Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 167 din 10 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2002 -
LEGE nr. 167 din 10 aprilie 2002pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"Drepturile decurgând din calitatea de veteran de război decorat, legate de improprietarirea cu loc de casa sau echivalent, sunt transmisibile moştenitorilor legali, dacă titularul a depus cererea de obţinere a acestor drepturi în timpul vieţii."2. La articolul 11 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:"Văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit vor beneficia de 100% din indemnizaţia de veteran de război, dacă sotii acestora înaintea decesului nu au fost decorati cu ordine sau medalii de război ori cu Medalia lt; lt;Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial 1941-1945 gt; gt;."3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Veteranii de război, cărora le-au fost acordate ordine şi medalii pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de lupta, beneficiază de următoarele drepturi, dacă nu le-au primit prin alte legi de improprietarire de la data decorarii până în prezent şi dovedesc cu acte legale dreptul solicitat: a) cei decorati cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, clasa Cavaler:- improprietarirea cu un lot de 5 ha teren agricol, din rezerva creata conform Legii fondului funciar nr. 18/1991 în localitatea de domiciliu sau un loc de casa de 500 mp în municipiul, oraşul sau comuna în care domiciliază decoratul;- cei decorati cu Ordinul Mihai Viteazul, de o renta lunară echivalenta cu solda de baza a unui sublocotenent, compusa din solda de grad şi solda de funcţie la minim;- cei decorati cu Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, clasa Cavaler, de o renta lunară echivalenta cu solda de grad a unui sublocotenent; b) cei decorati cu Ordinul Steaua României cu spade şi panglica de Virtute Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, Ordinul Coroana României cu spade şi panglica de Virtute Militară sau Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de Război, Medalia Virtutea Maritima, Medalia Virtutea Aeronautica sau Medalia Aeronautica, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Barbatie şi Credinţa cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar şi Medalia Virtutea Ostaseasca:- improprietarirea cu 500 mp pentru loc de casa în municipiul, oraşul sau comuna în care domiciliază sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren arabil în extravilan.Cei decorati cu ordinele sau medaliile prevăzute la lit. b) beneficiază de o renta lunară echivalenta cu 75% din solda de grad a unui sublocotenent.Veteranii de război care, din cauza deficitului de teren în localităţile unde domiciliază sau în alte localităţi, nu au putut fi improprietariti conform legii vor fi despăgubiţi cu o sumă ce reprezintă contravaloarea terenului la care erau îndreptăţiţi conform legii.Cuantumul despăgubirilor se stabileşte luându-se în considerare valoarea terenului la data atribuirii şi se suporta din bugetul de stat."4. Alineatul 1 al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Veteranii de război pot beneficia de avansari onorifice în grad, cu ocazia zilei de 9 Mai, Ziua Victoriei, potrivit propunerilor anuale ce se vor face de către asociaţiile veteranilor de război, cu respectarea criteriilor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale sau de Ministerul de Interne, după caz."5. La articolul 15, literele a), e), f), g), k) şi l) vor avea următorul cuprins:"a) câte 12 călătorii interne gratuite dus-întors sau 24 călătorii simple în cursul unui an calendaristic la clasa I pe calea ferată, pentru marii mutilati, pentru invalizii de război, precum şi pentru veteranii de război decorati cu ordine şi medalii.Veteranii de război nedecorati, precum şi văduvele de război au dreptul în cursul unui an calendaristic la 6 călătorii interne gratuite dus-întors sau la 12 călătorii simple pe calea ferată. Generalii şi ofiţerii călătoresc la clasa I, iar ceilalţi veterani de război nedecorati şi văduvele de război, la clasa a II-a.Veteranii de război şi văduvele de război care locuiesc în mediul rural au dreptul în cursul unui an calendaristic la 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe mijloacele de transport auto, dacă nu exista posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferată, sau la 12 călătorii interne gratuite dusintors pe căile fluviale, la alegere.În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, aceştia le pot folosi şi pentru insotitori.Insotitorii marilor mutilati şi ai invalizilor de gradul I beneficiază de aceleaşi drepturi de transport gratuit şi la aceeaşi clasa ca şi titularii drepturilor ai căror insotitori sunt;...................................................................... e) scutirea de plată impozitelor şi taxelor locale. Aceste scutiri se aplică şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; f) scutirea de plată abonamentului unui post telefonic, precum şi a abonamentelor de radio şi televiziune. Aceste scutiri se aplică în proporţie de 50% şi văduvelor supravietuitoare ale veteranilor de război, care nu s-au recăsătorit; g) acordarea unui ajutor anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice - aprovizionarii cu combustibil lichid, solid sau gaze naturale, după caz - pentru nevoi casnice, al cărui cuantum se va stabili, în funcţie de evoluţia preţurilor, prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerilor asociaţiilor veteranilor de război. Ajutorul anual se va asigura prin organele care efectuează plata indemnizaţiilor de veteran de război, din fondurile puse la dispoziţie în acest scop de la bugetul de stat;...................................................................... k) bilete de tratament gratuite, în staţiunile balneoclimaterice, pe baza reglementărilor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în limita a minimum 4% din numărul total al veteranilor, văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război; contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în limita plafonului de 3% din numărul veteranilor, văduvelor acestora şi al văduvelor de război, se suporta din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat şi se distribuie prin casele teritoriale de pensii, iar contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în limita a minimum 1% din numărul veteranilor, văduvelor acestora şi al văduvelor de război, se suporta din Fondul de asigurări sociale de sănătate şi se distribuie prin casele de asigurări de sănătate judeţene.Din numărul total de bilete gratuite primite de asociaţiile de veterani de război 10% vor fi repartizate văduvelor de război care nu s-au recăsătorit; l) obţinerea gratuita de către invalizii de război a protezelor care se acordă conform contractului-cadru adoptat în baza Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997. De aceleaşi drepturi beneficiază şi veteranii de război, a căror stare de sănătate s-a inrautatit datorită împrejurărilor în care au participat pe front, pe baza recomandărilor medicale;"6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Veteranii de război şi văduvele de război suferinzi pot beneficia, la cerere şi în condiţiile legii, de internare în centre de îngrijire şi asistenţa şi în alte aşezăminte de ocrotiri sociale ce se vor mai înfiinţa.Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale vor lua în comun măsuri în vederea construirii, dotării şi administrării de centre de îngrijire şi asistenţa pentru veteranii de război, invalizii şi văduvele de război lipsiţi de familie.Veteranilor şi văduvelor de război li se asigura în mod gratuit locuri de inhumare în cimitirele militare şi civile sau incinerare, după caz. Veteranilor de război li se asigura funeralii cu onoruri militare, potrivit gradului avut la data decesului, conform reglementărilor în vigoare pentru cadrele militare active. Slujbele religioase se asigura gratuit de către capelani în garnizoanele militare." Articolul 2Legea nr. 44/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZ----------

Noutăți

 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 291 din 20 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 598 din 15 decembrie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 448 din 12 noiembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 28 octombrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 20 iunie 2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 332 din 11 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 154 din 3 decembrie 2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) şi (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţionala a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 63 din 24 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1998 privind planificarea apărării naţionale a României
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 9 din 22 noiembrie 1972 Legea finanţelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 3 din 24 ianuarie 1992 privind instituirea "Timbrului olimpic"
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 181 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
 • LEGE nr. 353 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 160 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 527 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora
 • LEGE nr. 6 din 18 ianuarie 2016 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 6 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 358/1988 privind extinderea aplicării prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 69/1984 şi la produsele agricole livrate la fondul de stat de către unităţile de morărit în regim prestator din sectorul socialist
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 76 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 decembrie 1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 260 din 19 iulie 2007 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 21 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 2017 pentru completareaart. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 297 din 14 noiembrie 2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate
 • LEGE nr. 324 din 6 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2004 privind abilitarea poliţiştilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor să îndeplinească funcţii în organizaţiile internaţionale care acordă asistenţă de specialitate pe teritoriul României
 • LEGE nr. 112 din 17 mai 2018 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 45 din 8 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 91 din 18 martie 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 15 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 67 din 7 octombrie 1993 privind constituirea şi utilizarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 2 din 8 ianuarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
 • LEGE nr. 123 din 16 octombrie 1996 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Socialistă Vietnam, semnată la Hanoi la 8 iulie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 4 martie 2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 244 din 9 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021