Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 20 mai 2002 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*)Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială*) Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 20 mai 2002

------------ Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 253/2002 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, reprodusa la pag. 1-2 dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 28 iunie 1999 şi a mai fost modificată prin:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 130/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 20 septembrie 1999 (aprobată cu modificări prin Legea nr. 468/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 25 iulie 2001);- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 289/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000 (aprobată prin Legea nr. 31/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 7 martie 2001). Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Guvernul, în întregul său, şi fiecare dintre membrii acestuia sunt obligaţi să îşi îndeplinească mandatul cu respectarea Constituţiei şi a legilor tarii, precum şi a programului de guvernare acceptat de Parlament. Articolul 2 (1) Guvernul răspunde politic numai în faţa Parlamentului, ca urmare a votului de încredere acordat de către acesta cu prilejul investiturii. (2) Fiecare membru al Guvernului răspunde politic în mod solidar cu ceilalţi membri pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia. Articolul 3 (1) Răspunderea politica a Guvernului consta în demiterea sa, ca urmare a retragerii încrederii acordate de către Parlament, prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, în condiţiile prevederilor art. 112 şi 113 din Constituţie. (2) Guvernul şi fiecare dintre membrii săi sunt obligaţi sa răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputaţi sau de senatori, în termen de cel mult 15 zile de la primirea lor. (3) Informaţiile şi documentele cerute în condiţiile art. 110 alin. (1) din Constituţie vor fi puse la dispoziţie de Guvern şi de celelalte organe ale administraţiei publice în termen de cel mult 30 de zile de la primirea solicitării. Articolul 4 (1) În termen de 15 zile de la data încetării mandatului Guvernului sau al unuia dintre membri, potrivit art. 105 şi 109 din Constituţie, aceştia vor prezenta situaţia privind gestionarea activităţii ministeriale de care au răspuns, precum şi a problemelor aflate în curs de derulare, pe baza unui protocol de predare-primire. (2) Structura şi conţinutul protocolului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului*). (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi conducătorilor celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale de la data eliberării lor din funcţie.----------- Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii şi conţinutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2001. Articolul 5Pe lângă răspunderea politica, membrii Guvernului pot răspunde şi civil, contraventional, disciplinar sau penal, după caz, potrivit dreptului comun din aceste materii, în măsura în care prezenta lege nu cuprinde dispoziţii derogatorii. Articolul 6În înţelesul prezentei legi, sunt membri ai Guvernului primul-ministru, miniştrii şi alţi membri stabiliţi prin lege organică, numiţi de Preşedintele României pe baza votului de încredere acordat de Parlament. Capitolul 2 Răspunderea penală Articolul 7 (1) Intra sub incidenţa prezentei legi faptele săvârşite de membrii Guvernului în exerciţiul funcţiei lor şi care, potrivit legii penale, constituie infracţiuni. (2) Pentru săvârşirea altor infracţiuni, în afară exerciţiului funcţiei lor, membrii Guvernului răspund potrivit dreptului comun. (3) Persoanele prevăzute la art. 6 răspund penal pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor, potrivit normelor de procedura stabilite prin prezenta lege. Articolul 8 (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 12 ani următoarele fapte săvârşite de membrii Guvernului în exerciţiul funcţiei lor: a) împiedicarea, prin ameninţare, violenta ori prin folosirea de mijloace frauduloase, a exercitării cu buna-credinţa a drepturilor şi libertăţilor vreunui cetăţean; b) prezentarea, cu rea-credinţa, de date inexacte Parlamentului sau Preşedintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârşirea unor fapte de natura sa aducă atingere intereselor statului. (2) Constituie, de asemenea, infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani următoarele fapte săvârşite de către un membru al Guvernului: a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaţilor, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în termen de 30 de zile de la solicitare, informaţiile şi documentele cerute de acestea în cadrul activităţii de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului, potrivit art. 110 alin. (1) din Constituţie; b) emiterea de ordine normative sau instrucţiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, vârsta, sex sau orientare sexuală, apartenenţa politică, avere sau origine socială, de natura sa aducă atingere drepturilor omului. (3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) se pedepseşte. Articolul 9 (1) În cazul săvârşirii de către membrii Guvernului a unor infracţiuni în exerciţiul funcţiei lor, altele decât cele prevăzute la art. 8, se aplică pedeapsa prevăzută de legea penală pentru acele infracţiuni. (2) În cazurile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi la art. 8, pe lângă pedeapsa principala se va aplica şi pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a mai ocupa o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de conducere pe o perioadă de la 3 la 10 ani. Articolul 10Răspunderea penală este personală şi ea priveşte pe fiecare membru al Guvernului în parte, pentru faptele comise în exercitarea funcţiei sale. Articolul 11Membrii Guvernului răspund penal pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor, de la data depunerii jurământului şi până la încetarea funcţiei, în condiţiile prevăzute de Constituţie. Capitolul 3 Procedura de urmărire penală şi de judecare Articolul 12Numai Camera Deputaţilor, Senatul şi Preşedintele României au dreptul sa ceara urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor. Articolul 13 (1) Dezbaterea propunerii de începere a urmăririi penale în Camera Deputaţilor sau în Senat se face pe baza raportului întocmit de o comisie permanenta care, în cadrul competentei sale, a efectuat o ancheta privitoare la activitatea desfăşurată de Guvern sau de un minister ori de o comisie specială de ancheta constituită în acest scop. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se înscrie cu prioritate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor sau a Senatului, după caz. (3) După începerea urmăririi penale membrul Guvernului care este şi deputat sau senator poate fi reţinut, arestat, percheziţionat sau trimis în judecata numai cu încuviinţarea Camerei din care face parte, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (1) din Constituţie şi a regulilor de procedura cuprinse în regulamentele celor două Camere ale Parlamentului. Articolul 14 (1) La dezbaterile din cele două Camere ale Parlamentului prezenta celui în cauza este obligatorie. Lipsa nejustificată a membrului Guvernului nu împiedica desfăşurarea lucrărilor. (2) În situaţia în care cel în cauza se afla în imposibilitate obiectivă de a se prezenta, Camera Deputaţilor sau Senatul, cu prilejul dezbaterilor, va fixa un nou termen. (3) Cel în cauza are dreptul să îşi expuna punctul de vedere cu privire la fapta ce constituie obiectul cererii de a fi urmărit penal, precum şi asupra cererii de ridicare a imunitatii parlamentare, atunci când este cazul. Articolul 15Cererea de urmărire penală a membrilor Guvernului şi, după caz, de ridicare a imunitatii parlamentare se adoptă cu respectarea prevederilor art. 64 şi ale art. 74 alin. (2) din Constituţie. Votul este secret şi se exprima prin bile. Articolul 16 (1) În exercitarea dreptului de a cere urmărirea penală a unui membru al Guvernului, Preşedintele României, la propunerea comisiei speciale instituite pentru analiza sesizarilor cu privire la săvârşirea unei infracţiuni în exerciţiul funcţiei de către membrii Guvernului, adresează ministrului justiţiei o cerere în acest scop, pentru a proceda potrivit legii. (2) Comisia specială prevăzută la alin. (1) este formată din 5 membri, iar componenta acesteia se aproba prin decret al Preşedintelui României, la propunerea ministrului justiţiei şi a ministrului de interne, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. (3) Pe baza analizei sesizării, a probelor depuse în susţinerea acesteia, a declaraţiilor şi a probelor invocate de membrul Guvernului faţă de care se solicita urmărirea penală, comisia specială prevăzută la alin. (1) va prezenta Preşedintelui României un raport cu propuneri privind urmărirea penală sau clasarea sesizării. (4) Dacă membrul Guvernului pentru care Preşedintele României a cerut urmărirea penală este şi deputat sau senator, ministrul justiţiei sau, după caz, primul-ministru va solicita Camerei competente sa declanseze procedura de adoptare a cererii de începere a urmăririi penale. Dispoziţiile art. 13-15 se aplică în mod corespunzător. (5) În situaţia în care cel în cauza este ministrul justiţiei, cererea se adresează primului-ministru. Articolul 17Preşedintele României va fi înştiinţat despre înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Camerei Deputaţilor sau a Senatului a raportului prevăzut la art. 13 alin. (1). Articolul 18Dacă una dintre cele două Camere ale Parlamentului sau Preşedintele României a cerut urmărirea penală, dosarul cauzei se trimite, de îndată, ministrului justiţiei sau, după caz, primului-ministru, pentru a proceda potrivit legii. Articolul 19Până la începerea urmăririi penale Camera Deputaţilor, Senatul sau Preşedintele României poate să retragă, motivat, cererea prin care a solicitat urmărirea penală împotriva membrilor Guvernului. Articolul 20Urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor se efectuează de către Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, iar judecarea acestora, de către Curtea Suprema de Justiţie, potrivit legii. Articolul 21În cazul în care s-a cerut urmărirea penală împotriva unui membru al Guvernului, Preşedintele României poate dispune suspendarea acestuia din funcţie. Articolul 22În cazul în care s-a dispus trimiterea în judecata a unui membru al Guvernului, ministrul justiţiei sau, după caz, primul-ministru comunică Preşedintelui României data la care a fost sesizată Curtea Suprema de Justiţie, în vederea suspendării din funcţie a acestuia. Articolul 23 (1) În caz de infracţiuni flagrante, persoanele prevăzute la art. 6 pot fi reţinute şi perchezitionate. Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Camerei din care face parte membrul Guvernului sau, după caz, pe Preşedintele României. (2) În situaţia în care cel în cauza este ministrul justiţiei, sesizarea prevăzută la alin. (1) se face de către primulministru. Capitolul 4 Dispoziţii finale Articolul 24 (1) Regulile de procedura prevăzute în prezenta lege se completează cu cele cuprinse în regulamentele celor două Camere ale Parlamentului şi în Codul de procedură penală, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel. (2) Punerea sub urmărire penală a foştilor membri ai Guvernului pentru infracţiunile săvârşite în exerciţiul funcţiei lor se face potrivit normelor de procedura din prezenta lege. Articolul 25 (1) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoanele prevăzute la art. 6 sunt considerate nevinovate. (2) Hotărârea definitivă de condamnare a unui membru al Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Membrul Guvernului, condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi demis din funcţie de Preşedintele României, la propunerea primului-ministru. Articolul 26 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I*). (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga orice dispoziţii contrare.--------- Notă *) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 210 din 24 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2008 privind stabilirea condiţiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 280 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • LEGE nr. 115 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 17 iulie 2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 269 din 22 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex - ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 94 din 12 aprilie 2013 privind modificarea art. 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009
 • LEGE nr. 648 din 19 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 360 din 4 decembrie 2007 pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferinţei diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 1 martie 1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare unor agenţi economici din minerit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
 • LEGE nr. 340 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 163 din 21 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 24 noiembrie 1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 116 din 29 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2000 pentru aprobarea participării Consiliului Naţional al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului - EPRA
 • LEGE nr. 269 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2005
 • LEGE nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari
 • LEGE nr. 484 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Tibiscus" din Timişoara
 • LEGE nr. 71 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 iunie 2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 8 din 1 iulie 1977 privind asigurarea durabilităţii, siguranţei în exploatare, functionalitatii şi calităţii construcţiilor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 312 din 24 aprilie 1945 pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul tarii sau de crime de război *)
 • LEGE nr. 186 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 45 din 11 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 27 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • LEGE nr. 586 din 22 decembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Gepiu prin reorganizarea comunei Cefa, judeţul Bihor
 • LEGE nr. 60 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 12 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 17 noiembrie 2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat pentru Cancelaria Primului-Ministru
 • LEGE nr. 135 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 129 din 14 iulie 1997 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile de buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina, semnat la Constanţa la 2 iunie 1997
 • LEGE nr. 503 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 212 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile
 • LEGE nr. 163 din 1 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliţie aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 28 iunie 2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 187 din 29 decembrie 2014 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
 • LEGE nr. 337 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Coşula, judeţul Botoşani, prin reorganizarea comunei Copălău
 • LEGE nr. 89 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 30 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • LEGE nr. 426 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 12 noiembrie 2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
 • LEGE nr. 62 din 3 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea culturală, semnat la Bucureşti la 16 mai 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 4 iunie 2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. la Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 284 din 20 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021