Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 191 din 16 aprilie 2002 grădinilor zoologice şi acvariilor publice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 23 aprilie 2002 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 191 din 16 aprilie 2002gradinilor zoologice şi acvariilor publice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 23 aprilie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie protejarea faunei sălbatice şi conservarea biodiversitatii prin prevederea de măsuri pentru organizarea autorizării şi inspectarii gradinilor zoologice, sporind astfel rolul acestora în conservarea biodiversitatii. Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, grădinile zoologice reprezintă acele unităţi permanente care deţin animale din speciile sălbatice, în scopul prezentării lor publicului o perioadă de minimum 7 zile pe an. (2) Sunt incluse: grădini zoologice propriu-zise, grădini cu păsări, voliere, delfinarii, terarii, acvarii. (3) Fac excepţie: circurile, magazinele de animale de companie şi unităţile care nu expun publicului un număr semnificativ de animale şi specii. Articolul 3Grădinile zoologice se pot înfiinţa de către persoane fizice sau juridice, în baza acordului şi a autorizaţiei de mediu, precum şi a autorizaţiei sanitare veterinare, eliberate de autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului şi de autorităţile teritoriale sanitare veterinare, conform legislaţiei în vigoare. Articolul 4La nivelul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului se va deschide Registrul naţional al gradinilor zoologice şi acvariilor publice, care se va completa prin grija structurii care coordonează conservarea biodiversitatii, pe baza evidentelor existente la instituţiile de mediu din teritoriu. Capitolul 2 Regimul gradinilor zoologice, autorizarea şi controlul Articolul 5 (1) Grădinile zoologice şi acvariile se pot afla: a) în proprietatea publică sau privată a statului; b) în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale; c) în proprietatea privată a persoanelor fizice sau a unor societăţi comerciale. (2) Finanţarea gradinilor zoologice şi a acvariilor se face de proprietari din surse proprii şi din alte surse, în condiţiile legii. Articolul 6Fiecare gradina zoologica trebuie să aibă autorizaţie de funcţionare, în termen de maximum 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar în cazul gradinilor zoologice noi, înainte de a fi deschise pentru public. Articolul 7 (1) Fiecare autorizaţie de funcţionare trebuie să conţină condiţii specifice privind normele aplicabile gradinilor zoologice, conform art. 10 şi 11. (2) Respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1) va fi monitorizata prin inspecţii regulate şi se vor lua măsurile necesare pentru respectarea acestor condiţii. Articolul 8Înaintea acordării, refuzării, prelungirii perioadei de valabilitate sau modificării semnificative a unei autorizaţii de funcţionare se efectuează o inspecţie pentru a se stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei. Articolul 9 (1) Dacă gradinii zoologice nu i se eliberează autorizaţie de funcţionare sau dacă nu sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea unei autorizaţii, gradina zoologica respectiva sau o parte a acesteia este închisă pentru public de către autorităţile competente până la îndeplinirea condiţiilor de autorizare. (2) În cazul în care aceste cerinţe nu sunt îndeplinite în termen de cel mult 2 ani, autorităţile competente retrag sau modifica autorizaţia de funcţionare şi inchid gradina zoologica sau o parte a acesteia. (3) În cazul în care o gradina zoologica sau o parte a acesteia este închisă, autorităţile competente se asigura ca animalele în cauza sunt tratate sau înstrăinate conform condiţiilor legale în vigoare. Capitolul 3 Obligaţii şi raspunderi privind conservarea vieţii sălbatice Articolul 10Administratorii sunt obligaţi sa pună în aplicare următoarele dispoziţii de conservare: a) participarea la activităţi de cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea speciilor şi/sau de formare a cunoştinţelor de conservare relevante, precum şi/sau la schimburi de informaţii referitoare la conservarea speciilor şi/sau, acolo unde este cazul, la înmulţirea în captivitate, repopularea ori reintroducerea speciilor în mediul salbatic natural; b) promovarea educării şi a sensibilizarii publicului cu privire la conservarea biodiversitatii, în special prin oferirea de informaţii referitoare la speciile expuse şi la habitatele lor naturale; c) adăpostirea animalelor în condiţii care să răspundă cerinţelor biologice şi de conservare pentru speciile individuale, între altele, prin îmbunătăţiri specifice speciilor, aduse tarcurilor; d) menţinerea unui standard ridicat de creştere a animalelor, cu un program preventiv şi curativ dezvoltat pentru îngrijire veterinara şi alimentara; e) prevenirea evadării animalelor, pentru a se evita posibilele pericole ecologice pentru speciile indigene, şi prevenirea patrunderii din exterior a dăunătorilor şi epidemiilor; f) păstrarea unor informaţii actualizate cu privire la colecţia gradinii zoologice respective, adecvate speciilor înregistrate. Articolul 11În vederea asigurării criteriilor de conduita internaţionale acceptate pentru obţinerea, transportul şi manipularea colectiilor de animale vii, astfel cum sunt ele stipulate şi în autorizaţia de funcţionare, administratorii gradinilor zoologice şi ai acvariilor au următoarele obligaţii: a) sa îngrijească corespunzător animalele din proprietate în interesul existenţei şi reproducerii acestora; b) să respecte şi sa afiseze la loc vizibil pentru angajaţi şi vizitatori regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al instituţiei; c) sa marcheze clar custile sau orice mijloace de limitare a libertăţii animalelor din colecţii cu următoarele date: numele animalului expus (ştiinţific şi autohton, dacă exista), locul de provenienţă, arealul speciei, temperatura la care este obişnuit sa traiasca, cerinţele alimentare; d) sa marcheze clar, la loc vizibil din orice punct de vizitare sau de acces, amplasamentele de expunere a animalelor considerate periculoase, incluzând şi explicatia asupra naturii pericolului pe care acestea îl prezintă. Articolul 12 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 100 milioane lei următoarele fapte: a) deţinerea sau înfiinţarea de grădini zoologice ori de acvarii publice, fără autorizaţie; b) distrugerea sau deteriorarea obiectelor gradinii zoologice ori ale acvariilor, de natura sa afecteze în sens negativ viaţa animalelor din colecţii; c) sustragerea de animale vii, pui, embrioni, oua, icre sau de alte produse biologice destinate reproducerii animalelor în captivitate ori cu rol în comportamentul reproductiv al acestora; d) punerea în libertate neautorizata a animalelor, dacă fapta nu este de natura sa provoace un atentat la siguranţa socială sau la integritatea fizica a persoanelor; e) desfăşurarea de activităţi economice sau recreative, de orice natura, al căror rezultat poate afecta ori afectează viaţa normală a animalelor din colecţii; f) exercitarea de acte de cruzime asupra animalelor, vivisectii, sacrificii, sacrificari neautorizate sau maltratarea animalelor din colecţii, inclusiv privarea de apa, hrana potrivita, repaus. (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 100 milioane lei la 200 milioane lei următoarele fapte: a) sustragerea, în scopul vânzării în străinătate sau al trecerii frontierei de stat, de animale vii sau de material reproductiv din grădinile zoologice ori din acvarii; b) vânzarea de animale vii sau de material reproductiv către instituţii ori persoane neautorizate să deţină o gradina zoologica şi care intenţionează sa folosească aceste animale pentru activităţi cu caracter economic. Fac excepţie animalele considerate domestice în România (caini, pisici, capre, oi, vaci, porci, cai şi altele); c) organizarea de activităţi competitive, de tipul luptelor de animale, atât în incinta, cat şi în afară gradinilor zoologice sau a acvariilor. Dacă fapta s-a petrecut în public sau dacă a presupus şi intenţia sau chiar efectuarea de pariuri, amenda se majorează cu 50%. Articolul 13Refuzul de a instraina animalele, eliberarea sau uciderea animalelor aflate în grija, de către grădinile zoologice sau de acvariile neautorizate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei. Articolul 14Constatarea contravenţiilor se face de către autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului, autorităţile teritoriale pentru agricultura şi silvicultura şi inspecţiile de stat ale acestor autorităţi, precum şi de reprezentanţii administraţiei publice locale. Capitolul 4 Dispoziţii finale Articolul 15Autorităţile competente, în sensul prezentei legi, sunt autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentaţie şi păduri. Articolul 16Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, împreună cu Academia Română, va emite, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, un ordin care va reglementa modelul fisei de evidenta a fiecărei grădini zoologice sau acvariu, precum şi al Registrului naţional al gradinilor zoologice şi acvariilor publice. Articolul 17În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului va lua măsuri pentru inventarierea şi înregistrarea tuturor gradinilor zoologice şi a acvariilor deschise publicului, pe care le va supune procedurii de autorizare, la cererea administraţiilor acestora. În lipsa cererii se considera că nu se mai doreşte continuarea acestei activităţi, iar actuala administraţie este obligată ca în termen de 90 de zile sa înstrăineze animalele vii deţinute către grădinile zoologice sau acvariile autorizate. Articolul 18Acolo unde nu este posibila determinarea exactă a administraţiei gradinilor zoologice şi a acvariilor, răspunderea pentru desfăşurarea procedurii menţionate la art. 17 revine proprietarului terenului respectiv sau al amenajărilor pentru adăpostirea animalelor, în aceasta ordine.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATU-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 88 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 24 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activităţii din domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 140 din 14 septembrie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 iunie 2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 78 din 20 iulie 1992 pentru modificarea art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 12 din 19 ianuarie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 8 din 11 iulie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 871/1969 cu privire la acordarea unor drepturi pensionarilor invalizi şi accidentaţi de război
 • LEGE nr. 350 din 27 decembrie 2018 privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului
 • LEGE nr. 86 din 14 decembrie 1993 pentru ratificarea înţelegerii, prin schimb de scrisori, pentru modificarea anexei nr. 1 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit părţii române, semnat la 8 iulie 1991
 • LEGE nr. 203 din 16 iulie 2015 privind planificarea apărării
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 140 din 7 iunie 1930 pentru autorizarea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor de a cumpăra dela Majestatea Sa Regina Elisabeta, moşia Slobozia-Zorleni din jud. Tutova
 • LEGE nr. 92 din 19 aprilie 2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, respectiv a anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 24 din 4 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 92 din 18 martie 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 20 iunie 2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional afectate de incendii
 • LEGE nr. 581 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2001 (RO 0104-RO 0109), semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • LEGE nr. 68 din 26 noiembrie 1991 privind registrul agricol
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 293 din 5 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectoriala iniţiate de Ministerul Culturii
 • LEGE nr. 143 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 164 din 22 octombrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 166 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activităţii de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, precum şi instituirea drepturilor cuvenite acţionarilor societăţilor comerciale deţinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 7 din 18 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 94 din 30 aprilie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL privind privilegiile şi imunităţile participanţilor la cea de-a 43-a Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori semnate la 30 ianuarie 2015 la Bucureşti şi la 25 februarie 2015 la Lyon
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 199 din 1 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 308 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 30 martie 2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 175 din 16 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 223 din 28 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Adjud, judeţul Vrancea, municipiu
 • LEGE nr. 131 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare
 • LEGE nr. 21 din 6 februarie 1924 pentru PERSOANELE JURIDICE (Asociaţii şi Fundaţii)
 • LEGE nr. 116 din 4 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 78 din 13 iunie 2012 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
 • LEGE nr. 536 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundaţiei Atletismul Românesc (Fundaţia Română de Atletism)
 • LEGE nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021