Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 72 din 29 decembrie 1969 privind organizarea, planificarea şi executarea investiţiilor
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 154 din 29 decembrie 1969 -
LEGE nr. 72 din 29 decembrie 1969privind organizarea, planificarea şi executarea investiţiilor Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 154 din 29 decembrie 1969

EXPUNERE DE MOTIVEDezvoltarea economiei naţionale în ritmuri şi proporţii mereu crescînde impune realizarea unui volum din ce în ce mai mare de investiţii pentru construirea de noi mijloace fixe care să ducă la creşterea producţiei materiale şi la ridicarea în continuare a nivelului de trai al societăţii noastre.Realizarea amplului program de investiţii prevăzut în anii următori cere eforturi deosebite din partea întregului popor, fapt pentru care conducerea de partid şi de stat a atras atenţia în numeroase rinduri asupra necesităţii folosirii fondurilor de investiţii cu maximum de eficienta, precum şi asupra răspunderii ce revine tuturor factorilor care contribuie la îndeplinirea acestui program.În activitatea organelor şi organizaţiilor care contribuie la realizarea investiţiilor se manifesta unele neajunsuri, care duc la prelungirea duratei de executare a unor lucrări, la amînarea dării în exploatare a capacităţilor respective, la folosirea unor soluţii constructive şi tehnologice neeconomicoase, la executarea unor lucrări de calitate necorespunzătoare, precum şi la realizarea unei eficiente scăzute. Lipsurile se datoresc, în principal, insuficienţei fundamentari a unor investiţii propuse, nepregătirii din timp a lucrărilor - intirzieri în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, obţinerea şi tratarea ofertelor, contractarea utilajelor, în clarificarea problemelor rezultate din acordurile organelor interesate în realizarea şi exploatarea investiţiilor etc. - necorelarii livrărilor de utilaje şi instalaţii tehnologice din ţara şi din import cu realizarea lucrărilor de construcţii-montaj, executării unor lucrări de calitate necorespunzătoare etc.Aceste lipsuri sînt determinate şi de insuficienta precizare şi delimitare a îndatoririlor ce revin factorilor care concura la realizarea investiţiilor precum şi de aplicarea într-o măsura redusă a reglementărilor care prevăd sancţiuni pentru neîndeplinirea acestor îndatoriri.Pentru întărirea răspunderii în activitatea de planificare, realizare şi receptionare a lucrărilor de investiţii, a fost necesar să se delimiteze îndatoririle şi răspunderile tuturor factorilor care contribuie la aceasta.În acest scop s-a adoptat legea alăturată, care precizează îndatoririle ministerelor şi organelor de sinteza economică, ale centralelor industriale, întreprinderilor, organizaţiilor de proiectare şi de construcţii-montaj, ale furnizorilor de utilaje şi materiale, precum şi ale celorlalţi factori.Totodată s-a prevăzut obligaţia pentru conducătorii organelor titulare de investiţii de a stabili raspunderi concrete pe colective şi persoane fizice.În lege s-a prevăzut, de asemenea, răspunderea disciplinară, material, civilă, administrativă sau penală pentru salariaţii care nu-şi îndeplinesc îndatoririle ce le revin, precum şi pentru cei care nu iau măsurile corespunzătoare în caz de abateri.Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Articolul 1Progresul neintrerupt economic şi social al tarii este determinat în măsura hotaritoare de realizarea unei rate înalte a acumularii, de volumul de investiţii destinat reproductiei socialiste largite, cerinţa obiectivă a societăţii moderne în condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, în vederea asigurării satisfacerii, în tot mai larga măsura, a necesităţilor materiale şi spirituale ale poporului. Articolul 2Planul de investiţii are la baza directivele de dezvoltare economico-socială a tarii, în perspectiva şi anuale, aprobate de partid şi de stat. Articolul 3Marea Adunare Naţionala aproba programul de investiţii prin planurile de perspectiva şi anuale. Articolul 4Consiliul de Miniştri elaborează planul de investiţii şi răspunde de îndeplinirea lui. Articolul 5Introducerea în plan a investiţiilor se face pe baza unei fundamentari economice riguroase, a analizei nevoilor interne şi a posibilităţilor de export, urmărindu-se realizarea de capacităţi cu înaltă eficienta economică. La aprobarea introducerii în plan a investiţiilor se vor prezenta şi graficele de realizare a acestora. Pregătirea şi executarea investiţiilor trebuie să asigure punerea în funcţiune a obiectivelor la termenele planificate şi realizarea, într-o perioadă scurta, a întregii producţii fizice, productivitatii muncii, consumurilor specifice, costurilor de producţie, rentabilitatii, acumularilor şi aportului net valutar prevăzute în proiecte. Articolul 6Comitetul de Stat al Planificarii are următoarele îndatoriri şi raspunderi: a) coordonează întreaga activitate de planificare şi elaborare a propunerilor privind planurile de investiţii, curente şi de perspectiva, ţinînd seama de dezvoltarea, proporţională, echilibrata şi eficienta a economiei naţionale şi a ramurilor sale, de valorificarea superioară a resurselor naturale, de necesităţile dezvoltării economice şi sociale a tarii şi tendintele conjuncturale ale pieţei externe; b) asigura prin balantele de materiale, conform normelor de consum stabilite prin planurile anuale, materialele şi utilajele pentru investiţii, care sînt dirijate centralizat, fondurile de investiţii şi valutare corelate cu necesităţile anuale de executare şi termenele de punere în funcţiune a capacităţilor; c) elaborează, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale, norme şi normative privind indicatorii de utilizare eficienta a fondurilor de investiţii; d) urmăreşte îndeplinirea planului de investiţii; e) exercita inspecţia de stat în proiectare, construcţii şi montaj. Articolul 7Ministerele şi celelalte organe centrale prin colegiile şi comitetele lor, precum şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, au următoarele îndatoriri şi raspunderi: a) elaborarea şi realizarea planului de investiţii; b) fundamentarea eficientei economice a investiţiilor; c) elaborarea de studii şi programe de dezvoltare în perspectiva a ramurilor lor de activitate; d) întocmirea împreună cu centralele industriale, combinatele şi celelalte unităţi în subordine, a proiectelor planurilor de investiţii cincinale şi anuale; repartizarea pe obiective a fondurilor alocate anual în concordanta cu graficele de eşalonare a investiţiilor şi termenele de punere în funcţiune; e) pregătirea investiţiilor, care urmează a fi nominalizate în planul cincinal, pe bază de grafice coordonatoare întocmite pentru fiecare obiectiv nou, astfel încît să se asigure fiecărei activităţi o desfăşurare normală, un ritm susţinut de executare şi punerea în funcţiune în termene cît mai scurte; f) controlează şi ia măsuri pentru respectarea termenelor de punere în funcţiune a capacităţilor prevăzute în plan, şi îndeplinirea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi; g) asigurarea contractării utilajelor şi instalaţiilor din ţara, precum şi a licenţelor, procedeelor tehnologice, utilajelor şi instalaţiilor complexe din import cu termene de livrare corelate cu graficele de eşalonare a investiţiilor şi cu termenele de punere în funcţiune a capacităţilor din zona; h) îndeplinirea sarcinii de coordonator pe platformele industriale pe care se realizează obiective aparţinînd mai multor titulari de investiţii şi la care le revine aceasta îndatorire, în vederea realizării eficiente, prin cooperare, a lucrărilor de interes comun, corelat cu necesităţile de punere în funcţiune a capacităţilor; i) organizarea, funcţionarea consiliilor tehnico-ştiinţifice, încadrarea acestora cu cadre competente şi atragerea de specialişti cu înaltă calificare profesională; j) organizarea activităţii de proiectare în vederea întocmirii la timp a documentaţiilor tehnico-economice, corelat cu termenele de începere a lucrărilor şi cu punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii; k) asigurarea executării lucrărilor de construcţii-montaj prin unităţi proprii sau prin alte organizaţii; l) folosirea raţională a capacităţii organizaţiilor de proiectare şi de construcţii-montaj în subordine. Articolul 8Consiliile de administraţie, comitetele de direcţie sau colectivele de conducere ale centralelor industriale, combinatelor, grupurilor industriale, întreprinderilor şi altor unităţi beneficiare de investiţii au în sarcina lor întreaga activitate de realizare a investiţiilor de la motivarea economică a necesităţii acestora proiectare, executare, recepţie şi punere în funcţiune, inclusiv realizarea integrală a indicatorilor tehnico-economici aprobaţi.Pentru investiţiile din competenţa lor de aprobare, răspund de: a) fundamentarea economică a investiţiilor productive pe baza analizei nevoilor interne, a posibilităţilor şi perspectivei de desfacere pe piaţa externa, a folosirii complete şi eficiente a capacităţilor existente; justificarea necesităţii şi oportunităţii lucrărilor social-culturale; b) construirea de noi capacităţi pe bază de resurse sigure de materii prime, valorificarea superioară a materiilor prime din ţara şi, în cazul importurilor, pe procurarea acestora în condiţii avantajoase; în primul rind, prin contracte de lungă durata; c) asigurarea unei eficiente ridicate investiţiilor; d) fundamentarea propunerilor făcute cu privire la amplasarea noilor investiţii; la alegerea cărora să se ţină seama de asigurarea forţei de muncă necesară, de distanţele de transport al materiei prime şi a produselor finite care trebuie să fie cît mai reduse, de necesitatea diminuării costului investiţiei prin folosirea utilităţilor din zona; e) tehnologia adoptată şi nivelul tehnic al utilajelor prevăzute, urmărind ca acestea să fie executate în măsura cît mai mare în ţara, iar în cazul importurilor de utilaje complexe acestea să fie realizate în primul rind prin cooperare; f) valorificarea licenţelor şi patentelor achiziţionate din import, asimilarea în termene scurte a produselor şi tehnologiilor, precum şi reducerea perioadei de integrare în cazul produselor care se realizează cu subansamble şi piese din import: g) economicitatea soluţiilor constructive; h) asigurarea realizării lucrărilor de utilităţi, a obiectelor auxiliare şi de deservire prin cooperare între beneficiarii din aceeaşi zona, precum şi de executarea lor corelata cu termenele de punere în funcţiune; i) aprobarea temei de proiectare şi a studiului tehnico-economic; j) contractarea şi procurarea utilajelor şi materialelor speciale din ţara şi din import, cu termene de livrare corelate cu graficul de eşalonare a investiţiei şi cu termenul de punere în funcţiune a capacităţilor, astfel încît sa nu se creeze stagnari în activitatea unităţilor de montaj sau stocuri mai mari decît cele necesare; k) recepţia la furnizori a utilajelor, pe principalele faze de fabricaţie şi la livrare, conform condiţiilor stabilite la contractare; l) păstrarea şi întreţinerea utilajelor şi a materialelor pe care le aprovizioneaza; m) contractarea la timp cu organizaţiile de executare a lucrărilor de construcţii-montaj cu termene de executare corelate cu cele din graficul de eşalonare a investiţiei sau executarea în regie pentru unele dezvoltări, modernizări şi reparaţii capitale; n) predarea amplasamentelor libere de orice sarcina, obţinerea autorizaţiei pentru executarea de lucrări, deschiderea finanţării la termenul prevăzut în graficul de eşalonare a investiţiei şi asigurarea finanţării neîntrerupte a lucrărilor: o) asigurarea documentaţiei tehnico-economice, de la tema la proiectele de executare, la termene corelate cu graficul de eşalonare a investiţiei; p) verificarea proiectelor de executare din punct de vedere al încadrării în prevederile studiilor tehnico-economice şi în valoarea de investiţie aprobată, a respectării preţurilor şi tarifelor legale, urmărind eliminarea cheltuielilor neeconomicoase; aprobarea documentaţiei de executare; r) respectarea destinaţiei fondurilor de investiţii alocate şi verificarea realităţii şi legalităţii cheltuielilor şi lucrărilor acceptate spre decontare; s) îndeplinirea condiţiilor tehnice şi a obligaţiilor prevăzute în contractele încheiate cu unităţile din ţara sau cu furnizorii externi; t) pregătirea muncitorilor calificaţi, maiştrilor, tehnicienilor şi specializarea inginerilor în scopul asigurării cadrelor necesare exploatării normale a obiectivelor; aceştia vor participa la montajul utilajelor tehnologice, efectuarea probelor mecanice şi rodaje şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii; u) realizarea măsurilor pentru efectuarea probelor tehnologice şi asigurarea punerii în funcţiune la termen a capacităţilor; v) realizarea la investiţiile puse în funcţiune a producţiei fizice, productivitatii muncii, consumurilor specifice, costurilor de producţie, aportului net în valută, precum şi a celorlalţi indicatori tehnico-economici aprobaţi la termenele şi nivelele prevăzute în graficul de realizare a acestora; asigurarea nivelului calitativ al producţiei şi desfacerea acesteia. Articolul 9Pentru investiţiile ai căror indicatori se aproba de Consiliul de Miniştri, precum şi pentru investiţiile din competenţa lor de aprobare, ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, ca titulari de investiţii, au îndatoririle şi răspunderile prevăzute la art. 8 literele a-i. Articolul 10Centralele industriale, combinatele şi grupurile de uzine şi întreprinderile pot înfiinţa organizaţii proprii de proiectare, în care scop ministerele vor transfera grupe de specialişti din institutele de proiectare sau alte unităţi subordonate. Articolul 11Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor organiza şi îndrumă activitatea de proiectare a unităţilor în subordine, în vederea asigurării la timp a documentaţiilor tehnico-economice necesare realizării planului de investiţii. Articolul 12Organizaţia de proiectare răspunde pentru: a) elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pe baza comenzii şi temei primite de la beneficiarul de investiţii; la primirea temei proiectantul are dreptul şi obligaţia de a propune, după caz, beneficiarului îmbunătăţirea acesteia; b) soluţiile tehnice, functionale, constructive şi de arhitectura adoptate, introducerea procedeelor tehnologice şi a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice cu caracteristici superioare, nivelul indicatorilor tehnico-economici aprobaţi; pentru principalele obiecte din cadrul obiectivelor de investiţii, soluţiile constructive şi tehnologiile speciale de executare se vor stabili împreună cu organizaţiile de construcţii-montaj interesate; c) stabilirea corecta a valorii investiţiei şi a valorii lucrărilor de construcţii-montaj, respectarea preţurilor şi tarifelor legale, exactitatea calculului economic; d) obţinerea acordurilor prealabile, respectarea acestora şi introducerea în proiecte a condiţiilor date de organele de avizare şi aprobare; e) dimensionarea elementelor de rezistenta, a instalaţiilor tehnologice şi a reţelelor de utilităţi, urmărind asigurarea stabilitatii şi rezistentei construcţiilor, reducerea costului lucrărilor de construcţii prin realizarea de obiecte cu suprafeţe şi volume dimensionate în stricta concordanta cu necesităţile reale, eliminarea exceselor arhitecturale, reducerea la strictul necesar a terenurilor ocupate; montarea în aer liber a utilajelor şi instalaţiilor care pot funcţiona în aceste condiţii şi reducerea la strictul necesar a suprafeţelor construite; creşterea gradului de industrializare a executării, folosirea soluţiilor cu grad înalt de prefabricare şi alte măsuri eficiente care să conducă, în primul rind, la reducerea normelor de consum şi creşterea productivitatii muncii în construcţii; f) respectarea prescripţiilor tehnice, a directivelor de proiectare, precum şi economisirea materialelor deficitare; g) respectarea termenelor contractuale de predare a documentaţiei, stabilite în concordanta cu graficul de eşalonare a investiţiei; h) controlul, pe faze de executare, al respectării prevederilor proiectelor şi caietelor de sarcini; asigurarea pe bază de contract a asistenţei tehnice, pînă la realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi; i) atingerea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, la termenele prevăzute în documentaţia aprobată.Pentru problemele înscrise la literele a-d şi i organizaţiile de proiectare răspund solidar cu organul care a aprobat documentaţia. Articolul 13Pentru obiectivele de investiţii importante, conducerea ministerelor şi celorlalte organe care au în subordine organizaţii de proiectare, vor numi şeful de proiect şi colectivul de proiectanţi, asigurind stabilitatea lor, pentru a exista continuitate în activitatea de proiectare; aceştia vor răspunde de întreaga activitate de proiectare pînă la intrarea în producţie şi realizarea indicatorilor aprobaţi. Pentru aceste obiective ministerele constructoare vor asigura stabilitatea conducerii şantierului, iar ministerele titulare vor numi şi asigura stabilitatea cadrelor care răspund de realizarea lucrărilor de investiţii. Articolul 14Ministerul Construcţiilor Industriale, celelalte ministere şi organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care au în subordine organizaţii de construcţii-montaj, vor organiza şi îndrumă activitatea acestora, în vederea folosirii optime a forţelor de muncă, utilajelor de construcţii, materialelor, gospodăririi riguroase a tuturor mijloacelor de producţie şi a fondurilor băneşti, scurtarii duratelor de executare, obţinerii de lucrări de calitate şi predării lucrărilor la termenele prevăzute în graficele de eşalonare a investiţiilor. Articolul 15Organizaţia de construcţii-montaj răspunde pentru: a) organizarea, executarea şi calitatea lucrărilor de construcţii şi montaje, cu respectarea prevederilor din documentaţie, prescripţiile tehnice şi caietele de sarcini.Atît la examinarea proiectelor de executare cît şi pe parcursul executării, constructorul are dreptul şi obligaţia, atunci cînd constata, sa propună proiectantului îmbunătăţirea sistemelor constructive, înlăturarea soluţiilor neeconomicoase sau gresite; b) respectarea ordinii de executare a obiectelor şi a termenelor prevăzute în contract, corespunzător graficelor de eşalonare a investiţiilor; c) executarea în termenele contractuale a tuturor lucrărilor de construcţii-montaj, inclusiv a probelor mecanice şi a rodajului mecanic, în scopul asigurării condiţiilor de începere la termenele stabilite a probelor tehnologice şi punerii în funcţiune; d) organizarea raţională a executării, reducerea consumurilor specifice prin eliminarea riguroasă a risipei de materiale, buna gospodărire a acestora şi folosirea raţională a forţei de muncă şi utilajelor de construcţii; păstrarea şi conservarea corespunzătoare a utilajelor tehnologice şi materialelor pînă la predarea lucrărilor executate către beneficiari; folosirea procedeelor industriale, mecanizarea executării lucrărilor de construcţii şi ridicarea calificării personalului de executare în scopul creşterii productivitatii muncii; e) folosirea judicioasă a fondurilor alocate pentru organizarea de şantier; f) întocmirea documentelor de plată pe baza cărora se face decontarea lucrărilor de construcţii-montaj; g) începerea executării lucrărilor numai pe baza documentaţiei tehnico-economice aprobate şi respectarea celorlalte prevederi legale în vigoare cu privire la aceasta; h) organizarea elaborării, prin grupe proprii de proiectare, a documentaţiilor de executare a lucrărilor de construcţii-montaj pentru unele obiecte sau părţi de obiecte stabilite de acord cu beneficiarul şi proiectantul. În acest scop, ministerele şi celelalte organe care au în subordine organizaţii de executare vor primi şi repartiza acestora indicatori de plan corespunzatori. Articolul 16Ministerele, celelalte organe centrale şi locale, unităţile în subordinea acestora, precum şi organizaţiile de proiectare, răspund de utilizarea cu prioritate şi de extinderea elaborării şi îmbunătăţirea proiectelor şi secţiunilor tip şi refolosibile, în vederea asigurării cu documentaţie a santierelor, creşterii gradului de prefabricare şi ieftinirii costului proiectării.Se interzice elaborarea de proiecte unicate la lucrările pentru care exista proiecte şi secţiuni tip. Articolul 17Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor elaborează în comun avizul unic cu privire la necesitatea, oportunitatea şi eficienta economică a investiţiilor ai căror indicatori tehnico-economici se aproba de Consiliul de Miniştri şi răspund pentru conţinutul avizului şi respectarea termenului de emitere a acestuia. Articolul 18Ministerul Finanţelor şi băncile finanţatoare au următoarele îndatoriri şi raspunderi: a) finanţează şi crediteaza investiţiile în cadrul prevederilor planului, al documentaţiilor aprobate, urmăresc realizarea planului de investiţii, precum şi respectarea destinaţiei fondurilor alocate; b) la investiţiile din competenţa de aprobare a ministerelor şi celorlalte organe centrale, băncile finanţatoare centrale vor aviza indicatorii de eficienta economică, înainte de aprobarea acestora; c) la investiţiile din competenţa de aprobare a comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, a centralelor industriale, combinatelor, întreprinderilor şi altor unităţi economice şi bugetare, unităţile băncilor finanţatoare avizează, înainte de aprobarea investiţiei, indicatorii de eficienta economică, urmărind încadrarea în indicatorii normati şi îmbunătăţirea activităţii economice a unităţii la care se va executa investiţia respectiva; d) verifica folosirea fondurilor de investiţii, legalitatea preţurilor, tarifelor, economicitatea cheltuielilor prevăzute în documentaţii şi realitatea cheltuielilor prezentate spre decontare.Băncile finanţatoare au dreptul sa refuze decontarea cheltuielilor în cazurile cînd se încalcă dispoziţiile legale; e) băncile finanţatoare şi unităţile subordonate acestora răspund pentru conţinutul avizului dat, de termenul de emitere al acestuia şi urmăresc modul cum se aplică măsurile stabilite în avize în urma verificărilor făcute în unităţile de construcţii; f) divergenţele între băncile finanţatoare şi beneficiarii de investiţii se rezolva de organele ierarhic superioare. Articolul 19Întreprinderile furnizoare de materiale pentru construcţii şi montaje răspund pentru calitatea materialelor şi pentru respectarea termenelor de livrare a acestora, stabilite în contractele încheiate cu organizaţiile de construcţii-montaj sau cu beneficiarii, în concordanta cu termenele de punere în funcţiune. Articolul 20Furnizorul de utilaje, echipamente şi instalaţii complexe din ţara răspunde pentru calitatea şi evaluarea acestora şi pentru livrarea la termenele contractuale stabilite în concordanta cu prevederile din graficul de eşalonare a investiţiei, precum şi pentru funcţionarea lor la parametrii prevăzuţi în contract şi în caietele de sarcini. La cererea beneficiarilor furnizorii de utilaje vor acorda, pe bază de contract, asistenţa tehnica. Articolul 21Ministerul Comerţului Exterior, ministerele economice, centralele şi întreprinderile importatoare de licenţe, procedee tehnologice, instalaţii complexe, utilaje, materiale, documentaţii şi echipamente, răspund pentru: a) contractarea acestora la termenele puse de acord cu beneficiarul, proiectantul şi constructorul investiţiei, astfel încît la introducerea lucrărilor în planul anual să fie asigurată livrarea la termene corelate cu cele prevăzute în graficele de eşalonare a investiţiei şi cu termenele de punere în funcţiune; b) asigurarea livrărilor la termenele prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii externi; c) obţinerea unor preţuri, garanţii şi clauze contractuale cît mai avantajoase; urmărirea respectării acestor clauze de către furnizorii externi, precum şi recuperarea eventualelor daune; d) nivelul tehnic al utilajelor; e) organizarea recepţiei utilajelor pe principalele faze de fabricaţie şi la livrare, conform condiţiilor stabilite prin contracte.Pentru îndatoririle de la literele c), d) şi e) răspunderea este solidară cu beneficiarul investiţiei.Obligaţiile concrete ce revin întreprinderilor de comerţ exterior importatoare de instalaţii complexe, utilaje, echipamente, materiale şi documentaţii, vor fi înscrise în contracte economice încheiate cu beneficiarii de investiţii respectivi. Articolul 22Organele centrale şi locale care pe parcursul elaborării documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţii emit acorduri prealabile, conform reglementărilor în vigoare, precum şi organele interesate în realizarea sau exploatarea noilor capacităţi sau pentru care decurg sarcini şi servituţi în legătură cu realizarea investiţiilor respective, răspund pentru respectarea termenului de emitere al acordurilor şi de conţinutul acestora şi de respectarea obligaţiilor ce le revin. Articolul 23Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare, precum şi centralele industriale, combinatele, întreprinderile şi celelalte unităţi economice şi bugetare care solicită o producţie, o prestaţie sau o lucrare la care renunţa ulterior, total sau parţial, şi pentru care s-au cheltuit fonduri de investiţii, răspund pentru neutilizarea capacităţilor şi cheltuirea fondurilor respective.De asemenea, beneficiarii de investiţii care vor achizitiona din ţara sau import utilaje, instalaţii şi aparataje care nu sînt necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii pentru care au fost achiziţionate răspund solidar cu proiectantul pentru cheltuirea fondurilor de investiţii şi valutare respective. Articolul 24Ministerul Construcţiilor Industriale în colaborare cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, răspunde de coordonarea activităţii de cercetare în ramura construcţii şi asigura, prin unităţi proprii, cercetările în problemele care privesc întreaga ramura a construcţiilor. Ministerul Construcţiilor Industriale şi Comitetul de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală, împreună cu ministerele producătoare de materiale pentru construcţii, elaborează normative şi directive în vederea reducerii normelor de consum şi introducerii de materiale noi, eficiente, la lucrările industriale şi respectiv locuinţe şi social-culturale.Ministerele şi celelalte organe centrale, care au în subordine unităţi de executare, răspund de organizarea şi efectuarea cercetărilor aplicative în construcţii specifice sectorului. Articolul 25Beneficiarii de investiţii răspund pentru organizarea în bune condiţiuni şi efectuarea la timp a recepţiei capacităţilor şi obiectivelor de investiţii. Articolul 26Recepţia obiectivelor de investiţii privind lucrările de construcţii-montaj, punerea în funcţiune şi realizarea indicatorilor tehnico-economici se efectuează de comisia de recepţie numita de Consiliul de Miniştri pentru investiţiile ai căror indicatori sînt aprobaţi de Consiliul de Miniştri; de către colegiile ministerelor, comitetele executive ale consiliilor populare, consiliile de administraţie ale centralelor şi comitetele de direcţie ale întreprinderilor, potrivit competentelor de aprobare a investiţiei supuse recepţiei. În componenta comisiilor de recepţie vor fi cuprinşi, după caz, şi oameni de ştiinţa, profesori universitari şi alte cadre de specialitate. Pentru cele mai importante investiţii preşedintele comisiei de recepţie va fi adjunctul ministrului sau alte cadre cu funcţii de conducere din minister. Articolul 27Comisiile numite efectuează recepţia investiţiilor după cum urmează: a) recepţia lucrărilor de construcţii-montaj pe parcurs, la terminarea acestora şi după expirarea perioadei de garanţie, urmărind respectarea condiţiilor prevăzute în documentaţia aprobată şi prescripţiile tehnice; b) recepţia punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie la terminarea probelor tehnologice, verificind existenta condiţiilor pentru exploatarea normală la întreaga capacitate a instalaţiilor şi utilajelor, astfel încît să se asigure calitatea produselor conform proiectului, ceilalţi indicatori aprobaţi, precum şi alte condiţii prevăzute prin actele normative în vigoare; c) recepţia definitivă a obiectivului de investiţii după realizarea parametrilor aprobaţi.Procesul-verbal de recepţie definitivă va fi supus aprobării aceloraşi organe care au aprobat constituirea comisiilor de recepţie.Comisiile de recepţie răspund pentru efectuarea în termen a recepţiei şi de calitatea acesteia. Articolul 28Conducătorii ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale, precum şi conducătorii unităţilor în subordinea acestora, vor stabili - potrivit competentelor pe care le au - îndatoririle concrete ale colectivelor şi persoanelor care concura la realizarea fiecărui obiectiv de investiţii, precum şi termenele de îndeplinire a acestora.De realizarea obiectivelor de importanţa deosebită vor răspunde nemijlocit miniştrii, conducătorii celorlalte organe centrale şi locale, titulare de investiţii sau adjunctii acestora. Articolul 29Încălcarea îndatoririlor prevăzute în prezenta lege atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, civilă, administrativă sau penală a salariaţilor din cauza cărora s-a produs prejudiciul. În cazul cînd fapta atrage răspunderea penală, sînt aplicabile, după caz, prevederile art. 248 sau 249 din codul penal, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava. Articolul 30Cînd prin încălcarea îndatoririlor prevăzute în prezenta lege s-a produs o tulburare însemnată a bunului mers al unei organizaţii din cele prevăzute în art. 145 din codul penal, acţiunea penală se pune în mişcare la sesizarea organului sau organizaţiei în care s-a produs aceasta tulburare. Articolul 31Prin hotărîre a Consiliului de Miniştri se vor stabili faptele care constituie contravenţii la prevederile prezentei legi, precum şi sancţiunile corespunzătoare. Articolul 32În vederea creşterii eficientei investiţiilor, reducerii costului acestora, realizării de indicatori tehnico-economici superiori celor aprobaţi, scurtarii termenelor de realizare a lor şi de punere în funcţiune a investiţiilor, prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri se vor stabili condiţiile şi criteriile de stimulare şi cointeresare a factorilor care concura la realizarea investiţiilor. Articolul 33Consiliul de Miniştri va lua măsurile necesare ca în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, actele normative în vigoare în domeniul investiţiilor şi construcţiilor să fie puse în concordanta cu prevederile acestei legi.────────────────

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 18 aprilie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 11 ianuarie 2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 86 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
 • LEGE nr. 110 din 14 aprilie 2009 pentru aderarea României la Convenţia privind înfiinţarea Institutului Universitar European de la Florenţa, semnată în anul 1972 şi revizuită în anul 1992
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 95 din 30 aprilie 2015 privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 213 din 28 noiembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Mauritius privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2000
 • LEGE nr. 14 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 221 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 148 din 11 octombrie 1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 57 din 13 martie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, şi privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultura, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 29 decembrie 1998 privind regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 şi a dobânzilor aferente acestor credite
 • LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 (*republicată*) privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare*)
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 160 din 30 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 248 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 iunie 2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 55 din 1 aprilie 1932 privitoare la vînzarea de terenuri către şefii de colonii militare din Dobrogea-Noua nr. 55/1932
 • LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
 • LEGE nr. 23 din 11 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 218 din 27 iulie 2018 pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 213 din 11 noiembrie 2010 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 136 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Dimitrie Cantemir" din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (*republicată*) muntelui
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 ***Republicată pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 138 din 18 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 172 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
 • LEGE nr. 13 din 14 mai 1968 cu privire la exercitarea meseriilor de către mestesugari în ateliere proprii
 • LEGE nr. 114 din 7 iunie 2019 pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 240 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2000 privind autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renaşterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank
 • LEGE nr. 72 din 26 martie 2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 338 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 9 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 316 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • LEGE nr. 355 din 10 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992
 • LEGE nr. 316 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
 • LEGE nr. 346 din 6 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1998 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 71 din 28 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 30 martie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021