Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 336 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 17 iunie 2002 -
LEGE nr. 336 din 31 mai 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 17 iunie 2002

  Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152 din 14 octombrie 1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 20 octombrie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă defineste produsele medicamentoase de uz uman, condiţiile şi normele producerii, punerii lor pe piaţa, precum şi condiţiile pentru asigurarea calităţii, eficacitatii şi siguranţei acestora.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Prin produs medicamentos de uz uman, denumit în continuare produs medicamentos, se înţelege:a) orice substanţa sau amestec de substanţe destinat tratamentului sau prevenirii bolilor la om;b) orice substanţa sau amestec de substanţe care poate fi administrat la om, în vederea stabilirii unui diagnostic medical sau pentru refacerea, corectarea ori modificarea funcţiilor fiziologice.(2) Prin medicament se înţelege orice produs medicamentos condiţionat într-o formă farmaceutica specifică, purtând un nume specific, prezentat într-un ambalaj specific, preparat de o entitate juridică autorizata în acest sens şi care poate fi administrat la om după obţinerea dreptului de a fi pus pe piaţa în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) Prin substanţa, în înţelesul alin. (1), se înţelege orice materie, indiferent de originea sa, care poate fi umană, animala, vegetala sau chimica.(4) Sunt incluse în categoria produselor medicamentoase:a) produsele medicamentoase imunologice;b) produsele medicamentoase derivate din sânge uman sau plasma umană;c) produsele radiofarmaceutice;d) generatorii de radionuclizi;e) trusele (kit) radionuclidice;f) precursorii radionuclidici;g) preparatele magistrale şi oficinale;h) produsele medicamentoase homeopate.(5) În înţelesul prevederilor alin. (4) lit. a), prin produs medicamentos imunologic se înţelege orice produs medicamentos constituit din vaccinuri, toxine, seruri sau alergeni; vaccinurile, toxinele, serurile se referă la agenţii folosiţi pentru producerea imunitatii active, pentru diagnosticarea stării de imunitate naturala, pentru producerea imunitatii pasive; produsele alergene desemnează orice produs medicamentos folosit pentru identificarea sau inducerea unei alteratii specifice dobândite în răspunsul imunologic la un agent alergen.(6) În înţelesul prevederilor alin. (4) lit. b), prin produs medicamentos derivat din sânge uman sau plasma umană se înţelege orice produs medicamentos bazat pe constituenti din sânge uman sau plasma umană, care sunt preparati industrial de către producători publici sau privati, asemenea produse medicamentoase incluzând în particular albumina, factori ai coagularii şi imunoglobuline de origine umană.(7) În înţelesul prevederilor alin. (4) lit. c), prin produs radiofarmaceutic se înţelege orice produs medicamentos care, atunci când este gata pentru utilizare, conţine unul sau mai mulţi radionuclizi (izotopi radioactivi), inclusiv pentru scopuri medicale.(8) În înţelesul prevederilor alin. (4) lit. d), prin generator de radionuclizi se înţelege orice sistem care incorporeaza un radionuclid părinte fixat, de la care se obţine un radionuclid fiica prin elutie sau prin orice alta metoda, folosit într-un produs radiofarmaceutic.(9) În înţelesul prevederilor alin. (4) lit. e), prin trusa (kit) radionuclidica se înţelege orice preparat care urmează să fie reconstituit sau combinat cu radionuclizi în produsul radiofarmaceutic final, în mod obişnuit anterior administrării lui.(10) În înţelesul prevederilor alin. (4) lit. f), prin precursor radionuclidic se înţelege orice alt radionuclid produs pentru radiomarcarea altei substanţe înaintea administrării la om.(11) În înţelesul prevederilor alin. (4) lit. g), prin preparate magistrale se înţelege preparatele realizate extemporaneu în farmacie după o prescripţie medicală, destinate tratamentului individual al unui pacient.(12) În înţelesul prevederilor alin. (4) lit. g), preparatele oficinale sunt preparate realizate în farmacii sau laboratoare farmaceutice, în conformitate cu prevederile Farmacopeei Române sau cu normele tehnice avizate de autorităţile ştiinţifice în domeniu, nominalizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi în concordanta cu un nomenclator stabilit de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.(13) În înţelesul prevederilor alin. (4) lit. h), prin produs medicamentos homeopat se înţelege orice produs medicamentos preparat din produse, substanţe sau compozitii, denumite stocuri homeopate, în conformitate cu procedura homeopata de preparare descrisă de către farmacopeele uzuale.(14) Se exclud din categoria produselor medicamentoase următoarele:a) sangele total, plasma şi celulele sanguine de origine umană;b) sursele radioactive închise a căror structura este astfel încât sa prevină, în condiţii normale de utilizare, orice dispersie în mediu a materialelor radioactive conţinute.3. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Agenţia Naţionala a Medicamentului stabileşte încadrarea produselor medicamentoase, cu excepţia celor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. g), în funcţie de modul de eliberare, în:4. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4Agenţia Naţionala a Medicamentului elaborează anual lista cuprinzând produsele medicamentoase autorizate de punere pe piaţa, precizând pentru fiecare produs grupa şi subgrupa în care acesta este inclus.5. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Autorizaţia de punere pe piaţa, eliberata de Agenţia Naţionala a Medicamentului, este obligatorie pentru toate produsele medicamentoase folosite în profilaxie, diagnostic şi terapeutică, definite la art. 2.6. La articolul 8, alineatul (1) litera c) şi alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:c) produsele medicamentoase necesare în cazuri excepţionale: calamitati naturale, epidemii şi cazuri de necesitate aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.(2) Produsele medicamentoase destinate experimentelor clinice sau cercetării tehnologice pot fi utilizate fără autorizaţie de punere pe piaţa, dar cu autorizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului.(3) Substantele active şi auxiliare, utilizate ca materii prime, sunt avizate de Agenţia Naţionala a Medicamentului pe baza unor reglementări proprii.7. La articolul 15 alineatul (1), după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:c) informaţii privind ambalajul produsului medicamentos.8. Articolul 21 va avea următorul cuprins: Articolul 21(1) Pentru reînnoirea autorizaţiei de punere pe piaţa solicitantul trebuie să depună la Agenţia Naţionala a Medicamentului, cu 6 luni înainte de data expirării autorizaţiei, o cerere însoţită de documentaţia reactualizata şi informaţii la zi privind farmacovigilenta.(2) Procedura de reinnoire a autorizaţiei de punere pe piaţa se stabileşte prin norme elaborate de Agenţia Naţionala a Medicamentului, în condiţiile legii.9. Articolul 26 va avea următorul cuprins: Articolul 26(1) Modificările care produc schimbări importante din punct de vedere al calităţii, siguranţei şi eficacitatii produsului medicamentos, dar nu necesita eliberarea unei noi autorizaţii de punere pe piaţa, constituie variatii majore de tip II, prevăzute în reglementări ale Agenţiei Naţionale a Medicamentului.(2) Procedura de soluţionare a variatiilor majore de tip II este stabilită în reglementări ale Agenţiei Naţionale a Medicamentului.10. Articolul 28 va avea următorul cuprins: Articolul 28Produsele medicamentoase autorizate de punere pe piaţa în Uniunea Europeană, prin procedura centralizata sau descentralizata, se autorizeaza în România conform unor proceduri simplificate prezentate în reglementările Agenţiei Naţionale a Medicamentului.11. Articolul 32 va avea următorul cuprins: Articolul 32Fac excepţie de la prevederile art. 31 preparatele magistrale şi oficinale.12. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 33(1) Agenţia Naţionala a Medicamentului elaborează Regulile de buna practica de fabricaţie a produselor medicamentoase pentru unităţile de producţie, reguli ce sunt aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.13. Articolul 34 va avea următorul cuprins: Articolul 34Ministerul Sănătăţii şi Familiei decide asupra autorizării de funcţionare a unei unităţi de producţie a produselor medicamentoase pe baza raportului de inspecţie favorabil întocmit de inspectorii de specialitate din Ministerul Sănătăţii şi Familiei.14. La articolul 36, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Dovada competentelor necesare, în cazul persoanei responsabile cu activitatea de distribuţie, consta în diploma de licenţă în farmacie, medicina sau economie, obţinută în urma absolvirii studiilor universitare, studii postuniversitare de specializare în activitatea de marketing sau cel puţin 2 ani de experienta practica în domeniu.15. La articolul 38, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:c) autorizaţie provizorie de funcţionare pe o perioadă de 6 luni, emisă atunci când unitatea de producţie executa remedierea unor deficiente care nu pun în pericol calitatea produsului medicamentos.16. Articolul 39 va avea următorul cuprins: Articolul 39(1) În unităţile de producţie a produselor medicamentoase, care solicită autorizaţie parţială numai pentru divizarea, ambalarea şi etichetarea produselor medicamentoase, persoana responsabilă cu activitatea de producţie poate fi în acelaşi timp responsabilă şi cu activitatea de distribuţie.(2) În unităţile de producţie a produselor medicamentoase, în care se efectuează divizari de plante sau părţi de plante medicinale, persoana responsabilă cu activitatea de producţie poate fi în acelaşi timp responsabilă şi cu activitatea de distribuţie.17. La articolul 40, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Controlul microbiologic şi alte testări speciale pot fi realizate, prin contract, în alte laboratoare de control autorizate de Agenţia Naţionala a Medicamentului."18. Articolul 41 va avea următorul cuprins: Articolul 41(1) Termenele maxime pentru emiterea de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei a autorizaţiei de funcţionare sunt:a) decizia asupra cererii de autorizare se emite în termen de 90 de zile de la înregistrarea cererii;b) decizia asupra solicitării formulate de o unitate de producţie a produselor medicamentoase, autorizata, în vederea modificării sau completării autorizaţiei de funcţionare pentru o modificare de flux de fabricaţie sau de echipamente, se emite în termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii.(2) Solicitantul autorizaţiei de funcţionare va remedia eventualele deficiente constatate în timpul inspecţiei, în termenul convenit de comun acord cu inspectorul de specialitate; acest termen nu se include în termenul prevăzut la alin. (1) lit. a).19. Articolul 44 va avea următorul cuprins: Articolul 44(1) Punerea pe piaţa a produselor medicamentoase fabricate în unităţile de producţie se face numai pe baza autorizaţiei de punere pe piaţa, emisă de Agenţia Naţionala a Medicamentului.(2) Producătorii de medicamente nu pot înfiinţa farmacii şi nici nu pot deţine acţiuni sau părţi sociale la astfel de unităţi.(3) Producătorii de medicamente nu pot deţine părţi sociale şi nu pot înfiinţa unităţi de distribuţie angro direct sau intermediat.(4) Farmaciile, ca unităţi de desfacere cu amănuntul a medicamentelor, pot funcţiona numai cu farmacist cu aviz de libera practica; excepţie fac drogheriile şi punctele de lucru din mediul rural ale farmaciilor.20. Articolul 45 va avea următorul cuprins: Articolul 45(1) Distribuţia produselor medicamentoase consta în transferul acestora de la unitatea de producţie la consumatorul final, incluzând activităţile de procurare, stocare, supraveghere a calităţii şi de difuzare.(2) Distribuţia produselor medicamentoase de la nivelul depozitelor se face numai către unităţile farmaceutice autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în condiţiile legii; este interzisă eliberarea cu amănuntul a produselor medicamentoase la nivelul depozitelor.(3) Producătorii de medicamente şi distribuitorii transmit Ministerului Sănătăţii şi Familiei lista tuturor produselor medicamentoase fabricate, respectiv distribuite; forma şi conţinutul datelor furnizate se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.(4) Distribuţia produselor medicamentoase de uz uman se face numai prin unităţi care au autorizaţie de funcţionare eliberata de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.(5) Eliberarea cu amănuntul a produselor medicamentoase se face numai de către unităţile farmaceutice, farmacii şi drogherii, autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.(6) Drogheriile pot funcţiona cu asistenţi de farmacie cu aviz de libera practica.21. Articolul 46 se abroga.22. Articolul 48 va avea următorul cuprins: Articolul 48Depozitele de produse medicamentoase trebuie să posede autorizaţie de funcţionare emisă de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, eliberata pe baza raportului de inspecţie favorabil, întocmit de inspectorii din serviciul de inspecţie farmaceutica din Ministerul Sănătăţii şi Familiei.23. La articolul 49, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Unităţile de producţie a produselor medicamentoase, persoane juridice române, distribuie produsele proprii prin distribuitori autorizaţi sau direct unităţilor spitaliceşti.24. La articolul 50 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:(2) Depozitele de produse medicamentoase vor comunică Ministerului Sănătăţii şi Familiei, trimestrial, datele privind circulaţia produselor medicamentoase; forma şi conţinutul datelor furnizate sunt stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei.25. Articolul 53 va avea următorul cuprins: Articolul 53Depozitele farmaceutice care distribuie substanţe active, auxiliare şi ambalaje trebuie să aibă spaţii speciale pentru desfăşurarea acestei activităţi, separate de spaţiile destinate produselor medicamentoase.26. La articolul 54, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 54(1) Produsele medicamentoase distribuite la nivelul depozitelor sunt numai cele cu autorizaţie de punere pe piaţa eliberata de Agenţia Naţionala a Medicamentului; fac excepţie produsele medicamentoase prevăzute la art. 8 alin. (3) şi (4).27. La articolul 54, după alineatul (2) se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) produsele medicamentoase orfane şi alte produse medicamentoase de uz spitalicesc pentru care necesităţile terapeutice ale României sunt mici.(4) Ministerul Sănătăţii şi Familiei aproba lista cuprinzând medicamentele orfane, elaborata de Agenţia Naţionala a Medicamentului.28. Articolul 55 va avea următorul cuprins: Articolul 55Publicitatea în mass-media este permisă numai pentru produsele medicamentoase care se eliberează fără prescripţie medicală, prevăzute la art. 3 alin. (1) grupa B.29. Articolul 56 se abroga.30. Articolul 57 va avea următorul cuprins: Articolul 57(1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei controlează şi supraveghează permanent fabricatia, controlul, testarea clinica şi toxicologica, depozitarea, eliberarea şi utilizarea produselor medicamentoase.(2) Agenţia Naţionala a Medicamentului controlează şi supraveghează permanent fabricatia, controlul, testarea clinica şi toxicologica a produselor medicamentoase.31. La articolul 62, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 62(1) În cadrul activităţii de supraveghere inspectorii de specialitate ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei pot preleva probe conform prevederilor cuprinse în normele Agenţiei Naţionale a Medicamentului.32. Articolul 64 va avea următorul cuprins: Articolul 64Unităţile de producţie şi/sau de distribuţie a produselor medicamentoase trebuie să informeze Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi, după caz, Agenţia Naţionala a Medicamentului despre schimbările de natura sa modifice termenii autorizaţiei de funcţionare, intervenite în activitatea lor.33. Articolul 68 va avea următorul cuprins: Articolul 68Agenţia Naţionala a Medicamentului evalueaza rapoartele privind reactiile adverse şi propune măsurile administrative necesare.34. Articolul 71 va avea următorul cuprins: Articolul 71Agenţia Naţionala a Medicamentului analizează reclamaţiile privind deficientele de calitate şi propune măsurile administrative necesare.35. Articolul 77 va avea următorul cuprins: Articolul 77Condiţiile de calitate prevăzute de Farmacopeea Română sunt obligatorii pentru orice unitate ce fabrica sau distribuie produse medicamentoase.36. Articolul 82 va avea următorul cuprins: Articolul 82Cercetările clinice sunt iniţiate în situaţia obţinerii unui aviz favorabil în urma testelor preclinice.37. Articolul 87 va avea următorul cuprins: Articolul 87Fabricarea, operaţiunile de import şi export, distribuţia către depozite şi farmacii şi eliberarea cu amănuntul a produselor stupefiante şi toxice se fac pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.38. Articolul 91 va avea următorul cuprins: Articolul 91Importul şi exportul produselor medicamentoase, cu excepţia celor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. g), se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.39. Articolul 92 va avea următorul cuprins: Articolul 92Pot fi importate numai produsele medicamentoase, cu excepţia celor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. g), care au autorizaţia de punere pe piaţa eliberata de Agenţia Naţionala a Medicamentului.40. La articolul 94, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:c) dacă sunt destinate pacientilor în vederea continuării tratamentului început în străinătate sau dacă sunt necesare în cazuri excepţionale precum: calamitati naturale, epidemii şi cazuri de necesitate aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.41. Articolul 95 va avea următorul cuprins: Articolul 95Ministerul Sănătăţii şi Familiei stabileşte şi avizează preţurile medicamentelor din import şi din ţara, cu excepţia medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală (OTC).42. Articolul 100 va avea următorul cuprins: Articolul 100(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, şi se sancţionează de către inspectorii de specialitate din Ministerul Sănătăţii şi Familiei, astfel:a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei şi închiderea unităţii, în cazul funcţionarii unităţii de producţie a produselor medicamentoase fără autorizaţie de funcţionare emisă de Ministerul Sănătăţii şi Familiei conform art. 31; se sancţionează cu aceeaşi amenda şi închiderea unităţii farmaceutice de distribuţie a produselor medicamentoase, care funcţionează fără autorizaţie emisă de Ministerul Sănătăţii şi Familiei conform art. 45 alin. (2), (4) şi (5), art. 47 alin. (2) şi (3) şi art. 48;b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 80 alin. (1) de către laboratoarele care au certificat de buna practica de laborator;c) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, practicarea, în cadrul unităţilor de producţie a produselor medicamentoase sau de distribuţie, a altor activităţi decât cele pentru care au fost autorizate conform art. 31, 44 şi 50, eliberarea prin drogherii a altor produse medicamentoase decât cele fără prescripţie medicală conform art. 3, participarea persoanelor necalificate la operaţiuni tehnice care necesita calificare de specialitate în procesul de fabricaţie şi în cel de distribuţie, precum şi nerespectarea reglementărilor impuse de Agenţia Naţionala a Medicamentului privind încadrarea produselor medicamentoase în funcţie de modul lor de eliberare, inscriptionarea şi prospectul produselor medicamentoase, publicitatea produselor medicamentoase, raportarea schimbărilor survenite în activitatea de producţie sau de distribuţie, rechemari;d) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 35 şi 36;e) cu amendă de la 5.000.000 lei la 8.000.000 lei, în cazul fabricării şi distribuţiei produselor medicamentoase fără documente care să ateste provenienţă şi/sau calitatea acestora conform art. 52 şi 54, în cazul nerespectării prevederilor art. 73 privind procedura de retragere a produselor medicamentoase de către producători şi distribuitori, precum şi în cazul deţinerii şi eliberării produselor medicamentoase cu termen de valabilitate depăşit sau cu buletin de analiza necorespunzător;f) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, lipsa din unităţile de distribuţie a farmacistului-şef sau a înlocuitorului acestuia pe perioada în care unitatea funcţionează, lipsa din drogherie a asistentului de farmacie şef sau a înlocuitorului acestuia, precum şi împiedicarea exercitării activităţii de inspecţie;g) cu suspendarea autorizaţiei de funcţionare a unităţii farmaceutice pe o durată de un an, în cazul repetarii abaterii privind nerespectarea prevederilor art. 3.(2) Departamentul de inspecţie al Agenţiei Naţionale a Medicamentului poate aplica sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e), conform competentelor prevăzute la art. 57 alin. (2).43. Articolul 101 va avea următorul cuprins: Articolul 101Dispoziţiile art. 100 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor*). Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.44. Titlul capitolului XI va avea următorul cuprins:Dispoziţii tranzitorii şi finale45. La articolul 104, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins: Articolul 104(1) Unităţile farmaceutice vor plati, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, următoarele sume în contul Ministerului Sănătăţii şi Familiei:a) unităţile de producţie a produselor medicamentoase - 6.000.000 lei;b) depozitele farmaceutice - 4.000.000 lei;c) farmaciile - 3.000.000 lei;d) drogheriile - 2.000.000 lei.(2) Pentru unităţile de producţie a produselor medicamentoase suma pentru reautorizare va fi jumătate din suma prevăzută a fi achitată la autorizare.46. Articolul 105 se abroga.47. Articolul 106 va avea următorul cuprins: Articolul 106Sumele încasate potrivit art. 104 se gestionează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în regim extrabugetar.48. La articolul 108, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Cheltuielile necesare pentru efectuarea inspecţiilor în comun de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Agenţia Naţionala a Medicamentului, în vederea acordării autorizaţiilor de funcţionare, sunt suportate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.49. La articolul 109, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 109(1) În toate unităţile de fabricaţie se vor implementa Regulile de buna practica de fabricaţie, astfel încât aceste unităţi să le îndeplinească până la data de 31 decembrie 2003.50. După articolul 109 se introduce articolul 109^1 cu următorul cuprins: Articolul 109^1Producătorii de medicamente se vor reorganiza, potrivit prevederilor art. 44 alin. (2) şi (3), până la data de 30 iunie 2003.51. Articolul 110 va avea următorul cuprins: Articolul 110(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2000, cu excepţia prevederilor art. 109 alin. (1) şi ale art. 109^1.(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile referitoare la produsele medicamentoase, cuprinse la art. 156, 170 şi 172 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, Ordonanţa Guvernului nr. 31/1995 privind reglementarea regimului de producere, circulaţie şi comercializare a produselor farmaceutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, Hotărârea Guvernului nr. 382/1996 privind aprobarea normelor şi a regulilor în domeniul producerii, circulaţiei produselor farmaceutice, precum şi controlul acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 3 iunie 1996, şi art. 3, art. 6 şi liniuţa a 12-a din Lista-anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare.52. În cuprinsul ordonanţei de urgenta denumirea "Ministerul Sănătăţii" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Sănătăţii şi Familiei".Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  -------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 147 din 26 iunie 2017 pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 219 din 24 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru unele persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 80 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 370/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Materialelor de Construcţii, devenit Legea nr. 49/1969
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 privind utilizarea eficienta a energiei
 • LEGE nr. 345 din 19 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)
 • LEGE nr. 370 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 septembrie 2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 92*) din 4 august 1992 *** Republicată pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • LEGE nr. 115 din 27 mai 2016 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 53 din 1 aprilie 2009 privind transmiterea unor imobile, clădiri şi terenuri, din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Jucu, judeţul Cluj
 • LEGE nr. 5 din 21 februarie 2013 bugetului de stat pe anul 2013
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 21 din 20 mai 1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
 • LEGE nr. 240 din 31 octombrie 2008 privind declararea comunei Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, localitate-martir
 • LEGE nr. 130 din 29 decembrie 1992 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 31 martie 1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României fata de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 iunie 2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale "Tractorul - UTB" - S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • CODUL MUNCII din 1950 (LEGE nr. 3 din 30 mai 1950)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 12 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 296 din 3 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană
 • LEGE nr. 219 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 17 martie 2011 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 30 iunie 1999 pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 238 din 10 iunie 2009 (*republicată*) privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice*)
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 146 din 26 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 16 noiembrie 2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 271 din 22 decembrie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind vizele
 • LEGE nr. 190 din 13 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor
 • LEGE nr. 185 din 16 mai 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 33 din 27 martie 2014 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 16 octombrie 2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 13 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020