Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 227 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002 -
LEGE nr. 227 din 23 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fără stăpân Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesitaţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea cainilor fără stăpân."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Cainii fără stăpân vor fi capturati şi transportaţi în adăposturile serviciilor pentru gestionarea cainilor fără stăpân, unde vor fi cazati o perioadă de 14 zile, cu respectarea normelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) După examinarea lor de către medicul veterinar, cainii fără stăpân care sunt bolnavi cronici şi incurabili vor fi eutanasiati imediat ce au fost adusi în adaposturi, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a cainilor prevăzuţi la alin. (1) ori care nu au fost revendicati sau adoptati în condiţiile şi în termenele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă."4. La articolul 7, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În situaţia în care, după expirarea termenului de cazare prevăzut la art. 4, cainii nu au fost revendicati sau adoptati conform anexelor nr. 4 şi 5, aceştia vor fi eutanasiati.............................................................. (3) Cainii nerevendicati în termen de 7 zile pot fi adoptati de persoane fizice sau de către centrele de adopţie special amenajate şi organizate în acest scop."5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Încredinţarea cainilor spre adopţie se face numai după ce aceştia au fost sterilizati, vaccinati antirabic, deparazitati şi identificati prin cele doua metode concomitente: tatuare şi aplicarea zgarzii cu placuta numerotată. Cainii revendicati nu vor fi sterilizati. (2) Revendicarea sau adoptia cainilor de către solicitanţi se va face pe baza declaraţiei-angajament, al carei model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5, cu achitarea unei taxe care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere, al carei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului local."6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Toate serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fără stăpân vor tine registre speciale vizate de medicul veterinar concesionar al activităţii de asistenţa sanitară veterinara, în care se vor menţiona următoarele: data capturării, data şi ora cazarii în adapost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de caini prinsi, revendicati, adoptati, eutanasiati, motivul eutanasierii, substanţa utilizata şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de tatuaj, numărul fisei de adopţie, data vaccinarii antirabice, data sterilizarii, data predării cadavrelor la societăţile ce vor executa incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective."7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Acţiunile de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopţie şi eutanasie se vor face şi în prezenta reprezentanţilor societăţilor de protecţie a animalelor, în cazul în care aceştia solicita acest lucru, în baza unui program orar prestabilit."8. La articolul 14, litera a) va avea următorul cuprins:"a) nerespectarea dispoziţiilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9 şi 10, precum şi a condiţiilor prevăzute în declaratia-angajament, cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei;"9. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."10. La anexa nr. 1 lit. D, punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspăta. Hrana va fi administrată individual şi supravegheat."11. La anexa nr. 1 lit. E, punctele 2, 5 şi 6 vor avea următorul cuprins:"2. Vehiculele trebuie să ofere cainilor siguranţa, securitate, protecţie împotriva intemperiilor naturii şi aerisire adecvată. Fiecare caine trebuie să aibă o cusca separată. Trebuie sa existe o cusca separată pentru cainii morţi şi pentru cainii bolnavi...............................................................5. Soferii vehiculelor trebuie să fie instruiti sa acorde ajutor cainilor bolnavi şi răniţi.6. Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru caini, dar se permite tranchilizarea cainilor în suferinta."12. La anexa nr. 2 lit. A, punctul 4 va avea următorul cuprins:"4. Personalul calificat poate captura cainii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea cainilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o bucla care poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul gatului cainelui, pentru a permite persoanei calificate sa ţină cainele la distanta şi sa îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la largimea dorita, pentru a se evita strangularea cainelui, mecanismul de declansare rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui în caz de urgenta sau atunci când este pus într-o cusca. De asemenea, cainii mai pot fi capturati cu ajutorul custilor-capcana, în care se introduce mancare şi care sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea cainelui în cusca, aflate pe sol şi apoi încărcate în autovehicul."13. La anexa nr. 2 lit. B, punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. Cainii docili pot fi transportaţi până la adaposturi în vehicule închise de tip camioneta. Cainii se vor transporta în custi individuale."14. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:"ANEXA 3EUTANASIEREA CAINILOR1. Se recomanda pentru a fi eutanasiati cainii care nu au fost revendicati sau care nu au putut fi adoptati. Eutanasia se recomanda, de asemenea, în cazul cainilor care prezintă boli cronice incurabile.2. Eutanasierea cainilor se efectuează de către un medic veterinar.3. Eutanasierea cainilor se realizează numai prin utilizarea barbituricelor, injectate intravenos numai după pierderea cunostintei cainelui indusa prin anestezie. Cainii vor fi asistaţi până la constatarea decesului. Barbituricele nu trebuie să fie injectate pe cale intramusculara sau subcutanata. Pentru cainii nou-născuţi calea de administrare care se utilizează este cea peritoneala. Produsele narcotice pot fi administrate şi pe cale orala.4. Medicul veterinar este singura persoana care poate avea acces la barbiturice şi care poate decide în privinta utilizării medicamentelor periculoase."15. Titlul anexei nr. 4 va avea următorul cuprins:"FORMULAR DE ADOPŢIE/REVENDICARE"16. După anexa nr. 4 se introduce anexa nr. 5 cu următorul cuprins:"ANEXA 5FORMULAR DE ADOPŢIE/REVENDICARESubscrisă societate ......., cu sediul în ......, str. ........ nr. ....., sectorul/judeţul ......, telefon ......, înregistrată la Oficiul registrului comerţului ............ sub nr. .........., reprezentată de ............ în calitate de ........, legitimat cu BI/CI seria ..... nr. ....., eliberat(a) de ... la data de ....., se angajează sa adopte un număr de .......... caini, identificati cu numerele de tatuaj ........, adapostiti deServiciul de gestionare a cainilor fără stăpân, în următoarele condiţii:1. sa respect normele de îngrijire şi hranire a cainelui;2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;3. sa anunţ Serviciul de gestionare a cainilor fără stăpân, în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia;4. sa nu abandonez cainele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, sa îl predau Serviciului de gestionare a cainilor fără stăpân;5. sa achit Serviciului de gestionare a cainilor fără stăpân, taxa care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazarii cainelui.Data .........Semnatura reprezentantului societăţii ........................................Semnatura reprezentantuluiServiciului de gestionare a cainilor fără stăpân........................................"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU────────────────────

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 13 octombrie 2005 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001, dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 26 septembrie 2005
 • LEGE nr. 660 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziţionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, către societăţile comerciale înfiinţate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 450 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare
 • LEGE nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981
 • LEGE nr. 250 din 19 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 • LEGE nr. 296 din 25 noiembrie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 256 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 236 din 9 decembrie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene de asistenţa judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţa judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978
 • LEGE nr. 102 din 9 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 92 din 31 octombrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 1993
 • LEGE nr. 174 din 16 iulie 2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 50 din 20 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 22 din 2 martie 2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 7 din 29 aprilie 1971 privind organizarea şi dezvoltarea activităţilor industriale, de prelucrare a produselor agricole, construcţii şi prestări de servicii în unităţi aparţinînd consiliilor populare, cooperaţiei agricole, meşteşugăreşti şi de consum
 • LEGE nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 23 septembrie 2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 122 din 15 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată
 • LEGE nr. 494 din 18 noiembrie 2003 pentru ratificarea Convenţiei de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigaţia interioară (CMNI), adoptată la Conferinţa diplomatică organizată în comun de Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin, Comisia Dunării şi Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE/ONU), care s-a desfăşurat la Budapesta în perioada 25 septembrie - 3 octombrie 2000
 • LEGE nr. 3 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în intervenţiile de asistenţă în domeniul protecţiei civile, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 21 iunie 2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 73/2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 224 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1997 privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by şi a Memorandumului privind politica economică a Guvernului României pe perioada 1997-1998, convenit cu Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 128 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 10 noiembrie 2005 pentru aderarea României la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987
 • LEGE nr. 204 din 19 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • PROCES-VERBAL*)^1) din 5 iunie 2019 privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European - 26 mai 2019
 • LEGE nr. 224 din 11 iulie 2005 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 195 din 1 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 588 din 31 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • LEGE nr. 242 din 21 octombrie 2015 pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 552 din 30 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • LEGE nr. 221 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 48 din 12 martie 2001 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România şi Centrul Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 2 octombrie 2000
 • LEGE nr. 65 din 12 aprilie 2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 13 martie 2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 LEGEA MUNTELUI
 • LEGE nr. 247 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021