Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 275 din 15 mai 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Hyperion" din Bucureşti
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002 -
LEGE nr. 275 din 15 mai 2002privind înfiinţarea Universitatii "Hyperion" din Bucureşti Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se înfiinţează Universitatea "Hyperion" din Bucureşti ca instituţie de învăţământ superior, persoana juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Calarasilor nr. 169, sectorul 3. Articolul 2Universitatea se înfiinţează cu următoarele facultăţi şi specializări acreditate: a) Facultatea de Arte, specializarea actorie, cu predare în limba română; b) Facultatea de Fizica, specializarea fizica, cu predare în limba română; c) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română; d) Facultatea de Filologie, specializarea limba şi literatura română - o limbă şi literatura străină (engleza, franceza, italiana, chineza, japoneza), cu predare în limba română. Articolul 3După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura universitatii intra şi facultăţile, colegiile şi specializările, altele decât cele menţionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii. Articolul 4Personalul didactic şi nedidactic din instituţia care a fost autorizata sa funcţioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la instituţia nou-înfiinţată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 5 (1) Universitatea înfiinţată dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Patrimoniul prevăzut în anexa este proprietatea universitatii prin efectul legii. Articolul 6Patrimoniul universitatii va rămâne şi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naţional de învăţământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va propune încetarea activităţii de învăţământ şi desfiinţarea prin lege a universitatii. Articolul 7Cheltuielile privind funcţionarea universitatii se suporta din veniturile proprii dobândite în condiţiile legii, precum şi din alte surse legale. Articolul 8Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învăţământului superior, instituţia prevăzută la art. 1 este special monitorizata pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care se aproba prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA Anexă
                                PATRIMONIUL
         Universitatii "HYPERION" din Bucureşti, înfiinţată prin lege
    În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitatii
    înfiinţate este constituit din:
┌─────────────────┬──────────────────────────┬────────┬────────────────────────┐│ Denumirea │ Adresa │Valoarea│Titlul în baza căruia ││ │ │milioane│ este deţinut ││ │ │ lei │ │├─────────────────┴──────────────────────────┴────────┴────────────────────────┤│I. BUNURI IMOBILE │├─────────────────┬──────────────────────────┬────────┬────────────────────────┤│A. Clădiri │Calea Calarasilor nr. 169,│ 21.194 │Contractele de vânzare- ││ │sectorul 3, Bucureşti │ │cumpărare nr. 22 şi 23 ││ │ │ │din 25 februarie 1994 şi││ │ │ │Procesul-verbal de ││ │ │ │recepţie nr. 204 din ││ │ │ │4 februarie 2002 ││ ├──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤│ │str. Dimitrie Pompei │ 649 │Contractul de vânzare- ││ │nr. 13, sectorul 2, │ │cumpărare nr. 1.893 din ││ │Bucureşti │ │10 iulie 1996 ││ ├──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤│ │Bd. Energeticienilor │ 3.800 │Contractul de vânzare- ││ │nr. 9-11, sectorul 3, │ │cumpărare nr. 2.697 din ││ │Bucureşti │ │25 iulie 2000 │├─────────────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤│B. Terenuri │str. Popa Nan nr. 90-92, │ 561,1 │Contractul de vânzare- ││ │sectorul 2, Bucureşti │ │cumpărare înregistrat în││ │ │ │cartea funciară la nr. ││ │ │ │1.620 din 23 septembrie ││ │ │ │1999 │├─────────────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤│C. Altele │Bd. Energeticienilor │ 36,5 │Achizitionare directa pe││ (garaje) │nr. 9-11, sectorul 3, │ │baza de facturi ││ │Bucureşti │ │ │├─────────────────┴──────────────────────────┴────────┴────────────────────────┤│II. BUNURI MOBILE │├─────────────────┬──────────────────────────┬────────┬────────────────────────┤│A. Tehnica de │ │ 3.264 │ ││ calcul │ │ │ │├─────────────────┤ ├────────┤ ││B. Birotica │ │ 1.587 │ │├─────────────────┤Calea Calarasilor nr. 169,├────────┤ ││C. Mijloace de │sectorul 3, Bucureşti │ 761 │Achizitionare directa pe││ transport │Bd. Energeticienilor │ │baza de facturi │├─────────────────┤nr. 9-11, sectorul 3, ├────────┤ ││ │Bucureşti │ │ ││D. Mobilier │str. Dimitrie Pompei │ 3.474 │ │├─────────────────┤nr. 13, sectorul 2, ├────────┤ ││E. Disponibi- │Bucureşti │ 6.376 │ ││ litati │ │ │ │├─────────────────┤ ├────────┤ ││F. Inventar │ │ 250 │ ││ gospodăresc │ │ │ │├─────────────────┴──────────────────────────┴────────┴────────────────────────┤│III. IMOBILIZARI FINANCIARE │├─────────────────┬──────────────────────────┬────────┬────────────────────────┤│A. Depozite │ │ 4.000 │ ││ bancare │ │ │ │├─────────────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤│B. Fonduri │ │ - │ ││ speciale │ │ │ │├─────────────────┴──────────────────────────┴────────┴────────────────────────┤│IV. ACTIVE CIRCULANTE │├─────────────────┬──────────────────────────┬────────┬────────────────────────┤│A. Titluri de │ │ - │ ││ plasament │ │ │ │├─────────────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤│B.Disponibilitati│ │ 2.500 │ │├─────────────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤│C. Stocuri │ │ - │ │├─────────────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤│D. Creanţe │ │ - │ │├─────────────────┼──────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤│E. Alte valori │ │ - │ │└─────────────────┴──────────────────────────┴────────┴────────────────────────┘NOTĂ:Prezenta anexa are la baza protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Fundaţia Universitară "Hyperion" şi Universitatea "Hyperion" care se înfiinţează prin lege.Actele legalizate la notariat, în original, se afla la dosarul legii de înfiinţare a universitatii, la Camera Deputaţilor.-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 136 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 204 din 28 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 339 din 3 decembrie 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale
 • LEGE nr. 643 din 16 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă
 • LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 9 octombrie 2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • LEGE nr. 632 din 27 noiembrie 2002 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
 • LEGE nr. 453 din 1 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă
 • LEGE nr. 210 din 8 noiembrie 2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 222 din 31 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 10 iunie 2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 159 din 28 septembrie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2008 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez
 • LEGE nr. 307 din 6 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală şi de Est, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 23 noiembrie 2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 233 din 9 iunie 2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 67 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1999 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/1999
 • LEGE nr. 166 din 3 octombrie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 9 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Comisia Europeană şi Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 1998
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 596 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 240 din 20 octombrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 177 din 26 noiembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protecţia Copilului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 216 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 101 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • LEGE nr. 38 din 19 ianuarie 2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
 • LEGE nr. 225 din 27 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • LEGE nr. 992 din 31 martie 1931 privind ratificarea Convenţiunii Internaţionale privitoare la statisticile economice
 • LEGE nr. 56 din 11 aprilie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 180 din 4 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoanele fizice şi juridice nerezidente
 • LEGE nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari
 • LEGE nr. 268 din 11 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii
 • LEGE nr. 564 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • LEGE nr. 314 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1998
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 15 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 54 din 30 martie 2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 36 din 9 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 173 din 7 octombrie 2016 privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021