Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 375 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 21 iunie 2002 -
LEGE nr. 375 din 11 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 21 iunie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulţilor, adoptată în temeiul art. 1 lit. J pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe, adultii sunt persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă şi pot participa la programe de formare profesională, în condiţiile legii."2. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome şi alte unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, unităţile şi instituţiile finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare, denumite în continuare angajatori, vor lua toate măsurile să asigure condiţii salariaţilor pentru a avea acces la formare profesională. Drepturile şi obligaţiile ce revin angajatorilor şi salariaţilor în perioada în care salariaţii participa la programele de formare profesională vor fi prevăzute în contractul colectiv sau, după caz, în contractul individual de muncă. (3) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa, în condiţiile legii, la programele de formare profesională organizate de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau de alţi furnizori de formare profesională autorizaţi, în condiţiile legii."3. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Competentele profesionale se dobândesc pe cale formala, non-formala sau informala care, în sensul prevederilor prezentei ordonanţe, se definesc astfel: a) prin calea formala se înţelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională; b) prin calea non-formala se înţelege practicarea unor activităţi specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea; c) prin calea informala se înţelege modalităţile de formare profesională neinstitutionalizate, nestructurate şi neintentionate - contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socio-educaţional, familie, societate sau mediu profesional."4. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"(2) Formarea profesională a adulţilor se organizează pentru iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare, recalificare, definite astfel:"5. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Furnizorii de formare profesională prevăzuţi la alin. (1) pot presta servicii de formare profesională, cu respectarea standardelor de pregătire profesională, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Formarea profesională a adulţilor se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire, profesii, ocupaţii, meserii şi specialităţi, ţinându-se seama de nevoile angajatorilor, de competentele de baza ale adulţilor, de cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupa şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în munca, precum şi de cerinţele de pe piaţa muncii şi aspiraţiile adulţilor. În cadrul formării profesionale a adulţilor funcţionează sistemul de credite transferabile. Pe baza cumulării acestora se poate atesta dobândirea de competente profesionale noi. (2) Formele de realizare a formării profesionale a adulţilor sunt: a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională; b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţilor proprii; c) stagii de practica şi specializare în unităţi din ţara sau din străinătate; d) alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege."7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la propunerea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, în baza planurilor naţionale de dezvoltare şi de acţiune a programelor de guvernare şi a strategiilor sectoriale, elaborează politici şi strategii naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulţilor, pe care le supun spre aprobare Guvernului. (2) Strategiile sectoriale şi teritoriale privind formarea profesională a adulţilor se elaborează de ministere, agenţii naţionale şi alte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, după caz, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale. (3) Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniul formării forţei de muncă: a) coordonează la nivel naţional activitatea de formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, pune în aplicare politicile şi strategiile privind calificarea şi recalificarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; b) organizează programe de formare profesională pentru aceste categorii de adulti prin centre proprii, prin centre private sau prin furnizori de formare profesională autorizaţi; c) atribuie programe de formare profesională prin încredinţare directa, prin selecţie de oferte sau prin licitaţie, în condiţiile legii."8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Pentru realizarea formării profesionale a propriilor salariaţi angajatorii vor consulta organizaţiile sindicale sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor în vederea elaborării planurilor de formare profesională în concordanta cu programele de dezvoltare şi cu strategiile sectoriale şi teritoriale."9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Formarea profesională a adulţilor se realizează prin programe de formare profesională ce cuprind totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practica în vederea realizării obiectivelor de formare de competente pentru un anumit domeniu."10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupaţii, meserii, specialităţi şi profesii, denumite în continuare ocupaţii, cuprinse în Clasificarea ocupatiilor din România - C.O.R., precum şi pentru competente profesionale comune mai multor ocupaţii. (2) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu consultarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, a Consiliului pentru Standarde Ocupationale şi Atestare, a ministerelor, a agentiilor naţionale, a celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi a organizaţiilor profesionale, vor elabora Registrul naţional al calificarilor profesionale din România, care va fi aprobat şi actualizat prin hotărâre a Guvernului."11. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Programele de formare profesională asigura dobândirea unor competente profesionale în conformitate cu standardele ocupationale recunoscute la nivel naţional, aprobate în condiţiile reglementărilor legale în vigoare."12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Programele de formare profesională cuprind, în principal, următoarele elemente: a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competentele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoana care urmează programul; b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse; c) numărul minim şi maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregătire; d) calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practica, denumite în continuare formatori; e) programa de pregătire; f) mijloacele şi metodele prin care se asigura transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice necesare ocupaţiei respective; g) dotările, echipamentele şi materialele necesare formării; h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională. (2) Programa de pregătire poate fi structurată pe module cuantificate în credite transferabile. (3) Furnizorii de formare profesională care organizează programe şi pentru persoane cu nevoi speciale vor adapta programele în mod corespunzător în vederea asigurării accesului egal şi nediscriminatoriu al acestor categorii de persoane la formarea profesională. (4) În vederea utilizării superioare a resurselor umane şi materiale furnizorii de formare profesională se pot asocia, în condiţiile legii, cu unităţi sau instituţii de învăţământ acreditate, care desfăşoară activităţi de formare profesională."13. La articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Furnizorii de formare profesională vor inregistra contractele de formare profesională la direcţiile generale judeţene de muncă şi solidaritate socială sau a municipiului Bucureşti, după caz."14. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Formarea profesională se poate realiza şi prin ucenicie la locul de muncă, prin care absolvenţii de gimnaziu, cu sau fără certificat de capacitate, pot obţine o calificare profesională. (2) Condiţiile în care se desfăşoară formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă, drepturile şi obligaţiile ucenicului şi ale furnizorului de formare profesională se reglementează prin normele metodologice elaborate pentru aplicarea prezentei ordonanţe."15. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"Autorizarea furnizorilor de formare profesională"16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Furnizorii de formare profesională pot organiza programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţionala, numai dacă au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi independente, activităţi de formare profesională şi sunt autorizaţi în condiţiile legii. (2) Programele postuniversitare de educaţie permanenta, furnizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe de formare profesională a adulţilor de nivel universitar, organizate în învăţământul superior, se supun numai mecanismelor specifice de autorizare şi acreditare academica. (3) Angajatorii pot organiza programe de formare profesională pentru salariaţii proprii, în baza cărora eliberează certificate de absolvire recunoscute numai în cadrul unităţilor respective. (4) Certificatele prevăzute la alin. (3) au recunoaştere naţionala numai dacă angajatorii sunt autorizaţi ca furnizori de formare profesională."17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională va fi coordonata de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor poate înfiinţa comisii de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii de autorizare."18. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, dintre care un preşedinte şi 4 experţi sau specialişti din domeniul ocupatiilor pentru care se face autorizarea. (2) Membri în comisiile de autorizare sunt: a) directorul direcţiei generale judeţene de muncă şi solidaritate socială, respectiv a municipiului Bucureşti, care are calitatea de preşedinte; b) un expert sau specialist al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti; c) un expert sau specialist al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; d) un expert sau specialist, reprezentant al asociaţiilor patronale reprezentative la nivel judeţean, propus prin consens; e) un expert sau specialist al organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel judeţean, propus prin consens. (3) În exercitarea atribuţiilor ce le revin comisiile de autorizare pot folosi şi alţi experţi sau specialişti pe domenii ocupationale. Pentru activitatea desfăşurată membrii comisiilor de autorizare şi specialiştii sunt indemnizati pe baza unor tarife stabilite de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (4) Cheltuielile necesare pentru plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare, precum şi ale specialiştilor pe domenii ocupationale, folosiţi de aceste comisii, se efectuează din venituri extrabugetare ale Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, conform art. 26. (5) Sediile comisiilor de autorizare se afla la direcţiile generale judeţene de muncă şi solidaritate socială, respectiv a municipiului Bucureşti. (6) Pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice care au sediul la direcţiile generale judeţene de muncă şi solidaritate socială sau la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti. Secretariatele tehnice sunt formate din două persoane desemnate de directorul direcţiei generale judeţene de muncă şi solidaritate socială din personalul propriu. În municipiul Bucureşti secretariatul tehnic este format din două persoane desemnate de directorul general al Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti din personalul propriu."19. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Comisiile de autorizare au următoarele atribuţii: a) autorizeaza furnizorii de formare profesională; b) oferă consultanţa şi informaţii furnizorilor de formare profesională; c) monitorizează activitatea furnizorilor de formare profesională şi organizarea examenelor de absolvire şi, după caz, retrag autorizaţia acestora; d) coordonează organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare profesională şi alte forme specifice. (2) Secretariatele tehnice au următoarele atribuţii: a) primesc dosarele furnizorilor de formare, verifica conţinutul şi organizează evidenta acestora; b) înaintează preşedintelui comisiei de autorizare dosarul furnizorului de formare profesională; c) înregistrează tabelele nominale cu participanţii la programele de formare profesională, care au încheiat contracte cu furnizorii."20. Articolul 22 se abroga.21. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani. (2) Autorizarea se acordă pentru fiecare dintre ocupatiile pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională. (3) Filialele furnizorilor de formare profesională şi centrele de formare profesională, fără personalitate juridică, sunt considerate unităţi distincte şi se supun separat procedurii de autorizare. (4) Autorizarea se certifica printr-un document ale cărui forma, conţinut şi regim de eliberare se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării."22. La articolul 24, alineatul (1) litera c) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:"c) resursele necesare desfăşurării programelor de formare profesională. (2) Pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada ca realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada ca realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogica specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire."23. La articolul 25, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Autorizarea poate fi retrasă de comisia de autorizare dacă se constata nerespectarea condiţiilor de autorizare şi a programelor pentru care furnizorul de formare profesională a fost autorizat sau dacă, în mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfacatoare................................................................... (3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras de doua ori autorizarea pentru aceeaşi ocupaţie pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesională pentru aceasta."24. După articolul 25 se introduce articolul 25^1 cu următorul cuprins:"Art. 25^1. - Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor are următoarele atribuţii în activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională: a) îndrumă metodologic, coordonează şi controlează activitatea comisiilor de autorizare şi a secretariatelor tehnice ale acestora; b) aproba programele-cadru de formare profesională definită conform art. 4, în baza cărora furnizorii de formare profesională elaborează programele de formare profesională prevăzute la art. 10; c) în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează criterii şi proceduri de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării sau retragerii autorizaţiei, precum şi metodologia certificării formării profesionale a adulţilor; d) rezolva contestaţiile depuse de furnizorii de formare profesională în legătură cu activitatea comisiilor de autorizare; e) monitorizează furnizorii de formare profesională."25. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor de autorizare furnizorii de formare profesională vor plati taxe de autorizare, care se gestionează în regim extrabugetar de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) Nivelul taxelor de autorizare este de 3 salarii medii pe economie. (3) Sumele încasate din taxele de autorizare necheltuite până la sfârşitul anului se reportează în anul următor pentru a fi utilizate cu aceeaşi destinaţie. (4) Din taxele de autorizare plătite de furnizorii de formare profesională se vor suporta cheltuielile pentru funcţionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea secretariatelor tehnice, cheltuielile materiale pentru servicii şi cheltuielile de capital."26. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor întocmeşte Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor, care cuprinde toţi furnizorii de formare profesională autorizaţi."27. După articolul 27 se introduce capitolul III^1 cu următorul titlu:"CAPITOLUL III^1Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor"28. Articolul 28 se abroga.29. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Participanţii la programele de formare profesională şi persoanele care se califica prin ucenicie la locul de muncă susţin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practica."30. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice şi/sau practice prin care se constata dobândirea competentelor specifice programului de formare profesională. (2) Examenul de absolvire se susţine în faţa unei comisii constituite din 2-3 specialişti din afară furnizorilor de formare profesională şi 1-3 reprezentanţi ai furnizorilor de formare profesională care au organizat programul de formare profesională. (3) La examen pot asista şi reprezentanţi ai beneficiarilor programelor de formare profesională."31. După articolul 30 se introduce articolul 30^1 cu următorul cuprins:"Art. 30^1. - Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor, elaborata de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, se aproba prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."32. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) În funcţie de tipul programului şi de formele de realizare a formării profesionale, furnizorul de formare profesională autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate: a) pentru cursuri de calificare sau recalificare şi pentru ucenicie la locul de muncă, certificat de calificare profesională; b) pentru cursuri şi stagii de iniţiere, precum şi pentru cursuri şi stagii de perfecţionare sau de specializare, certificat de absolvire. (2) În cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la terminarea fiecărui modul, după susţinerea testului de evaluare, se eliberează certificat de absolvire cu menţionarea competentelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. (3) Certificatele de calificare profesională şi de absolvire sunt tipărite de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, poarta antetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi au regimul actelor de studii. (4) Formularele certificatelor de calificare profesională şi, respectiv, de absolvire se pun la dispoziţie furnizorilor de formare profesională, contra cost, de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale prin direcţiile generale judeţene de muncă şi solidaritate socială şi, respectiv, a municipiului Bucureşti. (5) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire se eliberează însoţite de o anexa în care se precizează competentele profesionale dobândite."33. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - La cererea persoanei care doreşte să fie evaluată în vederea obţinerii unui certificat cu recunoaştere naţionala, competentele profesionale dobândite pe cale formala sau informala, finalizate cu certificate care nu au recunoaştere naţionala în condiţiile prezentei ordonanţe, precum şi competentele profesionale dobândite pe cale non-formala pot fi evaluate de centrele de evaluare autorizate. Procedura de evaluare şi certificare va fi reglementată prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării."34. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Formarea şi evaluarea rezultatelor formării profesionale a adulţilor se finanţează din următoarele surse: a) fonduri proprii ale angajatorilor; b) bugetul asigurărilor pentru şomaj; c) sponsorizări, donaţii, surse externe atrase; d) taxe de la persoanele participante la programele de formare profesională."35. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit."36. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Instituţiile finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pot finanta cheltuielile cu formarea profesională a salariaţilor din surse bugetare sau extrabugetare, potrivit bugetelor proprii aprobate."37. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Salariaţii care, la cererea angajatorului, participa la programe de formare profesională pe o perioadă de cel puţin 3 luni, încheie cu acesta acte adiţionale la contractele individuale de muncă, prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile după absolvire."38. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Programele de formare profesională organizate de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă se finanţează din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii."39. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Finanţarea formării profesionale se poate realiza şi din sponsorizări, donaţii sau din surse externe. (2) Condiţiile şi formele în care se acordă furnizorilor de formare profesională sprijin financiar din surse externe vor corespunde legislaţiei în vigoare sau prevederilor acordurilor internaţionale de cooperare la care România este parte."40. La articolul 41, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Furnizorii de formare profesională care au în derulare programe mai pot funcţiona în aceasta calitate cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. După această dată aceştia pot funcţiona numai dacă sunt autorizaţi."41. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Furnizorii de formare profesională care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe au în derulare programe de formare profesională în vederea dobândirii unor competente pentru care nu exista standarde ocupationale, după finalizarea acestor programe îşi pot continua activitatea numai în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) În cazuri speciale se pot organiza programe de formare profesională pentru dobândirea de competente pentru care nu exista standarde ocupationale, numai cu aprobarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării."42. - După articolul 42 se introduce articolul 42^1 cu următorul cuprins:"Art. 42^1. - Furnizorii de formare profesională autorizaţi sunt scutiţi de plată T.V.A. pentru operaţiunile de formare profesională."43. Articolul 43 se abroga.44. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Institutul Naţional de Statistica va include în programul sau de activitate cercetarea statistica periodică a formării profesionale a adulţilor. (2) Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulţilor, precizarea indicatorilor urmăriţi şi a modului de calcul al acestora, precum şi periodicitatea acestei cercetări vor fi stabilite de Institutul Naţional de Statistica în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor."45. După articolul 45 se introduce articolul 45^1 cu următorul cuprins:"Art. 45^1. - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, exercita controlul asupra modului în care este organizată şi se desfăşoară formarea profesională a adulţilor."46. Articolul 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, în termen de 90 de zile de la data publicării legii de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I."47. În cuprinsul ordonanţei denumirile "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale", "Ministerul Educaţiei Naţionale", "Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională" şi "Comisia Naţionala pentru Statistica" se înlocuiesc cu denumirile "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale", "Ministerul Educaţiei şi Cercetării", "Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă" şi "Institutul Naţional de Statistica". Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 18 septembrie 2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal
 • LEGE nr. 44 din 17 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 615 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind participarea României la programele comunitare "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth for Europe" şi la Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice - RO 0001, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 19 decembrie 2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
 • LEGE nr. 166 din 22 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 207/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 277 din 4 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGE nr. 115 din 24 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 135 din 24 iulie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 (*republicată*) privind arhivarea documentelor în formă electronică*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 19 septembrie 2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţa a navelor din patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 2 noiembrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢA URG. nr. 46 din 2 decembrie 1998 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea graului din recolta anului 1998
 • LEGE nr. 48 din 7 iulie 1994 privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991 şi a drepturilor aferente anului 1993 şi 1994 pentru persoanele ale căror terenuri agricole se afla în patrimoniul regiilor autonome cu activitatea agricolă, institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 3 iunie 2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 mp, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
 • LEGE nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare
 • LEGE nr. 126 din 23 septembrie 2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 121 din 29 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 6 noiembrie 1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea şcolilor - semnat la Washington la 2 octombrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 539 din 25 noiembrie 2004 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zonă de interes naţional a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucureşti, incluzând Noul Centru Civic şi Centrul Istoric, şi stabilirea condiţiilor de realizare a investiţiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă
 • LEGE nr. 7 din 10 ianuarie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iulie 2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
 • LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 (*republicată*) privind protecţia muncii
 • LEGE nr. 48 din 27 februarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010
 • LEGE nr. 706 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe
 • LEGE nr. 1.207 din 4 aprilie 1931 pentru modificarea art. 1 din legea pentru constituirea şi funcţionarea întreprinderilor private de asigurare şi reglementarea contractului de asigurare, promulgată prin decretul regal nr. 2481 din 4 iulie 1930
 • LEGE nr. 95 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1995 privind modificarea plafoanelor de aprobare a obiectivelor de investiţii pentru autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 29 din 26 aprilie 1995 pentru ratificarea Protocolului adiţional nr. 2 la Acordul european dintre România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum şi la Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţul dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, pe de altă parte, încheiat la Bruxelles la 22 decembrie 1994
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 5 martie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 223 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021