Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 198 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţa fiscală
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002 -
LEGE nr. 198 din 16 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanța fiscală
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 71 din 30 august 2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins: Articolul 3Activitatea de consultanța fiscală consta în acordarea de servicii profesionale privind asistența de specialitate la întocmirea declarațiilor de impozite și taxe, asistența pe probleme fiscale și referitor la creanțele bugetare, cum sunt: amenzi, penalități și majorări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum și de reprezentare în fața organelor fiscale, iar în fața organelor judecătorești, în calitate de expert.2. La articolul 4, litera a) va avea următorul cuprins:a) să fie licentiati ai unei facultăți cu profil economic;3. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Examenul consta în susținerea unei probe scrise și a unei probe orale. Materiile de examinare pentru cele doua probe sunt următoarele:a) legislație fiscală;b) gestiune financiară și contabilitatea întreprinderii;c) elemente de drept financiar și fiscal.4. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Pentru exercitarea activității de consultanța fiscală societățile comerciale menționate la alin. (1) trebuie să fie autorizate de Camera consultantilor fiscali. În vederea obținerii autorizației acestea plătesc o taxa în contul Camerei. Cuantumul taxei de autorizare se stabilește de Camera.5. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Camera își poate constitui unități teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare și funcționare.6. Articolul 11 va avea următorul cuprins: Articolul 11Camera are, în principal, următoarele atribuții:a) coordonează activitatea de consultanța fiscală;b) apara interesele profesionale ale tuturor membrilor;c) oferă sprijin și asistența membrilor Camerei în problemele profesionale;d) elaborează norme privind activitatea de consultanța fiscală;e) tine Registrul membrilor Camerei;f) organizează cursuri de perfecționare a consultantilor fiscali;g) mediază între membrii Camerei în caz de diferende și la cerere;h) mediază între membrii Camerei și clienții lor în caz de diferende, precum și la cerere;i) stabilește măsuri disciplinare;j) colaborează cu asociațiile profesionale de profil din țara și din străinătate;k) editează publicații de specialitate;l) alte atribuții stabilite prin lege sau prin regulamentul propriu.7. Articolul 12 va avea următorul cuprins: Articolul 12Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferința naționala, Consiliul superior al Camerei și Biroul permanent al Consiliului superior.8. La articolul 14 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei, care va cuprinde și prevederi referitoare la modul de alegere a tuturor organelor de conducere ale Camerei, precum și atribuțiile acestora;9. Articolul 16 se abroga.10. Articolul 19 va avea următorul cuprins: Articolul 19Certificatul de atestare a calității de consultant fiscal, respectiv autorizația de funcționare, se retrage consultantilor fiscali în următoarele situații:1. în cazul persoanelor fizice:a) de către Ministerul Finanțelor Publice, când atestatul de consultant fiscal a fost obținut ca urmare a săvârșirii infracțiunii de fals și uz de fals;b) de către Camera, când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etica și profesională în domeniul consultantei fiscale;c) în caz de neplata a cotizatiei pe o perioadă de un an;2. în cazul persoanelor juridice, de către Camera, în situația în care:a) societatea comercială s-a dizolvat;b) după emiterea autorizației se constată că aceasta nu ar fi trebuit acordată sau dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile de autorizare;c) în caz de neplata a cotizatiei pe o perioadă de un an.11. Articolul 20 va avea următorul cuprins: Articolul 20(1) În cazul retragerii certificatului de atestare a consultantului fiscal sau a autorizației societăților comerciale de consultanța fiscală se interzice acestora practicarea profesiei și utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comercială de consultanța fiscală.(2) Împotriva deciziei de retragere a calității de consultant fiscal sau a autorizației societăților comerciale de consultanța fiscală se poate formula plângere în justiție, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.12. La articolul 21, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Consultanții fiscali nu pot să își exercite atribuțiile conferite de aceasta calitate pe durata în care desfășoară orice alta activitate salarizata, cu excepția activităților prevăzute la art. 17.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  PAUL PACURARU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  BOGDAN NICULESCU-DUVAZ

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 178 din 18 octombrie 2000 privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 186 din 2 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
 • LEGE nr. 18 din 2 decembrie 1988 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 259/1988 privind modul de aprobare a normelor pentru consumurile materiale şi energetice la produse, servicii şi în construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 249 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • LEGE nr. 222 din 30 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 19 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 47 din 8 martie 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 156 din 15 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 80 din 23 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 5 noiembrie 2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 195 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 29 din 22 decembrie 1978 privind formarea, planificarea, destinaţia şi vărsarea beneficiilor
 • LEGE nr. 134 din 11 mai 2007 pentru ratificarea unor convenţii şi acorduri privind impunerea veniturilor din economii şi schimbul automat de informaţii referitoare la astfel de venituri
 • LEGE nr. 49 din 12 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2000 privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din proprietatea Societăţii Comerciale "Fast Service Electronică" - S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei
 • LEGE nr. 135 din 24 iulie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 377 din 19 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 726 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
 • LEGE nr. 244 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 175 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică - anul 2003, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2004
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 147 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 83 din 6 octombrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • LEGE nr. 145 din 26 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • LEGE nr. 347 din 6 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 213/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare
 • LEGE nr. 264 din 5 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 30 ianuarie 2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 martie 2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 28 decembrie 2017 pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 66 din 7 octombrie 1993 legea contractului de management
 • LEGE nr. 9 din 18 ianuarie 2016 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 157 din 10 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW"
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 128 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 230 din 15 iulie 2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional "Autostrada Timişoara-Lugoj"
 • LEGE nr. 42 din 28 aprilie 1992 pentru aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 şi a unor măsuri de protecţie a fondului forestier
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 50 din 21 iunie 1996*) *** Republicat privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 470 din 20 septembrie 2001 pentru ratificarea Protocolului facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000*)
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 25 mai 2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei în România în folosinţa gratuită a Fundaţiei "Lycee Francais Anna de Noailles"
 • LEGE nr. 410 din 18 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021