviciu şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. (2) Prefectul, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului şi de preşedinte al comisiei judeţene, va decide sancţionarea primarilor care în exercitarea mandatului lor întârzie sau blocheaza în mod nejustificat aplicarea legii, mergand până la suspendarea acestora din funcţie."22. Articolul III va avea următorul cuprins:"Art. III. - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se vor reglementa modificările şi completările Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor."23. Articolul IV se abroga. Articolul 2Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se alineatelor şi articolelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUC-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 365 din 21 decembrie 2007 pentru modificarea art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 609 din 1 iulie 1941 pentru măsurile excepţionale aplicabile în timpul cât armata se află în stare de răsboiu
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 13 martie 2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 465 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2003 pentru suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 74 din 22 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european
 • LEGE nr. 188 din 15 iunie 2005 privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acţiuni din proprietatea privată a statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 174 din 13 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 27 iunie 2001 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 59 din 31 martie 2010 pentru modificarea art. 55 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 665 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
 • LEGE nr. 185 din 27 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/1999 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 8 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999
 • LEGE nr. 340 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Ruginoasa, judeţul Neamţ, prin reorganizarea comunei Dulceşti
 • LEGE nr. 659 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2002 privind revenirea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor a imobilului Corp A1-S - Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 4, judeţul Dolj, din patrimoniul Societăţii Comerciale "Editura Scrisul Românesc" - S.A.
 • LEGE nr. 395 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 32 din 14 mai 2004 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 159 din 30 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 13 iunie 2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 3 septembrie 2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
 • LEGE nr. 116 din 16 octombrie 1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul 1995-1996
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • LEGE nr. 87 din 20 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fata Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi regresul statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
 • LEGE nr. 220 din 27 iulie 2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 216 din 24 octombrie 2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acţiuni deţinute de stat la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanţa
 • LEGE nr. 182 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 411 din 26 iunie 2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 216 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Acordului de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind Fondul fiduciar susţinut de mai mulţi finanţatori pentru sprijinirea Deceniului de incluziune a romilor 2005-2015, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 2005
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 119 din 7 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poştale şi în regim de curierat rapid de către persoanele juridice
 • LEGE nr. 208 din 31 decembrie 1999 privind ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 26 mai 1999
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 8 din 17 februarie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 175 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei asupra cooperării dintre ţările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998
 • LEGE nr. 168 din 23 octombrie 1997 privind modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului penal
 • LEGE nr. 169 din 5 mai 2003 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 15 martie 2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
 • LEGE nr. 470 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Primăria Municipiului Bucureşti pentru Proiectul privind Staţia pentru tratarea apelor uzate Bucureşti-Glina, Faza A, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021