Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 411 din 26 iunie 2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 28 iunie 2002 -
LEGE nr. 411 din 26 iunie 2002privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 28 iunie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României, Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2002, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2002 sa emita ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Aderarea şi ratificarea unor acorduri şi înţelegeri internaţionale, cu excepţia tratatelor încheiate în numele României:1. ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiţii 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001;2. ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, referitor la Programul PHARE 2001 - RO 0102 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001;3. ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, referitor la Programul PHARE 2001 - RO 0103 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001;4. ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, referitor la Programul naţional PHARE 2001 (RO 0104 - RO 0109), semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001;5. ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, referitor la Programul orizontal în domeniul securităţii nucleare pentru 2001 pentru România - RO 0110, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2001;6. ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finanţare referitor la facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001 - RO 9915, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999;7. modificarea unor acte normative de ratificare a unor convenţii şi a altor înţelegeri internaţionale, încheiate de Guvern;8. aderarea la convenţii internaţionale şi ratificarea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale, altele decât cele prevăzute la pct. 1-6, care, potrivit Legii nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor, sunt în competenţa de aprobare a Guvernului.II. Crearea cadrului juridic necesar aplicării Programului de dezvoltare a economiei naţionale:1. reglementări privind rectificarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002, pe baza indicatorilor macroeconomici în semestrul I al anului 2002 şi a actelor normative adoptate în anul 2002, cu influente asupra cheltuielilor bugetare;2. modificarea şi completarea legislaţiei privind controlul fiscal din România, în vederea armonizării cu legislaţia în domeniu din ţările Uniunii Europene;3. modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vamuire;4. modificarea şi completarea cadrului legislativ privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare; organizarea şi funcţionarea societăţilor de credit ipotecar;5. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2002;6. perfecţionarea cadrului legislativ privind realizarea creanţelor bugetare;7. stabilirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare şi autorizare a funcţionarii comercianţilor;8. reglementarea unor aspecte economico-financiare la societăţile comerciale aflate în proces de privatizare;9. perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor, în vederea alinierii la legislaţia comunitara;10. măsuri privind amenajarea, conservarea şi dezvoltarea teritorială durabila, relansarea activităţii în domeniul construcţiilor; reglementări privind lucrările publice; modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;11. reglementări privind cooperatia agricolă;12. modificarea şi completarea cadrului legislativ privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari.III. Reglementări privind activitatea judiciară:1. reglementări privind regimul juridic al sancţiunilor închisorii contravenţionale şi prestării unei activităţi în folosul comunităţii;2. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat în România.IV. Administraţie publică centrala şi locală:1. reglementarea regimului juridic al producerii şi utilizării cardului electronic de identitate pentru cetăţeni;2. constituirea Băncii de Investiţii a Autorităţilor Locale (B.I.A.L.);3. organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica;4. organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public;5. stabilirea procedurii de atribuire şi schimbare de denumiri;6. stabilirea statutului-cadru al unităţii administrativ-teritoriale;7. reglementări pentru armonizarea deplina a dispoziţiilor din legislaţia interna privind publicitatea cu cea comunitara în materie;8. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege;9. stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.V. Munca şi solidaritate socială:1. modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;2. modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001;3. corelarea reglementărilor privind sporurile de salariu.VI. Educaţie şi cercetare:1. reglementări privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;2. reglementări privind statutul personalului de cercetaredezvoltare.VII. Protecţia copilului, sănătate şi familie:1. reglementări privind prevenirea şi declararea abandonului;2. organizarea, funcţionarea şi finanţarea Oficiului Roman pentru Adoptii;3. organizarea, funcţionarea şi finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului;4. reglementări privind drepturile şi obligaţiile copiilor aflaţi în îngrijirea statului la împlinirea vârstei de 18 ani;5. organizarea, funcţionarea şi finanţarea sistemului de protecţie a copilului;6. reglementări privind drepturile acordate copiilor şi tinerilor ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului în regim rezidential şi semirezidential, ale mamelor protejate în centre maternale, precum şi ale copiilor aflaţi în plasament sau încredinţare la asistenţi maternali profesionisti;7. măsuri pentru relansarea reformei sanitare, îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;8. reglementări privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor sanitare.VIII. Apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala:1. regimul de control al exporturilor şi importurilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare;2. regimul de control al interzicerii armelor chimice;3. corelarea dispoziţiilor legale privind sistemul de salarizare pentru personalul militar şi civil din instituţiile de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala. Articolul 2 (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Constituţia României ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Camerei Deputaţilor şi Senatului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2002. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. (2) Ordonanţele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate. Articolul 3 (1) În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate şi depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor. (2) Pentru evitarea paralelismelor în reglementare, prevederile preluate în ordonanţe se elimina de drept din cuprinsul proiectelor respective.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 132 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 iunie 2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 20 din 22 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Convenţia internaţionala privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), şi a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinţei părţilor la aceasta convenţie la Londra la 7 iulie 1995, precum şi a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluţii ale Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 269 din 15 mai 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2001 privind înfiinţarea Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 117 din 5 mai 2005 pentru completarea art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 144 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri
 • LEGE nr. 524 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • LEGE nr. 374 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • LEGE nr. 16 din 15 ianuarie 1949 pentru sancţionarea unor crime care primejduiesc securitatea Statului şi propăşirea economiei naţionale
 • LEGE nr. 81 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2005 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 69 din 14 aprilie 2017 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 376 din 19 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului
 • LEGE nr. 32 din 8 februarie 1930 pentru autorizarea primăriei municipiului Bucureşti sa vândă un teren asociaţiei "Casa Femeii"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 13 iunie 2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 8 mai 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind statutul Forţelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 şi 11 martie 2003
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 342 din 12 iulie 2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 iunie 2003 privind aprobarea achiziţionării de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federala Germania, precum şi a plăţii serviciului de transport al acesteia până în portul Constanţa
 • LEGE nr. 120 din 4 mai 2006 monumentelor de for public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 27 aprilie 2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 şi la Bucureşti la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • LEGE nr. 20 din 8 aprilie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 219 din 27 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 3 februarie 2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 19 aprilie 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 72 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 29 mai 2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 320 din 11 decembrie 2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 122 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 186 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 49 din 21 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
 • LEGE nr. 296 din 28 septembrie 2009 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 134 din 26 aprilie 2004 privind declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 136 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021