Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 355 din 6 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002 -
LEGE nr. 355 din 6 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 30 ianuarie 1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România, emisă în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind activitatea de standardizare naţionala"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă stabileşte principiile şi cadrul organizatoric ale activităţii de standardizare naţionala."3. La articolul 2, literele c) şi i) vor avea următorul cuprins:"c) protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor fizice, mediului şi apărarea intereselor consumatorilor;................................................................ i) reprezentarea şi susţinerea intereselor economiei naţionale în activităţile de standardizare internaţionale şi europene."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni sunt definiţi după cum urmează: a) autoritate - organul de specialitate al administraţiei publice centrale ori locale sau organismul de specialitate aflat în subordinea ori coordonarea acestuia, abilitat ca, în exerciţiul autorităţii de stat, sa ia măsuri obligatorii şi sa adopte reglementări în domeniul sau de competenţa; b) aplicare a unui standard - utilizarea standardului în producţie şi/sau servicii; c) marca de conformitate - marca protejata, aplicată sau emisă pe baza unui sistem de certificare, indicând faptul ca produsul, procesul sau serviciul în cauza este conform cu un standard sau cu un alt document normativ specific în ceea ce priveşte calitatea, materialul, modul de fabricaţie a produsului sau de prestare a serviciului ori alte caracteristici; d) organism naţional de standardizare - organismul cu activitate de standardizare la nivel naţional, care are ca principala funcţie elaborarea, aprobarea sau adoptarea, după caz, de standarde naţionale şi care este recunoscut de către o autoritate de stat; e) program de standardizare naţionala - programul de activitate al organismului naţional de standardizare, realizat în scopul aplicării politicii naţionale de standardizare; f) proiect de standard - standardul propus, în general disponibil pentru observaţii, vot, aprobare sau adoptare, după caz; g) standard - documentul stabilit prin consens şi aprobat de un organism, care stabileşte, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine, într-un context dat; h) standardizare - activitatea specifică, complexa, care are ca scop final elaborarea şi aprobarea sau adoptarea, după caz, de standarde; i) standard european - standardul care este adoptat de către un organism european cu activitate de standardizare şi care este pus la dispoziţie publicului; j) standard internaţional - standardul care este adoptat de către un organism internaţional cu activitate de standardizare şi care este pus la dispoziţie publicului; k) standard naţional - standardul care este elaborat şi aprobat sau adoptat, după caz, de un organism naţional de standardizare şi care este pus la dispoziţie publicului; l) standardizare naţionala - standardizarea care se desfăşoară la nivelul unei anumite tari; m) organism - unitatea de drept public sau privat, care are sarcini şi competente bine definite; n) reglementare - documentul care conţine reguli cu caracter obligatoriu şi care este adoptat de către o autoritate; o) reglementare tehnica - reglementarea care prevede condiţii tehnice, fie în mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificăţie tehnica, la un cod de buna practica sau care preia integral conţinutul acestora. (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformitatii*)."-------------- Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 38/1998 a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 245/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002.5. La articolul 4, litera h) se abroga.6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Standardul naţional trebuie să conţină prevederi care să nu contravina legislaţiei în vigoare. (2) Standardul naţional se identifica prin aplicarea pe acesta a initialelor SR, care semnifica standard român. (3) Standardele internaţionale şi europene se publică numai după adoptarea lor ca standarde naţionale."7. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Aplicarea unui standard naţional poate deveni obligatorie, în totalitate sau în parte, pe întreg teritoriul, pe plan zonal sau pe plan local, numai conform prevederilor unei reglementări tehnice adoptate, în cazul în care considerente de ordin public, de protecţie a vieţii, a sănătăţii şi a securităţii persoanelor fizice, a mediului şi de apărare a intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de măsura."8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Organismul naţional de standardizare îndeplineşte următoarele condiţii: a) este o persoană juridică de drept privat, de interes public, având statut juridic de asociaţie fără scop patrimonial, care a fost creata sau înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; b) are evaluarea favorabilă a autorităţii de stat care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluarea conformitatii; c) aplica principiile standardizarii naţionale prevăzute la art. 4; d) aplica, în domeniul standardizarii naţionale, politicile aprobate de Guvern."9. După articolul 7 se introduce articolul 7^1 cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Organismul naţional de standardizare are următoarele atribuţii principale: a) acordarea dreptului de utilizare a marcilor de conformitate cu standardele naţionale, la cerere, pentru produsele şi serviciile conforme cu standardele naţionale, pe baza procedurilor proprii organismului naţional de standardizare; b) adoptarea standardelor internaţionale, regionale şi a standardelor europene, ca standarde naţionale; c) asigurarea funcţionarii punctului de informare pentru standarde şi reglementări tehnice şi punerii la dispoziţie oricăror persoane interesate a informaţiilor din baza de date a acestuia, conform Acordului referitor la barierele tehnice din calea comerţului al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, la care România este parte; d) asigurarea informării publice prin editarea, publicarea şi difuzarea:- standardelor naţionale;- programului de standardizare naţionala;- listei cuprinzând proiectele de standarde naţionale supuse anchetei publice;- listei cuprinzând standardele naţionale în vigoare;- listei cuprinzând standardele naţionale anulate sau modificate;- altor informaţii şi publicaţii relevante privind standardizarea naţionala; e) colaborarea în domeniul standardizarii naţionale cu organisme similare din alte tari; f) colectarea, prelucrarea, stocarea şi diseminarea de informaţii şi documente din domeniul standardizarii naţionale; g) crearea unui climat favorabil aplicării standardelor naţionale în economie şi dezvoltării standardizarii; h) efectuarea de operaţiuni de import-export şi comercializare de standarde, documentaţii şi literatura de standardizare, cu respectarea prevederilor din convenţiile internaţionale sau bilaterale încheiate de organismul naţional de standardizare în acest sens; i) elaborarea, aprobarea, reconfirmarea, modificarea şi/sau anularea standardelor naţionale; j) elaborarea şi implementarea programului de standardizare naţionala; k) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în acte normative în legătură cu scopul sau principal; l) înregistrarea standardelor naţionale; m) prestarea de servicii de consultanţa, expertiza, instruire, transfer de cunoştinţe, asistenţa tehnica şi altele asemenea în domeniul standardizarii; n) publicarea şi urmărirea modului de implementare a regulilor privind aplicarea marcilor de conformitate cu standardele naţionale; o) reprezentarea României şi participarea în organismele neguvernamentale internaţionale, regionale şi europene de standardizare; p) stabilirea principiilor şi a metodologiei standardizarii naţionale, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe şi cu regulile standardizarii europene şi internaţionale, precum şi asigurarea reprezentării părţilor interesate în activitatea de standardizare naţionala; q) stabilirea şi publicarea regulilor de procedura privind realizarea atribuţiilor şi rezolvarea contestaţiilor; r) gestionarea fondului documentar naţional de standardizare."10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Prevederile art. 7^1 trebuie să fie cuprinse în statutul-cadru al organismului naţional de standardizare. (2) Statutul organismului naţional de standardizare trebuie să respecte prevederile statutului-cadru, prevederile prezentei ordonanţe, precum şi orice alte dispoziţii, potrivit reglementărilor în vigoare, şi sa prevadă următoarele:A. Poate fi membru al organismului naţional de standardizare, cu aprobarea adunării generale, orice persoană juridică care este de acord cu statutul şi doreşte sa susţină realizarea scopului acestuia.B. Adunarea generală a membrilor organismului naţional de standardizare este structurată în colegii, după cum urmează: a) Colegiul organismelor acreditate, care cuprinde reprezentanţi ai laboratoarelor şi organismelor acreditate, precum şi ai organizaţiilor fără scop patrimonial ale acestora; b) Colegiul beneficiarilor, care cuprinde reprezentanţi ai persoanelor juridice care sunt interesate în standardizarea naţionala, cum sunt: agenţi economici, inclusiv întreprinderi mici şi mijlocii, organizaţii patronale, camere de comerţ şi industrie, organizaţii financiar-bancare şi de asigurări, asociaţii profesionale, federaţii şi confederatii sindicale, precum şi altele asemenea; c) Colegiul consumatorilor, care cuprinde reprezentanţi ai organizaţiilor fără scop patrimonial de apărare a intereselor consumatorilor, ale persoanelor cu handicap, ale apărării drepturilor omului, din domeniul protecţiei mediului şi altele asemenea; d) Colegiul autorităţilor, care cuprinde reprezentanţi ai autorităţilor publice de reglementare, interesate în dezvoltarea activităţii de standardizare naţionala, europeană, regionala şi internationala; e) Colegiul cercetării-dezvoltării şi inovarii, care cuprinde reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ, ai persoanelor juridice care au activitate preponderenta de cercetare-dezvoltare, ai centrelor de transfer tehnologic, de incubare şi de inovare, ai experţilor şi consultantilor în domeniul calităţii şi/sau în domeniul protecţiei mediului.C. Structura organelor de conducere şi administrare ale organismului naţional de standardizare trebuie să asigure reprezentarea echilibrata a fiecărui colegiu, respectiv a intereselor reprezentate în acestea.D. Organismul naţional de acreditare este membru al organismului naţional de standardizare, precum şi al consiliului director al acestuia.E. Autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii numeşte reprezentantul sau din Colegiul autorităţilor în Consiliul director; acesta este vicepreşedinte al organismului naţional de standardizare şi are drept de veto nominal în luarea deciziilor contrare cu politica naţionala în domeniul standardizarii naţionale. (3) Autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii elaborează statutul-cadru al organismului naţional de standardizare."11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Organismul naţional de standardizare elaborează şi implementeaza programul de standardizare naţionala pe baza solicitărilor primite din partea autorităţilor şi a altor părţi interesate în standardizarea naţionala. (2) Organismul naţional de standardizare: a) colaborează cu autorităţile şi introduce în programul de standardizare naţionala, în mod prioritar, solicitarile acestora, în special cele referitoare la creşterea calităţii vieţii, protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor fizice, precum şi a mediului şi apărarea intereselor consumatorilor; b) informează autorităţile, în mod periodic, despre stadiul elaborării, al aprobării sau adoptării, după caz, reconfirmarii, modificării şi/sau anulării standardelor naţionale cuprinse în programul de standardizare naţionala, precum şi despre activitatea de standardizare naţionala din domeniile reglementate; c) participa, la solicitarea autorităţilor, la elaborarea actelor normative care au legătură cu standardizarea naţionala; d) oferă consultanţa şi expertiza în domeniul standardizarii, dacă este solicitat. (3) Autorităţile furnizează informaţii organismului naţional de standardizare, în vederea constituirii de către acesta a bazei de date pentru standarde şi reglementări tehnice."12. După titlul capitolului V se introduce articolul 9^1 cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Ministerul Industriei şi Resurselor este autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii şi are responsabilitatea elaborării strategiilor şi a politicilor în acest domeniu, care include şi standardizarea naţionala. (2) Ministerul Industriei şi Resurselor avizează programul de standardizare naţionala elaborat de organismul naţional de standardizare."13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Organismul naţional de standardizare, înfiinţat conform prevederilor art. 7, este Asociaţia de Standardizare din România - ASRO, denumita în continuare Asociaţia, cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în sfera de competenţa a autorităţii de stat prevăzute la art. 9^1 alin. (1)."14. Articolul 11 se abroga.15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţie Asociaţiei, în folosinţă, pe bază de contract de închiriere, un spaţiu cu destinaţia de sediu provizoriu în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1. (2) Contractul este valabil până la achiziţionarea de către Asociaţie a unui alt sediu, termen la care spaţiul mai sus menţionat se eliberează şi se restituie Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (3) În vederea asigurării imobilului necesar ca sediu pentru funcţionarea Asociaţiei Ministerul Industriei şi Resurselor va inainta Guvernului, pentru aprobare, propunerile necesare."16. Articolul 13 se abroga.17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării finanţează dezvoltarea instituţională a Asociaţiei şi activitatea de standardizare naţionala, prin programe de stimulare a inovarii, cuprinse în Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare."18. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Sumele reprezentând cotizaţiile pe care Asociaţia trebuie să le achite în calitate de membru sau afiliat al organizaţiilor internaţionale, regionale şi europene de standardizare, menţionate la art. 7^1 lit. o), se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor. (2) Fondurile necesare participării la lucrările organismelor europene şi internaţionale de standardizare pot fi alocate prin bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor, în limita fondurilor disponibile, la solicitarea Asociaţiei, pe baza programului anual al intalnirilor."19. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Elaborarea, aprobarea sau adoptarea, după caz, reconfirmarea, modificarea şi/sau anularea standardelor naţionale, solicitate de autorităţi, se finanţează atât prin programul de stimulare a inovarii, prevăzut la art. 14, cat şi prin contracte care se încheie de Asociaţie cu autorităţile."20. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Pentru serviciile oferite, prevăzute la art. 7^1 lit. a)-d), f), h), i), m) şi n), precum şi pentru alte servicii Asociaţia are dreptul de a stabili şi a incasa, după caz, tarife."21. Articolele 18-20 se abroga.22. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Asociaţia dobândeşte de drept exclusivitatea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 7^1."23. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Asociaţia beneficiază de protecţia dreptului de autor, în condiţiile stabilite prin dispoziţii legale. (2) Se admite reproducerea ori utilizarea integrală sau parţială a standardelor naţionale sau a conţinutului publicaţiilor Asociaţiei prin orice procedeu numai dacă exista în prealabil acordul scris al acesteia. (3) Mărcile de conformitate cu standardele naţionale, prevăzute în anexa care face parte din prezenta ordonanţă, sunt proprietatea Asociaţiei şi sunt înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile stabilite prin dispoziţii legale."24. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Acordarea şi retragerea recunoaşterii Asociaţiei ca organism naţional de standardizare se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei şi Resurselor. (2) Recunoaşterea Asociaţiei ca organism naţional de standardizare este valabilă atât timp cat aceasta respecta prevederile prezentei ordonanţe. (3) În cazul lichidării sau retragerii recunoaşterii, fondul documentar naţional de standarde, imobilul utilizat ca sediu achiziţionat din fonduri alocate de la bugetul de stat, patrimoniul dobândit de Asociaţie prin programe finanţate, direct sau indirect, de către Ministerul Industriei şi Resurselor se transfera altei asociaţii recunoscute conform prevederilor legale în vigoare."25. Articolul 24 se abroga.26. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Standardele naţionale - SR şi STAS -, în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, îşi menţin valabilitatea până la modificarea sau anularea lor de către Asociaţie."27. Articolul 26 se abroga.28. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe Ministerul Industriei şi Resurselor aproba statutul-cadru, prin ordin al ministrului, şi emite ordine şi instrucţiuni."29. Articolele 28 şi 29 se abroga.30. Ordonanţa se completează în final cu anexa care are următorul cuprins:"ANEXAMĂRCI DE CONFORMITATE CU STANDARDELE NAŢIONALEMărcile de conformitate cu standardele naţionale sunt următoarele: SR şi SR-S.Simbolurile*) marcilor SR şi SR-S sunt cele din figura de mai jos.----------- Notă *) Simbolurile marcilor SR şi SR-S sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002, pagina 5.Marca SR este acordată produselor certificate în conformitate cu cerinţele unui standard naţional.Marca SR-S este acordată produselor certificate în conformitate cu cerinţele unui standard naţional de securitate.NOTĂ:-----Dimensiunile marcilor sunt următoarele:- marca SR - 38 mm înălţime/37 mm lungime;- marca SR-S - 38 mm înălţime/41 mm lungime.Culoarea marcii se alege de către titular, cu condiţia ca marca să fie distinctă în context.În cazul în care marca trebuie să fie marita sau micşorată, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus. Dimensiunea pe verticala a marcii nu trebuie să fie mai mica de 10 mm.Prezenta anexa poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului." Articolul 2Statutul-cadru prevăzut la art. 8 alin. (3) din ordonanţa se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 septembrie 2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 555 din 2 decembrie 2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGEA nr. 25 din 29 octombrie 1990 privind completarea articolului 37 din Decretul nr. 281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea şi exercitarea avocaturii în România, republicat la 6 martie 1958, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 193 din 19 iulie 2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
 • LEGE nr. 70 din 28 octombrie 1993 privind acoperirea cheltuielilor efectuate pe suprafeţele calamitate ca urmare a secetei înregistrate în anul 1993 în judeţele Teleorman, Olt, Dolj şi Mehedinţi
 • LEGE nr. 440 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
 • LEGE nr. 101 din 8 iulie 2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
 • LEGE nr. 519 din 9 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă
 • LEGE nr. 270 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 9 decembrie 2015 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, respectiv a anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 140 din 5 noiembrie 1996 pentru modificarea şi completarea Codului penal
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 23 decembrie 1997 pentru modificarea art. 8 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţionala în baza acordurilor comerciale şi de plăti guvernamentale
 • LEGE nr. 546 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 158 din 13 noiembrie 2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • LEGE nr. 11 din 10 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 3 din 28 martie 1974 (*republicată*) Legea presei din Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 102 din 23 septembrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere
 • LEGE nr. 52 din 20 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 573 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 253 din 7 decembrie 2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Judeţeana "Apa Canal" Iaşi, cu garanţia statului, de la banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Retehnologizarea, modernizarea, completarea şi dezvoltarea Staţiei de epurare a municipiului Iaşi"
 • LEGE nr. 49 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 39 din 17 mai 1995 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat
 • LEGE nr. 135 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 232 din 3 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 202/2000 privind finanţarea continuării şi finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • LEGE nr. 370 din 10 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului şi Sportului a schimbării destinaţiei sau desfiinţării unor baze sportive aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019
 • LEGE nr. 118 din 29 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 7 din 3 februarie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat şi a dobânzilor aferente, destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 114 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind transportul aerian civil între şi dincolo de teritoriile lor, semnat la Seul la 10 martie 1994
 • LEGE nr. 730 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 35 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 301 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
 • LEGE nr. 54 din 8 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 4 aprilie 2001 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2000
 • LEGE nr. 58 din 10 iulie 1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020