Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 316 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002 -
LEGE nr. 316 din 22 mai 2002privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 98 din 29 august 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTApentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale «Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM» - S.A."2. Partea introductivă a articolului I va avea următorul cuprins:"Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale «Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM» - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/1998, se modifica şi se completează după cum urmează:"3. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) Capitalul social este deţinut după cum urmează:- 1.857.802.025.000 lei de către statul român, reprezentat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, împărţit în 74.312.081 acţiuni în valoare nominală de 25.000 lei;- 18.845.950.000 lei de către Societatea de Investiţii Financiare Muntenia, împărţit în 753.838 acţiuni în valoare nominală de 25.000 lei;- 66.750.850.000 lei de către Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, împărţit în 2.670.034 acţiuni în valoare nominală de 25.000 lei;- 5.649.875.000 lei de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română", împărţit în 225.995 acţiuni în valoare nominală de 25.000 lei."4. La articolul I punctul 2, articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Privatizarea Societăţii Comerciale «Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM» - S.A., precum şi tranzacţiile având ca obiect acţiuni ale acesteia se pot realiza cu respectarea următoarelor reguli: a) participarea statului român la capitalul social nu se va diminua sub limita deţinerii pachetului de control, respectiv a unui procent de 33,4% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor; b) participarea persoanelor fizice române care au calitatea de salariat al Societăţii Comerciale «Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM» - S.A. la capitalul social, în procent de 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor; c) persoanele fizice şi/sau juridice de alta cetăţenie, respectiv naţionalitate, decât cea română nu vor putea deţine, independent sau cumulat, un număr de acţiuni care să reprezinte mai mult de 49% din capitalul social şi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor; d) persoanele fizice şi/sau juridice de alta cetăţenie, respectiv naţionalitate, decât cea română nu vor putea deţine, direct sau indirect, mai mult de 49% din capitalul social şi din totalul drepturilor de vot în societăţile comerciale române care au calitatea de acţionari ai Societăţii Comerciale «Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM» - S.A. (2) În cazul modificărilor capitalului social al Societăţii Comerciale «Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM» - S.A., structura actionariatului, rezultată ca efect al acestor modificări, va trebui să respecte cotele procentuale prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d). (3) Orice acte juridice încheiate cu încălcarea dispoziţiilor alin. (2) sunt nule de drept pentru numărul de acţiuni a căror dobândire conduce la depăşirea limitelor prevăzute la alin. (1). (4) În situaţia în care acordurile sau convenţiile la care România este parte dispun altfel decât prevederile înscrise la alin. (1) lit. c) şi d), acestea vor fi modificate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile acestor acorduri sau convenţii."5. La articolul I punctul 3, articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Societatea Comercială «Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM» - S.A."6. La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(3) Adunarea generală a acţionarilor alege Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale «Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM» - S.A. Membrii consiliului de administraţie, reprezentanţi ai statului, precum şi preşedintele acestuia, care este şi directorul general al societăţii, sunt numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei." Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA--------

Noutăți

 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • LEGE nr. 180 din 18 octombrie 2000 privind declararea oraşului Motru, judeţul Gorj, municipiu
 • LEGE nr. 467 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
 • LEGE nr. 151 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 iunie 2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 362 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor
 • LEGE nr. 292 din 28 septembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • LEGE nr. 1.264 din 4 aprilie 1931 asupra Contractului de gaj agricol
 • LEGE nr. 253 din 29 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 104 din 11 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 56/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 291 din 29 decembrie 2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea unor ministere
 • LEGE nr. 113 din 29 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 264/2000 privind aprobarea participării României la Fondul internaţional pentru deblocarea şenalului Dunării
 • LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 53 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • LEGE nr. 167 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. Savinesti
 • LEGE nr. 17 din 17 februarie 1997 pentru modificarea articolului 330^1 din Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 93 din 11 mai 2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 94 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/1999 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 117 din 2 mai 2007 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 20 din 8 ianuarie 2019 privind instituirea Zilei Limbii Romani
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 24 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 194 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 19 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 65/1982 privind organizarea activităţii creşelor şi gradinitelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor pentru copiii din aceste unităţi
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 28 iunie 2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid
 • LEGE nr. 358 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundaţii şi de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul naţional PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe şi agenţii comunitare şi sprijin pentru beneficiarii finali şi la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, Moldova şi Ucraina
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 10 iunie 1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 9 aprilie 2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură
 • LEGE nr. 1 din 4 ianuarie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 412 din 26 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 111 din 16 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2010
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 105 din 25 septembrie 1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate
 • LEGE nr. 402 din 31 octombrie 2006 (*republicată*) privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic*)
 • LEGE nr. 90 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 103 din 23 septembrie 1996 a fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021