Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 224 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea poluării şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime care utilizează porturile româneşti sau care navighează în apele naţionale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 13 mai 2002 -
LEGE nr. 224 din 23 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea poluarii şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţa la bordul navelor maritime care utilizează porturile româneşti sau care navighează în apele naţionale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 13 mai 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 38 din 30 ianuarie 2000 privind implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea poluarii şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţa la bordul navelor maritime care utilizează porturile româneşti sau care navighează în apele naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea poluarii şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţa la bordul navelor maritime sub pavilion străin care utilizează porturile sau instalaţiile româneşti din largul marii, care operează pe sau deasupra platoului continental românesc"2. La articolul 1, litera a) va avea următorul cuprins:"a) implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea poluarii şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţa la bordul navelor maritime sub pavilion străin care utilizează porturile româneşti sau instalaţiile româneşti din largul marii, care operează pe sau deasupra platoului continental românesc în scopul reducerii cazurilor de operare a navelor maritime substandard;"3. După articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - Activitatea de control al statului portului - PSC constituie o obligaţie a Guvernului României, care deriva din Convenţia internationala Solas 74 şi se organizează în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."4. La articolul 2, punctele 2, 3, 6 şi 8-14 vor avea următorul cuprins:"2. autoritate competentă - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi având rol de autoritate de stat în domeniul transporturilor maritime;3. certificate statutare - certificate prevăzute de convenţiile aplicabile, eliberate de autoritatea competentă a statului de pavilion sau de societatea de clasificare imputernicita în acest sens de autoritatea competentă, care conţin date concrete şi corecte, îndeplinesc prevederile convenţiilor şi cărora le corespund particularităţile navei, echipajul şi echipamentele acesteia;.........................................................................6. inspecţie - verificarea la bordul unei nave a valabilităţii certificatelor statutare a documentelor necesare, a stării navei, a echipamentelor sale şi a echipajului acesteia, precum şi a condiţiilor de viaţa şi de muncă ale echipajului;..........................................................................8. inspector PSC - persoana fizica autorizata de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei să efectueze inspecţii în cadrul controlului statului portului - PSC şi care îşi angajează răspunderea în faţa autorităţii competente;9. instalaţii româneşti din largul marii - instalaţii fixe sau mobile care operează pe sau deasupra platoului continental românesc;10. nava - orice nava maritima căreia i se aplică una sau mai multe convenţii aplicabile şi care arboreaza pavilionul unei tari străine;11. nava substandard - nava ale carei corp, maşini, echipamente sau siguranţa operationala sunt în mod substanţial sub standardele cerute prin convenţiile aplicabile sau al carei echipaj nu este în conformitate cu documentul privind echipajul minim de siguranţă la bord;12. societate de clasificare - o societate imputernicita de autoritatea competentă a statului de pavilion sa elibereze certificatele statutare, prevăzute de convenţiile aplicabile, navelor care arboreaza pavilionul sau;13. reţinere - măsura luată de autoritatea competentă atunci când starea navei sau a echipajului acesteia nu corespunde în mod substanţial prevederilor convenţiilor aplicabile, indiferent dacă această măsură afectează sau nu programul normal al navei;14. stoparea operaţiunilor - interdicţia pentru o nava de a opera datorită deficienţelor constatate care, în parte sau în totalitate, ar imprima un caracter de periculozitate pentru nava, pentru porturi sau pentru instalaţiile româneşti din largul marii."5. La articolul 2, partea introductivă a punctului 4 va avea următorul cuprins:"4. convenţii aplicabile: "6. La articolul 3 alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) face escala într-un port românesc sau la instalaţii româneşti din largul marii; b) ancoreaza într-un port românesc sau la instalaţii româneşti din largul marii."7. La articolul 3, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) La efectuarea inspecţiei unei nave care arboreaza pavilionul unui stat care nu este membru al uneia dintre convenţiile aplicabile autoritatea competentă trebuie să se asigure ca tratamentul aplicat unei astfel de nave şi echipamentului sau nu este mai favorabil decât cel aplicat unei nave care arboreaza pavilionul unui stat membru la acea convenţie aplicabilă. (4) Navele de pescuit, navele militare, navele auxiliare, navele construite din lemn, navele guvernamentale exploatate în scopuri necomerciale, precum şi navele de agrement care nu sunt angajate în comerţ nu fac obiectul prevederilor acestei ordonanţe."8. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Dotările necesare desfăşurării activităţii de control al statului portului - PSC se vor finanta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."9. La articolul 6, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Inspectorii PSC vor efectua inspecţii care vor consta într-o vizita la bordul navei în vederea verificării validităţii certificatelor statutare şi a altor documente care trebuie să existe la bordul navei în original, în conformitate cu prevederile convenţiilor aplicabile, a stării navei, a echipamentului şi echipajului sau, precum şi a condiţiilor de viaţa şi de muncă ale echipajului. (2) Dacă certificatele statutare şi documentele prevăzute la alin. (1) sunt valabile şi inspectorul PSC este satisfăcut de starea generală a navei, inclusiv de cea a compartimentului maşinilor şi de condiţiile de muncă şi viaţa ale echipajului şi pasagerilor, inspecţia se va limita la deficientele raportate sau observate, în cazul existenţei acestora. (3) Atunci când inspectorul PSC are motive întemeiate de a crede, în baza observaţiilor făcute la bord, ca starea navei, a echipamentului sau a echipajului acesteia nu îndeplineşte în mod substanţial cerinţele unei convenţii aplicabile, va fi efectuată o inspecţie detaliată."10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Autoritatea competenţa trebuie să se asigure ca toate deficientele confirmate sau descoperite în timpul inspecţiei sunt remediate în conformitate cu prevederile convenţiilor aplicabile. (2) În cazul unor deficiente care pun în pericol, în mod obiectiv, siguranţa, sănătatea sau mediul, autoritatea competentă, prin nota scrisă, va lua măsura reţinerii navei sau a stoparii operaţiunilor. Nota scrisă privind reţinerea navei sau stoparea operaţiunilor va fi comunicată imediat comandantului navei şi reprezentantului proprietarului ori, după caz, operatorului navei în România. Nota scrisă privind reţinerea navei sau stoparea operaţiunilor va fi retrasă numai atunci când pericolul este înlăturat ori atunci când autoritatea competentă hotărăşte ca nava poate pleca sau ca operaţiunile pot fi terminate fără nici un risc pentru siguranţa şi sănătatea pasagerilor ori a echipajului, fără a prezenta un pericol pentru alte nave sau un pericol de poluare a mediului marin. (3) În circumstanţe excepţionale, atunci când starea generală a unei nave este în mod evident substandard, autoritatea competentă poate suspenda inspecţia acesteia până când comandantul, proprietarul sau operatorul navei ori reprezentanţii acestora au luat măsurile necesare în vederea conformarii cu prevederile corespunzătoare ale convenţiilor aplicabile. (4) În cazul în care autoritatea competentă a luat măsura reţinerii navei, aceasta va informa imediat, prin nota scrisă, administraţia statului de pavilion şi consulul sau, în absenta acestuia, următorul reprezentant diplomatic al statului de pavilion despre toate circumstanţele în care a fost emisă nota de reţinere a navei. Acolo unde este necesar va fi informată şi societatea de clasificare responsabilă de eliberarea certificatelor statutare ale navei. (5) Prevederile prezentei ordonanţe nu vor aduce atingere nici unor prevederi adiţionale ale convenţiilor aplicabile cu privire la procedurile de notificare şi de raportare referitoare la controlul statului portului - PSC. (6) În exercitarea controlului statului portului - PSC, conform prevederilor prezentei ordonanţe, autoritatea competentă va face tot posibilul pentru a evita reţinerea sau întârzierea nejustificată a unei nave. Dacă o nava este reţinută sau intarziata în mod nejustificat, proprietarul ori operatorul acesteia are dreptul la despăgubire pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. În toate aceste cazuri proba reţinerii sau întârzierii nejustificate a navei este în sarcina reclamantului. (7) Autoritatea care a luat măsura reţinerii navei sau stoparea operaţiunilor este direct răspunzătoare dacă această măsură se dovedeşte ca a fost luată în mod nejustificat. (8) În cazul în care comandantul, proprietarul sau agentul unei nave notifica autorităţii competente, înainte sau imediat după intrarea navei în port, orice deficiente ale navei care intra sub incidenţa convenţiilor aplicabile, a căror remediere urmează să fie facuta înainte de plecarea navei din port, reţinerea acesteia va fi hotărâtă numai dacă deficientele care o justifica au fost descoperite după ce comandantul a anuntat ca nava este pregatita pentru inspecţie. Aceeaşi procedura va fi aplicată atunci când autoritatea competentă primeşte notificarea ca nava este programata în vederea efectuării inspecţiilor de clasa sau a celor conforme prevederilor legislaţiei statului pavilionului."11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Proprietarul sau operatorul unei nave ori reprezentanţii acestora în România au dreptul de a contesta nota de reţinere a navei data de autoritatea competentă. Contestaţia nu determina suspendarea măsurii de reţinere. (2) Contestarea notei de reţinere se face în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare. (3) O dată cu emiterea notei de reţinere autoritatea competentă va informa comandantul navei despre dreptul sau de a face contestaţie."12. La articolul 10 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:"b) care refuza să se conformeze cerinţelor convenţiilor aplicabile, neindreptandu-se spre şantierul de reparaţii indicat, li se va refuza accesul în toate porturile româneşti până când proprietarul sau operatorul nu va furniza autorităţii competente proba îndeplinirii în totalitate a cerinţelor convenţiilor aplicabile. În aceste circumstanţe autoritatea competentă va informa imediat toate autorităţile competente ale celorlalte state membre ale acordului."13. La articolul 11, alineatele (1), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Inspecţiile vor fi efectuate de inspectori PSC, autorizaţi în acest sens de autoritatea competentă............................................................................ (4) Fiecare inspector PSC va deţine în timpul exercitării atribuţiilor sale o legitimatie specială, eliberata de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care atesta faptul ca inspectorul PSC este autorizat să efectueze inspecţii în cadrul controlului statului portului - PSC. (5) Inspectorii PSC vor urma cursuri de pregătire specială pentru a aprofunda cunoştinţele necesare privind prevederile convenţiilor aplicabile şi efectuarea inspecţiilor. De asemenea, inspectorii PSC vor participa la seminarii periodice pentru actualizarea cunoştinţelor."14. La articolul 14 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:"e) societatea de clasificare, imputernicita în acest sens de autoritatea competentă care a eliberat navei certificatele statutare, în conformitate cu prevederile convenţiilor aplicabile, în numele statului de pavilion;"15. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Dacă în urma efectuării inspecţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (3) se confirma sau se descoperă deficiente care reclama reţinerea navei, în conformitate cu prevederile uneia dintre convenţiile aplicabile, contravaloarea prestaţiilor legate de efectuarea inspecţiilor pentru anularea măsurii de reţinere a navei va fi suportată de proprietarul sau de operatorul navei ori de reprezentantul acestuia în portul în care s-a făcut inspecţia. (2) Contravaloarea prestaţiilor legate de efectuarea inspecţiilor prevăzute la art. 10 alin. (4) va fi suportată de proprietarul sau de operatorul navei."16. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora regulamentul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, care va fi aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei asigura direct sau prin delegare de competenţa, prin instituţii publice subordonate, aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe." Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 38/2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 57 din 29 octombrie 1974 (*republicată*) privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 157 din 16 aprilie 2003 pentru ratificarea amendamentelor dintre Guvernul României şi Comisia Europeană la memorandumurile de finanţare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2001, convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 14 mai 2002
 • LEGE nr. 200 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
 • LEGE nr. 398 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta
 • LEGE nr. 135 din 24 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69 din 26 august 1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 140 din 1 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2001 privind reabilitarea şi revitalizarea Centrului istoric Bucureşti
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 4 din 11 ianuarie 1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor
 • LEGE nr. 67 din 21 martie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2006
 • LEGE nr. 187 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 iunie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 7 iunie 1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 24 octombrie 1997 *** Republicat privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional
 • LEGE nr. 70 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 59 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Africa de Sud pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe câştigurile din capital
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 17 martie 1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 442 din 18 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 14 iunie 2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 27 iunie 2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 68 din 28 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanităţii şi a crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 121 din 11 decembrie 1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului
 • LEGE nr. 163 din 7 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 253/2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Judeţeana "Apa Canal" Iaşi, cu garanţia statului, de la Banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Retehnologizarea, modernizarea, completarea şi dezvoltarea Staţiei de epurare a municipiului Iaşi"
 • LEGE nr. 35 din 25 februarie 1930 pentru chemarea sub arme a contingentului 1930
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 96 din 16 aprilie 2007 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 147 din 9 noiembrie 2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional şi a Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucureşti şi Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 291 din 2 noiembrie 2007 (*republicată*) privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României*)
 • LEGE nr. 305 din 17 mai 2002 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia juridică a serviciilor bazate pe acces condiţionat şi a serviciilor de acces condiţionat, adoptată la Strasbourg la 24 ianuarie 2001
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 aprilie 2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spatiilor verzi din zonele urbane
 • LEGE nr. 55 din 8 iulie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Export-Import Bank - Japonia, semnat la Tokyo la 18 decembrie 1992
 • LEGE nr. 362 din 11 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 15 decembrie 1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 4 din 16 februarie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 40/1968 privind prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru fondurile locative cu destinaţie de locuinţe
 • LEGE nr. 42 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 252/1978
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 202 din 25 mai 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 16 octombrie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 14 august 2003 privind modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 10 februarie 2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021