Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 261 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002 -
LEGE nr. 261 din 29 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190 din 9 noiembrie 2000 privind regimul metalelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:1. a) metale preţioase - aurul, argintul, platina, osmiul, ruteniul, rhodiul, iridiul şi paladiul, care au un conţinut de cel puţin 96% de metal pretios fin; b) aliajele - subprodusele metalelor preţioase cu un conţinut de cel puţin 33,3% de metal pretios, precum şi subproduse cu conţinut de metal pretios care au până la 33,3% conţinut de metal pretios; c) pietre preţioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele şi perlele naturale, pietrele ornamentale şi pietrele fine, ale căror liste vor fi anexate la normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă; d) aur pentru investiţii - aurul achiziţionat de persoane fizice ori juridice sau de organisme internaţionale, în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul pentru investiţii cuprinde aurul sub forma de bare, lingouri sau plachete, având titlul minim de 995/1.000, precum şi sub forma de monede din aur, având titlul mai mare de/sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pieţele Uniunii Europene. Operaţiunile cu aur pentru investiţii se realizează atât prin livrare fizica, cat şi prin operaţiuni în conturi de metal pretios sau hârtii de valoare exprimate în aur, deţinute la bănci; e) aur financiar - aurul achiziţionat în scopul constituirii unei rezerve şi folosit ca instrument de plasament. Aurul financiar cuprinde aurul sub forma de monede sau bare şi lingouri din aur, având un titlu egal cu/sau mai mare de 995/1.000; f) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este deţinut cu titlu de rezeva oficială de Banca Naţionala a României. Aurul monetar se prezintă de regula sub forma de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum şi bare standard cu titlul minim de 995/1.000;2. operaţiuni cu metale preţioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase - operaţiuni care au ca obiect: a) fabricarea şi producerea de aliaje: detalierea categoriilor de subproduse cu conţinut de metale preţioase care se supun prevederilor legale va fi stabilită prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) producţia bijuteriilor şi a obiectelor din metale preţioase şi aliajele acestora; c) vânzarea, cumpărarea, tranzacţionarea, păstrarea în depozit a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, precum şi mijlocirea acestor operaţiuni; d) introducerea în ţara, scoaterea din ţara şi tranzitul prin România de metale preţioase şi de aliaje ale acestora, precum şi de pietre preţioase; e) marcarea bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi din aliajele acestora;3. titlu - proporţia de metal pretios continuta de un aliaj, exprimată în miimi;4. autorizaţie - actul emis de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, care acorda dreptul de a desfăşura operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase;5. bijuterii - obiecte de podoaba din metale preţioase şi aliaje ale acestora care au sau nu în componenta pietre preţioase, cum ar fi: inelele, bratarile, colierele, brosele, cerceii, lanţurile, brelocurile, pandantivele, plachetele, acele de cravata, butonii de manseta, precum şi articolele de uz personal, cum ar fi: porttigaretele, tabacherele, pudrierele, bombonierele, brichetele, ochelarii, ceasurile (carcasa şi bratara) sau altele asemenea;6. obiecte de aurarie sau de argintarie - obiecte din metale preţioase şi din aliaje ale acestora, destinate serviciilor de masa, de toaleta, garniturilor de birou, pentru decoratiuni interioare, pentru fumatori, uzului gospodăresc, uzului religios, de arta şi altele;7. marcarea metalelor preţioase şi a aliajelor acestora - operaţiunea de certificare prin aplicarea marcii titlului şi marcii de garanţie proprie a producătorului intern, a importatorului şi a vânzătorului cu amănuntul;8. marca de garanţie proprie - semn individual înregistrat la Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase sau din aliajele acestora de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amănuntul;9. marca titlului - semnul convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului pretios, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase şi aliajele acestora."2. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIDrepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care dobândesc, deţin sau efectuează operaţiuni cu metale şi pietre preţioase"3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Persoanele fizice şi juridice au dreptul sa dobândească şi să deţină orice cantitate de bijuterii şi obiecte, monede, inclusiv lingouri şi bare din metale preţioase şi aliajele lor, precum şi pietre preţioase."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Cumpărarea, vânzarea şi tranzacţiile cu metale preţioase şi aliajele acestora, precum şi cu pietre preţioase pot fi efectuate fără restrictii de către persoane fizice şi juridice, cu condiţia ca aceste acte de comerţ sa nu reprezinte o activitate permanenta sau profesională. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele fizice sau juridice care sunt autorizate să efectueze acte de comerţ cu metale şi pietre preţioase."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Persoanele fizice şi juridice pot efectua operaţiuni de vânzare, cumpărare şi tranzactionare cu aur pentru investiţii şi cu aur financiar numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Naţionala a României."6. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IVAutorizarea operaţiunilor cu metale preţioase, aliajele acestora şi cu pietre preţioase"7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Operaţiunile cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase menţionate la art. 1 pct. 2 lit. a)-e), efectuate de persoane fizice şi juridice, care reprezintă activităţi permanente sau profesionale, se pot desfăşura numai pe baza autorizaţiei eliberate de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, emisă pe o perioadă nedeterminată. (2) Pentru eliberarea autorizaţiei se percepe o taxa stabilită de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, iar condiţiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."8. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VEvidenta şi controlul operaţiunilor cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase"9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Persoanele fizice şi juridice autorizate să efectueze operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase au obligaţia să asigure evidenta stricta a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă."10. Articolul 9 se abroga.11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Controlul operaţiunilor cu metale şi pietre preţioase se exercită de către organele abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice."12. Articolul 12 se abroga.13. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIMarcarea obiectelor din metale preţioase şi aliaje ale acestora. Controlul marcarii şi al titlurilor marcate"14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - În vederea prevenirii unor acte de comerţ ilicit bijuteriile şi obiectele din metale preţioase şi din aliaje ale acestora, expuse comercializării, trebuie să fie marcate cu marca de garanţie proprie şi înregistrată a producătorului intern, a importatorului sau/şi a vânzătorului cu amănuntul, alăturat de marca titlului, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă."15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Controlul marcarii bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi din aliaje ale acestora, precum şi controlul titlurilor marcate se vor efectua de către Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor."16. Articolele 15, 16 şi 17 se abroga.17. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - În desfăşurarea activităţii sale Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor este singura instituţie în măsura ca, pe teritoriul României: a) sa emita norme interne de lucru şi sa stabilească tarifele pentru activităţile de analiza, marcare şi expertizare pe care le efectuează; b) sa stabilească şi sa aprobe, pe bază de tarife proprii, mărcile utilizate de fabricanti, exportatori şi importatori, precum şi modelul marcii de garanţie care exprima titlul metalului pretios în cifre arabe; c) să efectueze expertize ale metalelor preţioase şi ale pietrelor preţioase, dispuse de instanţele de judecată şi de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penală, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice; d) să constate şi sa sanctioneze abaterile de la prevederile legale referitoare la marcarea metalelor preţioase."18. Articolul 19 se abroga.19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor preia de la Banca Naţionala a României toate responsabilităţile şi obligaţiile specifice activităţii de analiza şi de marcare a metalelor preţioase, precum şi dotarea tehnica aferentă acestei activităţi, existenta în banca centrala. (2) Totodată Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor va prelua, în funcţie de volumul activităţii desfăşurate, personalul Băncii Naţionale a României specializat în activitatea de analiza şi marcare."20. Articolele 21-23 se abroga.21. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Falsificarea marcilor individuale, folosirea acestora, precum şi folosirea unor mărci neinregistrate constituie infracţiuni şi se pedepsesc conform Codului penal, precum şi cu măsura confiscării stocului de marfa respectiv."22. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Desfăşurarea fără autorizaţie a operaţiunilor cu metale preţioase, cu aliajele acestora sau cu pietre preţioase se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei, precum şi cu confiscarea bunurilor respective."23. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Comercializarea bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase, aliaje ale acestora sau cu pietre preţioase, fără ca acestea să fie supuse în prealabil operaţiunii de marcare prevăzute la art. 13, sau marcarea necorespunzătoare a titlurilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, precum şi cu măsura confiscării bunurilor respective."24. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Contravenţiile prevăzute la art. 26 şi 27 se constata şi se sancţionează, după caz, de personalul cu atribuţii de control al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului de Interne, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru controlul respectării obligaţiei de marcare a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase, şi al Băncii Naţionale a României, pentru controlul operaţiunilor cu aur financiar şi cu aur pentru investiţii, desfăşurate de bănci."25. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Prevederile din prezenta ordonanţă de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu prevederile legii privind regimul juridic al contravenţiilor."26. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Bunurile din metale preţioase care fac obiectul unor fapte ce constituie contravenţii, prevăzute la art. 26 şi 27, se confisca în favoarea statului."27. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsă între o luna şi 6 luni, autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, cu aliajele acestora, cu pietre preţioase, în cazul încălcării prevederilor legale privind circulaţia metalelor preţioase, aliajelor acestora şi a pietrelor preţioase. (2) Repetarea încălcării prevederilor legale privind circulaţia metalelor preţioase, aliajelor acestora şi a pietrelor preţioase duce la retragerea definitivă a autorizaţiei. (3) Ministerul Finanţelor Publice va stabili prin norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă situaţiile concrete în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, cu aliajele acestora sau cu pietre preţioase. (4) Împotriva deciziei de suspendare sau de retragere, după caz, se poate formula contestaţie în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare."28. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) În situaţia în care autorizaţia a fost retrasă, cel care o detinea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, sa lichideze stocul de obiecte şi bijuterii din metale preţioase, din aliaje ale acestora, precum şi stocul de pietre preţioase, existente la data retragerii autorizaţiei. (2) În cazul suspendării autorizaţiei cel care o detinea nu mai are dreptul să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, cu aliajele acestora sau cu pietre preţioase pentru care a fost autorizat."29. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară una dintre operaţiunile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă trebuie să solicite autorizaţie în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Dacă cererea va fi respinsă, acestea trebuie să lichideze, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa a respingerii cererii, stocul de obiecte şi bijuterii din metale preţioase, din aliajele acestora sau din pietre preţioase."30. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Metalele preţioase sub orice formă, pietrele preţioase, pietrele fine şi materiile organice preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finanţelor Publice, în tezaurul trezoreriei, în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cu îndeplinirea condiţiilor legale. (2) Regulile de manipulare şi depozitare a metalelor şi pietrelor preţioase aflate în tezaurul trezoreriei se vor stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) Valorificarea metalelor şi pietrelor preţioase se realizează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările şi completările ulterioare."31. După articolul 34 se introduc articolele 34^1 şi 34^2 cu următorul cuprins:"Art. 34^1. - (1) Persoanele fizice şi juridice ale căror obiecte din metale preţioase de natura celor prevăzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, de după anul 1946 şi până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instanţelor de judecată de la domiciliul reclamantului, în termen de un an de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În cazul obiectelor din metale preţioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind topite sau valorificate, se vor acorda despăgubiri în condiţiile şi în limitele stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, emise de Ministerul Finanţelor Publice şi de Banca Naţionala a României.Art. 34^2. - Metalele şi pietrele preţioase aflate în inventarul Băncii Naţionale a României se valorifica în condiţiile prevăzute de actele normative în materie existente până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."32. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Ministerul Finanţelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului."33. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: a) prevederile referitoare la regimul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase; b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte metalele, pietrele preţioase şi semipretioase şi bijuteriile din aceste materiale; c) orice alte dispoziţii contrare."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 12 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • Codul Familiei (abrogat)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 231 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • LEGE nr. 56 din 9 iulie 1993*) *** Republicat privind organizarea, conducerea, funcţionarea şi competenţa Curţii Supreme de Justiţie
 • LEGE nr. 109 din 2 iulie 1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979
 • LEGE nr. 64 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 12 februarie 2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 43 din 18 martie 1930 pentru acordarea unei pensiuni viagere D-nei Elena Gh. Coşbuc
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 181 din 10 octombrie 2019 privind instituirea zilei de 12 octombrie - Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 167 din 13 decembrie 2001 privind suspendarea aplicării prevederilor art. 35 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată
 • LEGE nr. 158 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
 • LEGE nr. 221 din 29 noiembrie 2011 pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 508 din 4 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante autopropulsate, cu magazie proprie cu capacitate de 2.500 mc
 • LEGE nr. 382 din 28 decembrie 2007 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 110 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 104 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 106 din 10 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014
 • LEGE nr. 345 din 19 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 274 din 23 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 198 din 4 decembrie 2008 privind modificarea şi completarea Codului penal
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 205 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 270 din 18 iunie 2003 spitalelor
 • LEGE nr. 116 din 16 octombrie 1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul 1995-1996
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 339 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 606 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 47/2002 de modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr. 134/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 148 din 11 mai 2004 pentru abrogarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbţie a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 73 din 3 noiembrie 1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ
 • LEGE nr. 580 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 99 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 364 din 19 septembrie 2003 pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 126 din 11 iunie 2018 privind pieţele de instrumente financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 7 aprilie 2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei României ca membru fondator la Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.)
 • LEGE nr. 96 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 143/2001 pentru aprobarea amendamentelor la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, convenite prin Scrisoarea Suplimentară între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la 19 iunie 2001 şi la Bucureşti la 23 iulie 2001, şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1999 de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Universităţii "Titu Maiorescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 263 din 27 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
 • LEGE nr. 152 din 26 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2000 privind declararea Complexului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din municipiul Timişoara ansamblu de interes naţional
 • LEGE nr. 168 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 106 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000
 • LEGE nr. 88 din 12 iulie 1996 pentru modificarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 293 din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 337 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021