Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 233 din 12 decembrie 1923 privitoare la constatarea morţii prezumate a celor dispăruţi în timpul războiului, precum şi la regularea situaţiei juridice a patrimoniilor şi a urmaşilor lor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 12 decembrie 1923 -
LEGE nr. 233 din 12 decembrie 1923privitoare la constatarea morţii prezumate a celor dispăruţi în timpul războiului, precum şi la regularea situaţiei juridice a patrimoniilor şi a urmaşilor lor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 12 decembrie 1923

Articolul 1Cei dispăruţi în intervalul dela 13 pe 26 Iulie 1914 şi pînă la 1 Aprilie 1921, data trecerii armatei pe picior de pace, vor putea fi prezumati incetati din vieata dacă disparitiunea va fi durat cel puţin un an dela aceasta din urma data.Aceste dispoziţiuni se aplică şi persoanelor cari n-au aparţinut armatei. Articolul 2Cererea pentru constatarea morţii prezumate a unei persoane dispărute va putea fi facuta de orice parte interesată sau din oficiu de ministerul public. Cererea se va adresa judecătorului de ocol în circumscripţia căruia disparutul şi-a avut ultimul domiciliu şi va cuprinde: numele, pronumele, meseria acestuia, cum şi arătarea dovezilor pentru stabilirea temeiniciei cererii.Cererea şi întreaga procedura pentru constatarea morţii prezumate sînt scutite de orice taxe de timbru. Articolul 3Judecătorul, primind cererea, va dispune afişarea ei în extract la usa judecătoriei, a primăriei şi la ultimul domiciliu, constatandu-se toate acestea prin procesele-verbale de agenţii respectivi. Dacă pe lîngă probe scrise partea invoca şi martori, judecătorul va dispune chemarea şi ascultarea lor după regulele dreptului comun. Deosebit de acestea, judecătorul, din oficiu, va cere relatiuni despre persoana disparuta dela autorităţile publice, cari, după cazuri, ar putea procura informaţiuni necesare în cauza.După o luna dela afişarea cererii la locurile indicate, judecătorul va judeca în camera de consiliu şi va pronunţa în şedinţa publică cartea de judecată, fără drept de opoziţie şi cu drept de apel la tribunal în termen de 10 zile dela pronunţare.Tribunalul va judeca cu aceeaşi procedura şi hotărîrea sa va fi supusă numai recursului în casaţie, în termen de 10 zile dela pronunţare. Decizia Curţii va fi fără drept de opoziţie. Articolul 4Prin hotărîrea care declara moartea prezumată se va stabili data morţii, care în lipsa de dovezi va fi data hotărîrii primei instanţe. Dacă acel dispărut lipseşte din momentul în care a avut loc o lupta, o explozie, un naufragiu sau un alt fapt de razboiu, momentul acelui fapt se va considera ca data a decesului, afară dacă s-a stabilit prin cercetări ca disparutul a supravietuit acelui fapt. Articolul 5Hotărîrea definitivă pentru constatarea morţii prezumate tine loc de act de moarte şi va fi înscrisă după cererea părţii interesate sau din oficiu în registrul de morţi. În acest scop grefierul judecătoriei, dacă cartea de judecată a rămas definitivă, ori grefierul tribunalului, este dator a trimite extract de pe hotărîre ofiţerului stării civile al ultimului domiciliu al mortului în termen de 10 zile de la data cînd hotărîrea a rămas definitivă. Grefierii cari nu se vor fi conformat acestei îndatoriri, ori ofiţerii stării civile cari nu vor fi făcut de îndată înscrierea vor fi pedepsiţi de instanţa care a dispus înscrierea din oficiu, ori după cererea procurorului, la o amenda civilă dela 500 la 2000 lei, printr-o hotărîre nesupusa la nici o cale de atac, afară de aceea a opoziţiei în termen de 5 zile dela comunicare. Articolul 6Pe baza hotărîrii care declara decesul prezumat al dispărutului se deschide succesiunea la data cînd hotărîrea a rămas definitivă. Moştenitorii nu vor face acte de dispoziţiune decât după trecere de un an dela deschiderea succesiunii.Se exceptează averea mobiliară supusă stricăciunii, care poate fi instrainata îndată după punerea în posesiune. De asemenea, va putea fi instrainata chiar şi averea imobiliară dacă autoritatea judecătorească unde s-a deschis succesiunea ar găsi aceasta de un vadit folos pentru succesiune. Vânzarea se va face prin licitaţie publică şi preţul se va consemna la Casa de depuneri, moştenitorii prezumptivi neavând dreptul decât la venit. Articolul 7Dacă disparutul se reintoarce sau dacă se dovedeşte existenta lui, efectele hotărîrii prin care s-a declarat moartea prezumată vor inceta şi hotărîrea definitivă va fi revizuită, după cererea celor interesaţi sau a procurorului, cu aceeaşi procedura şi aceleaşi cai de atac cu cari a fost data.Pe temeiul acestei hotărîri de revizuire definitivă disparutul îşi va primi averea în starea în care s-ar găsi, precum şi preţul consemnat al lucrurilor înstrăinate din ea, sau cele cumpărate cu preţul averii vândute, fără a putea urmări acea avere dacă va fi trecută la o a treia persoana.Veniturile averii rămîn definitiv câştigate de către cei trimişi în posesia moştenirii. Articolul 8Soţul dispărutului, al cărui deces prezumat a fost declarat, se poate recasatori imediat după ce hotărîrea a rămas definitivă.Căsătoria din urma va putea fi anulată din cauza ca soţul prezumat mort mai trăieşte, numai după cererea primului soţ sau după cererea soţului, care n-a avut cunoştinţa de existenta acestuia.Acţiunea în nulitate se va intenta în termen de 6 luni dela constatarea oficială a existentii soţului presupus mort.Căsătoria anulată va produce faţă de soţul de buna credinţa şi de copii efectele căsătoriei putative. Articolul 9Dacă sentinta prin care unul din soţi a fost declarat prezumat mort a fost atacată prin o cerere de revizuire, celălalt soţ nu poate contracta o noua căsătorie înainte de terminarea definitivă a litigiului, afară numai dacă cererea de revizuire a fost facuta după împlinirea a 3 ani de la înscrierea sentinţei la oficiul stării civile. Articolul 10Pînă la darea unei hotărîri definitive de declararea morţii prezumate a unui dispărut, judecătorul competinte, după cererea părţii interesate ori a ministerului public, sau chiar din oficiu va putea numi un curator care să facă toate actele conservatoare, cum şi pe acele de administraţiune anume determinate privitoare la averea dispărutului. Curatorul va fi numit de preferinta dintre moştenitorii prezumtivi ai dispărutului, cari ar infatisa mai multă încredere pentru o buna administraţie.Judecătorul numind pe curator va dispune totdeodată ca veniturile să se împartă între moştenitorii prezumtivi ai dispărutului pînă la jumătate din valoarea lor şi chiar în întregime dacă necesitaţi imperioase familiare impun aceasta dispoziţiune. Articolul 11Hotărîrea prin care s-a respins cererea de declararea morţii rămîne fără efect dacă în urma s-ar dovedi cu acte de stare civilă decesul. Articolul 12Dispoziţiunile din art. 7 se vor aplica şi hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti după dreptul comun înainte de promulgarea acestei legi cînd disparutul s-a reintors. Articolul 13Cererile pentru declararea decesului prezumat pe temeiul legii de faţa vor putea fi introduse timp de 5 ani socotiţi dela punerea în aplicare a legii de faţă.───────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 344 din 11 noiembrie 2009 pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGE nr. 35 din 25 februarie 1930 pentru chemarea sub arme a contingentului 1930
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 3 noiembrie 2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 216 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Acordului de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind Fondul fiduciar susţinut de mai mulţi finanţatori pentru sprijinirea Deceniului de incluziune a romilor 2005-2015, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 4 iulie 2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 197 din 23 iunie 2005 privind schimbarea denumirii satului Valea Izvorului din componenţa comunei Livezile, judeţul Mehedinţi
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 159 din 6 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 118 din 25 mai 2018 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia la 13 iunie 2017
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 73 din 5 iulie 1995 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 143 din 30 septembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 428 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 30 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România
 • LEGE nr. 106 din 27 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare
 • LEGE nr. 354 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 101 din 10 mai 2017 pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 355 din 6 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 11 mai 2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
 • LEGE nr. 316 din 13 noiembrie 2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 68 din 13 aprilie 2017 privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 261 din 7 decembrie 2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 80 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*republicată*) privind prefectul şi instituţia prefectului*)
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 9 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 51 din 24 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România şi Ungaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 100 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 22 decembrie 2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 377 din 30 septembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Malu prin reorganizarea comunei Vedea, judeţul Giurgiu
 • LEGE nr. 61 din 30 aprilie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 37 din 8 martie 1999 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 98 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1995 privind acordarea facilităţilor fiscale pentru funcţionarea "Fondului Româno-American de Investiţii"
 • LEGE nr. 461 din 2 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021