Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 398 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002 -
LEGE nr. 398 din 14 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 18 din 24 ianuarie 2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) apel de urgenta - orice chemare sau solicitare de ajutor, realizată prin mijloacele stabilite prin prezenta ordonanţă; b) furnizor de servicii - contractantul, persoana juridică, stabilit prin hotărâre a Guvernului, care va implementa în România Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta, în conformitate cu prevederile contractului de achiziţie publică; c) număr unic pentru apeluri de urgenta - 112; d) Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta - serviciile de dispecerizare şi de coordonare a intervenţiei, în caz de urgenta, a personalului specializat, pe teritoriul României; e) serviciile specializate de intervenţie - serviciile de intervenţie rapida ale poliţiei, pompierilor, ambulantei, precum şi altele stabilite prin hotărâre a Guvernului, care au obligaţia sa acţioneze în cazul apelurilor de urgenta."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În România operatorul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta este Serviciul de Telecomunicaţii Speciale."3. Articolul 3 se abroga.4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta funcţionează permanent."5. Literele b) şi c) ale alineatului (1) şi alineatul (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"b) analizează, directioneaza şi transmite operativ apelurile de urgenta serviciilor specializate de intervenţie, iar în funcţie de natura evenimentelor şi de consecinţele acestora, şi autorităţilor competente; c) transmite imediat, în cazul producerii dezastrelor, apelurile, datele şi informaţiile primite Secretariatului tehnic permanent de pe lângă Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor;................................................................. (2) Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta asigura, conform legii, receptionarea apelurilor de urgenta şi în limbile minorităţilor naţionale din unitatea administrativ-teritorială şi, după caz, în una dintre limbile de circulaţie internationala."6. Litera a) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"a) asigura permanent, prin dispeceratele proprii, preluarea apelurilor de urgenta transmise de dispeceratul pentru apeluri de urgenta;"7. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În România se introduce 112 ca număr unic pentru apeluri de urgenta în reţelele publice de telefonie. (2) Numărul unic pentru apeluri de urgenta va fi utilizat în paralel cu celelalte numere telefonice naţionale pentru anunţarea urgentelor, pentru o perioadă de 3 luni de la data finalizarii instalării Sistemului naţional unic pentru apelurile de urgenta."8. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va supraveghea ca toţi operatorii publici de telefonie fixa, care furnizează aceste servicii de comunicaţii, să asigure primirea şi retransmiterea apelului de urgenta de la orice post telefonic fix pe care îl operează, până la desfiinţarea circuitului telefonic respectiv. (2) În cuprinsul avizului de comunicare asupra datei de desfiinţare a circuitului telefonic, conform alin. (1), se va preciza în mod clar şi faptul ca de la data respectiva utilizatorul nu va mai beneficia de posibilitatea de a telefona la numărul unic pentru apeluri de urgenta."9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Operatorii publici de telefonie mobila, care furnizează aceste servicii de comunicaţii, au obligaţia să asigure primirea şi retransmiterea apelului de urgenta de la orice aparat telefonic pentru comunicaţii mobile, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv."10. După articolul 9 se introduce articolul 9^1 cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - Operatorii publici de telefonie existenţi la data finalizarii instalării Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta vor introduce în termen de 30 de zile de la această dată numărul unic pentru apeluri de urgenta."11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Operatorii publici de telefonie fixa sau mobila, care furnizează servicii de comunicaţii în România, au obligaţia de a pune la dispoziţie operatorului Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta, gratuit şi în timp util, toate numerele de telefon, numele şi adresele din bazele lor de date, actualizate lunar. (2) Operatorul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta este obligat să asigure confidenţialitatea şi securitatea bazelor de date puse la dispoziţia lui potrivit alin. (1), conform legilor în vigoare. (3) Furnizorul de servicii este obligat să asigure, conform legilor în vigoare, confidenţialitatea şi securitatea bazelor de date cu care intră în contact."12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Pentru finanţarea funcţionarii Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta şi în vederea recuperării investiţiilor efectuate de către furnizorul de servicii pentru implementarea Sistemului naţional pentru apeluri de urgenta se instituie un tarif care se colectează de către furnizorul de servicii de la operatorii publici de telefonie. (2) Cuantumul tarifului prevăzut la alin. (1) va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii. (3) Furnizorul de servicii suporta cheltuielile pentru acoperirea costurilor legate de realizarea comunicatiei dintre postul de la care se efectuează apelul de urgenta şi dispeceratul pentru apeluri de urgenta corespunzător, precum şi pentru cele legate de realizarea comunicatiei necesare între dispeceratul pentru apeluri de urgenta şi dispeceratele serviciilor specializate de poliţie, pompieri şi ambulanta. (4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va întocmi proiectul de norme metodologice privind colectarea fondurilor reprezentând sumele corespunzătoare tarifului prevăzut la alin. (1), pe care îl va supune spre aprobare Guvernului."13. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Toate persoanele juridice interesate în realizarea comunicatiei cu Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta au obligaţia de a solicita în scris avizul tehnic de compatibilitate a sistemelor proprii cu soluţia tehnica implementata la dispeceratul pentru apeluri de urgenta de către furnizorul de servicii."14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În gestionarea apelurilor de urgenta furnizorul de servicii poate încheia convenţii cu organizaţii neguvernamentale şi cu alte servicii comunitare, constituite ca persoane juridice, potrivit legii. (2) Persoanele juridice constituite conform alin. (1), interesate în realizarea comunicatiei cu Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta, suporta cheltuielile pentru acoperirea costurilor legate de realizarea comunicatiei între dispeceratele corespunzătoare de urgenta şi serviciile specializate în intervenţii din cadrul persoanelor juridice respective."15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Se interzice utilizarea numărului 112 în scopuri ce nu reprezintă apeluri de urgenta."16. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Constituie contravenţii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) apelarea abuzivă sau alertarea falsa a dispeceratului pentru apeluri de urgenta - cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei; b) nerespectarea de către operatorii publici de telefonie a obligaţiilor prevăzute la art. 8, 9, 9^1 şi 11 - cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; c) neîndeplinirea de către furnizorul de servicii a obligaţiilor privind securitatea şi confidenţialitatea bazelor de date, prevăzute la art. 11, dacă nu este săvârşită în astfel de condiţii încât sa constituie infracţiune - cu amendă de la 15.000.000 lei la 500.000.000 lei."17. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează de către autoritatea de supraveghere, în sensul Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, sau de către alte organe abilitate de lege, după caz."18. După articolul 18 se introduce articolul 19 cu următorul cuprins:"Art. 19. - Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 18 poate fi actualizat ţinându-se seama de indicele de inflaţie, prin hotărâre a Guvernului." Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU-------

Noutăți

 • LEGE nr. 55 din 19 martie 2012 (*republicată*) privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)*)
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
 • LEGE nr. 427 din 22 noiembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 278 din 26 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
 • LEGE nr. 52 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 47 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 85/2000 privind finanţarea drepturilor de personal cuvenite medicilor şi farmaciştilor stagiari sau rezidenţi şi personalului de cercetare din unităţile sanitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 410 din 18 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA din 29 iunie 1965 (*republicată*)
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • LEGE nr. 209 din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 385 din 30 septembrie 2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei
 • LEGE nr. 8 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 145 din 21 septembrie 2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 634 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 7 din 10 ianuarie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994
 • LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1991 *** Republicată privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • LEGE nr. 398 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Bosnia şi Herţegovina, semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
 • LEGE nr. 122 din 19 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
 • LEGE nr. 187 din 15 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 549 din 18 decembrie 2003 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre România şi Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la Bucureşti la 21 mai 2003, şi a Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 312 din 18 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 99 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deşeurilor şi subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea plumbului decuprat
 • LEGE nr. 132 din 11 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 20 noiembrie 2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul operaţional de ţară PHARE 1996, Programul naţional PHARE 1998, Programul naţional PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protecţiei sociale şi de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
 • LEGE nr. 73 din 4 mai 2000*) (*republicată*) privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 339 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Fântâna Mare, judeţul Suceava, prin reorganizarea comunei Vadu Moldovei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 129 din 20 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55 din 19 august 1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 247 din 12 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 289 din 5 august 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 643 din 16 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 30 august 2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 4 aprilie 2001 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2000
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020