Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 28 din 19 decembrie 1969 privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în Republica Socialistă România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 148 DIN 19/12/69 -
LEGE nr. 28 din 19 decembrie 1969privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în Republica Socialistă România Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 19 decembrie 1969

Articolul 1Înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterala a societăţii noastre socialiste determina creşterea continua a rolului ştiinţei, factor hotărîtor al progresului economic şi social. În toate ramurile ştiinţei, cercetarea fundamentală şi aplicativa trebuie să se dezvolte în direcţia unui scop bine definit - satisfacerea nevoilor generale ale societăţii. Activitatea de cercetare ştiinţifică, atît cea fundamentală cît şi cea aplicativa, trebuie să se încheie cu o înaltă eficienta socială, să contribuie la dezvoltarea bazei materiale a socialismului, la ridicarea nivelului spiritual al poporului. Articolul 2În Republica Socialistă România, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară pe baza directivelor Partidului Comunist Roman, sub conducerea nemijlocită a organelor de stat.Cercetarea ştiinţifică se organizează în raport cu cerinţele dezvoltării economice şi sociale, în unităţi ale ministerelor, centralelor economice, combinatelor, întreprinderilor, ale Academiei Republicii Socialiste România, ale academiilor de ştiinţe, în unităţi ale învăţămîntului superior, precum şi ale altor instituţii de stat. Articolul 3Reţeaua unităţilor de cercetare ştiinţifică se compune din: institute şi centre de cercetare, laboratoare uzinale cu activitate de cercetare, staţiuni experimentale, precum şi compartimente de cercetare din unităţi cu alta activitate de baza. În învăţămîntul superior, activitatea de cercetare se desfăşoară de catedre, centre şi staţiuni de cercetare.Unităţile din reţeaua de cercetare ştiinţifică se înfiinţează prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri, la propunerea organelor centrale interesate. Articolul 4Unităţile de cercetare au rolul de a organiza şi efectua activitatea ştiinţifică, corespunzător necesităţilor actuale şi de perspectiva ale economiei naţionale şi dezvoltării social-culturale a tarii.Institutele şi centrele de cercetare din sectorul producţiei bunurilor materiale efectuează lucrări de cercetare legate de dezvoltarea şi modernizarea producţiei în ramurile pentru care îşi desfăşoară activitatea. Aceste unităţi de cercetare executa experimentari şi acorda asistenţa ştiinţifică şi tehnica unităţilor productive, pentru aplicarea în practica a rezultatelor obţinute prin cercetare.Laboratoarele uzinale, precum şi staţiunile experimentale efectuează, în principal, lucrări de aplicare a rezultatelor cercetărilor şi de imbunatatire a proceselor de producţie în cadrul unităţilor economice.Institutele şi centrele din sectorul social-cultural, catedrele şi unităţile de cercetare din învăţămîntul superior efectuează lucrări de cercetare ştiinţifică menite să contribuie la dezvoltarea ramurilor productive ale economiei naţionale, la progresul ştiinţei şi culturii. Articolul 5Unităţile de cercetare îşi desfăşoară activitatea pe baza sarcinilor stabilite de ministerele, centralele economice, combinatele, întreprinderile şi instituţiile de care aparţin, în conformitate cu programele de dezvoltare a sectoarelor respective, aprobate de organele superioare de partid şi de stat. Articolul 6Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară pe bază de plan.Planul fiecărei unităţi de cercetare se elaborează şi se dezbate de consiliul ştiinţific şi se aproba de forul tutelar respectiv. La stabilirea temelor de cercetare, consiliile ştiinţifice vor porni de la prevederile planurilor anuale şi de perspectiva privind dezvoltarea ramurii respective. În acest scop, ele vor aborda - cu prioritate - teme şi lucrări legate direct de rezolvarea problemelor majore ale producţiei, de elaborarea de noi produse şi tehnologii, ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, sporirea eficientei generale a activităţii desfăşurate în domeniile din care fac parte.În orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică se va asigura o dezvoltare mai accentuata cercetărilor legate de acele ramuri sau domenii pentru care economia noastră dispune de resurse naturale, precum şi cercetărilor care, potrivit tendinţelor tehnicii contemporane, deschid perspectiva punerii în valoare de noi substanţe minerale utile şi de noi materii prime existente în ţara noastră.Sarcinile de cercetare ştiinţifică şi de valorificare a rezultatelor cercetării se înscriu în planul de stat. Din totalitatea acestor sarcini, se vor nominaliza temele care prezintă importanţa deosebită pentru activitatea economică, socială, culturală şi ştiinţifică a tarii. În planul anual de activitate al unităţilor care fac parte din reţeaua de cercetare se pot introduce şi lucrări destinate satisfacerii unor nevoi ştiinţifice proprii. Acestor lucrări li se va afecta pînă la 10% din fondul anual de timp. Articolul 7Problemele de importanţa deosebită pentru dezvoltarea economică şi socială, precum şi cele a căror soluţionare necesita concentrarea de forte din diferite ramuri şi domenii ale ştiinţei şi tehnicii, se înscriu în programe prioritare de cercetare, care se întocmesc de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, de ministere şi de alte organe centrale şi se aproba de Consiliul de Miniştri. Sarcinile de cercetare cuprinse în programele prioritare se nominalizeaza în planul de stat. Articolul 8Unităţile de cercetare ştiinţifică funcţionează în regim economic.Institutele şi centrele de cercetare ştiinţifică se organizează -după caz- pe principiul gestiunii economice proprii sau al gestiunii economice interne.Sarcinile cuprinse în planurile de activitate ale unităţilor de cercetare se realizează prin încheierea de contracte cu organizaţiile de stat şi cooperatiste, consilii populare, ministere şi alte organe centrale de stat.Cercetarea se considera încheiată numai după aplicarea ei în producţie şi obţinerea rezultatelor scontate. Articolul 9Pentru unele institute şi centre de cercetare din ramurile stiintelor matematice, fizice şi chimice, social-umaniste, medicale, biologice, geografice, stabilite prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri, care pot funcţiona în continuare în regim bugetar, organele centrale tutelare vor lua măsuri ca o parte din activitatea de cercetare să se desfăşoare pe bază de contracte.De asemenea, în învăţămîntul superior se va intensifica desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică pe bază de contracte. Articolul 10Organizaţiile beneficiare încheie contracte cu unităţile de cercetare în limita fondurilor prevăzute de reglementările în vigoare. Organizaţiile beneficiare pot încheia şi contracte de cercetare care urmează să fie finanţate din însăşi economiile ce se vor obţine prin aplicarea rezultatelor acestor cercetări.Ministerele, celelalte organe centrale şi consiliile populare pot încheia contracte, în calitate de beneficiari, pentru executarea de cercetări complexe cu caracter general şi pentru cercetări care fac parte din programele prioritare, în limita fondurilor puse la dispoziţie prin planul şi bugetul de stat. Articolul 11Contravaloarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică prevăzute în contract se determina pe bază de deviz, în care se include şi o cota de beneficiu.Beneficiul realizat de unităţile de cercetare ştiinţifică se repartizează pentru vărsăminte la bugetul statului, dezvoltarea bazei tehnico-materiale proprii, acordarea de gratificatii şi pentru alte destinaţii stabilite prin dispoziţii legale. Articolul 12În contracte se vor prevedea toate obligaţiile părţilor, privind efectuarea cercetărilor şi valorificarea rezultatelor obţinute. În acest scop, unităţile de cercetare vor asigura direct sau prin cooperare: a) proiectarea şi executarea instalaţiilor pilot, a prototipurilor şi modelelor experimentale; b) întocmirea documentaţiei necesare valorificării la nivel industrial (norme, date şi desene tehnologice, retete de fabricaţie, instrucţiuni pentru proiectarea industriala a proceselor tehnologice); c) lucrări pentru proiectarea, execuţia şi punerea în funcţiune a investiţiilor; d) asistenţa ştiinţifică şi tehnica pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării; e) alte lucrări specifice domeniului de cercetare respectiv. Articolul 13Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare, centralele economice, precum şi unităţile subordonate lor, beneficiare ale rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, au obligaţia de a crea condiţiile necesare bunei desfăşurări a procesului de cercetare. În acest scop vor asigura: a) punerea la dispoziţia unităţilor de cercetare, a informaţiilor şi mijloacelor necesare pentru efectuarea cercetării, conform obligaţiilor asumate prin contracte; b) conlucrarea strinsa între personalul de proiectare şi execuţie al organizaţiilor beneficiare şi cel al unităţilor de cercetare; c) crearea, în unităţile economice, a condiţiilor de încercare - la nivel de pilot sau semiindustrial - a rezultatelor cercetării.Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare, centralele economice şi unităţile subordonate lor poarta răspunderea valorificării cît mai rapide a cercetării şi introducerii în practica a rezultatelor obţinute imediat după omologare.Ministerelor şi celorlalte organe centrale le revine sarcina generalizarii în întreaga ţara a aplicării cercetărilor încheiate cu rezultate pozitive. Aceste organe răspund, de asemenea, de valorificarea în străinătate a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice româneşti. Articolul 14Unităţile de cercetare ştiinţifică din Republica Socialistă România pot încheia contracte pentru efectuarea de lucrări de cercetare în cadrul acţiunilor de cooperare ştiinţifică şi tehnica, cu unităţi de cercetare sau organizaţii similare din ţările socialiste sau din alte tari. De asemenea, unităţile de cercetare româneşti pot presta lucrări de cercetare, de asistenţa tehnica şi ştiinţifică, precum şi orice alte lucrări specifice domeniului lor de activitate, pentru parteneri din alte tari respectînd dispoziţiile legale în vigoare. Articolul 15În funcţie de rezultatele obţinute, personalul din activitatea de cercetare este stimulat material prin gratificatii anuale şi premii. Totodată, personalul din activitatea de cercetare răspunde material pentru felul în care îşi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin în desfăşurarea procesului de cercetare şi de valorificare a rezultatelor obţinute. Articolul 16Sistemul de contracte, modul de finanţare şi de folosire a fondurilor, cotele de beneficii şi repartizarea lor, cuantumul şi modul de acordare a gratificatiilor şi premiilor, precum şi cuantumul penalizărilor pentru nerealizarea sarcinilor de cercetare şi valorificarea a rezultatelor obţinute, se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri. Articolul 17Selecţionarea, perfecţionarea şi promovarea cadrelor de cercetare se fac potrivit prevederilor statutului personalului ştiinţific. Articolul 18Ministerele, celelalte organe centrale, centralele economice, combinatele şi unităţile subordonate răspund de folosirea integrală a bazei materiale a unităţilor de cercetare, precum şi de utilizarea eficienta a cadrelor ştiinţifice.În acest scop, vor asigura concentrarea forţelor de cercetare spre problemele de importanţa deosebită pentru activitatea productiva şi socială, gruparea corespunzătoare a institutelor şi centrelor, unificarea lor în funcţie de profil, perfecţionarea continua a structurii acestora, potrivit nevoilor dezvoltării economiei şi culturii. Toate unităţile de cercetare vor lua măsuri pentru buna gospodărire a investiţiilor, precum şi a fondurilor realizate ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor contractuale, acordind atenţie deosebită largirii bazei materiale pe calea autodotarii. Articolul 19În aplicarea prevederilor prezentei legi, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice va urmări: a) orientarea potenţialului ştiinţific spre soluţionarea problemelor de importanţa deosebită pentru activitatea economică şi socială; b) utilizarea raţională a bazei materiale, folosirea cît mai eficienta a potenţialului ştiinţific, perfecţionarea reţelei unităţilor de cercetare; c) valorificarea cît mai rapida în producţie a rezultatelor obţinute şi generalizarea introducerii lor în economie; scurtarea ciclului cercetare-proiectare-valorificare în producţie; d) modul de infaptuire a prevederilor prezentei legi şi a celorlalte dispoziţii normative elaborate în temeiul acesteia. Articolul 20Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 martie 1970.Pe aceeaşi dată se abroga toate dispoziţiile contrare prevederilor acestei legi.------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 20 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • LEGE nr. 78 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 205/1974 pentru modificarea unor dispoziţii din Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 167 din 10 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 250 din 30 noiembrie 2000 pentru modificarea salariilor de baza pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V la Ordonată de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 25 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 294 din 3 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate
 • LEGEA nr. 42 din 18 decembrie 1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 294 din 14 noiembrie 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
 • LEGE nr. 160 din 12 iulie 2010 pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 46 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 341/1970 privind înfiinţarea compartimentelor de organizare şi control în ministere şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 26 februarie 1998 privind finanţarea unor obiective de investiţii din programul "Reţea de transmisiuni permanenta din sistemul de transmisiuni al armatei"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 133 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • LEGE nr. 93 din 5 august 1992 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 187 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 20 din 13 martie 2014 pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 256 din 12 noiembrie 2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 89 din 4 iulie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 56 din 22 martie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • LEGE nr. 28 din 31 martie 1992 pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 iunie 2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 216 din 5 iulie 2005 pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 85 din 13 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
 • LEGE nr. 66 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 martie 2001 pentru abrogarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2001, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea, din producţia internă, de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, animale de prasilă, precum şi pentru construirea şi amenajarea de spaţii pentru cazarea şi creşterea animalelor, sere, solarii, înfiinţări de plantaţii viticole nobile, pomicole, arbuşti fructiferi
 • LEGE nr. 111 din 25 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 261 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de amendare a Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993
 • LEGE nr. 178 din 30 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste
 • LEGE nr. 369 din 15 septembrie 2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
 • LEGE nr. 214 din 17 noiembrie 1998 privind autorizarea regularizării diferenţelor de dobânda aferente unor credite externe contractate de Ministerul Sănătăţii, cu garanţia statului, pe relaţia Germania
 • LEGE nr. 327 din 27 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 292 din 5 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 339 din 10 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 474 din 4 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România
 • LEGE nr. 563 din 16 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 146 din 21 septembrie 2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 2 din 30 martie 1988 privind perfecţionarea sistemului de retribuire pentru stimularea producţiei de export şi a exportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 septembrie 2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020