Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 213 din 19 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 16 mai 2002 -
LEGE nr. 213 din 19 aprilie 2002privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 16 mai 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 124 din 31 august 2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator, adoptată în temeiul art. 1 lit. K pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă are drept scop stabilirea unor măsuri în vederea combaterii producerii, distribuirii, reproducerii sau comercializării neautorizate a programelor pentru calculator şi a videogramelor pe teritoriul României."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) licenta programului pentru calculator - acordul scris al titularului dreptului de autor asupra unui program pentru calculator privind cesiunea unor drepturi către utilizatorul programului şi care însoţeşte programul; b) videograma - orice fixare a unei opere audiovizuale prin orice metoda, inclusiv numerică, pe suporturi tip caseta video, compact disc sau disc numeric versatil; c) comercializare sau închiriere neautorizata - comercializarea sau închirierea videogramelor ori a programelor pentru calculator cu încălcarea obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă; d) marcaj holografic - eticheta având un model unic autorizat de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, care consta într-o imagine tridimensionala, inseriata cu un cod alfanumeric reprezentând seria şi numărul exemplarului videogramei, realizată pe un suport autoadeziv şi autodistructiv; e) coperta videogramei sau a programului de calculator elementul grafic purtător de informaţii pentru identificarea videogramei sau a programului de calculator şi a conţinutului acestora, care le însoţeşte; f) producere sau reproducere neautorizata - producerea sau reproducerea operelor audiovizuale fixate pe videograme, a marcajelor holografice ori a programelor pentru calculator, facuta cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe."3. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Persoanele fizice sau juridice care produc în vederea comercializării, reproduc, distribuie, comercializează sau închiriază programe pentru calculator pe teritoriul României vor comunică Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor următoarele:.............................................................. (2) Sunt exceptaţi de la obligaţia prevăzută la alin. (1) producătorii de programe pentru calculator, titulari ai drepturilor de autor asupra acestor programe, în cazul în care ei înşişi produc, distribuie, comercializează, reproduc sau închiriază programele pentru calculator asupra cărora deţin drepturile de autor. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate, prin scrisoare recomandată, Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe sau, după caz, de la începerea activităţii de producere în scop de comercializare, reproducere, distribuire sau închiriere a programelor pentru calculator."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Persoanele fizice sau juridice care importa, produc sau reproduc videograme sunt obligate să solicite Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor eliberarea unei adeverinte în vederea obţinerii marcajelor holografice corespunzătoare numărului de videograme destinate comercializării sau închirierii. (2) Adeverinta va cuprinde titlurile operelor audiovizuale fixate pe videograme, precum şi numărul de marcaje holografice care vor fi eliberate."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Marcajul holografic se eliberează contra cost de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. (2) Cheltuielile pentru realizarea şi eliberarea marcajelor holografice se finanţează din bugetul alocat Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. (3) La preţul de cost al marcajelor holografice se adauga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul Cultural Naţional. (4) Sumele încasate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, potrivit alin. (1), se vărsa la bugetul de stat, cu excepţia sumelor cuvenite Fondului Cultural Naţional, care se virează până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În vederea eliberării adeverintei prevăzute la art. 4 solicitanţii vor prezenta Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor următoarele documente: a) autorizaţia de funcţionare a persoanei fizice sau juridice în domeniul audiovizualului; b) certificatul de înmatriculare a operei audiovizuale în Registrul cinematografiei; c) titlurile operelor audiovizuale fixate pe videograme, destinate comercializării sau închirierii, şi numărul de marcaje solicitate. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt eliberate de Consiliul Naţional al Cinematografiei potrivit reglementărilor în vigoare cu privire la înfiinţarea Registrului cinematografiei."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Marcajul holografic se va aplica de către persoanele fizice sau juridice menţionate la art. 4 alin. (1) pe fiecare exemplar al videogramei, înainte de a fi comercializata sau închiriată. (2) Revânzarea marcajelor holografice sau aplicarea acestora pe videograme cu alte titluri decât cele pentru care au fost solicitate este interzisă. (3) În primele 15 zile ale fiecărui trimestru persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor documentele din care să rezulte numărul videogramelor pe care au fost aplicate marcaje holografice, tipul suportului acestora, precum şi titlurile operelor audiovizuale fixate pe videograme, conform anexelor la facturile fiscale."8. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) deţinerea de videograme, programe de calculator, coperte de videograme ori programe de calculator sau marcaje holografice, contrafăcute sau pirat, în spaţiile comerciale, în anexele acestora şi în mijloacele de transport utilizate la transportul sau depozitarea produselor susmenţionate, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi confiscarea videogramelor, a programelor pentru calculator, a copertelor sau a marcajelor holografice; b) comercializarea sau închirierea videogramelor fără marcaj holografic ori distribuirea, comercializarea sau închirierea neautorizata a programelor de calculator, cu amendă de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei; c) deţinerea de videograme, programe de calculator, marcaje holografice sau coperte, fără acte justificative, ori de aparatura ce permite realizarea videogramelor, programelor de calculator, marcajelor holografice sau a copertelor, în scopul producerii sau reproducerii neautorizate a acestora, cu amendă de la 30.000.000 lei la 150.000.000 lei şi confiscarea suporturilor, materialelor şi a aparatelor; d) revânzarea marcajelor holografice sau aplicarea marcajelor holografice pe alte titluri ale operelor audiovizuale fixate pe videograme decât cele pentru s-au solicitat marcaje holografice la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, cu amendă de la 40.000.000 lei la 200.000.000 lei; e) producerea sau comercializarea neautorizata a marcajelor holografice, cu amendă de la 40.000.000 lei la 300.000.000 lei şi confiscarea marcajelor holografice şi a aparaturii pentru producere; f) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi la art. 7 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei."9. La articolul 9, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) se fac de către organele de specialitate ale Ministerului de Interne sau de personalul împuternicit prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor................................................................ (4) Titularii dreptului de autor ori ai drepturilor conexe dreptului de autor, care au domiciliul ori sediul social în România sau care au filiale, sucursale ori reprezentanţi pe teritoriul României, au dreptul de a fi informati, la cererea lor, de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, cu privire la faptele care au adus atingere drepturilor lor, în termen de 15 zile de la încheierea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor."10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Suporturile, materialele, videogramele, marcajele holografice sau copertele confiscate potrivit art. 8 alin. (1)-(3) vor fi distruse după data expirării termenului legal de atacare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori după data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, după caz. Distrugerea se va face în conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 624/2001."11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor va aproba prin decizie normele metodologice privind administrarea Registrului programelor pentru calculator, precum şi modelul marcajului holografic şi condiţiile de eliberare a acestuia." Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 124/2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 ianuarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIU────────────────────

Noutăți

  • LEGE nr. 139 din 10 iunie 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România
  • LEGE nr. 179 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli
  • LEGE nr. 378 din 13 decembrie 2005 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
  • LEGE nr. 286 din 14 noiembrie 2008 pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2007/436/CE, Euratom, privind sistemul de resurse proprii ale Comunităţilor Europene
  • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
  • LEGE nr. 663 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
  • LEGE nr. 471 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
  • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
  • LEGE nr. 540 din 11 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
  • LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
  • LEGE nr. 93 din 19 aprilie 2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017
  • LEGE nr. 319 din 6 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2004 privind desfiinţarea Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului
  • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 13 aprilie 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informaţii Externe
  • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
  • LEGE nr. 286 din 7 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 6 mai 2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă
  • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
  • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
  • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 26 mai 2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Serviciului de Informaţii Externe
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 17 martie 2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
  • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 2 septembrie 1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 15 decembrie 2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
  • LEGE nr. 479 din 12 noiembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
  • LEGE nr. 43 din 6 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora
  • LEGE nr. 410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată
  • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  • LEGE nr. 47 din 5 iunie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1996 pentru ratificarea Acordului de garanţie (Proiect privind reabilitarea căilor ferate) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 19 ianuarie 1996
  • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
  • LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
  • LEGE nr. 88 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
  • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
  • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
  • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
  • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
  • LEGE nr. 211 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război
  • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 privind Legea pomiculturii
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
  • LEGE nr. 516 din 12 iulie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socială la domiciliul beneficiarilor
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
  • LEGE nr. 204 din 7 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto
  • LEGE nr. 161 din 15 mai 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 173 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
  • LEGE nr. 129 din 12 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
  • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
  • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
  • LEGE nr. 294 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  • LEGE nr. 130 din 16 octombrie 1996 *** Republicată privind contractul colectiv de muncă
  • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
  • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
  • LEGE nr. 216 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
  • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
  • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
  • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
  • LEGE nr. 43 din 30 iunie 1994 pentru aderarea României la Acordul general asupra privilegiilor şi imunităţilor Consiliului Europei, precum şi la Protocoalele adiţionale nr. 1, 2, 4 şi 5
  • LEGE nr. 376 din 30 septembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Cazasu prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, judeţul Brăila
  • Contacte

    Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

    0743.087.930

    office@avocatura.com

    Urmărește-ne în social media

    Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
    Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

    Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020