Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 343 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002 -
LEGE nr. 343 din 31 mai 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneara şi de recuperare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 iunie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 109 din 31 august 2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneara şi de recuperare, adoptată în temeiul art. 1 lit. P pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Autorizaţia de funcţionare, din punct de vedere medico-balnear şi al valorificării terapeutice a factorilor sanogeni naturali, a unităţilor medico-balneare şi de recuperare din localităţile cu statut de staţiune balneara, climatica sau balneoclimatica este obligatorie şi se eliberează la cerere, pe o durată de 5 ani, de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, la propunerea Institutului Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie."2. La capitolul II, articolele 4-10 se abroga.3. La articolul 12, partea introductivă şi litera c) vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - Coordonarea şi controlarea activităţii de asistenţa medicală în staţiunile balneare, climatice sau balneoclimatice se fac de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Ministerul Sănătăţii şi Familiei colaborează la utilizarea raţională a factorilor naturali de mediu cu Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi cu consiliile locale ale localităţilor care funcţionează ca staţiuni balneare, climatice sau balneoclimatice, prin:..................................................................... c) elaborarea de norme tehnice unitare de sistematizare funcţională, de organizare a activităţii specifice staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice, de utilizare a bazelor de tratament medico-balnear şi recuperator şi a unităţilor de cazare şi alimentaţie aferente, cu excepţia celor care nu au specific medical şi sunt autorizate de către Ministerul Turismului prin Direcţia generală de autorizare şi control în turism, de protecţie sanitară a factorilor naturali, de protecţie fonica şi, respectiv, a aerului, apei, solului şi vegetatiei şi de eliminare a deşeurilor sanitare, care pot fi un vector de transmitere a bolilor;"4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Activitatea de utilizare a factorilor naturali în scop terapeutic, inclusiv funcţionarea din acest punct de vedere a unităţilor medico-balneare şi de recuperare, indiferent de statutul lor juridic şi de subordonarea acestora, utilizarea în consumul alimentar a apelor minerale şi instituirea perimetrelor de protecţie sanitară se desfăşoară pe baza autorizaţiei emise de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pe baza documentaţiei întocmite de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie. (2) Unităţile medico-balneare de tratament şi de recuperare, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, se pot privatiza sau concesiona, cu avizul prealabil al Ministerului Sănătăţii şi Familiei, în condiţiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. (3) Unităţile medico-balneare şi de recuperare, care se privatizează, funcţionează pe baza autorizaţiei prevăzute la alin. (1), eliberata cu respectarea următoarelor obligaţii prevăzute în contractul de privatizare, şi anume: a) menţinerea destinaţiei spaţiului ocupat de unitatea de asistenţa medico-balneara şi de recuperare. În cazul unităţilor de tratament balnear care în momentul privatizării sunt într-o stare de degradare avansată şi nefunctionale, proprietarul poate opta pentru dezafectare sau reabilitare, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, pe baza avizului tehnic emis de Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie, în condiţiile legii; b) menţinerea personalului medico-sanitar de specialitate corespunzător, acreditat în condiţiile legii. (4) Documentaţiile complexe de specialitate, cu avizele sau autorizaţiile necesare, se efectuează contra cost, la solicitarea staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi/sau a unităţilor care exploatează factori naturali. Tarifele pentru executarea documentaţiilor complexe şi pentru emiterea de avize sau/şi autorizaţii de funcţionare solicitate, se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (5) Actualizarea documentaţiilor complexe, a avizelor şi/sau a autorizaţiilor de funcţionare, prevăzute la art. 2 alin. (2) şi la alin. (1) din prezentul articol, se face în mod obligatoriu la fiecare 10 ani sau ori de câte ori este nevoie, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (6) Staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice sau unităţile de profil, care nu au întocmit documentaţia complexa privind activitatea cu factori naturali şi funcţionarea acestora, vor îndeplini condiţiile prevăzute de prezentul articol în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."5. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Asistenţa de recuperare, medicina fizica şi balneoclimatologie se desfăşoară numai prin: a) Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie; b) unităţi sanitare cu personalitate juridică în subordinea direcţiilor de sănătate publică, precum spitale de recuperare, sanatorii balneare şi de recuperare, secţii de profil din spitale, centre medicale balneare şi de recuperare, unităţi ambulatorii de recuperare-reabilitare din staţiunile balneoclimatice; c) cabinete medicale de specialitate, în condiţiile legii; d) unităţi sanitare de profil din subordinea altor ministere sau instituţii, autorizate şi acreditate, conform legii."6. După articolul 14 se introduce articolul 14^1 cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - (1) Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie este unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, şi are în structura unităţi sanitare, cu paturi sau ambulatorii, fără personalitate juridică. (2) Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie are următoarele atribuţii: a) îndrumarea tehnico-metodologică a activităţii de recuperare, medicina fizica şi balneoclimatologie din unităţile de profil ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau alte structuri private, ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Turismului şi sindicate; b) îndrumarea tehnico-metodologică a activităţii de cercetare medico-balneara, protecţie sanitară şi valorificare terapeutică, profilactica şi recuperatorie a surselor de factori naturali din întreaga ţara, precum şi de dezvoltare în domeniul medico-balnear şi de recuperare; c) participarea la activităţi de învăţământ în domeniul medico-balnear şi de recuperare; d) îndrumarea tehnico-metodologică şi, după caz, desfăşurarea activităţii promotionale din domeniul medico-balnear şi de recuperare; e) îndrumarea metodologică din punct de vedere al protecţiei sanitare la nivelul staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi asigurarea respectării acestora. (3) Cabinetele de asistenţa medico-balneara şi de recuperare din localităţile în care exista spitale fac parte din ambulatoriul de specialitate al spitalului respectiv. (4) În localităţile în care nu exista spitale cabinetele de asistenţa medico-balneara şi de recuperare se organizează, conform legii, în cabinete de libera practica medicală. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate sa încheie contracte de furnizare de servicii medicale cu aceste cabinete."7. La articolul 16, alineatele (2)-(4) vor avea următorul cuprins:"(2) Durata diferitelor tipuri de cura prevăzute la alin. (1) se stabileşte de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, cu avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi a Institutului Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie. (3) Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu consultarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie, stabileşte, pentru fiecare staţiune balneara, climatica sau balneoclimatica, în funcţie de proprietăţile terapeutice ale factorilor naturali din arealul respectiv, profilul de tratament, tipurile de cura, categoriile de afecţiuni indicate, afectiunile contraindicate, precum şi condiţiile minimale de dotare a bazelor de tratament balneofizical şi recuperator. (4) Modificarea categoriilor de afecţiuni asistate şi a tipurilor de cura se face de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, cu consultarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie, la propunerea unităţilor medico-balneare şi de recuperare din staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice."8. După articolul 17 se introduce articolul 17^1 cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - (1) Veniturile realizate din serviciile medicale prestate, contribuţii, donaţii, sponsorizări se încasează şi se reţin de către unităţile medico-balneare cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi se cuprind în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, fiind utilizate la acoperirea cheltuielilor de funcţionare a unităţilor respective. (2) Veniturile realizate din contractele încheiate între societăţile comerciale de turism şi unităţile medico-balneare, pentru furnizarea de servicii medicale balneare şi de recuperare, se virează în contul unităţilor medico-balneare şi se constituie în venituri extrabugetare la dispoziţia acestora şi sunt utilizate şi pentru acoperirea cheltuielilor materiale curente. Contractele se încheie pe baza estimarii corespunzătoare a actului medical. (3) Veniturile în valută obţinute din furnizarea de servicii medicale balneare şi de recuperare, pentru cetăţenii străini, se constituie în venituri extrabugetare la dispoziţia unităţilor medico-balneare care le-au realizat. (4) Cota prevăzută pentru serviciile medicale, în cazul biletelor de odihnă şi tratament, se virează de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în contul unităţilor medico-balneare care le-au realizat şi se constituie în venituri extrabugetare. (5) Pentru asiguraţii care beneficiază de tratament balnear sau de recuperare şi care sunt înscrişi la alta casa de asigurări de sănătate decât cea cu care are contract unitatea sanitară se efectuează decontări între casele de asigurări de sănătate, conform legii."9. La articolul 18, alineatele (1), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi (3), ale art. 13 alin. (1), (5) şi (6), ale art. 14 alin. (2), ale art. 15 şi ale art. 20 alin. (2), referitoare la obţinerea, prelungirea, respectiv actualizarea autorizaţiilor de funcţionare, a avizelor sau a documentaţiilor complexe de specialitate, la cadrul general de acordare a asistenţei medico-balneare şi de recuperare, constituie contravenţie, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune...................................................................... (4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite din cadrul structurilor de inspecţie sanitară de stat, precum şi din cadrul autorităţilor publice prevăzute la art. 12. (5) Prevederile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare."10. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) În cazul în care după aplicarea sancţiunii staţiunea balneara, climatica sau balneoclimatica ori unitatea medico-balneara şi de recuperare, publică sau privată, nu respecta obligaţiile prevăzute în prezenta ordonanţă, Ministerul Sănătăţii şi Familiei retrage temporar sau definitiv autorizaţia de funcţionare şi de valorificare terapeutică a factorilor naturali."11. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Sănătăţii şi Familiei, împreună cu Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, elaborează şi propune Guvernului spre adoptare normele tehnice unitare pentru realizarea documentaţiilor complexe de atestare a funcţionarii staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi de organizare a întregii activităţi de utilizare a factorilor naturali, potrivit art. 12 lit. c). (2) Toate unităţile medico-balneare şi de recuperare din staţiuni balneare, climatice şi balneoclimatice, indiferent de forma de organizare, de statutul lor juridic şi de subordonare, sunt obligate să obţină: a) autorizaţia sanitară de funcţionare, eliberata de direcţiile de sănătate publică judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe; b) autorizaţia de utilizare terapeutică de factori naturali, inclusiv de funcţionare a unităţilor medico-balneare şi de recuperare, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."12. La articolul 21, alineatul (2) se abroga.13. În tot cuprinsul ordonanţei denumirea Ministerul Sănătăţii se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Sănătăţii şi Familiei; sintagma ministrul sănătăţii se înlocuieşte cu sintagma ministrul sănătăţii şi familiei; denumirea Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului se înlocuieşte cu denumirile Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; denumirea Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; denumirea Ministerul Industriei şi Comerţului se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Industriei şi Resurselor. Articolul 2 (1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei procedează la inventarierea patrimoniului unităţilor medico-balneare şi de recuperare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Proprietăţile sunt delimitate juridic în baza analizei actelor de proprietate existente. Ministerul Sănătăţii şi Familiei ia măsuri pentru protejarea patrimoniului propriu, inclusiv de revendicare, acolo unde este cazul, în condiţiile legii.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATU------------

Noutăți

 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 148 din 11 octombrie 1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 142 din 10 iunie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 211 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 288 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
 • LEGE nr. 122 din 9 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Belgrad la 16 mai 1996
 • LEGE nr. 121 din 1 iulie 2016 privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea Uniunii Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 28 din 19 decembrie 1969 privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în Republica Socialistă România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 98 din 23 mai 1998 privind finanţarea unor lucrări la Stadionul Cotroceni din Bucureşti, în vederea disputării meciurilor din cadrul Turneului final al Campionatului european de fotbal pentru tineri sub 21 de ani, organizat la Bucureşti în perioada 23-31 mai 1998
 • LEGE nr. 23 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 781 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • LEGE nr. 9 din 11 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Sociala
 • LEGE nr. 211 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 136 din 15 octombrie 2014 pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 207 din 11 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 208 din 31 decembrie 1999 privind ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 26 mai 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 27 decembrie 2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 399 din 14 iunie 2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionarii activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 16 din 10 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2000 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 253 din 7 decembrie 2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Judeţeana "Apa Canal" Iaşi, cu garanţia statului, de la banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Retehnologizarea, modernizarea, completarea şi dezvoltarea Staţiei de epurare a municipiului Iaşi"
 • LEGE nr. 150 din 20 mai 2005 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor privind călătoria cu metroul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 1 aprilie 2004 privind aprobarea actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 1.479/1997 şi pentru soluţionarea amiabilă a litigiului arbitral iniţiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în faţa Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • LEGE nr. 91 din 28 aprilie 2017 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 13 februarie 2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 165 din 2 iunie 2005 privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) şi statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informaţii în timp util în cazul unei urgenţe radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 şi la Bucureşti la 25 octombrie 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 26 ianuarie 2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice
 • CODUL AERIAN din 22 august 1997 (Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 - republicată - privind Codul aerian)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 18 aprilie 2000 pentru modificarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 4 din 10 ianuarie 1995 privind donarea de singe, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 29 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 281 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 445 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021