Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 213 din 19 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 16 mai 2002 -
LEGE nr. 213 din 19 aprilie 2002privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 16 mai 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 124 din 31 august 2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator, adoptată în temeiul art. 1 lit. K pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă are drept scop stabilirea unor măsuri în vederea combaterii producerii, distribuirii, reproducerii sau comercializării neautorizate a programelor pentru calculator şi a videogramelor pe teritoriul României."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) licenta programului pentru calculator - acordul scris al titularului dreptului de autor asupra unui program pentru calculator privind cesiunea unor drepturi către utilizatorul programului şi care însoţeşte programul; b) videograma - orice fixare a unei opere audiovizuale prin orice metoda, inclusiv numerică, pe suporturi tip caseta video, compact disc sau disc numeric versatil; c) comercializare sau închiriere neautorizata - comercializarea sau închirierea videogramelor ori a programelor pentru calculator cu încălcarea obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă; d) marcaj holografic - eticheta având un model unic autorizat de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, care consta într-o imagine tridimensionala, inseriata cu un cod alfanumeric reprezentând seria şi numărul exemplarului videogramei, realizată pe un suport autoadeziv şi autodistructiv; e) coperta videogramei sau a programului de calculator elementul grafic purtător de informaţii pentru identificarea videogramei sau a programului de calculator şi a conţinutului acestora, care le însoţeşte; f) producere sau reproducere neautorizata - producerea sau reproducerea operelor audiovizuale fixate pe videograme, a marcajelor holografice ori a programelor pentru calculator, facuta cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe."3. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Persoanele fizice sau juridice care produc în vederea comercializării, reproduc, distribuie, comercializează sau închiriază programe pentru calculator pe teritoriul României vor comunică Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor următoarele:.............................................................. (2) Sunt exceptaţi de la obligaţia prevăzută la alin. (1) producătorii de programe pentru calculator, titulari ai drepturilor de autor asupra acestor programe, în cazul în care ei înşişi produc, distribuie, comercializează, reproduc sau închiriază programele pentru calculator asupra cărora deţin drepturile de autor. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate, prin scrisoare recomandată, Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe sau, după caz, de la începerea activităţii de producere în scop de comercializare, reproducere, distribuire sau închiriere a programelor pentru calculator."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Persoanele fizice sau juridice care importa, produc sau reproduc videograme sunt obligate să solicite Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor eliberarea unei adeverinte în vederea obţinerii marcajelor holografice corespunzătoare numărului de videograme destinate comercializării sau închirierii. (2) Adeverinta va cuprinde titlurile operelor audiovizuale fixate pe videograme, precum şi numărul de marcaje holografice care vor fi eliberate."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Marcajul holografic se eliberează contra cost de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. (2) Cheltuielile pentru realizarea şi eliberarea marcajelor holografice se finanţează din bugetul alocat Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. (3) La preţul de cost al marcajelor holografice se adauga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul Cultural Naţional. (4) Sumele încasate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, potrivit alin. (1), se vărsa la bugetul de stat, cu excepţia sumelor cuvenite Fondului Cultural Naţional, care se virează până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În vederea eliberării adeverintei prevăzute la art. 4 solicitanţii vor prezenta Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor următoarele documente: a) autorizaţia de funcţionare a persoanei fizice sau juridice în domeniul audiovizualului; b) certificatul de înmatriculare a operei audiovizuale în Registrul cinematografiei; c) titlurile operelor audiovizuale fixate pe videograme, destinate comercializării sau închirierii, şi numărul de marcaje solicitate. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt eliberate de Consiliul Naţional al Cinematografiei potrivit reglementărilor în vigoare cu privire la înfiinţarea Registrului cinematografiei."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Marcajul holografic se va aplica de către persoanele fizice sau juridice menţionate la art. 4 alin. (1) pe fiecare exemplar al videogramei, înainte de a fi comercializata sau închiriată. (2) Revânzarea marcajelor holografice sau aplicarea acestora pe videograme cu alte titluri decât cele pentru care au fost solicitate este interzisă. (3) În primele 15 zile ale fiecărui trimestru persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor documentele din care să rezulte numărul videogramelor pe care au fost aplicate marcaje holografice, tipul suportului acestora, precum şi titlurile operelor audiovizuale fixate pe videograme, conform anexelor la facturile fiscale."8. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) deţinerea de videograme, programe de calculator, coperte de videograme ori programe de calculator sau marcaje holografice, contrafăcute sau pirat, în spaţiile comerciale, în anexele acestora şi în mijloacele de transport utilizate la transportul sau depozitarea produselor susmenţionate, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi confiscarea videogramelor, a programelor pentru calculator, a copertelor sau a marcajelor holografice; b) comercializarea sau închirierea videogramelor fără marcaj holografic ori distribuirea, comercializarea sau închirierea neautorizata a programelor de calculator, cu amendă de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei; c) deţinerea de videograme, programe de calculator, marcaje holografice sau coperte, fără acte justificative, ori de aparatura ce permite realizarea videogramelor, programelor de calculator, marcajelor holografice sau a copertelor, în scopul producerii sau reproducerii neautorizate a acestora, cu amendă de la 30.000.000 lei la 150.000.000 lei şi confiscarea suporturilor, materialelor şi a aparatelor; d) revânzarea marcajelor holografice sau aplicarea marcajelor holografice pe alte titluri ale operelor audiovizuale fixate pe videograme decât cele pentru s-au solicitat marcaje holografice la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, cu amendă de la 40.000.000 lei la 200.000.000 lei; e) producerea sau comercializarea neautorizata a marcajelor holografice, cu amendă de la 40.000.000 lei la 300.000.000 lei şi confiscarea marcajelor holografice şi a aparaturii pentru producere; f) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi la art. 7 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei."9. La articolul 9, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) se fac de către organele de specialitate ale Ministerului de Interne sau de personalul împuternicit prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor................................................................ (4) Titularii dreptului de autor ori ai drepturilor conexe dreptului de autor, care au domiciliul ori sediul social în România sau care au filiale, sucursale ori reprezentanţi pe teritoriul României, au dreptul de a fi informati, la cererea lor, de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, cu privire la faptele care au adus atingere drepturilor lor, în termen de 15 zile de la încheierea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor."10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Suporturile, materialele, videogramele, marcajele holografice sau copertele confiscate potrivit art. 8 alin. (1)-(3) vor fi distruse după data expirării termenului legal de atacare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori după data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, după caz. Distrugerea se va face în conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 624/2001."11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor va aproba prin decizie normele metodologice privind administrarea Registrului programelor pentru calculator, precum şi modelul marcajului holografic şi condiţiile de eliberare a acestuia." Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 124/2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 ianuarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIU────────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 247 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 152 din 26 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2000 privind declararea Complexului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din municipiul Timişoara ansamblu de interes naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 24 octombrie 2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanţa
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • LEGE nr. 1 din 8 ianuarie 2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 217 din 22 decembrie 1997 privind aprobarea Listei României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informaţiei
 • LEGE nr. 590 din 22 decembrie 2003 privind tratatele
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 132 din 28 octombrie 1996 privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • LEGE nr. 33 din 7 aprilie 1934 pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 27 octombrie 1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activităţii titularilor de acorduri petroliere şi subcontractanţilor acestora, care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apa de peste 100 metri
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor
 • LEGE nr. 9 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 1173/1968 pentru modificarea Decretului nr. 884/1967 privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 18 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 13 martie 2012 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 294 din 24 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 33 din 21 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 21 din 8 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • LEGE nr. 3 din 12 ianuarie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 206 din 4 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 20 iunie 2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 72 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 313/1971 pentru modificarea Decretului nr. 784/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Legea nr. 69/1969
 • LEGE nr. 109 din 16 iunie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învăţământul preuniversitar
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 109 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 22 noiembrie 2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 174 din 8 decembrie 2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 115 din 15 iunie 2011 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 272 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 20 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 4 iunie 2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. la Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 341 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2018 pentru completareaart. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 174 din 9 octombrie 2019 privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 19 noiembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 163 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
 • LEGE din 18 septembrie 2018 de revizuire a Constituţiei României
 • LEGE nr. 77 din 8 aprilie 2008 pentru completarea art. 9 al titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 213 din 19 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021