Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 13 iunie 2002 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 300 din 17 mai 2002privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 13 iunie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, autorizarea şi desfăşurarea operaţiunilor cu precursori, precum şi măsurile de combatere a operaţiunilor ilicite cu precursori. (2) Producerea, deţinerea sau orice activitate cu precursori este permisă numai în scop comercial, medical, sanitar-veterinar, industrial, de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică. Articolul 2Termenii de mai jos, folosiţi în prezenta lege, au următorul înţeles: a) precursori - substantele chimice folosite la fabricarea ilicită a drogurilor, prevăzute în anexa nr. 1, sarurile acestora, precum şi amestecurile ce conţin astfel de substanţe, cu excepţia preparatelor farmaceutice şi a altor preparate cu aceste substanţe, care nu pot fi recuperate sau utilizate în acest scop prin metode de laborator; b) operator - persoana fizica sau juridică ce efectuează operaţiuni de fabricare, producere, tratare, sinteza, extractii, condiţionare, distribuire, punere în vânzare, plasare pe piaţa, livrare, procurare, folosire, ambalare, transport, stocare-depozitare, manipulare sau orice alta activitate legală de import, export, tranzit ori intermediere de precursori, denumite în continuare operaţiuni cu precursori. Articolul 3 (1) Lista cuprinzând substantele chimice care sunt folosite în mod frecvent la fabricarea ilicită a drogurilor, denumite în prezenta lege precursori, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Substantele înscrise în anexa nr. 1 se clasifica în trei categorii, în raport cu gradul de risc şi posibilitatea înlocuirii acestora cu alte substanţe în cadrul procesului de fabricare ilicită a drogurilor, precum şi pentru asigurarea desfăşurării normale a operaţiunilor legale cu precursori. (3) Anexa nr. 1 poate fi completată prin înscrierea unor substanţe noi ori modificată prin eliminarea altor substanţe sau prin transferarea acestora dintr-o categorie în alta, prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. Articolul 4 (1) Operaţiunile cu precursorii din categoriile I şi a II-a prevăzute în anexa nr. 1 se autorizeaza de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei după obţinerea avizului prealabil şi obligatoriu al Inspectoratului General al Poliţiei. (2) Operaţiunile cu precursorii din categoria a III-a prevăzută în anexa nr. 1 sunt permise pe baza avizului de funcţionare emis de Ministerul Industriei şi Resurselor, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 5. Articolul 5Persoanele fizice şi juridice pot deţine şi folosi, fără a fi obligate să obţină aviz, numai precursorii din categoria a III-a, autorizaţi să fie desfacuti prin reţeaua comercială către populaţie, în limitele şi în cantităţile stabilite prin regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, la propunerea Ministerului Industriei şi Resurselor. Articolul 6 (1) Exportul şi importul precursorilor se efectuează de operatori autorizaţi şi care au obţinut avizul conform prevederilor art. 4, pe baza licenţei emise de Ministerul Afacerilor Externe, numai după obţinerea avizului Inspectoratului General al Poliţiei, în baza documentelor ce vor fi stabilite prin regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi. (2) Pentru eliberarea avizului necesar obţinerii licenţei de import operatorii trebuie să prezinte Inspectoratului General al Poliţiei, după caz, şi declaraţia de utilizare finala sau declaraţia de utilizare, conform modelelor prezentate în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3. (3) În cazul operatorilor care solicită avizul pentru obţinerea licenţei de export, aceştia trebuie să prezinte şi licenta importatorului, precum şi declaraţia de utilizare finala a partenerului extern. (4) Pentru substantele din categoriile I şi a II-a prevăzute în anexa nr. 1 este necesară şi obţinerea unui certificat de export, eliberat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, întocmit conform anexei nr. 4. Capitolul 2 Operaţiuni cu precursori Articolul 7Operatorii care produc precursori sunt obligaţi sa întocmească pentru fiecare produs norme tehnice specifice privind producţia, ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, distrugerea sau neutralizarea acestora, sa consemneze, să asigure şi sa administreze antidotul în caz de intoxicare, stabilit cu acordul Ministerului Sănătăţii şi Familiei. Articolul 8 (1) Orice persoană fizica sau juridică autorizata, care furnizează unui cumpărător una dintre substantele prevăzute în anexa nr. 1, este obligată să obţină de la cumpărător o declaraţie în care să se precizeze utilizarile concrete ale acestei substanţe. (2) În cazul în care furnizarea are ca obiect mai multe substanţe dintre cele prevăzute la alin. (1), furnizorul va solicita cumpărătorului câte o declaraţie separată pentru fiecare dintre aceste substanţe. (3) Furnizorii precursorilor din categoria a II-a prevăzută în anexa nr. 1 pot accepta din partea cumparatorilor pe care îi aprovizioneaza cu regularitate, ca alternativa la declaraţia pentru livrări individuale, o singura declaraţie cuprinzând numărul de livrări pe o perioadă de maximum un an. Declaraţia alternativa se accepta dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii: a) cumpărătorul este unul dintre cei cărora furnizorul le-a livrat substanţa de cel puţin 3 ori în ultimele 12 luni; b) furnizorul nu are motive sa presupună ca substanţa ar putea fi folosită în scopuri ilegale; c) cantităţile comandate sunt compatibile cu consumurile obişnuite pentru acel cumpărător. (4) Declaraţiile de utilizare ale cumpărătorului pentru livrări individuale şi livrări multiple se întocmesc potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 5A şi, respectiv, nr. 5B. Articolul 9 (1) Operatorii sunt obligaţi să asigure şi sa păstreze evidenta miscarii zilnice a precursorilor în registre speciale, întocmite conform anexei nr. 6. (2) Registrele vor fi numerotate, parafate, şnuruite, sigilate de operator şi apoi vizate anual de organul de poliţie care i-a acordat avizul. (3) Toate documentele referitoare la operaţiunile efectuate cu precursori vor fi păstrate separat de alte documente şi nu vor fi distruse mai devreme de 4 ani de la data întocmirii lor. (4) Fiecare operator este obligat sa desemneze din cadrul angajaţilor săi o persoană responsabilă de activitatea cu precursori, cu studii superioare sau medii în specialitatea chimie ori farmacie, şi sa stabilească expres atribuţiile acesteia privind păstrarea şi evidenta precursorilor. Articolul 10 (1) Operatorul este obligat să depună autorizaţia la Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încetării activităţii cu precursori şi sa înştiinţeze în scris despre aceasta unitatea de poliţie care a avizat anterior autorizarea. (2) În termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1) operatorul va preda în custodie întreaga cantitate de precursori, rămasă în stoc la data încetării activităţii, unui operator autorizat, la care va fi păstrată, pe cheltuiala operatorului care şi-a încetat activitatea, până la valorificarea acesteia către un cumpărător autorizat. În cazul în care predarea în custodie a precursorilor nu se justifica sau nu este posibila, operatorul îi poate distruge în condiţii ecologice, pe bază de proces-verbal contrasemnat de organul de poliţie, cu respectarea aceluiaşi termen. (3) La încetarea activităţii operatorul este obligat sa predea toate documentele referitoare la operaţiunile cu precursori direcţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti a Arhivelor Statului. Articolul 11 (1) Păstrarea sau depozitarea precursorilor din categoriile I şi a II-a prevăzute în anexa nr. 1 se face în încăperi prevăzute cu uşi metalice, grilaj de fier la ferestre, sisteme de închidere sigure şi de alarma, optice sau acustice, pentru prevenirea oricăror sustrageri. În aceste încăperi nu se vor depozita alte materiale sau produse, cu excepţia cazurilor în care spaţiile respective sunt autorizate, potrivit legii, pentru păstrarea substanţelor toxice ori stupefiante. (2) Păstrarea precursorilor din categoriile I şi a II-a prevăzute în anexa nr. 1 în laboratoare şi farmacii este permisă în condiţiile de siguranţă stabilite prin regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi. Articolul 12Eliberarea precursorilor, indiferent în ce scop, din depozite, încăperi sau alte spaţii în care sunt pastrati se face numai în baza autorizaţiei primitorului sau, după caz, a avizului de funcţionare, obţinute în condiţiile art. 4. Articolul 13 (1) Operatorii care efectuează operaţiuni al căror obiect este producerea, sinteza, extractia, condiţionarea, tratarea sau vânzarea de precursori sunt obligaţi să asigure etichetarea acestora înainte de a le pune în vânzare. Etichetele vor menţiona în mod obligatoriu cel puţin denumirea substanţei, astfel cum este înscrisă în anexa nr. 1, numărul seriei sau al lotului de fabricaţie, data ambalarii, numele fabricantului şi, dacă substanţa suferă o reambalare, numele operatorului care a efectuat-o. (2) Operatorii sunt obligaţi să respecte condiţiile legale de etichetare şi în cazul amestecurilor care conţin precursori. Articolul 14Ambalarea şi etichetarea precursorilor clasificati substanţe chimice periculoase se vor efectua cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi ale regulamentului pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi. Articolul 15 (1) Operatorii pot incredinta precursorii pentru transport numai operatorilor de transport care deţin o autorizaţie specială, eliberata în condiţiile art. 4. (2) Operatorii vor preda o dată cu precursorii destinaţi transportului, suplimentar faţă de documentele prevăzute prin reglementările specifice fiecărui mod de transport, şi ordinul de transport, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. (3) Ordinul de transport se emite de către predatorul mărfii şi va fi semnat de conducătorul unităţii şi de persoana responsabilă de activitatea cu precursori. Articolul 16Tranzitul precursorilor, precum şi orice alte operaţiuni vamale suspensive cu astfel de substanţe vor fi efectuate în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi potrivit regulamentului pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi. Articolul 17Pentru cazul tranzacţiilor comerciale cu precursori, care se efectuează fără atingerea fizica a teritoriului României, operatorul român care le realizează este obligat sa încunoştinţeze despre aceasta în scris, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc operaţiunea, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în condiţiile prevăzute de regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi. Articolul 18 (1) Condiţiile şi procedura pentru eliberarea avizului şi a autorizaţiei prevăzute la art. 4 alin. (1) se stabilesc prin regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi. (2) Cererea de autorizare pentru activităţile cu precursori din categoriile I şi a II-a prevăzute în anexa nr. 1 se soluţionează în termen de 60 de zile de la data înregistrării la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute de regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi. Articolul 19Autorizaţia privind activităţile cu precursori este netransmisibila şi valabilă timp de 3 ani de la data emiterii, aceasta durata putând fi prelungită succesiv, pe perioade de câte 3 ani, în condiţiile prevăzute în regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi. Articolul 20Cererile de avizare privind activităţile cu precursori din categoria a III-a prevăzută în anexa nr. 1 se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării la autoritatea competentă sa elibereze avizul respectiv. Articolul 21Autorizaţia sau avizul de funcţionare se retrage dacă: a) s-au înregistrat cazuri de deturnare de la destinaţia legală a precursorilor din motive imputabile operatorului; b) personalul cu funcţii de conducere ori persoana responsabilă de activitatea cu precursori din cadrul operatorului a suferit condamnări pentru infracţiuni la regimul drogurilor ori precursorilor; c) operatorul a fost sancţionat contraventional de mai mult de 3 ori în decursul unui an calendaristic pentru încălcarea prevederilor legale în materie. Articolul 22Avizul Inspectoratului General al Poliţiei, necesar obţinerii licenţei de import/export pentru substantele prevăzute în anexa nr. 1, nu se acordă în următoarele situaţii: a) prezentarea unor documente incomplete sau necorespunzătoare ca forma şi conţinut ori fără avizele prevăzute de lege; b) neprezentarea de către solicitant a declaraţiilor de utilizare a precursorilor ce urmează a fi importaţi/exportati sau prezentarea unor declaraţii de utilizare neconforme cu realitatea sau incorect întocmite; c) la solicitarea expresă şi justificată a unei autorităţi naţionale competente dintr-un alt stat, parte a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, adoptată la Viena în 1988; d) pentru cazurile prevăzute la art. 21; e) neprezentarea documentelor privind justificarea consumului precursorilor ce au fost importaţi/exportati, înainte de obţinerea unui nou aviz; f) lipsa menţiunii privind activitatea de import/export cu precursori în actul de constituire al operatorului în cauza sau într-un act adiţional al acestuia. Articolul 23Producătorii de precursori din categoriile I şi a II-a prevăzute în anexa nr. 1 vor notifica Ministerului Sănătăţii şi Familiei anual, până la data de 31 ianuarie, situaţia pentru anul precedent a producţiei şi comercializării acestor substanţe, iar pentru cei din categoria a III-a, până la aceeaşi dată, Ministerului Industriei şi Resurselor. Articolul 24Operatorii care efectuează operaţiuni de import/export cu precursori sunt obligaţi sa comunice în scris Inspectoratului General al Poliţiei trimestrial, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru, următoarele date: a) denumirea şi cantitatea substanţelor prevăzute în anexa nr. 1, importate ori exportate; b) furnizorul, destinatarul şi transportatorul. Articolul 25Inspectoratul General al Poliţiei prenotifica operaţiunile de export cu precursori, efectuate de operatori români, autorităţilor naţionale competente din ţările de destinaţie. Articolul 26 (1) Controlul respectării dispoziţiilor prezentei legi se exercită, potrivit atribuţiilor ce le revin în domeniile lor de activitate, de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul de Interne, Ministerul Finanţelor Publice şi de Ministerul Industriei şi Resurselor. (2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) sunt obligate sa colaboreze pentru realizarea scopurilor prezentei legi şi sa ia toate măsurile necesare asigurării unei cooperări permanente cu operatorii. (3) Inspectoratul General al Poliţiei constituie banca de date privind operaţiunile cu precursori şi cooperează cu autorităţile competente din alte state, precum şi cu organismele internaţionale cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii utilizării precursorilor în scopul producerii ilegale a drogurilor. Capitolul 3 Contravenţii şi infracţiuni Articolul 27Constituie contravenţii următoarele fapte: a) neanuntarea de către operator, în scris, la organele de poliţie, în termen de 24 de ore din momentul constatării, a pierderii sau a sustragerii de precursori; b) nedepunerea, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încetarea activităţii cu precursori, a autorizaţiei la Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi/sau neînştiinţarea în scris despre aceasta a unităţii de poliţie care a avizat anterior autorizarea; c) neintocmirea normelor tehnice prevăzute la art. 7 de către operatorii care produc precursori; d) nedesemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori; e) transportul pe teritoriul României al precursorilor, cu încălcarea regulilor prevăzute la art. 15; f) nedeclararea, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc operaţiunea, a tranzacţiilor comerciale cu precursori ce nu tranziteaza România; g) netransmiterea datelor prevăzute la art. 23 şi 24 Inspectoratului General al Poliţiei şi Ministerului Sănătăţii şi Familiei ori nerespectarea termenelor de comunicare; h) neanuntarea pierderii sau dispariţiei autorizaţiei eliberate în condiţiile art. 4 sau a certificatului de export, în termen de maximum 24 de ore de la constatare, la Ministerul Sănătăţii şi Familiei; i) eliberarea, în orice scop şi a oricăror cantităţi de precursori din categoriile I, a II-a şi a III-a prevăzute în anexa nr. 1, unui operator care, deşi deţine autorizaţia, respectiv avizul, potrivit art. 4, aceste documente nu se prezintă; j) împiedicarea organelor de control de a avea acces în spaţiile de lucru sau de desfăşurare a operaţiunilor cu precursori ori refuzul punerii la dispoziţie organelor de control a datelor şi a documentelor solicitate, referitoare la operaţiunile cu precursori; k) neîndeplinirea de către operatori a obligaţiei privind evidenta miscarii zilnice a precursorilor în registre speciale; l) neasigurarea condiţiilor de securitate şi paza prevăzute la art. 11 ori a celor dispuse de organele competente de control, în condiţiile legii; m) nerespectarea de către operatori a obligaţiilor privind etichetarea, prevăzute la art. 13 şi 14; n) înscrierea în documentele pe baza cărora operatorii efectuează activităţi cu precursori a altor denumiri decât cele prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 28 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 27 lit. a)-i) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. j)-n), cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei. (2) Contravenţiile prevăzute de legislaţia vamală, dacă sunt săvârşite în legătură cu precursorii, se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei. Articolul 29Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 27 şi 28 se efectuează de organele de poliţie sau de personalul împuternicit al celorlalte autorităţi prevăzute la art. 26 alin. (1), după caz. Articolul 30Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.*)──────────────── Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002. Articolul 31 (1) Operatorii sunt obligaţi sa sesizeze de îndată organele competente despre orice operaţiune cu precursori suspecta de a fi efectuată în scopul fabricării ilicite a drogurilor şi să le pună la dispoziţie evidentele şi documentele referitoare la operaţiunea respectiva, în cazul verificării veridicitatii sesizării. (2) Autorităţile competente sunt obligate să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor furnizate de operatori. Articolul 32 (1) Producerea, sinteza, extractia, experimentarea, deţinerea, transportul, vânzarea, plasarea pe piaţa sau efectuarea altor operaţiuni cu precursori, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani. (2) Constituie infracţiune şi comercializarea de precursori către agenţi economici ori persoane fizice neautorizate pentru activitatea cu astfel de substanţe şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1). (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt săvârşite în scopul producerii sau fabricării ilicite a drogurilor, altele decât drogurile de mare risc, se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 10 ani. Articolul 33Trecerea peste frontiera a precursorilor, fără documentele prevăzute la art. 6, constituie infracţiunea de contrabanda calificată, prevăzută şi pedepsita de art. 176 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României. Articolul 34 (1) În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 32 şi 33 se dispune confiscarea precursorilor în condiţiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea specială. (2) În cazul în care precursorii care au făcut obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 32 nu se găsesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor în bani. Capitolul 4 Dispoziţii finale Articolul 35Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 36Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, în măsura în care nu se dispune altfel. Articolul 37În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul de Interne, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Industriei şi Resurselor elaborează regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. Articolul 38 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice alte dispoziţii contrare se abroga. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU Anexa 1                              LISTA    cuprinzând substantele care sunt folosite în mod frecvent la fabricarea                  ilicită a drogurilor (precursori)    Categoria I
       
  Nr. crt.SubstanţaPoziţia tarifară
  1.Efedrină2939.41.00
  2.Ergometrină2939.61.00
  3.Ergotamină2939.62.00
  4.Acid lisergic2939.63.00
  5.Fenil 1 propanonă 2 (BMK) - fenilacetonă2914.31.00
  6.Pseudoefedrină2939.42.00
  7.Acid N-acetil antranilic2924.22.00
  8.3,4-Metilendioxifenil-propanonă-2 (PMK)2932.92.00
  9.Isosafrol2932.91.00
  10.Piperonal2932.93.00
  11.Safrol2932.94.00
  12.Clorhidrat de pseudoefedrină2939.42.00
  13.Sulfat de pseudoefedrină2939.42.00
  14.Clorhidrat de efedrină2939.41.00
  15.Nitrat de efedrină2939.41.00
  16.Sulfat de efedrină2939.41.00
  17.Clorhidrat de ergometrină2939.61.00
  18.Hidrogenomaleat de ergometrină2939.61.00
  19.Oxalat de ergometrină2939.61.00
  20.Tartrat de ergometrină2939.61.00
  21.Clorhidrat de ergotamină2939.62.00
  22.Succinat de ergotamină2939.62.00
  23.Tartrat de ergotamină2939.62.00
  24.Norefedrină2939.41.00
  25.Permanganat de potasiu2841.61.00
   Categoria a II-a
       
  Nr. crt.SubstanţaPoziţia tarifară
  26.Anhidridă acetică2915.24.00
  27.Acid antranilic2922.43.00
  28.Acid fenil acetic2916.34.00
  29.Piperidină2933.32.00
  30.Auriclorură de piperidină2843.30.00
  31.Clorhidrat de piperidină2933.32.00
  32.Hidrogen tartrat de piperidină2933.32.00
  33.Nitrat de piperidină2933.32.00
  34.Fosfat de piperidină2933.32.00
  35.Picrat de piperidină2933.32.00
  36.Platinoclorură de piperidină2843.90.90
  37.Tiocianat de piperidină2933.32.00
  Categoria a III-a
       
  Nr. crt.SubstanţaPoziţia tarifară
  38.Acetonă2914.11.00
  39.Eter etilic (oxid de dietil)2909.11.00
  40.Metiletilcetonă (MEK) butanonă2914.12.00
  41.Toluen2902.30.10
      2902.30.90
  42.Acid sulfuric2807.00.10
  43.Acid clorhidric2806.10.00
NOTA 1:Poziţiile tarifare sunt conform Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor şi Tarifului vamal de import al României 2001.NOTA 2:Se includ şi alte saruri ale substanţelor clasificate în aceste 3 categorii, cu excepţia sarurilor acidului clorhidric şi ale acidului sulfuric, ori de câte ori existenta unor astfel de saruri este posibila.
Anexa 2
     
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  (antetul operatorului)  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  (nr. şi data înregistrării)  
   
  DECLARAŢIE DE UTILIZARE FINALĂ
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea operatorului), cu sediul social în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (adresa completă), prin prezenta declar pe propria răspundere că întreaga cantitate de . . . . . . . . (cantitatea)/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea substanţei cum este înscrisă în anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor), pe care urmează să o importăm de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea şi adresa completă a exportatorului), o vom utiliza în propriul proces de producţie în scopul . . . . . . . . . . . . . . . . şi nu o vom comercializa.
  Am luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea scopului declarat în prezenta declaraţie constituie infracţiunea de fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 292 din Codul penal.
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (numele şi prenumele)(data)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (funcţia)(semnătura)
Anexa 3
     
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  (antetul operatorului)  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  (nr. şi data înregistrării)  
   
  DECLARAŢIE DE UTILIZARE
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea operatorului), cu sediul social în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (adresa completă), prin prezenta declar pe propria răspundere că întreaga cantitate de . . . . . . . . (cantitatea)/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea substanţei cum este înscrisă în anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor), pe care urmează să o importăm de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea şi adresa completă a exportatorului), o vom revinde unor cumpărători numai după ce aceştia vor prezenta autorităţilor competente române declaraţii de utilizare finală reale şi legale, iar aceste autorităţi vor permite în scris livrarea produsului importat.
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (numele şi prenumele)(data)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (funcţia)(semnătura)
Anexa 4CERTIFICAT DE EXPORT
       
  1=Exportator (denumirea şi adresa)
  2=Certificat numărul ...................., eliberat de ...... la ......
  4=Data preconizată a exportului
  5=Importatorul din ţara de destinaţie (denumirea şi adresa)
  6=Autoritatea emitentă (denumirea şi adresa)
  7=Alt operator implicat (denumirea şi adresa)
  8=Biroul vamal la care va fi depusă declaraţia de export (denumirea şi adresa)
  9=Destinatarul final (denumirea şi adresa)
  10=Punctul vamal de ieşire din ţară
  11=Punctul vamal de intrare în ţara de destinaţie
  12=Mijlocul de transport
  13=Itinerarul
  14a=Denumirea completă a substanţelor exportate
  14b=Denumirea completă a substanţelor exportate
  15a=Nr. cod
  15b=Nr. cod
  16a=Greutatea
  16b=Greutatea
  17a=Procentajul din amestec
  17b=Procentajul din amestec
  18a=Nr. facturii
  18b=Nr. facturii
  19=Numele operatorului (reprezentantului), semnătura, data
  20=Nr. declaraţiei vamale de export. Loc pentru ştampilă
  21=Confirmarea ieşirii din ţară. Data ieşirii
      Semnătura
      Funcţia
      Data
      Loc pentru ştampilă
Anexa 5A
     
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  (antetul cumpărătorului)  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  (nr. şi data înregistrării)  
   
  DECLARAŢIA cumpărătorului privind utilizarea/ utilizările concretă/concrete a/ale substanţelor prevăzute în anexa nr. 1 (livrare individuală)
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea operatorului, cu datele de identificare complete)], cu sediul social în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (adresa completă).
  Autorizaţia/avizul pentru activitatea cu precursori nr. . . . . . . . . ., emisă/ emis la . . . . . . . . . . . . (data) de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea autorităţii emitente).
  Am comandat de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea şi adresa completă ale furnizorului) următoarea substanţă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea şi poziţia din anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor), cantitatea . . . . . . . . . . . . . kg/l, pe care o vom utiliza în propriul proces de producţie în scopul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se menţionează utilizările concrete)
  Declar că substanţa menţionată va fi revândută sau furnizată unui cumpărător numai cu condiţia ca acesta să dea o declaraţie similară privind utilizarea sau, pentru substanţele din categoria a III-a, o declaraţie privind livrările multiple. Am luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea scopului declarat în prezenta declaraţie constituie infracţiunea de fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 292 din Codul penal.
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (numele şi prenumele reprezentantului(data)
  autorizat al cumpărătorului)  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (funcţia)(semnătura)
Anexa 5B
     
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  (antetul cumpărătorului)  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  (nr. şi data înregistrării)  
  DECLARAŢIA cumpărătorului privind utilizarea/ utilizările concretă/concrete a/ale substanţelor din categoria a III-a prevăzută în anexa nr. 1 (livrări multiple)
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea operatorului, cu datele de identificare complete), cu sediul social în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (adresa completă)
  Autorizaţia/avizul pentru activitatea cu precursori nr. . . . . . . . . ., emisă/ emis la . . . . . . . . . . . . (data) de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea autorităţii emitente).
  Intenţionăm să comandăm de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea şi adresa completă ale furnizorului) următoarea substanţă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea şi poziţia din anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor), cantitatea . . . . . . . . . . . . . kg/l, pe care o vom utiliza în propriul proces de producţie în scopul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se menţionează utilizările concrete).
  Cantitatea sus-menţionată este suficientă, după cea mai bună apreciere, pentru desfăşurarea normală a procesului de producţie pentru . . . . . . . . . . . . . (maximum 12 luni) luni.
  Declar că substanţa menţionată va fi revândută sau furnizată unui cumpărător numai cu condiţia ca acesta să dea o declaraţie pentru livrări individuale sau multiple.
  Am luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea scopului declarat în prezenta declaraţie constituie infracţiunea de fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 292 din Codul penal.
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (numele şi prenumele reprezentantului(data)
  autorizat al cumpărătorului)  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (funcţia)(semnătura)
Anexa 6
                            REGISTRU
         pentru evidenta miscarii zilnice a precursorilor la operatori
Data Denumirea substanţei Numărul documentului de intrare sau de ieşire Cantitatea- intrari iesiri, sold (U.M.=g.l) Operatorul de la care s-a primit sau căruia i s-a livrat produsul Observaţii
Anexa 7Regim special
     
  Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . . . . .Nr. autorizaţiei speciale pentru activitatea cu
  cu sediul social în . . . . . . . . . . . . . . . . .,precursori a transportatorului . . . . . . . . . . .
  str. . . . . . . nr. . . ., judeţul/sectorul . . .  
   
  ORDIN DE TRANSPORT Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . .
   
  În baza autorizaţiei/avizului pentru activitatea cu precursori a predătorului mărfii nr. . . se transportă cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (datele de identificare ale mijloacelor de transport: tip, marcă, nr. de înregistrare sau de înmatriculare etc.), aparţinând . . . . . . . . . . . . , în perioada . . . . . . . . . . . . ., pe ruta . . . . . . . . . . . . . . . . , cantitatea de . . . . . . . . (brută/netă) kg/l de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea substanţei, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor).
  Marfa se ridică de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea furnizorului şi locul de unde se ridică marfa), având destinaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (locul de destinaţie - denumirea şi adresa destinatarului), şi este însoţită de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele, seria şi nr. actului de identitate al delegatului) şi de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele, seria şi nr. actului de identitate al conducătorului auto)
   
  Conducătorul unităţii,Responsabil cu precursorii,
───────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 246 din 9 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor şi organismelor pentru evaluarea conformităţii
 • LEGE nr. 453 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • LEGE nr. 62 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 221 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 92 din 31 octombrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 1993
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 152 din 23 iulie 2012 privind acceptarea amendamentului la Statutul Fondului Monetar Internaţional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus şi aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia nr. 66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor şi reforma Consiliului Executiv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 4 iulie 2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
 • LEGE nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • LEGE nr. 41 din 19 martie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • LEGE nr. 71 din 5 iulie 1995 privind dreptul absolvenţilor învăţămîntului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţămîntul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 208 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 183 din 24 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 358 din 11 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 august 2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 113 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 6 decembrie 2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate
 • LEGE nr. 91 din 30 decembrie 1993 privind datoria publică
 • LEGE nr. 438 din 27 iunie 2002 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Arabă Egipt privind asistenţa judiciară în materie penală, transferul condamnaţilor şi extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 30 august 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 195 din 22 octombrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 mai 2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • LEGE nr. 430 din 22 noiembrie 2006 privind completarea art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 209 din 19 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 1 din 28 martie 1974 privind modificarea Constituţiei Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 215 din 22 mai 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea accesului internaţional la justiţie, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 87 din 18 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2002 pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 567 din 16 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2002 privind ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri şi construcţia variantei de ocolire a municipiului Piteşti, semnat la Bucureşti la 31 decembrie 2001
 • LEGE nr. 210 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
 • LEGE nr. 46 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea decretului nr. 95/1971 pentru modificarea articolului 16 din Decretul nr. 1171/1968 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţămîntului, aprobat prin Legea nr. 7/1969
 • LEGE nr. 42 din 8 martie 2013 pentru abrogarea art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 300 din 10 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
 • LEGE nr. 210 din 27 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
 • LEGE nr. 137 din 24 iulie 2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • LEGE nr. 347 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 321 din 6 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 13 din 28 februarie 2014 pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, şi a Protocolului de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012
 • LEGE nr. 624 din 19 noiembrie 2002 pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluţii de către Organizaţia Maritima Internaţionala la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 şi, respectiv, la 6 iunie 2001 la Convenţia internaţionala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, precum şi a Codului internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptat de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MSC.98 (73) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 5 decembrie 2000
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 129 din 12 mai 2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localităţile din mediul rural
 • LEGE nr. 129 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 104 din 16 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021